پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)

پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)

مدرس علوم انسانی-پژوهش های مدیریت در ایران پاییز 1381 شماره 26 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

طراحی نظام مدیریت مدرسه محور در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

(DEA) طراحی مدل ریاضی ارزیابی عملکرد مدیر با استفاده از تحلیل پوششی داده ها(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

طراحی و تبیین مدل کارآمد تخصیص تسهیلات بانکی- رویکرد شبکه های عصبی رگرسیون لجستیک و خطی(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

بررسی و مقایسه بهره وری گروههای مختلف صنعتی کوچک و بزرگ ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۰