پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)

پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)

مدرس علوم انسانی - پژوهش های مدریت در ایران تابستان 1380 شماره 19 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۸.

بررسی ارتباط نوآوری تکنولوژی مدیران میانی با موقعیت استراتژیک: ساختار و محیط بیرونی سازمان(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۰