پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)

پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)

پژوهش های مدیریت در ایران دوره 26 بهار 1401 شماره 1 (پیاپی 115) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مدلی برای کنترل ریسک سرویس تأمین مالی جمعی (مورد مطالعه: بانک ملت)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تامین مالی جمعی کنترل ریسک حامی مالی زیرساخت تبادل اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 170 تعداد دانلود : 485
در این مقاله از ساختار تامین مالی جمعی به عنوان یک راهکار اقتصاد دیجیتالی آلترناتیو و یا مانیفست سرمایه گذاری پویای تکنولوژیکی و مالی، که در واقع هر دو بعد را شامل می گردد،برای تامین مالی استفاده شده است و مدلی برای کنترل ریسک های متصور ارائه شده است. عوامل اصلی در ایجاد مخاطرات برای تامین مالی جمعی شامل مخاطرات معطوف به حامی مالی، درخواست کننده مالی، زیرساخت و تبادل اطلاعات و مولفه های ناشی از هریک با بررسی های کیفی شناسایی شدند. از آنجاییکه بانک ها و شرکت های تابعه آنها پتانسیل های لازم برای فعالیت در این حوزه را دارند و به دلیل رویکردهای نوین در کسب و کار به نحوی دخیل هستند از اینرو بانک ها بایستی به فکر تلفیق ساختار "تامین مالی جمعی " با سرویس های خود برای استفاده از این رویکرد در اکوسیستم کسب و کار خود باشند لذا تحقیق در بستر یکی از بانک های توسعه یافته ایران از نظر سرویس های بانکداری صورت پذیرفت. به منظور آزمون یافته های این تحقیق توصیفی، از روش جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه در دو سطح خبرگان(تیم دلفی) و عمومی استفاده گردید و داده های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظوراعتباریابی مدل، روش معادلات ساختاری مورد استفاده قرارگرفته است. بر اساس نتایج بررسی های آماری همه عوامل دارای اعتبار لازم بودندو حامی مالی و زیرساخت بیشترین تاثیر را در ریسک های مدل تست شده داشته اند و لذا در پیاده سازی مدل با حساسیت بیشتری می
۲.

طراحی الگوی حکمرانی خوب به منظور استحصال نظامند معادن با رویکرد توسعه پایدار (مطالعه موردی: مجتمع صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکمرانی خوب استحصال نظامند معادن توسعه پایدار معدن گل گهر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 340 تعداد دانلود : 872
تقویت شاخص های حکمرانی خوب در مناطقی که دارای منابع طبیعی و ثروت های خدادادی ارزشمندی هستند و یا در صنعت خاصی فعالیت دارند و همچنین تطابق این شاخص ها با شرایط محلی و بومی این مناطق منجر به توسعه پایدار ملی و همه جانبه می گردد.هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی حکمرانی خوب به منظور استحصال نظامند معادن با رویکرد توسعه پایدار است. روش این پژوهش، کیفی است و از روش تحقیق داده بنیاد استفاده شد. در این پژوهش ، 22تن از مدیران شرکت صنعتی و معدنی گل گهر و اعضای هئیت علمی دانشگاه ها به عنوان نمونه آماری به شیوه نظام مند انتخاب شدند. فرایند مصاحبه تا مرحله رسیدن به اشباع نظری انجام شد ومتون مصاحبه در سه مرحله کد گذاری باز ،محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد مسئولیت پذیری جامع گرا به عنوان شرایط علی که شامل تعهدات بین نسلی،زیست محیطی و اجتماعی است سبب شکل گیری حکمرانی خوب با وپژگی های آینده محوری،سلامت محوری و مردم محوری می گردد و در کنارفضای توسعه ای، فرصت سازی واستراتژی های توسعه محور منتج به توسعه پایدار در ابعاد اجتماعی،اقتصادی و زیست محیطی می گردد.
۳.

فراترکیب علامت دهی از طریق استراتژی معرفی محصول جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تئوری علامت دهی آمیخته علامت دهی استراتژی معرفی محصول جدید علامت های بازار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 118 تعداد دانلود : 248
هدف اصلی این پژوهش فراترکیب علامت دهی از طریق استراتژی معرفی محصول می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه ای، از نظر ماهیت داده ها کیفی و از منظر گردآوری داده ها اسنادی- فراترکیب است. برای ارزشیابی مقاله ها می توان از برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی( CASP) استفاده کرد. بر اساس 46 مقاله انتخاب شده از پایگاه داده های علمی معتبر، فرآیند استخراج اطلاعات از نتایج و تحلیل های این مقاله ها انجام شد که بعد از ارزیابی تک تک آن ها 25 مقاله مورد تایید نهایی قرار گرفت و غربال گری شد، سپس با بررسی پیشینه ها و مدل های مقالات تایید شده طراحی مدل مفهومی جدید به دست آمد. تئوری علامت دهی به ارسال علامت از ناحیه اطلاعات خصوصی شرکت به مخاطب و ایجاد تقارن اطلاعاتی می پردازد. شرکت برای علامت دهی از آمیخته علامت دهی مخصوص به خود استفاده می کند که در این تحقیق هدف بررسی علامت دهی با استفاده از آمیخته علامت دهی تمرکز بر استراتژی معرفی محصول جدید است. استراتژی معرفی محصول جدید شامل مولفه هایی برای معرفی محصول جدید برای اولین بار به بازار است که می تواند به مخاطبان مختلف علامت دهی کند. بر اساس نتایج به دست آمده آمیخته علامت دهی با تمرکز بر استراتژی معرفی محصول جدید شامل اطلاعات مستقیم منتشر شده توسط شرکت، استراتژی های بازار و محصول و تاکتیک های معرفی محصول جدید است که می تواند علامت های کیفیت و علامت های بازار را به مخاطبان که عموما مشتری و رقیب است، ارسال کند.
۴.

هدف گرایی، امکان گرایی و عملکرد کسب و کارهای کارآفرینانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امکان گرایی عملکرد کسب و کار کارآفرینی هدف گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 231 تعداد دانلود : 190
هدف گرایی (علیت) و امکان گرایی (اثرسازی) دو منطق تصمیم گیری است که کارآفرینان در انجام فعالیت هایشان بکار می گیرند. در طول دو دهه گذشته، توجهات فزاینده ای به دو منطق رفتاری که کارآفرینان در راه اندازی و توسعه شرکت های جدید بکار می گیرند شده است. پژوهش های موجود حاکی از آن است عملکرد کسب و کار با هدف گرایی و امکان گرایی رابطه دارد. هدف این مقاله بررسی هدف گرایی و امکان گرایی (با چهار بعدآزمایش گری، زیان قابل تحمل، انعطاف پذیری و پیش تعهدات) بر عملکرد کسب و کار با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی است و داده ها به روش، توصیفی-همبستگی گردآوری شده است. جامعه آماری پژوهش، کسب و کار های فعال در صنعت فناوری اطلاعات است. نمونه آماری از طریق فرمول کوکران، شامل 175 کارآفرین فعال در این حوزه است که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. داده های گردآوری شده، با نرم افزارهایSPSS26 و SmartPLS3 تجزیه و تحلیل شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که انعطاف پذیری، هدف گرایی، آزمایش گری با عملکرد کارآفرینانه رابطه ای مثبت و معنی دار دارد؛ و زیان قابل تحمل و پیش تعهدات با عملکرد رابطه ای منفی و معنی دار دارد.
۵.

ارائه الگوی بازاریابی محتوای دیجیتال در خلق ارزش مصرف کننده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی دیجیتال بازاریابی محتوایی خلق ارزش مصرف کننده نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 371 تعداد دانلود : 616
بازاریابی محتوایی، رویکردی رو به رشد برای تقویت آگاهی مشتری، اعتماد بیشتر و خلق ارزش بیشتر است. پژوهش حاضر با هدف "ارائه الگوی بازاریابی محتوایی دیجیتال در خلق ارزش مصرف کننده با رویکرد کیفی و بهره گیری از نظریه داده بنیاد" صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل 13 نفر از خبرگان دانشگاهی و فعالان بازاریابی محتوایی دیجیتال که به شیوه هدفمند و از طریق روش گلوله برفی جهت انجام مصاحبه انتخاب شدند. فرآیند مصاحبه به صورت نیمه ساختاریافته تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. با تجزیه و تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی 190 کد باز در قالب 17 کد محوری و 6 کد انتخابی طبقه بندی و مدل مفهومی نهایی در جامعه مورد مطالعه تدوین گردید. یافته های پژوهش نشان داد که فرآیند دستیابی به الگوی بازاریابی محتوایی دیجیتال موضوعی چندوجهی است که مستلزم توجه هم زمان به عوامل علّی(طراحی آمیخته بازاریابی محتوایی، تمرکز بر تولید انواع محتوا و بسترسازی آنلاین)، زمینه ای(خلاقیت در بازار دیجیتال؛ توجه به مشتریان در تولید محتوا، هزینه کم تولید محتوا و برندسازی دیجیتالی)، مداخله گر(آمادگی و دسترسی به وب؛ بحران ها و وقایع طبیعی، دانش فنی شرکت و آگاهی از مسائل بازار) و در نهایت راهبردها(برنامه ریزی برای به روز رسانی محتوا، توزیع محتوای مرتبط، ایجاد محتوای تعاملی) است. خلق ارزش برای مشتری با افزایش اطلاعات و قدرت تصمیم گیری، خلق ارزش برای مشتری از طریق بهبود روابط با مشتریان، افزایش توان بازاریابان محتوایی، بهبود محتوای ارائه شده نیز به عنوان پیامدهای اجرای الگوی بازاریابی محتوایی دیجیتال شناسایی گردید.
۶.

سنجش زنجیره تأمین دیجیتال در صنایع تولیدی (مورد مطالعه: صنعت کالای خواب)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیجیتالی سازی زنجیره تامین دیجیتال فناوری دیجیتال صنعت کالای خواب دنپ (ای ان پی مبتنی بر دیمتل)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 427 تعداد دانلود : 290
یکی از مهم ترین چالش هایی که اغلب سازمان های امروزی دائما با آن مواجه هستند برنامه ریزی برای توسعه و بهبود فرایندها و عملیات مبتنی بر پذیرش فناوری های نوین، بویژه دیجیتال، جهت واکنش به الزامات بازارها و محیط های رقابتی است. بنابراین، تحقیق حاضر با استفاده از روش تحقیق ترکیبی (کیفی و کمی) کاربردهای فناوری های دیجیتال را از لحاظ احتیاجات فنی و عملکردهای تجاری در شبکه زنجیره تامین صنعت کالای خواب مورد بررسی قرار می دهد. روش کار به صورت توسعه یک ابزار سنجش کارآمد برای ارزیابی مشخصات دیجیتالی سازی و اتوماسیون جهت مدیریت یکپارچه عملیات و جریانات زنجیره های تامین صنایع تولیدی و اعتبارسنجی آن به کمک رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره دنپ (ای ان پی مبتنی بر دیمتل) خواهد بود؛ که به عنوان سهم دانش افزایی تحقیق قلمداد می گردد. لذا، در گام نخست فهرست عوامل تاثیرگذار در قالب 6 حوزه فرایندی و مجموعا 22 شاخصه مرتبط به کمک مطالعه کتابخانه ای و روش دلفی تعیین شد. سپس، با استفاده از تکنیک دنپ اوزان اهمیت و روابط میان عوامل مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصله، حوزه فرایندی مدیریت موجودی و انبار با کسب بالاترین وزن اهمیت به عنوان بحرانی ترین عامل مورد توجه قرار دارد. از طرفی، حوزه های فرایندی منبع یابی و خرید و مدیریت تجاری به عنوان اثرگذارترین عوامل در بهبود حوزه های بحرانی شناسایی شدند.
۷.

فراروش مطالعات انتخاب بازارهای هدف صادراتی: مرور نظام مند مقالات منتشر شده در نشریات علمی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی بازار صادراتی فراروش بازار بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 274 تعداد دانلود : 213
بازاریابی به عنوان یک رشته دانشگاهی، عمر کوتاهی دارد. این در حالی است که تجربه عملی تجارت و بازاریابی در جهان، به درازای تاریخ است. مطالعات و پژوهش های باستان شناسی به واسطه حضور انواع خاصی از کالاها در جغرافیای نامتناسب با مواد تشکیل دهنده آن محصولات، نشان می دهد که کالا ها سفرهای طولانی را طی کرده و از سرزمینی به سرزمین دیگر مبادله و معامله شدند. بنابراین تجربه نحوه ورود و انتخاب مقاصد تجاری از دیر باز محل توجه بشر بوده است. هدف از مطالعه حاضر فراروش مطالعات انتخاب بازارهای هدف صادراتی است و مقاله کوشیده است به تحلیل روش های مطالعات پیشین در زمینه انتخاب بازارهای هدف صادراتی بپردازد. در این راستا، بر اساس روش مرور نظام مند بر مبنای پروتکل PRISMA، مجموعه ای از نشریات علمی ایرانی فعال در زمینه مدیریت، بازرگانی و بازاریابی شناسایی و از میان آنها، مجلاتی که مقالاتی در این زمینه داشتند، انتخاب شده و مورد تحلیل قرار گرفته است. بررسی های انجام شده نشان داد که طی حدود دو دهه از سال 1380 الی 1399 در مجموع بیست و سه مجله، چهل و سه مقاله را با موضوع بازارهای هدف صادراتی منتشر کرده اند. وجود چسبندگی روش در هر سه بخش روش پژوهش، روش گردآوری داده و روش تحلیل داده، به طرز چشمگیری در این پژوهش ها مشاهده گردید.
۸.

نقش بازاریابی رابطه مند در نیل به مزیت رقابتی در صنعت بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مزیت رقابتی بازاریابی رابطه مند صنعت بیمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 689 تعداد دانلود : 236
از آن جایی که بازاریابی رابطه مند یک ضرورت بنیادی برای دست یابی به مزیت رقابتی به شمار می رود؛ امروزه شرکت های با عملکرد برتر در صنایع خدماتی، به واسطه ایجاد روابط نزدیک و بلندمدت با مشتریان و جلب وفاداری آن ها جهت نیل به این مهم تلاش می کنند. بر همین اساس این پژوهش به نقش بازاریابی رابطه مند در نیل به میل به مزیت رقابتی در صنعت بیمه می پردازد. پژوهش حاضر با توجه به هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها جزء پژوهش های توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش بیمه گذاران شرکت بیمه ایران در شهر تهران می-باشند. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده شده و تعداد نمونه مورد نظر 410 نفر بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات و مدل تحقیق از نرم افزارهای SPSS و LISREL با به-کارگیری آزمون های مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از تاثیرگذار بودن تاکتیک های بازاریابی رابطه مند بر متغیرهای کیفیت خدمات و کیفیت ارتباطات می باشد. کیفیت خدمات اثر مثبتی بر کیفیت ارتباطات داشته و کیفیت ارتباطات اثر مثبت و معناداری بر مزیت رقابتی دارد. بنابراین تاکتیک های بازاریابی رابطه مند بر مزیت رقابتی شرکت از طریق کیفیت خدمات و کیفیت ارتباطات اثر مثبت و معناداری دارد. روابط دوجانبه و متقابل بین بیمه گذاران و شرکت های بیمه در نتیجه اجرای بازاریابی رابطه مند برقرار شده که نقش مهمی در موفقیت این شرکت ها ایفا می کند.
۹.

عوامل مؤثر بر بازاریابی پایدار (مورد مطالعه صنعت شوینده)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آینده پژوهی ارزش ویژه مشتری بازاریابی پایدار صنعت شوینده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 125 تعداد دانلود : 672
هدف از این مقاله، بررسی عوامل موثر بر بازاریابی پایدار در صنعت شوینده می باشد. امروزه پایداری در کسب و کارها و سازمان ها مساله ای قابل توجه است. بازاریابی پایدار بر آن است تا با خلق ارزش های اجتماعی و زیست محیطی برای مشتریان هدف خود ارزش آفرینی بیشتری کند .این مطالعه توسط روش تحقیق کیفی (روش داده بنیاد) و کمی (معادلات ساختاری) انجام گردید. بخش کیفی توسط مصاحبه به 20 نفر از خبرگان و بخش کمی توسط پرسشنامه ارائه شده در 9 شرکت صنعت شوینده انجام شد. بر اساس نتایج بخش کیفی، مولفه ها در 6 شبکه اصلی روش داده بنیاد به صورت زیر دسته بندی شدند: پدیده محوری شامل بازاریابی پایدار، عوامل علّی شامل ابعاد زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی، عوامل زمینه ای شامل اصول کنفوسیوس، عوامل مداخله گر شامل تحریم و تورم، راهبردها شامل حمایت مشتری و افزایش رفاه مشتری و پیامدها شامل رضایت مشتری،وفاداری مشتری وبهبود عملکرد شرکت. همچنین نتایج بخش کمی نشان داد که عوامل علّی بر پدیده محوری به میزان 0/495 تاثیرگذار است. عوامل زمینه ای و عوامل مداخله گر به ترتیب به میزان 0/466 و 0/361 بر راهبردها تاثیرگذارند. پدیده محوری به میزان 0/423 بر راهبردها و راهبردها به میزان 0/807 بر پیامدها تاثیر می گذارند.
۱۰.

ارائه چارچوب مفهومی مدیریت ارتباط با مشتری در بانکداری الکترونیک با تأکید بر بکارگیری ابزارهای هوش تجاری (مورد مطالعه : بانک سپه و بانک های ادغامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت ارتباط با مشتری بانکداری الکترونیک ابزار های هوش تجاری تحلیل مضمون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 353 تعداد دانلود : 136
مدیریت ارتباط با مشتری زمینه ی برقراری ارتباط بهینه، وفاداری و حفظ مشتریان را فراهم می سازد. این امر مستلزم طراحی استراتژی های مبتنی بر مشتری، اجرا و به کارگیری مناسب فناوری، توانمند سازی کارکنان و افزایش سطح دانش مشتریان است. با توجه به پیشرفت های بانکداری الکترونیک و کاهش نقاط تماس حضوری، استفاده از ابزارهای هوش تجاری جهت استفاده مؤثر از حجم انبوه اطلاعات مشتریان نیز ضروری به نظر می رسد. هدف پژوهش ارائه چارچوب مفهومی مدیریت ارتباط با مشتری در بانکداری الکترونیک با به کارگیری ابزارهای هوش تجاری در بانک سپه و بانک های ادغامی است. به این منظور پژوهشی کیفی صورت پذیرفته و ابتدا با بررسی مطالعات، چارچوب اولیه شناسایی و برای توسعه آن در بانکداری الکترونیک از تحلیل مضمون استفاده گردیده است. جامعه پژوهش 7 نفر از خبرگان موردمطالعه بوده و از مصاحبه های نیمه ساختاریافته به منظور جمع آوری داده ها و از مقبولیت و قابلیت تأیید برای سنجش اعتبار نتایج استفاده شده است. پس از تجزیه وتحلیل داده ها، چارچوب مدیریت ارتباط با مشتری در بانکداری الکترونیک در 6 بعد، 16 مؤلفه و 35 شاخص طبقه بندی گردیده که ابعاد اصلی آن را جلب توجه و اکتساب مشتری، شناسایی مشتری، مجذوب نمودن مشتری، توسعه ارتباط با مشتری، نگهداری مشتری و بازنگری ارتباط با مشتری تشکیل می دهد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۰