پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)

پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)

پژوهش های مدیریت در ایران دوره 24 زمستان 1399 شماره 4 (پیاپی 110) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مدل سازی متغیرهای اخلاقی تاثیرگذار بر برندسازی شرکتی با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزیی و روش تجزیه تحلیل تم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق محور برندسازی شرکتی مدلسازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزئی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۲۸۱
هدف از این مقاله، توسعه و تکوین مدل برندسازی شرکتی اخلاق محور در صنعت شیرینی و شکلات در کشور ایران و پیش بینی و تشریح سازه برندسازی شرکتی اخلاق محور در یک مطالعه اکتشافی می باشد. در این پژوهش پس از شناسایی سازه های اخلاقی برندسازی شرکتی در یک مطالعه کیفی از طریق مصاحبه با 14 نفر از خبرگان و تجزیه تحلیل داده های حاصل از مصاحبه با روش تجزیه تحلیل تم، در یک مطالعه کمّی و با جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه از 202 نفر از بازاریابان صنعت شیرینی شکلات از مدلسازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزئی برای تخمین و برآورد روابط در مدل برندسازی شرکتی اخلاق محور استفاده شده است. همچنین برای اندازه گیری سازه درونزای برندسازی شرکتی از ارزش ویژه برند کارکنان محور به عنوان متغیر اندازه گیری استفاده گردیده است. استخراج مدل ساختاری برندسازی شرکتی با 4 سازه پیش بینی کننده برندسازی شرکتی شامل فلسفه اخلاقی شرکتی، ارتباطات اخلاقی شرکتی، فرهنگ اخلاقی شرکتی و تصویر اخلاقی شرکتی و استخراج مدل اندازه گیری برندسازی شرکتی با 14 متغیر استخراج شده جهت اندازه گیری سازه ها در مدل ساختاری از نتایج این تحقیق می باشد.
۲.

تحلیل فرایند خدمت دهی سیستم صدور بیمه نامه عمر و تأمین آتیه با رویکرد شبیه سازی پیشامد گسسته و سناریونویسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرایند خدمت دهی بیمه نامه عمر و تأمین آتیه شبیه سازی پیشامد گسسته سناریونویسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۸۷
مشتریان مهم ترین منابع شرکت های خدماتی محسوب می شوند و بنابراین تردیدی نیست که شرط دستیابی به سودآوری شرکت های بیمه، در گرو تجزیه وتحلیل مسائل مربوط به رضایت مشتریان و افزایش میزان بهره وری خدمت دهندگان است. یکی از مهم ترین عواملی که شرکت های بیمه در ارتباط با رضایت مشتریان در زمینه ارائه خدمات بیمه ای با آن مواجه هستند، کاهش مدت زمان فرایند صدور بیمه نامه به مشتریان می باشد. این موضوع به ندرت مورد توجه شرکت های بیمه قرار گرفته است، از این رو در این پژوهش سعی شده است با استفاده از شبیه سازی از سیستم موجود و مشاهده نتایج مدل شبیه سازی شده، راه حلی ارائه گردد تا مدت زمان فرایند صدور بیمه نامه بهبود یابد. پس از تدوین مدل در محیط نرم افزاری، نتایج حاصل از اجرای مدل شبیه سازی پیشامد گسسته تحلیل شد و جهت اعتبارسنجی مدل، مورد آزمون قرار گرفت و پس از آن که مدل شبیه سازی شده معتبر تشخیص داده شد، نسبت به تدوین سناریوهای بهبود سیستم اقدام شد. نتایج نشان داد، با تغییر در هریک از پارامترهای تعداد کاربران مشغول به صدور بیمه نامه، زمان مراجعه مشتریان به پزشک متخصص و مدت زمان جواب دهی آزمایش های تخصصی و زمان مراجعه نماینده بیمه به واحد صدور بیمه نامه، مدت زمان انجام فرایند صدور بیمه نامه کاهش یافته و در نهایت منجر به بهبود فرایند خدمت دهی و افزایش میزان بهره وری خواهد شد که حکایت از اثربخش بودن تکنیک شبیه سازی پیشامد گسسته و گسترش روش های مطالعه عملیاتی در حوزه خدمات دارد.
۳.

محیط کار روانی اجتماعی؛ مکانیزمی نوین در کاهش استرس شغلی (مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی قم و معاونت های آن)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: شغل فرد سازمان دولتی استرس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۲۵۷
محیط کار روانی اجتماعی به عنوان راهکاری در جهت مقابله با استرس و اختلالات روانی و چالشهای اجتماعی، یکی از مباحث نوین در حوزه مطالعات رشته مدیریت است. هدف این مقاله شناسایی ابعاد و مولفه های متغیر مذکور در سازمانهای دولتی منتخب است. روش پژوهش آمیخته است. جامعه ی آماری در مرحله اول خبرگان دانشگاهی و اجرایی و در مرحله دوم مدیران و کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی استان قم و دو سازمان زیرمجموعه آن است. تعداد نمونه ی آماری در بخش کیفی با تکنیک دلفی 12 نفر و در بخش کمی از طریق جدول کرجسی و مورگان،144 نفر به دست آمد که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه از طریق قضاوت خبرگان و پایایی آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ تایید شد. با انجام آزمون کندال و تحلیل عاملی از طریق دو نرم افزار SPSS و LISREL ، تعداد 20 مولفه در قالب 8 بعد محیط کار روانی اجتماعی استخراج و مورد آزمون قرار گرفت. این ابعاد بر حسب رتبه کسب کرده عبارتند از: رهبری، انتظارات نقش، تعهد نسبت به سازمان، تقاضاهای شغلی، کنترل درکار، فرهنگ و جو سازمانی، تعادل بین زندگی کاری و شخصی، تعاملات اجتماعی.
۴.

کاربرد مدل سیستم های مانا (VSM) در سیستم بانکی : طراحی سیستم بانکی با رویکرد عارضه یابی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سایبرنتیک سازمانی مدل سیستم های مانا تفکر سیستمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۴۴۶
تغییرات گسترده سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی در دنیای امروزی منجر به از دست دادن موقعیت کسب و کار در موسسات مالی و بانکها گردیده تا جائی که خطر ورشکستگی این سازمانها ، جامعه اقتصادی کشور را همانند دومینوئی تهدید می نماید. این مقاله سعی دارد تا با استفاده از مدل سازی مانا به عنوان ابزاری قدرتمند جهت طراحی و عارضه یابی در سیستم بانکی، نقاط ضعف و قوت این سیستم را از نقطه نظر مانایی و ماندگاری شناسائی ومورد ارزیابی قرار دهد. مدل سازی مانا با الهام از علوم سایبرنتیک و قانون تنوع اشبی در پی ارائه مدل سیستمی برای مقابله با پیچیدگی در سازمانها می باشد. در این مقاله محققان با استفاده از اقدام پژوهی سیستمی وبا استفاده از مدل سازی مانا به عنوان ابزاری جهت عارضه یابی (و طراحی) در تلاش برای باز طراحی نقاط آسیب پذیر مبتنی بر مدل مانا در سیستم بانکی بوده اند.
۵.

ارائه چارچوب هوشمندی بازار اجتماعی مبتنی بر وب 0/2 با استفاده از تکنیک متن کاوی در وب سایت های رسانه های اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل احساسی کلمات رسانه های اجتماعی متن کاوی مدل سازی ساختاری - تفسیری هوشمندی بازار اجتماعی مبتنی بر وب 0/2 هوشمندی رقابتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۳۲۱
با توسعه فناوری های مبتنی بر وب 0/2 و ابزارهای مفید رسانه های اجتماعی در سازمان ها، نحوه عملکرد سیستم های اطلاعاتی سازمان به جهت کسب هوشمندی رقابتی بهبود یافته است. یکی از بهترین منابع اطلاعاتی، محتوای تولیدشده کاربران در مورد شرکت، محصول و رقبا است که در رسانه های اجتماعی به اشتراک گذاشته می شود و شرکت ها می توانند با استفاده از تکنیک های تحلیلی در کلان داده ها از الگوی دانش پنهان در این اطلاعات بهره مند شوند. از این رو مهمترین اهداف این پژوهش، ارائه چارچوب هوشمندی بازار اجتماعی مبتنی بر وب 0/2 با استفاده از تکنیک متن کاوی در وب سایت های رسانه های اجتماعی و همچنین مقایسه وضعیت هوشمندی بازار 0/2 در بین دو برند امرسان و سامسونگ از طریق تحلیل رقابتی می باشد. روش این پژوهش از نوع کیفی و نحوه گردآوری داده ها، بهره گیری از مرور ادبیات، مصاحبه با خبرگان و همچنین استفاده از تکنیک متن کاوی در میان 3860 داده متنی مشتریان در رسانه های اجتماعی می باشد. با مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان، 4 بُعد اصلی هوشمندی بازار اجتماعی 0/2 مشخص گردید. سپس از تکنیک خوشه بندی برای استخراج مهمترین شاخص ها و زیرشاخص های مؤثر در هر یک از ابعاد، استفاده گردید که همه آن ها به تأیید خبرگان رسیدند. به منظور بررسی مقایسه ای وضعیت هوشمندی بازار اجتماعی 0/2 در بین برندها نیز از تحلیل احساسی کلمات استفاده شد که نتایج آن نشان می دهد، برند سامسونگ نسبت به امرسان در اکثر شاخص ها نظرات مثبت مشتریان را به خود جلب کرده است. درنهایت به دلیل وجود ارتباطات پنهان در شاخص های اصلی، از روش ساختاری- تفسیری برای تعیین روابط بین آن ها استفاده گردید.
۶.

تبیین کارکردهای روش مدل سازی جمعی و گروهی در پویایی شناسی سیستم ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی سیستماتیک رویکرد پویایی شناسی سیستم ها مدل سازی گروهی مدل سازی جمعی وب 2

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۳۷۱
رویکرد پویایی شناسی سیستم ها بر مشارکت افراد در مدل سازی و همچنین ارزیابی مدل و مدل سازی تاکید دارد. در سال های اخیر روش های مدل سازی مشارکتی چه بصورت فردی و چه گروهی و همچنین روش مدل سازی جمعی که مبتنی بر مشارکت انبوه مردم از طریق وب 2 و شبکه های اجتماعی است توسعه داده شده است. با این حال تاکنون مطالعه سیستماتیک زیادی برای ارزیابی اثربخشی و مقایسه این روش های مدل سازی صورت نگرفته است. از طرف دیگر در توسعه روش های مدل سازی بخصوص روش جدید مدل سازی جمعی، ویژگی ها و خصوصیات خاصی را برای هر یک برشمرده اند که نیاز است تا با بررسی دقیق آن ها مورد واکاوی قرار گیرد. لذا این مقاله بدنبال ارزیابی و مقایسه سیستماتیک روش مدل سازی جمعی و گروهی است. برای این منظور از طریق پرسشنامه آنلاین به بررسی این دو روش مدل سازی پرداخته شده است. نتایج بیانگر این بود که مشارکت کنندگان به تاثیر مثبت جلسات مدل سازی گروهی و جمعی در تامین اهداف و همچنین اهمیت و مفید بودن این جلسات اذعان کردند. با این حال نتایج نشان داد مدل سازی جمعی در شناخت ابعاد مختلف تامین مالی جمعی با نگاهی واگرا، انتشار مباحث و فرهنگ سازی در جامعه مفیدتر است در حالی که مدل سازی گروهی در عمق بخشیدن شناخت افراد نسبت به ابعاد تامین مالی جمعی با نگاهی همگرا، افزایش تعهد (احساس مسئولیت) افراد نسبت به توسعه تامین مالی جمعی مفیدتر بوده است. همچنین نتایج نشان داد تنوع افراد و ساختار غیررسمی جلسات در موفقیت مدل سازی جمعی و گروهی تاثیر معنی داری دارد.
۷.

سیر تطور دانش مدیریت منابع انسانی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تاریخ مدیریت مدیریت منابع انسانی مطالعات تاریخی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۱۵۸۸
پرداختن به مدیریت و مدیریت منابع انسانی به صورت علمی در ایران عمری کمتر از یک قرن دارد. این تحقیق، سیر تطور «دانش مدیریت منابع انسانی» در ایران را به کمک استراتژی پژوهش کیفی نظریه داده بنیاد موردمطالعه قرار داده است. داده های تحقیق از مصاحبه هایی که با جمعی از اساتید پیشکسوت دانش مدیریت در ایران انجام شده است، به دست آمده که با داده های گردآوری شده از منابع مکتوب تکمیل شده اند. در گام بعدی با استفاده از کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی داده های منابع شفاهی و مکتوب تحقیق تحلیل گردیده اند. درنهایت، نظریه ای مبتنی بر مدل سیستماتیک نظریه داده بنیاد اشتراوس و کوربین تطور دانش مدیریت منابع انسانی در ایران را در 4 دوره ی تاریخی «دوره تکوین»، «دوره شکوفایی»، «دوره فترت» و «دوره بازآفرینیِ» منابع انسانی دسته بندی کرده است.
۸.

الگوی تاب آورسازی تولید در ایران؛ مطالعه ای آمیخته مبتنی بر نظریه رویشی و مدلسازی معادلات ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تولید تاب آور صنعت ایران تحریم نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۳۸۴
هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی تاب آوری تولید در ایران (مورد مطالعه گروه خودروسازی سایپا) می باشد. این تحقیق از نوع آمیخته اکتشافی بوده و در قسمت کیفی از نظریه رویشی مطابق با روش نظام مند اشتراوس و کوربین استفاده شد. مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان تولید انجام و بر اساس تکنیک گلوله برفی تا حد اشباع نظری ادامه یافت. از 930 عبارت کلیدی حاصل از مصاحبه ها، 711 کد سطح اول، 137 کد سطح دوم، 68 مفهوم و 32 مقوله حاصل شد. ارزیابی کیفی مدل، طبق نظر اشتراوس وکوربین در تمام ابعاد انجام و تایید گردید. در ارزیابی کمی مدل، از مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS استفاده گردید. تمام اعداد معنی داری، بزرگتر از 1.96 و ضرایب استاندارد بزرگتر از 0.4 حاصل شد و مدل مورد تایید قرار گرفت. با توجه به اینکه معیار برازش داده ها برابر 0.712 بدست آمد، برازش مدل نهایی تأیید گردید. مهمترین یافته های تحقیق در حوزه راهبردهای کنش شامل عواملی همچون توسعه بینش اقتصاد مقاومتی در سطح استراتژیک، تولید متناسب با بوم آوری منطقه ای استانی، اجرای درونی سازی بجای برون سپاری و ایجاد مرکز تربیت مدیران جهادی در ایجاد تاب آوری حاصل شد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۰