پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)

پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)

پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی) دوره شانزدهم بهار 1391 شماره 1 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تاملی بر اثرات گروه های ذی نفوذ بر فراگرد تنظیم بودجه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گروه های ذی نفوذ فراگرد تنظیم بودجه تدوین و تصویب بودجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 306 تعداد دانلود : 86
فراگرد بودجه ریزی یکی از مهم ترین فراگردهای خط مشی گذاری در هر کشوری است که می تواند عرصه اعمال نفوذگروههای متفاوت ذی نفوذ باشد؛ گروههایی که برای کسب منابع و منافع بیشتر به چانه زنی می پردازند. این اعمال نفوذ ها از آن جهت حائز اهمیت است که روند رشد و توسعه را مختل می کند و به فقر و نابرابری در عرصه های متفاوت اقتصادی و سیاسی منجر می شود. در این پژوهش ملاحظه شد که اگر چه تقریباً همه مراحل فراگرد تنطیم بودجه در ایران مجاری مناسبی برای اعمال نفوذ گروههای ذی نفوذند، اما به نظر می رسد که مراحل تنظیم و تصویب بودجه، از قابلیت بیشتری برای این منظور برخوردارند.
۲.

اثربخش ترین اقدامات مدیریت منابع انسانی در سازمان های موفق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت استراتژیک منابع انسانی استراتژی های منابع انسانی رویکرد جهان شمول اثربخش ترین اقدامات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 865 تعداد دانلود : 947
در مقابل تئوری های اقتضایی در مدیریت استراتژیک منابع انسانی که بر بهترین هماهنگی میان استراتژی های سازمان و استراتژی منابع انسانی برای دستیابی به عملکرد موفق تر تاکید می کنند، در رویکرد جهان شمول در مدیریت استراتژیک منابع انسانی مطرح می شود که به کارگیری بهترین اقدامات مدیریت منابع انسانی همواره می تواند موفقیت سازمان ها را تضمین کند. با توجه به بدیع بودن رویکرد جهان شمول، این مطالعه درصدد آزمون این رویکرد و شناخت بهترین اقدامات احتمالی مدیریت منابع انسانی در میان 100 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران می باشد. یافته های پژوهش رویکرد جهان شمول را تایید کرده است و نتایج نشان می دهد که در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، شرکت هایی که استراتژی تسهیل سازی در مدیریت منابع انسانی را به کار گرفته اند و اقدامات خاصی را برای منابع انسانی خویش برنام ریزی کرده اند، عملکرد مطلوب تری را نشان داده اند.
۳.

«تجزیه تشخیص آرمانی رویکردی نوین به استراتژی طبقه بندی در علم مدیریت »(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: علم مدیریت طبقه بندی تجزیه خوشه ای تجزیه تشخیص آرمانی برنامه ریزی خطی آرمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 591 تعداد دانلود : 241
طبقه بندی عناصر آماری یکی از چالش های علم مدیریت است ک درسال های اخیر به یکی از حوزه های جذاب تحقیقاتی تبدیل شده است. اگر چه روش های آماری تجزیه خوشه ای و تجزیه تشخیص به عنوان روش های رایج در طبقه بندی مورد استفاده قرار می گیرند ولی همواره خطای آماری بالای این روش ها، کاربرد آن ها را با تردید روبرو کرده است. دراین مقاله تلاش شده است، رویکرد تجزیه تشخیص آماری با فنون تحقیق در عملیات (OR) ترکیب شوند و روش نوینی باعنوان تجزیه تشخیص آرمانی توسعه داده شود. در این مقاله چهار روش تجزیه تشخیص کلاسیک و آرمانی با عنوان: GP2،GP1،FG،FLDE ، بکار گرفته شده است و برای سنجش کارآیی آن در حوزه علم مدیریت فنون چهارگانه در پنج مورد مدیریتی اجرا شده اند. نتایج حاصل از کاربرد درست نشان می دهد که روش FLDF که یک روش کلاسیک تجزیه تشخیص است، در طبقه بندی دو گروهی کاراتر از سایر روش ها عمل می کند ولی در طبقه بندی مدیریتی بیش از دو گروه روش های تجزیه تشخیص آرمانی کاراتر هستند.
۴.

بررسی روابط ساختاری بین خدمات گرایی سازمانی، رضایت شغلی کارکنان صف و رفتار شهروندی سازمانی: شعب بانک ملت تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رضایت شغلی رفتار شهروندی سازمانی مشتری مداری رهبری خدمتگذار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 338 تعداد دانلود : 673
امروزه رجحان اقتصاد خدمت محور بر اقتصاد تولیدی محور و ضرورت ارائه خدمات برتر و باکیفیت تر سبب شده است که سازمان ها سرمایه انسانی را به عنوان عامل کلیدی در کسب مزیت رقابتی،در نظر گیرند. زمانی کارکنان یک سازمان می توانند تعامل خوب با مشتریان داشته باشند که از شغل و جایگاه سازمانی خود راضی و خشنود باشند . کارمندانی که احساس رضایت می کنند، معمولاً مایل به ارائه رفتار شهروندی سازمانی هستند. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین ابعاد خدمات گرایی سازمانی بر روی رضایت شغلی و رفتار شهروندی کارکنان در ارتباط با مشتری می باشد. روش این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است جامعه آماری آن، تمام مدیران وکارمندان شعب انتخاب شده بانک ملت شهر تهران می باشند. جمع آوری اطلاعات به دو روش کتابخا نه ای و میدانی(پرسشنامه) صورت گرفته است. سازه ها از طریق استفاده از مقیاس های موجود مورد اندازه گیری قرار گرفته و تاثیرات از روش تحلیل عامل تاییدی و مدل معادلات ساختاری به منظور بررسی آنها استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از تایید تمامی فرضیه ها بجز فرضیه های پنجم و نهم در سطح اطمینان 95 % دارد مدیران بایستی از رهبری خدمتگزار، اقدامات نظام های ارائه دهنده خدمت ، مدیریت منابع انسانی و خدمت دهی رو در رو جهت تاثیر گذاری مستقیم بر رفتار شهروندی سازمانی و از همه موارد بجز خدمت دهی رو در رو استفاده نمایند تا رضایت شغلی کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی را بهبود بخشند
۵.

ترکیب روش های خوشه بندی AHP و کانو برای توصیف خدمات بانک سامان (مطالعه موردی: شهرستان قم)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خوشه بندی رضایت مشتری AHP الگوی کانو توصیه خدمات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 702 تعداد دانلود : 497
هدف از این مقاله، ارائه الگوی تلفیقی از روش های خوشه بندی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و کانو می باشد تا به وسیله بخش بندی مشتریان و بدست آوردن ارزش هر بخش، خدمات متناسب با هر بخش ارائه شود. جامعه آماری این تحقیق شامل مشتریان بانک سامان قم بوده و بعد از نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 144 پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق بعد از جمع آوری داده ها، خوشه بندی بر روی آنها انجام شده است؛ سپس با استفاده از AHP خوشه ها اولویت بندی شده و در نهایت با استفاده از الگوی کانو، نیازهای هر خوشه تعیین شده و خدمات متناسب با هر خوشه پیشنهاد شده است. بعد از خوشه بندی تعداد خوشه ها چهار عدد تعیین شده و اولویت خوشه ها به ترتیب خوشه دوم، خوشه سوم، خوشه اول و خوشه چهارم بدست آمده است. با توجه به تحلیل های انجام شده، نیازهای افراد خوشه اول بیشتر یک بعدی، جذاب و بی تفاوت؛ خوشه دوم و سوم، بیشتر الزامی؛ و خوشه چهارم بیشتر یک بعدی بدست آمده اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تلفیق سه روش مورد بحث، فنی توانمند ایجاد می کند که بوسیله آن یک سازمان می تواند با بخش بندی بازار، شناسایی مشتریان با ارزش و کسب رضایت آنها، مزیت رقابتی بدست آورد.
۶.

بررسی هم حرکتی بازده سهام شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل APT(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل عاملی نرخ بازده بدون ریسک هم حرکتی قیمت گذاری آربیتراژ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 989 تعداد دانلود : 932
در تحقیق حاضر اثر عوامل کلان اقتصادی بر بازده سهام شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران به منظور برآورد نرخ بدون ریسک بررسی شد. برای انجام تحقیق از داده های بین سالهای 1-1383 تا 12-1387 استفاده شد. نمونه تحقیق 48 شرکت حاضر دربورس اوراق بهادار تهران بودند و اثر 10 متغیر کلان اقتصادی مانند صادرات ، واردات، نرخ ارز ، قیمت سکه طلا، قیمت نفت، شاخص بازده بورس ، شاخص بازده بورس با یک وقفه زمانی ، حجم پول ، تورم و تعداد پروانه های ساختمانی بر بازده های ماهانه این 48 شرکت در طول مدت 5 سال بررسی شد. مدل انتخابی این پژوهش، مدل چند متغیره قیمت گذاری آربیتراژ و روش استفاده شده در انجام این تحقیق تحلیل عاملی است. هدف از انجام این تحقیق برآورد نرخ بازده بدون ریسک بازار سرمایه و اثر عوامل کلان اقتصادی بر بازده سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران بود و نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که دلیل هم حرکتی بازده سهام تاثیر متفاوت عوامل کلان اقتصادی بر بازده سهام شرکتها می باشد بطوریکه تورم و شاخص بازده بازار با یک وقفه در طول این مدت بر بورس تهران تاثیر گذار بوده اند. همچنین نرخ بازده بدون ریسک بدست آمده از این پژوهش در بازار سرمایه در طول این 5 سال بیشتر از نرخ بازده بدون ریسک بازار پول می باشد.
۷.

کاربرد زنجیره مارکف برای ارائه سیاست های بخشودگی مالیاتی با رویکرد برنامه ریزی پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه ریزی دینامیک زنجیره های مارکف حالت گذار بخشودگی مالیاتی ارزش فعلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 819 تعداد دانلود : 620
از آنجا که امروزه یکی از درآمدهای مهم دولت از مالیات تامین می شود. بنابراین میزان وصول درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده و اتخاذ سیاستهای لازم برای افزایش ان با در نظر گرفتن ارزش فعلی بسیار مهم می باشد. با توجه به قابلیتهای روش زنجیره های مارکف در شناخت فرآیندهای احتمالی و روش برنامه ریزی دینامیک، در این مقاله با ترکیب این دو روش و اطلاعات مالیات دریافتی کشور طی سالهای 88 -84، الگوی مناسبی جهت سیاست بخشودگی مالیاتی ارائه شده است. نتایج کاربرد این روش نشان داد با توجه به اطلاعات دوره های قبل، میزان عدم وصول درآمدهای مالیاتی 6714 میلیارد ریال بوده است که با اعمال 2% بخشودگی به مشتریان و در نظر گرفتن ارزش فعلی مالیات دریافتی، عدم وصول مالیات به 3108 میلیارد ریال کاهش خواهد یافت یا به عبارتی درآمد حاصل به میزان 3606 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت. علاوه بر این از آنجا که فرآیند دریافت درآمدهای مالیاتی دارای دوران گذار می باشد، با در نظر گرفتن این وضعیت در طول دوره و تنزیل آن بر اساس ارزش فعلی، ارزش جریانات نقدی آینده درآمد مالیات دریافتی برابر با 16034 میلیارد ریال خواهد شد. در نهایت با استفاده از روش برنامه ریزی پویا، شاخص بخشودگی مالیاتی در نقطه سربسر مشخص گردید. بر این اساس در حالتی که ارزش عامل تنزیل کمتر از 22% باشد، سیاست مطلوب دولت برای افزایش مالیات دریافتنی، عدم ارائه تخفیف به مشریان می باشد و در صورتی که عامل تنزیل بیش از 22% باشد سیاست مطلوب ارائه بخشودگی به مشتریان خواهد بود.
۸.

ارزیابی و اولویت بندی موانع اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قانون مدیریت خدمات کشوری اجرای خط مشی موانع اجرای قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 627 تعداد دانلود : 977
اداره امور هرکشور ، براساس خط مشی های اساسی و عمومی آن کشور صورت می گیرد . خط مشی ها، برای اجراء نیازمند مشروعیت قانونی هستند و بدین لحاظ خط مشی هایی که به تصویب پارلمان می رسد را قانون می نامند . پس از آن، یکی از مراحل اصلی و مهم دیگر در فرایند خط مشی گذاری، مرحله اجرای خط مشی است. در اجرای خط مشی یا قانون، موانع و عوامل متعددی وجود دارند که بدون در نظر گرفتن آنها تحقق قانون میسر نمی-شود. از این رو در تحقیق حاضر که از نوع توصیفی، پیمایشی و کاربردی است از ادبیات اجرای خط مشی و موانع اجرای آن در «ارزیابی و اولویت بندی موانع اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری» استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه مدیران ارشد درگیر در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است و نمونه مورد مطالعه به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. در کل چهار دسته از عوامل تحت عنوان : موانع مرتبط با شکل و محتوای قانون، مجریان قانون، نظارت بر اجرای قانون، و ابزارها و پیش نیازها مورد مطالعه قرار گرفتند که از بین آنها تنها عاملی که در حد میانگین است شکل و محتوای قانون مدیریت خدمات کشوری است و بقیه عوامل شامل نظارت، ابزارها و پیش نیازها، و مجریان قانون به عنوان موانع مهم تحقق قانون مدیریت خدمات کشوری شناخته شده اند. سه عامل اخیر دارای اولویت یکسان و عامل شکل و محتوای قانون نسبت به بقیه دارای اولویت کمتر در ممانعت از اجرای قانون مذکور بوده اند
۹.

پیش بینی درماندگی مالی با استفاده از الگوی مبتنی بر تحلیل تشخیصی و ارزیابی تاثیر متغیر کارایی در بهبود الگو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارایی نسبت های مالی درماندگی مالی تحلیل تشخیصی چند متغیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 620 تعداد دانلود : 293
در این پژوهش الگوی مبتنی بر تحلیل تشخیصی به عنوان یک الگوی موثر در پیش بینی درماندگی مالی به کار گرفته شده و توانایی متغیر کارایی در بهبود پیش بینی مورد توجه قرار گرفته است. به این منظور نخست با استفاده از نسبت های مالی سال های 1378 تا 1387شرکت های نمونه و به روش گام به گام، الگوی پیش بینی درماندگی مالی را بر اساس الگوی مبتنی بر تحلیل تشخیصی چند متغیری طراحی شد. سپس به منظور تعیین توانایی متغیر کارایی در پیش بینی درماندگی مالی، این متغیر در کنار نسبت های مالی مورد استفاده قرار گرفت و الگوی دیگری مبتنی بر تحلیل تشخیصی چند متغیری طراحی شد. نتایج الگوی دوم نشانگر اهمیت متغیر کارایی به عنوان یک متغیر پیش بین در پیش بینی درماندگی مالی است. اگر چه مقایسه دقت کلی این دو الگو در پیش بینی درماندگی مالی، تفاوت معناداری را به لحاظ آماری نشان نمی دهد.
۱۰.

الگوی هم راستایی استراتژیک مدیریت دانش در سازمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت استراتژیک مدیریت دانش زنجیره ارزش مدیریت استراتژیک دانش هم راستایی استراتژیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 700 تعداد دانلود : 996
هدف از هم راستایی استراتژیک و زنجیره ارزش مدیریت دانش، ایجاد و توسعه استراتژی برای مدیریت دانش در سازمان می باشد، به نحوی که با استراتژی های کلان سازمان هم پوشانی داشته و نیز کلیه منابع اطلاعاتی سازمان در راستای ایجاد ارزش افزوده دانش و دستیابی به مزیت رقابتی سازمان؛ استفاده و آن را هدایت کند. بر این اساس در مقاله حاضر نخست سعی شده است تا با تبیین مفهوم زنجیره ارزش در ساختار فرایند استراتژی مدیریت دانش سازمان هم چنین تشریح هر یک از اجزای این فرایند، الگوی استراتژیک از این فرایند ارائه شده و سپس ارتباط این فرایند (استراتژی مدیریت دانش) با استراتژی کلان سازمان در قالب یک الگوی فرایندی بررسی شود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۰