پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)

پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)

پژوهش های مدیریت در ایران دوره 24 پاییز 1399 شماره 3 (پیاپی 109) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مفهوم پردازی تجارب کارکنان از شایستگی مدیران: پژوهشی پدیدارنگارانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تغییرپذیری شایستگی مدیریت پدیدارنگاری کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 166 تعداد دانلود : 222
در این مقاله، در باب تغییرپذیری معنای شایستگی مدیریت نزد اعضای گروه هایی که با مدیران در ارتباط اند استدلال شده و انجام پژوهش تجربی در خصوص آن پیشنهاد شده است. سپس کاربرد این پیشنهاد از طریق انجام یک پژوهش کیفی با روش پدیدارنگاری و مشارکت 33 نفر از کارکنان یک سازمان به نمایش گذاشته شده است. داده های پژوهش توسط انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل آنها حاکی از وجود شش شیوه تجربه از شایستگی مدیریت نزد این افراد است که به لحاظ کیفی با هم متفاوت اند: شایستگی به مثابه مرجعیت، به مثابه توسعه دهندگی، به مثابه فعال کنندگی، به مثابه کارگردانی، به مثابه نهادسازی و به مثابه نمایندگی. به علاوه، این شیوه ها در سلسله مراتبی متشکل از چهار سطح مدیریت شخصی، مدیریت کارکنان، مدیریت کار و مدیریت بستر انجام کار جای میگیرند که بیانگر تفاوت ساختاری آنها در کنار تفاوت معناییشان است.
۲.

کاربرد استراتژی تصمیم گیری پاندا در شرایط بحرانی: با تمرکز بر بحران کرونا در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصمیم گیری استراتژی پاندا مدیریت بحران موردکاوی چندگانه بحران کرونا مدیریت کرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 184 تعداد دانلود : 660
بحرانها همیشه سختترین آزمون برای انواع نظریههای مدیریت هستند. نظریات مدیریتی اندکی وجود دارند که در در بحرانهای سهمگین نیز کارایی داشته باشند. در نتیجه، سازمانها و مدیران در عمل، هنگام بحرانهای بزرگ، بسیاری از کارکردها، ابعاد و وظایف خود را موقتاً متوقف میکنند. در این میان، عرصهی تصمیمگیری وضعیتی ویژه دارد، چرا که عرصهی تصمیمگیری به هیچ وجه قابل تعطیلی نیست. بر این اساس، نظریات کاربردی تصمیمگیری در شرایط بحرانی از ضروریترین نیازهای هر سازمان در هنگام بحران است. در این راستا، تلاش شده است تا با تمرکز بر استراتژی تصمیمگیری پاندا و توسعه این استراتژی، کاربرد این استراتژی تصمیمگیری در شرایط بحرانی تبیین شود. به این منظور، بحران کرونا به عنوان حیطه تمرکز انتخاب گردید. بحران کرونا به عنوان یکی از مهمترین بحرانهای بشری که در حال حاضر تمامی جهان را درگیر خود ساخته است، بهترین گزینه برای این هدف است بنابرین، روش موردکاوی چندگانه به عنوان روش پژوهش حاضر انتخاب گردید. نتایج این پژوهش نشان میدهد که ویژگیهای نتیجهگرایی، بازخور چندگانه، سرعت عمل و نگرش سیستماتیک چهار ویژگی اصلی روش پاندا هستند که این روش را برای شرایط بحرانی به صورت ویژه مناسب میسازند.
۳.

ارزیابی و تحلیل عوامل مؤثر بر پیاده سازی بانکداری جامع در نظام بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بانکداری جامع پیاده سازی دلفی تحلیل نقشه شناختی فازی تحلیل اهمیت عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 531 تعداد دانلود : 968
بانکها به عنوان یکی از مهمترین نهادهای مالی، نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند و همواره بدنبال ارائه محصولات و خدمات مطابق با نیازها و خواستههای مشتریان هستند. داشتن رویکرد و مدل مناسب بانکداری، میتواند به ارائه خدمات و محصولات مطابق با نیاز مشتریان کمک زیادی کند. یکی از این رویکردها جهت دستیابی به این هدف، مدل بانکداری جامع است که جهت پیادهسازی در کشور نیازمند عوامل خاصی است. این تحقیق با همین هدف و در جهت شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر پیادهسازی بانکداری جامع در نظام بانکی در کشور صورت گرفته است. بدین منظور تعداد 50 عامل از طریق مطالعه ادبیات موضوع و مصاحبه با خبرگان و مدیران صنعت بانکداری که در پیادهسازی بانکداری جامع دارای تجربه بودهاند، شناسایی و با استفاده از رویکرد دلفی مورد بررسی قرار گرفتند. این عوامل در شش دسته کلی، مشتری؛ زیرساختی، فرآیندی، ساختاری، نیروی انسانی و قوانین و مقررات قرار گرفتند. سپس به منظور شناسایی شاخصهای محوری، از ترسیم نقشه شناختی فازی استفاده گردید که نتایج آن نشان داد که ارائه محصولات متناسب با نیاز مشتریان دارای محوریت بیشتری نسبت به سایر عوامل است. در انتها با استفاده از ماتریس تحلیل اهمیت- عملکرد به تحلیل بیشتر عوامل پرداخته شد که نتایج نشان داد، 15 عامل نیازمند توجه حیاتی هستند.
۴.

شناسایی ابعاد و مولفه های برندسازی شخصی کارمند با روش آمیخته (مطالعه موردی: صنعت بیمه ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برندسازی شخصی برندسازی شخصی کارمند روش آمیخته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 604 تعداد دانلود : 177
برندسازی شخصی کارمند به عنوان یک مفهوم کلیدی برای موفقیت شخصی و سازمانی لازم و ضروری است. بدین منظور این تحقیق به دنبال شناسایی ابعاد و مولفههای برندسازی شخصی کارمند میباشد. این پژوهش از نظر هدف از نوع مطالعات توسعهای-کاربردی به شمار میرود که از نظر گردآوری دادهها از نوع توصیفی و از نظر قطعیت دادهها از نوع اکتشافی است. روش پژوهش آمیخته یا ترکیبی میباشد. روش کیفی و کمی مورداستفاده به ترتیب تحلیل مضمون و پیمایش است. جامعه آماری در بخش کیفی متون مرتبط با موضوع تحقیق و در بخش کمی کارشناسان، سرپرستان، مشاورین، معاونین و مدیران فعال حوزههای مختلف صنعت بیمه در شهر تهران بودند. ابعاد و مؤلفههای برندسازی شخصی کارمند از 28 منبع استخراج گردید. نتیجه بررسی و تحلیل ادبیات، استخراج 55 شاخص یا معرف، 6 مولفه و 2 بعد بود. بر همین اساس برندسازی شخصی کارمند دارای دو بعد فردی و بینفردی بوده که بعد فردی شامل مولفههای دانش، مهارت و توانایی، شخصیت و نگرش بوده و بعد بینفردی مولفههای هوش عاطفی، تصویرسازی ذهنی (تاثیرگذاری) و تعامل اجتماعی را دربرمیگیرد. در بخش کمی روایی محتوایی پرسشنامه توسط 30 نفر از خبرگان مورد تایید قرار گرفت. برای تحلیل دادههای حاصل از پرسشنامه تناسبسنجی از مدلسازی معادلات ساختاری و نرمافزار Pls استفاده شد و نتایج آن نشان داد که الگوی ابعاد و مولفههای برندسازی شخصی کارمند از برازش مطلوبی برخوردار است.
۵.

واکاوی استراتژی های نخبه گریزی مدیران در سازمان های دولتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نخبه گریزی مدیران سازمان های دولتی استراتژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 759 تعداد دانلود : 397
استفاده از منابع انسانی نخبه در تصمیم سازی ها و اجرای تصمیات اتخاذ شده در سازمان های دولتی ضرورتی پذیرفته شده از سوی بسیاری از مدیران و خبرگان سازمانی می باشند، با این وجود در عمل تعداد قابل توجهی از مدیران در سطوح مختلف به دلایل مختلف و با استراتژی های متفاوت از بکارگیری و تعامل موثر با نخبگان طفره می روند. پژوهش حاضر با هدف واکاوی استراتژی های نخبه گریزی مدیران در سازمان های دولتی ایران با رویکردی ترکیبی انجام شده است. در بخش کیفی داده های مورد نیاز از طریق مطالعه کتابخانه ای منابع موجود و مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 15 نفر از خبرگان سازمان های دولتی شهر همدان و تحلیل محتوای کیفی مصاحبه ها احصا شد.جامعه آماری در هر دو بخش کیفی و کمی پژوهش خبرگان شاغل در سازمان های دولتی شهر همدان بودند.در بخش کمی ابتدا با استفاده از روش دلفی فازی اتفاق نظر 15 خبره (مرحله مصاحبه) پیرامون استراتژی های شناسایی شده و دسته بندی آنها احصا گردید. در ادامه به منظور رتبه بندی استراتژی ها مطابق جدول مورگان 108 پرسشنامه به شیوه تصادفی بین جامعه 153 نفری خبرگان سازمان های دولتی شهر همدان توزیع شد. پرسشنامه های جمع آوری شده برای رتبه بندی استراتژی ها با روش سوارا مورد تحلیل قرار گرفتند.یافته ها نشان دادند مدیران از 39 استراتژی در قالب 4 استراتژی کلی به ترتیب اولویت: فردی،مدیریتی،سازمانی و شغلی استفاده می کنند. در پایان پژوهش نیز پیشنهاد های اجرایی و پژوهشی ارائه شده است.
۶.

بررسی اخلاقیات خرده فروشان الکترونیک و تأثیر آن بر تمایلات رفتاری خریدار و تصویر خرده فروش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاقیات خرده فروشان الکترونیک تجارت الکترونیک تمایلات رفتاری خریدار تصویر خرده فروش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 230 تعداد دانلود : 620
از مهمترین عواملی که بهطور فزایندهای افکار و رفتار خریداران را شکل میدهد، رعایت اخلاق و پایبندی به اصول اخلاقی در کسبوکارهای امروزی میباشد. یکی از چالشهای اساسی کسبوکارها بهخصوص کسبوکارهای آنلاین، پایبندی فروشندگان به اصول اخلاقی است که بر جنبههای مختلف کسبوکار ازجمله تمایلات رفتاری خریدار و تصویر خردهفروش اثرگذار است. پژوهش حاضر به اخلاقیات خردهفروشان الکترونیک و تأثیر آن بر تمایلات رفتاری خریدار و تصویر خردهفروش میپردازد. این پژوهش از نظر هدف از نوع توسعهای و کاربردی میباشد. جامعه آماری را 342 نفر از مشتریانی که به صورت الکترونیک خرید میکنند تشکیل میدهد. ابزار گردآوری دادههای کمی پرسشنامه بودهاست. تحلیل دادهها به روش مدل سازی معادلات ساختاری و بااستفاده از نرمافزارهای اِسپیاِساِس و پیاِلاس انجام شدهاست. مدل اخلاقیات خردهفروشان الکترونیک شامل پنج بُعد میباشد: 1. حریم خصوصی، 2. امنیت، 3. قابلیت اعتماد ، 4. عدم فریبکاری 5. خیرخواهی. براساس یافتههای پژوهش، اخلاقیات خردهفروشان الکترونیک بر تمایلات رفتاری خریدار و تصویر خردهفروش تأثیر مثبت و معناداری دارد. کلیدواژهها: اخلاقیات خردهفروشان الکترونیک، تجارت الکترونیک، تمایلات رفتاری خریدار، تصویر خردهفروش
۷.

تحلیل روایت پژوهانه عوامل موثر بر شدت پشیمانی پس از خرید بانوان جوان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پشیمانی پس از خرید روایت پژوهی بانوان جوان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 364 تعداد دانلود : 441
احساس پشیمانی پس از خرید یک محصول ، به معنای ارجح دانستن گزینه های انتخاب نشده است. شرایط حال حاضر دنیای کسب وکار از جمله توسعه فناوری اطلاعات و دسترسی مشتریان به محصولات و برندهای متنوع موجب افزایش تعداد جایگزین ها شده و احتمال بروز پشیمانی پس از خرید را افزایش داده است. شدت پشیمانی پس از خرید بر واکنش های خریدار موثر است. شناسایی عوامل موثر بر شدت پشیمانی پس از خرید موجب افزایش دانش بازاریابان در کنترل رفتار پس از خرید مشتریان می شود. در این پژوهش با رویکرد روایت پژوهی ، مصاحبه با ده مشارکتکننده انجام شد. با استفاده از تحلیل مضمون، عوامل موثر بر شدت پشیمانی در دو دسته مصرف کننده و گزینه منتخب تقسیم می شود. ویژگیهای مصرفکننده شامل پذیرش مسئولیت، بیشینهگرایی نتایج تصمیم، توانایی توجیه تصمیم ،مقایسه اجتماعی و درگیری مستمر فرد با گزینه منتخب است. ویژگیهای گزینه منتخب شامل اعتبار برند و سطح قیمت محصول منتخب، تنوع و افق زمانی جایگزینهای آتی، سهولت مقایسه ظاهری و فنی گزینه ها است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۰