پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)

پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)

پژوهش های مدیریت در ایران دوره 25 بهار 1400 شماره 1 (پیاپی 111) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

کاربرد پویایی سیستم در ارزیابی عملکرد پایداری زنجیره تامین لارج در صنعت خودروسازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پایداری در زنجیره تامین مدیریت زنجیره تامین لارج پویایی سیستم شبیه سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 46 تعداد دانلود : 412
یکی از اهداف استراتژیک کسب و کار فعلی، بهبود پایداری در زنجیره های تامین می باشد. شرکت ها استراتژی های جدید مدیریتی را برای دستیابی به پایداری در زنجیره تامین تولیدی مورد پذیرش قرار داده اند. بنابراین ضروری است عملکرد پایداری استراتژی های جدید مدیریتی به کار گرفته شده را در زنجیره تامین مورد ارزیابی قرار دهند. هدف این مقاله، ارائه مدل ارزیابی عملکرد پایداری شیوه های مدیریت زنجیره تامین لارج در زنجیره تامین خودروسازی با استفاده از رویکرد پویایی سیستم می باشد. در این پژوهش، با مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان، شیوه های مدیریت زنجیره تامین لارج شناسایی و با استفاده از دیمتل فازی و فرآیند تحلیل شبکه ای فازی اولویت بندی شدند و رویکرد یکپارچه از شیوه های لارج ارائه گردید و در نهایت از رویکرد پویایی سیستم برای ارزیابی پویایی شیوه های مدیریت زنجیره تامین لارج و تاثیرشان بر عملکرد پایداری در زنجیره تامین استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که سناریوهای بهبود در حمل و نقل انعطاف پذیر و بهبود در اجرای تولید به موقع، موجب پایدارتر شدن زنجیره تامین می گردد. نتایج حاصل از اجرای این سناریوها نشان از بهبود پایداری در زنجیره تامین می دهد. همچنین نتایج نشان می دهد که استراتژی ناب، استراتژی بسیار مهمی در دستیابی به پایداری در زنجیره تامین می باشد. مدل ارائه شده به مدیران صنعت و تصمیم گیرندگان کمک می کند که نتایج بدست آمده از اجرای شیوه های مدیریت زنجیره تامین لارج را شناسایی کنند و با اتخاذ تدابیری، شیوه های موثر بر پایداری در زنجیره تامین را بهبود دهند.
۲.

شناسایی انواع رویکردهای بانکداری اجتماعی و تحلیل اثرات آنها بر بانک ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بانکداری اجتماعی بانکداری رسانه های اجتماعی رویکردهای بانکداری اجتماعی زنجیره ارزش بانکی محصولات بانکداری اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 336 تعداد دانلود : 91
در صنعت بانکداری طیف متنوعی از فعالیت ها تحت عنوان اقدامات بانکداری اجتماعی معرفی شده است؛ بنابراین هدف این مقاله ارائه تصویری جامع از بانکداری اجتماعی و شناسایی انواع رویکردهای آن است. برای این منظور از مدل زنجیره ارزش بانکی جهت توصیف رویکردهای مختلف بانکداری اجتماعی استفاده شده است. این مقاله با مرور ادبیات روندهای مختلفی که منتج به شکل گیری مفهوم بانکداری اجتماعی شدند آغاز شده است. در ادامه رویکردهای بانکداری اجتماعی شناسایی شده است. برای تضمین اعتبار روش تحقیق، سه وجهی سازی به کار گرفته شده است؛ بنابراین از دو مسیر متفاوت برای شناسایی رویکردهای بانکداری اجتماعی استفاده شده است. در مسیر اول از روش تحقیق رویش نظریه استفاده شد. در این مسیر از داده های به دست آمده از مطالعه ادبیات و همچنین برگزاری مصاحبه های نیمه ساختاریافته با متخصصین موضوع در چهار بانک ایرانی مختلف استفاده شد. در مسیر دوم به صورت موازی از روش خوشه بندی استفاده شد و 49 تجربه جهانی بانکداری اجتماعی از منظر نوع اثرگذاری بر زنجیره ارزش بانکی خوشه بندی شدند. حاصل هر دو روش به شناسایی چهار رویکرد مختلف بانکداری اجتماعی انجامید. در بخش چهارم مقاله، این چهار رویکرد توصیف شده اند و مشخص شده است که هر یک از آنها بر چه بخش هایی از زنجیره ارزش بانکی اثرگذارند. به علاوه چگونگی اثرگذاری آنها بر اجزای زنجیره ارزش بانکداری نیز تشریح شده است.
۳.

ظهور سیستم های اطلاعاتی انگیزشی: تحلیل و ارزیابی سیستم های مدیریت یادگیری از منظر بازی وارسازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازی وارسازی سیستم های اطلاعاتی مدیریت یادگیری کریتیک کوپراس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 700 تعداد دانلود : 302
امروزه، زندگی بشر به طور فزآینده ای شبیه به بازی ها شده است؛ نه تنها به این دلیل که بازی ها به بخشی گسترده ای از زندگی انسان تبدیل شده اند؛ بلکه فعالیت ها، سیستم ها و خدمات نیز به طور فزآینده ای بازی گونه شده اند. بنابراین، چالش کلیدی سازمان ها در عصر دیجیتال کنونی استفاده از سیستم های بازی گونه جهت ارتقاء انگیزه و مهارت کاربران می باشد. هدف این پژوهش، تحلیل و ارزیابی سیستم های مدیریت یادگیری از منظر قابلیت های بازی وار است. این تحقیق، به لحاظ هدف، در زمره تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش، در قالب تحقیقات کیفی- کمی است. در گام نخست، با مطالعه و مداقه ی مبانی نظری و پیشینه تجربی، و همچنین نظرخواهی از خبرگان، تعداد هفت توانمندساز بازی وار شناسایی گردید که جهت ارزیابی و رتبه بندی تعداد 4 سامانه آموزش مجازی بازی وار مورد استفاده قرار گرفتند. جامعه آماری پژوهش را اعضای هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس تشکیل دادند. تعداد 10 نفر از آن ها به عنوان اعضای نمونه با روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی انتخاب شدند که از دانش تجربی و تئوریک مناسب در زمینه ی بکارگیری و استفاده از سامانه های مورد بررسی برخوردار بودند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ی محقق ساخته است که روایی آن با روش تحلیل محتوای صوری و پایایی آن نیز با روش ضریب کندال با مقدار 83/0 تأیید گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های تلفیقی کریتیک – کوپراس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد؛ از بین سیستم های مدیریت یادگیری مورد بررسی؛ سیستم ایس پرینگ بالاترین امتیاز را بدست آورده است.
۴.

طراحی الگوی تعالی منابع انسانی ناب؛ مبنایی جهت سنجش درجه نابی منابع انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعالی منابع انسانی رویکرد ناب گراندد تئوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 721 تعداد دانلود : 953
پژوهش حاضر به منظور طراحی مدل تعالی منابع انسانی ناب با رویکرد آمیخته و بهره گیری از روش کیفی نظریه داده بنیاد و روش کمی آنتروپی شانون انجام شد. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش تمامی مدیران ارشد و میانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که تعداد 19 نفر از آن ها به صورت هدفمند جهت انجام مصاحبه انتخاب شدند و مصاحبه ها تا اشباع نظری داده ها انجام گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده های کیفی ازکدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد که در نتیجه آن 402 مفهوم اولیه در قالب 92 مقوله فرعی و 17 مقوله اصلی و ابعاد شش گانه شرایط علّی(محیطی و سازمانی)، شرایط زمینه ای(استراتژی سازمان، فرهنگ، بینش مدیریت، مستندسازی محتوای شغل، ثبات مدیریت وپویایی سیستم منابع انسانی)، شرایط مداخله گر(ویژگی های شخصی مدیران، کیفیت ورودی های سازمان، کارآمدی سیستم مدیریت دولتی)، راهبردها( رهبری ناب، تقویت فرهنگ ناب ومدیریت مناع انسانی ناب) و نتایج(سطح خرد، سطح میانی و سطح کلان) جای گرفتند. در ادامه به منظور تبدیل مدل طراحی شده به مبنایی جهت خودارزیابی درجه نابی منابع انسانی، با استفاده از روش آنتروبی شانون وزن وامتیاز هر یک از ابعاد شناسایی شد که در نتیجه کاربرد آن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امتیاز 376 از حد تعالی 1000 به سازمان مورد مطالعه تخصیص داده شد که در سبب قرار گرفتن آن در سطح دوم تعالی یعنی سازمانی با آگاهی عمومی نسبت به منابع انسانی ناب شد.
۵.

چارچوب تدوین مدل کسب و کار پلتفرم: یافته ای مبتنی بر فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پلتفرم مؤلفه های مدل کسب و کار چارچوب تدوین مدل کسب و کار فراترکیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 341 تعداد دانلود : 780
: رویکرد توسعه کسب وکار در صنایع و بازارهای متعدد به سوی رقابت مبتنی بر پلتفرم تغییر کرده است.این رویکرد نسبتا نوظهور مستلزم اتخاذ دیدگاه های مدیریتی متفاوت و تعریف مدل های کسب وکار مقتضی است. توانمندی مالک پلتفرم تضمین کننده موفقیت و پایایی پلتفرم نبوده، بلکه پایایی و عمکلرد پلتفرم در گرو قابلیت های شرکا و ترکیب روابط دو و چندجانبه است. از این رو اتکا به اصول تدوین مدل های کسب وکار خطی جهت طراحی مدل های کسب وکار پلتفرم اثربخش به نظر نمی رسد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف پرکردن شکاف پژوهشی موجود در زمینه مدل های کسب وکار پلتفرم و ارائه چارچوبی جامع جهت تدوین مدل های کسب وکار متناسب با نیازمندی ها و مشخصات پلتفرم ها انجام شده است. بدین منظور و جهت شناسایی مؤلفه های سازنده مدل کسب و کار پلتفرم از مرور نظام مند متون و شیوه پژوهشی فراترکیب استفاده شده است. پس از استخراج مطالعات پژوهشی انجام شده در سالهای 2008 تا 2019 از پایگاه های علمی معتبر و پالایش یافته ها مبتنی بر معیارهای مشخص، محتوای 32 مقاله پژوهشی منتخب مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته است. ارائه چارچوبی جامع با در نظرگرفتن ویژگی های خاص یک پلتفرم، اهمیت مشارکت اعضای آن و شیوه متفاوت ارزش آفرینی در آن، دستاورد اصلی این پژوهش است. نتایج حاصل از تحلیل و فراترکیب در قالب چارچوب تدوین مدل کسب و کار پلتفرم در دو سطح تعریف شده است که سطح اول شامل شش بعد اصلی و سطح دوم شامل 22 مؤلفه مدل کسب وکار پلتفرم است. محور اساسی مدل پیشنهادی، همکاری و خلق مشترک ارزش میان اعضای پلتفرم است که زیربنای اصلی موفقیت در پلتفرم هاست.
۶.

مرور نظام مند ادبیات: مقایسه تطبیقی مطالعات انگیزه های خرید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگیزه های خرید انگیزه های خرید لذت گرایی انگیزه های خرید مطلوبیت گرایی مرور نظام مند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 34 تعداد دانلود : 983
خرید در مفهوم کلی امری دوپهلو و مبهم است، هم کار، فراغت و تفریح است و هم فعالیتی است که بین زندگی خصوصی و خلوت فرد با ابعاد اجتماعی و در تنش بین عقلانیت و هوس و شکل اجتماعی لذت بخش با فعالیت ضروری و ملزم در نوسان و تلاطم است. پژوهش حاضر با بررسی نظام مند ادبیات پژوهش در پی مقایسه تطبیقی مطالعات انگیزه های خرید، شناسایی خلاهای پژوهشی و ارائه پیشنهادهایی در این حوزه است. به همین منظور در پی پاسخگویی به این سوال است که مقالات علمی موجود داخلی و خارجی در حوزه انگیزه های خرید از لحاظ مسئله شناسی، نظریه شناسی و روش شناسی چه قوت و ضعف هایی دارند. روش اجرای این پژوهش مرور نظام مند مقالات لاتین و فارسی در حوزه مطالعاتی مرتبط با انگیزه های خرید بوده است و مقالات یافت شده در بازه زمانی ۱۳۸۹- ۱۳۹۸ برای مقالات فارسی و ۲۰۰۱- ۲۰۲۰ برای مقالات لاتین در نظر گرفته شد. با بررسی کلیدواژه ها در پایگاه های اطلاعاتی این حوزه و براساس ملاک های از پیش تعیین شده، مقالات مناسب انتخاب شدند و محتوای مقالات براساس پاسخگویی به پرسش های پژوهش حاضر به دقت مطالعه و تحلیل شدند. طی بررسی ابعاد مقالات مورد مطالعه می توان بیان نمود که کم توجهی در مسئله شناسی، فقدان روش شناسی های متنوع، غالب بودن رویکرد اثبات گرایی و کم توجهی به پارادایم های تفسیری و رئالیسم انتقادی، فقدان مبانی نظری روشن و کم توجهی به نظریه های پایه ای و مرتبط با مفاهیم انگیزه های خرید لذت گرایی و مطلوبیت گرایی بسیار مشهود می باشد. در انتهای پژوهش براساس نتایج حاصل از مرور نظام مند ادبیات، مدلی از انگیزه های خرید ارائه شده است.
۷.

تدوین مدل مفهومی همکاری رقابتی در روابط بنگاه های خدمات مهندسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استراتژی همکاری رقابتی همکاران رقابتی صنعت خدمات فنی و مهندسی نظریه داده بنیاد روابط میان بنگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 622 تعداد دانلود : 858
همکاری رقابتی نمادی از هم زیستی میان اهداف ناسازگار همکاری و رقابت به منظور ارزش آفرینی بیشتر و سپس گزینش آن، در یک سناریوی برد-برد در روابط میان سازمانی است. پژوهش پیشرو باهدف طراحی مدل مفهومی استراتژی همکاری رقابتی در بنگاه های ارائه کننده خدمات مهندسی صورت گرفته است. برای این منظور با بهره گیری رویکرد کیفی و به کارگیری روش پژوهشی نظریه داده بنیاد و استفاده از نمونه گیری نظری، از طریق 12 مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران برگزیده صنعت مذکور؛ با واکاوی داده ها و پس از کدگذاری باز 650 کد اولیه گردآوری و 98 مفهوم از آن استخراج، سپس در کد گذاری محوری 14 زیر مقوله و در کدگذاری گزینشی 6 مقوله اصلی بدست آمده و مدل استراتژی همکاری رقابتی در این صنعت تدوین گردید. یافته های این پژوهش نشان می دهد که مدیران و سیاستگذاران صنعت مذکور برای اتخاذ موفق استراتژی همکاری رقابتی باید به همه مقوله های شرایط (علی، زمینه ای و دخیل) و راهبردهای ایجاد، حفظ و خاتمه رابطه و پیامدهای ناشی از آن توجه نموده، به ویژه با رویکرد پروژه محور، ریزبنیان های دخیل و پیچیدگی های فرهنگی را به دقت مدنظر داشته باشند.
۸.

طراحی مدل خط مشی توسعه کارآفرینی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارآفرینی توسعه کارآفرینی طراحی مدل خط مشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 209 تعداد دانلود : 168
هدف پژوهش حاضر طراحی مدل خط مشی توسعه کارآفرینی در ایران است، این تحقیق، یک مطالعه آمیخته است. در بخش نخست بر اساس مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های تخصصی شاخص های خط مشی توسعه کارآفرینی دولتی شناسایی شدند و در مرحله بعد پرسشنامه ها بین خبرگان کارآفرینی توزیع گردید. جامعه آماری در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی و خبرگان نظری بودند. فرایند نمونه گیری تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت و 11 خبره در این مرحله شرکت کردند. جامعه آماری در بخش کمی (اعتبارسنجی و ارائه الگوی نهایی) مدیران و کارشناسان سازمان های دولتی بودند. روش های تجزیه وتحلیل داده ها شامل روش گراندد تئوری، مدل سازی ساختاری-تفسیری و حداقل مربعات جزئی است. در این تحقیق تعداد 9 مقوله اصلی و 44 مقوله فرعی برای طراحی مدل خط مشی توسعه کارآفرینی دولتی در ایران شناسایی شد. مقوله های مذکور در 6 پارادایم با عناوین شرایط زمینه ای، شرایط علی، پدیده محوری، راهبردها و اقدامات، شرایط مداخله گر و پیامدها دسته بندی شدند. در ادامه روند پژوهش، با اجرای تکنیک دلفی فازی در 2 مرحله غربالگری و اعتبارسنجی معیارهای حاصل از تحلیل کیفی پژوهش انجام شد. در ادامه، شناسایی روابط معیارهای خط مشی توسعه کارآفرینی دولتی در ایران انجام شد و توسعه کارآفرینی به عنوان متغیر سطح اول شناسایی شد. همچنین بر اساس بار عاملی استاندارد و مقدار آماره t به جز فرضیه های هفت، نه و هیجده تمام فرضیه های پژوهش و رابطه بین متغیرها تأیید شد.
۹.

عوامل موثر بر پذیرش فناوری بانکداری الکترونیک: رویکرد فراتحلیل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عوامل فناوری عوامل سازمانی عوامل اجتماعی عوامل فردی رویکرد فراتحلیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 124 تعداد دانلود : 25
امروزه پیشرفت سریع فناوری اطلاعات، ارتباطات و دسترسی به انواع راه های ارتباطی، سازمان ها را به ارائه خدمات نوین و کارا مجبور ساخته است. که در این میان بانکها به عنوان یکی از سازمان هایی هستند که بیشترین سهم را در اقتصاد کشور دارند از این رو مدیران سازمان های موفق باید تلاش کنند عوامل موثر بر پذیرش فناوری بانکداری الکترونیک را شناسایی نمایند. در این پژوهش با رویکردی متفاوت، یعنی رویکرد فراتحلیل به بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری بانکداری الکترونیک پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام مطالعات داخلی و خارجی انجام شده تا انتهای سال 2017 است که به بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری بانکداری الکترونیک پرداخته اند. مجموع مطالعات و پژوهش های جمع آوری شده مشتمل بر 145 مطالعه بود. با توجه به استانداردهای رویکرد فراتحلیل تعداد 17 مطالعه حذف گردید و در مجموع 128 پژوهش انتخاب شد. نتایج نشان داد که عوامل فناوری بر سودمندی درک شده، تمایل به استفاده از فناوری و استفاده از فناوری تاثیر مثبت و معنادار دارد و همچنین عوامل سازمانی و عوامل اجتماعی بر سودمندی درک شده، سهولت استفاده درک شده، نگرش نسبت به فناوری، تمایل به استفاده از فناوری و استفاده از فناوری تاثیر مثبت و معنادار دارد و عوامل فردی بر سودمندی درک شده، سهولت استفاده درک شده، نگرش نسبت به فناوری و استفاده از فناوری تاثیر مثبت و معنادار دارد. تاثیر متغیرهای عوامل فناوری بر سهولت استفاده درک شده، نگرش نسبت به فناوری، همچنین عوامل فردی بر تمایل به استفاده از فناوری تایید نشد.
۱۰.

طراحی الگوی راهبردی حضور فراملی شرکت های دانش بنیان ایرانی در بازارهای خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بین المللی سازی الگوی راهبردی دانش بنیان شرکت های کوچک و متوسط روش آمیخته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 815 تعداد دانلود : 230
در سال های اخیر توسعه اقتصاد دانش بنیان و حضور شرکت های ایرانی در بازارهای جهانی از اولویت های اصلی اقتصادی کشور قرار گرفته است. هدف این پژوهش توسعه و تکوین الگویی راهبردی برای حضور فراملی شرکت های دانش بنیان در بازارهای خارجی در یک مطالعه آمیخته اکتشافی می باشد. در این پژوهش پس از انجام 12 مصاحبه با مدیران و خبرگان، مولفه های بین المللی سازی شرکت های دانش بنیان در یک مطالعه کیفی شناسایی گردید، سپس در یک مطالعه کمی و با جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه از 243 نفر از مدیران و خبرگان در 73 شرکت دانش بنیان، از مدل سازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزئی برای تخمین و برآورد روابط در مدل بدست آمده استفاده شده است. تحلیل داده های پژوهش نشان می دهد که ترکیب سه دسته مولفه های علی منبع محور، شبکه محور و کارآفرین محور می تواند به پدیده محوری حضور بین المللی پایدار شرکت های دانش بنیان منجر شود. راهبرد شرکت های دانش بنیان برای بین المللی شدن، رشد از طریق مشتری مداری مبتنی بر رقابت فنارانه است و در این فرآیند شرکت های دانش بنیان به بهبود عمکرد در سه مولفه شهرت، بقاء و رشد و ارتقاء تکنولوژیکی دست خواهند یافت.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۰