پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)

پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)

پژوهش های مدیریت در ایران دوره 24 بهار 1399 شماره 1 (پیاپی 107) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

رهبری تحول گرا و توسعه قابلیت های بازاریابی: تبیین نقش میانجی سرمایه فکری (مورد مطالعه: کسب و کارهای کوچک و متوسط فعال در صنعت غذایی کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: رهبری تحول گرا سرمایه فکری قابلیت بازاریابی کسب و کار های کوچک و متوسط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 420 تعداد دانلود : 805
توسعه قابلیت های بازاریابی بدون توجه به سرمایه های فکری امری ناشدنی است. از طرفی، محیط پویای اقتصادی مستلزم توجه سازمان ها به اهمیت توسعه رهبری تحول گراست؛ زیرا این رهبران نقش فوق العاده ای در فرآیند ایجاد سرمایه انسانی و سایر ابعاد سرمایه فکری و به تبع آن، بهبود عملکرد سازمانی دارند. این مقاله به بررسی این نکته می پردازد که چگونه ادراکات کارکنان از سبک تحول گرای رهبری بطور مثبتی مزایای سرمایه انسانی و به تبع آن سایر اجزای سرمایه فکری و در نهایت قابلیت های بازاریابی کسب و کارهای تجاری را تحت تأثیر قرار می دهد. برای این منظور، 368 نفر از مدیران میانی و ارشد کسب وکارهای کوچک و متوسط فعال در صنعت غذایی واقع در شهرک های صنعتی سراسر کشور با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد سبک رهبری تحول گرا، پتانسیل قوی و قابل ملاحظه ای در راستای تأثیر بر درک مزایای سرمایه انسانی در بین کارکنان دارد، و مهم تر اینکه، سرمایه انسانی با تأثیر یر سایر اجزای سرمایه فکری نقش میانجی را در ارتباط بین رهبری تحول گرا و سایر مؤلفه های سرمایه فکری ایفا می نماید. در نهایت، شواهد حاکی از تأثیر مستقیم و معنادار سرمایه های اطلاعاتی، ساختاری و رابطه ای بر قابلیت های بازاریابی کسب وکارهای کوچک و متوسط فعال در صنعت غذایی کشور است.
۲.

تأثیر تلاش های بازاریابی در رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه مشتری در برندهای لوکس(مورد مطالعه: برند درسا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش ویژه مشتری ارزش ویژه نگرش تجربه برند برندهای لوکس فعالیت بازاریابی رسانه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 760 تعداد دانلود : 445
توسعه جهانی رسانه های اجتماعی در کنار مقبولیت کالاهای لوکس نزد مشتریان ایرانی بر فعالیت های بازاریابی برندهای لوکس و ارزش ویژه مشتریان آن ها تأثیر قابل توجهی داشته است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر تلاش های بازاریابی در رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه مشتری در برندهای لوکس می باشد. این پژوهش در زمره پژوهش های توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری تحقیق ، مشتریان برند درسا با حجم نمونه 384 نفر بوده اند. برای آزمون فرضیات پژوهش، روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS مورد استفاده قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که تلاش های بازاریابی رسانه اجتماعی بر ارزش های ویژه برآوردی، رابطه، برند و نگرش تأثیر مثبت دارد. همچنین ارزش ویژه رابطه و برند بر ارزش ویژه مشتری تأثیر مثبت می گذارند و قصدخرید مستقیما توسط ارزش ویژه برآوردی و رابطه به طور مثبت متأثر می شود. در نهایت قصد خرید و تجربه برند بر ارزش ویژه مشتری تأثیر مثبت دارند.
۳.

ارائه مدلی برای آینده پژوهی زنجیره تأمین صنعت نفت با رویکرد نرم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آینده پژوهی سناریونویسی سناریوهای باورپذیر پیشران های کلیدی رویکرد نرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 276 تعداد دانلود : 282
زنجیره تأمین کارآمد نقش مهمی در تولید و توزیع محصولات و فراورده های نفتی و پتروشیمی در کشور دارد. تحقیق حاضر به دنبال شناسایی پیشران های کلیدی و سناریوهای آینده زنجیره تأمین صنعت نفت است. پژوهش حاضر از منظر جهت گیری، کاربردی و از بعد روش شناسی چندگانه است. بدین منظور ابتدا با استفاده از مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان، پیشران های کلیدی مؤثر روی آینده زنجیره تأمین صنعت نفت تعیین شدند و سپس با بکارگیری آزمون دوجمله ای این عوامل غربال گردید. با بکارگیری تکنیک عدم قطعیت بحرانی و در نظر گرفتن سه شاخص تخصص، شدت اهمیت و اجماع از میان 10 عامل غربال شده شش عامل کلیدی برای سناریونگاری انتخاب شدند. برای غربال نهایی عوامل منتخب تکنیک عدم قطعیت بحرانی از تکنیک دیمتل استفاده شد. در نهایت با توجه به درجه تأثیرگذاری عوامل کلیدی، دو عامل تحریم های خارجی و سیاست های کلان اقتصادی در رابطه با مقاوم سازی برای نگاشت سناریوها انتخاب شدند. با توجه به این دو پیشران چهار سناریوی زنجیره تأمین بسته، زنجیره تأمین شکننده، زنجیره تأمین مقاوم و زنجیره تأمین پویا توسعه داده شدند. برای نگاشت سناریوهای باورپذیر تحقیق از ابزار CATOWE روش شناسی سیستم های نرم استفاده شد.
۴.

مدل توسعه محصولات مالی جدید در بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: محصول جدید بازار سرمایه بازاریابی خدمات مالی نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 908 تعداد دانلود : 635
​تحقیقات توسعه محصولات مالی جدید در بازارهای سرمایه کشورهای اسلامی و ایران غالباً بر طراحی فنی و شرعی محصولات متمرکز بوده و از رویکرد بازاریابی به توسعه محصول جدید غفلت ورزیده اند. هدف این تحقیق، کشف مقوله های مهم و تعیین روابط میان آنها جهت ارائه مدل توسعه محصولات مالی جدید در بازار سرمایه ایران با رویکرد بازاریابی است. در این پژوهش کیفی، برای طراحی مدل تحقیق از استراتژی نظریه داده بنیاد استفاده شد. برای شناسایی خبرگان دانشگاهی- اجرایی موضوع در بازار سرمایه از نمونه گیری نظری و گلوله برفی استفاده شد و پس از انجام 14 مصاحبه، اشباع نظری حاصل شد. داده ها در نرم افزار word پیاده سازی و با استفاده از نرم افزار maxqda تحلیل شد. داده های تحقیق (712 نکته توصیفی) در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی تحلیل شد. یافته ها نشان می دهد که مدل نهایی از 6 مقوله اصلی، 20 زیرمقوله و 129 مفهوم اصلی تشکیل شده است. بیشترین فراوانی مفاهیم به ترتیب مربوط به شرایط مداخله گر (69 کد)، شرایط علّی (15 کد)، راهبردها ( 13 کد)، شرایط زمینه ای (12 کد)، پدیده محوری و پیامدها (هر کدام 10 کد) بود. "مراحل" توسعه محصول مالی جدید به عنوان پدیده محوری تشخیص داده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که مدیران و سیاستگذاران بازار سرمایه برای توسعه موفقیت آمیز محصولات و ابزارهای مالی جدید باید به همه مقوله های شرایط علّی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدها توجه کنند و با رویکرد بازارگرا و چندگانه، مراحل شناسایی شده برای توسعه محصول مالی جدید را طی نمایند.
۵.

ارائه چارچوب همپایی فناورانه مبتنی بر نظریه داده بنیاد و فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: همپایی مرور ادبیات داده بنیاد فراترکیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 298 تعداد دانلود : 760
همپایی فرایندی است که طی آن کشورهایی که از مرز فناوری عقب هستند، شکاف فناورانه خود را با کشورهای پیشرفته جبران کرده و می توانند در سهم بازار هم با آن کشورها رقابت کنند. در فرایند همپایی، کشورهای مختلف مسیرهای متفاوتی را طی کردند که برخی منجر به موفقیت و برخی منجر به شکست شده است لذا وجود یک استراتژی و چارچوب مناسب و داشتن سطح مناسبی از قابلیت های فناورانه و ظرفیت جذب، ضروری است. با توجه به وجود ادبیات گسترده و نبود چارچوبی برای همپایی، هدف این پژوهش استخراج چارچوبی مبتنی بر مرور نظام مند مقالات و تحلیل آنها مبتنی بر روش فراترکیب و نظریه داده بنیاد است. این چارچوب از مطالعه و تحلیل 90 مقاله چاپ شده تا سال 2018 در حوزه مدیریت و کسب و کار در مجلات Q1 و Q2 اسکوپوس یا JCR ، استخراج شد تا در نهایت، چارچوبی برای همپایی فناورانه ارائه شود. این چارچوب بر اساس فرایند داده بنیاد و با ترکیب پژوهش های پیشین مدلی پارادیمی ارائه داده است. در نهایت نیز سه رویکرد کلی برای همپایی شامل رویکرد استقلال، همیاری و مشارکت معرفی شد و هر یک از 6 مقوله مدل پاردایمی برای این سه رویکرد توضیح داده شد. نتایج این تحقیق علاوه بر مدل پارادایمی، خلاء های ادبیات را نیز مشخص کرده است.
۶.

ارائه مدل شایستگی مدیران بازاریابی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیران بازاریابی بین الملل شایستگی های مدیران بازاریابی بین الملل برند ملی نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 278 تعداد دانلود : 584
امروزه پرورش مدیران شایسته، به یکی از کلیدی ترین مفاهیم در عرصه مدیریت تبدیل شده است و به زعم بسیاری از خبرگان دانشگاهی و صنعتی، می تواند یکی از رهیافت های اصلی موفقیت سازمان ها و فراتر از آن صنایع مختلف یک کشور در بسترهای ملّی و فراملّی باشد. این پژوهش با بهره گیری از رویکرد کیفی و با استفاده از نظریه داده بنیاد، به دنبال شناسایی شایستگی های مدیران بازاریابی بین الملل در ایران است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری نظری، با ۱۰ نفر از مدیران موفق در حوزه تجارت بین الملل مصاحبه انجام شد. در گام بعدی، 99 گزاره مفهومی اولیه از کدگذاری باز، 18 گزاره مقوله ای از کدگذاری محوری و 6 مقوله اصلی از کدگذاری انتخابی به دست آمد. بر اساس تجزیه وتحلیل های صورت گرفته، پدیده اصلی این پژوهش را "شایستگی های مدیران بازاریابی بین الملل" تشکیل می دهد که متأثر از شرایط علّی (هوش ریاضی، هوش فرهنگی و ویژگی های فردی)، عوامل زمینه ای (عملکرد رایزن های ایرانی و عملکرد اتاق های بازرگانی) و عوامل مداخله گر (شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی) است و از طریق راهبردهایی نظیر تجربه کار و زندگی در کشور مقصد، انجام تحقیقات گسترده و نظام مند پیرامون بازار، مشتریان و مصرف کنندگان و تشکیل شبکه روابط گسترده، می تواند پیامدهایی از جمله ارتقاء جایگاه برند ملّی، افزایش آگاهی از برند ایرانی و افزایش ارزش برند ملّی را به همراه داشته باشد.
۷.

بررسی نقش عدم امنیت شغلی بر خستگی کارکنان با توجه به نقش میانجی نقض قرارداد روانشناختی (مورد مطالعه: بیمه ملت)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدم امنیت شغلی نقض قرارداد روانشناختی خستگی کاری مدل معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 845 تعداد دانلود : 463
هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش عدم امنیت شغلی بر خستگی کارکنان با توجه به نقش میانجی نقض قرارداد روانشناختی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را 348 نفر از مدیران و کارکنان شرکت بیمه ملت در شهر تهران تشکیل می دهند که از این تعداد 183 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه های استاندارد ، به روش تصادفی ساده جمع آوری و با روش مدل معادلات ساختاری توسط نرم افزارهای spss22 و smartpls3 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روایی سوال های تحقیق با استفاده از روایی همگرا و واگرا و پایایی سوالات به وسیله بارهای عاملی، آلفای کروباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد. نتایج و یافته های پژوهش نشان داد که نقض قرارداد روانشناختی به عنوان متغیر میانجی تأثیر معناداری بین متغیرهای عدم امنیت شغلی و خستگی کارکنان ایفا می کند. همچنین نقض قرارداد روانشناختی به عنوان متغیر میانجی، نقش نسبی در تأثیر عدم امنیت شغلی بر خستگی کارکنان دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۰