پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)

پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)

مدرس علوم انسانی-پژوهش های مدیریت ایران زمستان 1388 شماره 64 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

بررسی آثار فرهنگ سازمانی، مشارکت در بودجه بندی، و سیستم های حسابداری مدیریت بر عملکرد مدیران(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد ""اعتماد"" در مشتریان کلیدی بانک: مشتریان کلیدی بانک کارآفرین در شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی نقش ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی و توان ترکیب منابع بر اثر بخشی انتقال تکنولوژی در نبگاه های ایرانی تولید کننده تجهیزات برق(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

مقایسه میزان تمایل به مصرف کالاهای داخلی در تهران با سایر مناطق جهان و بررسی پیامدهای آن بر ارزیابی و ترجیح محصولات(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۹ تعداد دانلود : ۶۶۲
۹.

ارائه مدلی برای طبقه بندی تولیدات دانشی بر اساس داده ها و فرایندهای پردازش داده ها(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

معرفی و به کارگیری مدل برنامه ریزی لیتل در تدوین استراتژی برای محصولات منتخب یک شرکت مورد مطالعه: شرکت تولیدی لوازم خانگی آلفا(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۰