پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)

پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)

پژوهش های مدیریت در ایران دوره 26 زمستان 1401 شماره 4 (پیاپی 118) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

طراحی و تببین مدل تحول دیجیتال سازمان های پروژه محور صنایع نفت و گاز ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فناوری دیجیتال الگوی مفهومی تحول دیجیتال سازمان های پروژه محور صنعت نفت و گاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 25 تعداد دانلود : 546
درعصر انقلاب صنعتی چهارم، فناوری های دیجیتال باعث تحول بنیادین در کسب وکارها شده است و هیچ کسب و کاری از این قاعده مستثنی نیست. با توجه به نقش حیاتی سازمان های پروژه محور صنایع نفت و گاز ایران در اقتصاد کشور، هدف این پژوهش طراحی و تببین مدل تحول دیجیتال برای این سازمان ها بوده است. پژوهش حاضر، یک پژوهش کاربردی با رویکرد اکتشافی آمیخته است. در بخش کیفی، گردآوری داده ها از طریق مصاحبه عمیق، تحلیل داده ها با استفاده از نظریه پردازی داده بنیاد و غربال گری مولفه ها با استفاده از فن دلفی فازی صورت گرفت. در بخش کمی، جهت طراحی مدل از فن مدل سازی ساختاری تفسیری و جهت اعتبارسنجی مدل پیشنهادی ازمدل یابی معادلات ساختاری_پی ال اس استفاده گردید. مدل تحول دیجیتال سازمان های پروژه محور صنایع نفت و گاز ایران، یک فرآیند سیستمی دارای 9 وجه و 53 عامل تاثیرگذار/تاثیرپذیر است. دراین فرآیند، عوامل پیشران موجب تصمیمات راهبردی سازمان جهت بکارگیری نوآورانه فناوری دیجیتال و همزمان با آن ایجاد تغییرات ساختاری و رفتاری در سازمان می شود. تحول دیجیتال در این سازمان ها، باعث ایجاد تغییرات بنیادین در نقاط اهرمی فرآیندهای عملیاتی، خدمات و محصولات پروژه، تجربه ذینفعان پروژه، روابط سازمانی، مدیریت داده ها و دانش پروژه ها و مدیریت منابع و دارایی های فیزیکی شده و می تواند موجب بهبود عملکرد پروژه ها، بهبود ارتباطات تیم پروژه، افزایش قابلیت اطمینان، افزایش رضایت کارفرمایان، افزایش ایمنی کار و حفاظت از محیط زیست شود، باوجود افزایش پیچیدگی سازمان، تحول دیجیتال از طریق کاهش هزینه باعث بهبود بهره وری، تمایز راهبردی و ایجاد مزیت رقابتی در سازمان خواهد شد.
۲.

تحلیل ادراک مصرف کنندگان از محصولات لبنی: رویکرد نشانه شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نشانه شناسی بسته بندی محصولات لبنی سنتی برند ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 101 تعداد دانلود : 162
هدف پژوهش حاضر، شناسایی درک ویژه مخاطبان پرمصرف محصولات لبنی برندهای ملی با برچسب «سنتی» از عناصر موجود بر روی بسته بندی این محصولات و تعریف آن ها از یک محصول لبنی سنتی است؛ بنابراین به تجزیه وتحلیل و مقایسه بین پیام فرستنده (طراح بسته بندی) و آنچه گیرنده (مخاطب کالا) دریافت کرده، پرداخته است. جامعه آماری پژوهش مشتریان برندهای لبنیات در کشور هستند که برای انتخاب محصولات در جهت بسته بندی ماست های سنتی برندهای ملی از طریق تحقیقات میدانی سه برند کاله، میهن و هراز گزینش شدند. در مسیر دستیابی به هدف پژوهش، به کمک رویکرد نشانه شناسی، در ابتدا با توصیف اثر به تشریح نشانه های دیداری اعم از تصویری و نوشتاری و تعیین میزان اهمیت هریک از آن ها، محل قرارگیری و تشریح انواع نمادهای به کاررفته در اثر پرداخته شده است. پس از توصیف اثر، به شیوه تحلیل «مارتین ژولی»، پیام های موجود در اثر در سه بخش پیام های تجسمی، شمایلی و زبانی مورد و بررسی قرار گرفتند؛ درنهایت به کمک روش «رولان بارت» در تحلیل تصاویر، دلالت های صریح و ضمنی محتوای اثر شناسایی گردید. تحلیل یافته های پژوهش نشان داد که سه نوع پیام تجسمی، زبانی و شمایلی در هر بسته بندی دارای اهمیت ویژه ای هستند. در پیام های تجسمی سه عنصر رنگ، جنس بسته بندی، بافت و شکل بسته بندی مهم ترین نقش ها را در رساندن مفهوم «سنتی» برای یک محصول لبنی ایفا می کنند. در بررسی پیام های زبانی، انتخاب نام، فونت و زبان نوشتاری بسیار مهم هستند و هرکدام می توانند دلالت های ضمنی و مفهومی را دربگیرند؛ درنهایت در پیام های دلالت های صریح و ضمنی در تصاویر موردبررسی قرارگرفته اند
۳.

طراحی و تبیین الگوی مدیریت مافوق (مورد مطالعه: شرکت گاز استان اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بلوغ فکری تعامل سازمانی مشارکت سازمانی مدیریت مافوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 886 تعداد دانلود : 307
امروزه با توجه به اینکه کارکنان از بلوغ فکری قابل توجهی برخوردار هستند به دنبال ایجاد تعامل و همدلی سازمانی بین خود و مافوقشان هستند. این امر موجب مشارکت هرچه بیشتر کارکنان در سازمان ها شده است. هدف از این مقاله، طراحی و تبیین مدل مدیریت مافوق در شرکت گاز استان اصفهان بود. روش این پژوهش از لحاظ هدف، توسعه ای- کاربردی و از لحاظ روش، از جمله پژوهش های ترکیبی (کیفی و کمی) است. میدان تحقیق در بخش کیفی شامل 29 نفر مدیران شرکت گاز بودند که 14 نفر از آنها با روش نمونه گیری هدفمند، مصاحبه های نیمه ساختار یافته و با رعایت قاعده اشباع انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی شامل 881 نفر مدیران و کارشناسان مناطق 6 گانه و ستاد مرکزی شرکت گاز بودند که با استفاده از فرمول5q<n<15q تعداد 400 عدد پرسشنامه توزیع گردید. برای بررسی برازش مدل مفهومی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید و جهت بررسی روایی بخش کیفی از شاخص و نسبت روایی محتوایی استفاده شد و همچنین از روش بازآزمون به منظور سنجش پایایی بخش کیفی استفاده شد و پایایی بخش کمی با ضرائب آلفای کرونباخ سنجیده شد. در بخش یافته ها در بخش کیفی، تحلیل مصاحبه ها منجر به استخراج 57 مفهوم شد که در قالب شش مقوله اصلی روش داده بنیاد طبقه بندی شدند. در بخش کمی، مدل طراحی شده با استفاده از نرم افزار های SPSS 20،Smart PLS 3.0 مورد آزمون قرار گرفت. در پایان، نتایج بخش کمی نشانگر اعتبار مدل طراحی شده در بخش کیفی و پذیرش همه فرضیه های پژوهش بود.
۴.

تبیین نقش میانجی نارضایتی شغلی و تعدیلگر جاه طلبی در اثرگذاری ادراک صلاحیت سطح بالا بر پیدایی رفتارهای کناره گیرانه و جستجوی شغلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ادراک صلاحیت سطح بالا رفتارهای کناره گیرانه نارضایتی شغلی جستجوی شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 792 تعداد دانلود : 445
در این تحقیق تأثیر ادراک صلاحیت سطح بالا بر پیدایی رفتارهای کناره گیرانه و رفتارهای جستجوی شغلی با نقش متغیر میانجی نارضایتی شغلی و تعدیلگر جاه طلبی مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق از نظر رویکرد در زمره تحقیقات کمی، از حیث شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی است. ابزار اصلی جمع آوری داده ها، پرسشنامه استاندارد است. جامعه آماری کارکنان شاغل در شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام به تعداد 493 نفر هستند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 216 نفر به دست آمد. جهت جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد ادراک صلاحیت سطح بالا بر پیدایی رفتارهای کناره گیرانه و رفتارهای جستجوی شغلی اثر معنی دار و مثبت دارد. نارضایتی شغلی بر ظهور رفتارهای کناره گیرانه تأثیر معنی دار و مثبت بر جای می گذارد. ادارک صلاحیت سطح بالا از طریق نارضایتی شغلی بر ظهور رفتارهای کناره گیرانه و جستجوی شغلی اثر غیرمستقیم و مثبت دارد. در نهایت، جاه طلبی رابطه میان ادراک صلاحیت سطح بالا و رفتارهای کناره گیرانه و جستجوی شغلی را تعدیل می کند و به عبارتی افزایش می دهد.
۵.

آسیب شناسی الگوی حکمرانی آموزش عمومی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش عمومی حکمرانی آسیب شناسی آموزش در ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 739 تعداد دانلود : 469
هدف: پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی الگوی حکمرانی آموزش عمومی در ایران انجام شد. روش پژوهش: این پژوهش به صورت ترکیبی اجراشده است. در مرحله کیفی از راهبرد تحلیل مضمون در نرم افزار اطلس تی آی و روش نمونه گیری نظری استفاده شده است. در مرحله کمی، راهبرد پیمایش و همبستگی در پیش گرفته شد و با استفاده از نمونه گیری تصادفی، 384 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. برای اجرای مدل، از روش تحلیل عامل تائیدی در نرم افزار لیزرل استفاده شد. یافته ها: ابتدا بر اساس تحلیل مضمون با مصاحبه با صاحب نظران و خبرگان آموزش وپرورش به شناسایی آسیب های موجود در حکمرانی آموزش عمومی پرداخته شده است. 4 مضمون فراگیر و 11 مضمون سازنده و 46 مضمون پایه شناسایی شدند. مضامین فراگیر در آسیب شناسی حکمرانی آموزش عمومی عبارت اند از: عدم پاسخگویی، مشکلات زیرساختی، عدم مشارکت و عدم انعطاف پذیری. در ادامه برازش شبکه مضامین شناسایی شده، از تحلیل عامل تائیدی استفاده شد. نتایج بیانگر تائید تمامی عوامل شناسایی شده است. نتیجه گیری: درنتیجه کلی می توان گفت که با بهبود مؤلفه های عدم پاسخگویی، مشکلات زیرساختی، عدم مشارکت و عدم انعطاف پذیری، می توان زمینه سازی حکمرانی خوب در آموزش عمومی در ایران را فراهم نمود. به نظر می آید انجام این پژوهش منجر به ارائه مدلی جامع درباره حاکمیت خوب آموزشی می گردد که متناسب با شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور باشد.
۶.

راهکارهای بازاریابی توسعه تجارت غیرنفتی ایران با تمرکز بر پتانسیل های اقتصادی اتحادیه اوراسیا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اوراسیا صادرات غیرنفتی راهکارهای صادراتی صادرات خشکبار بازار روسیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 643 تعداد دانلود : 254
صادرات کالاهای کشاورزی به ویژه خشکبار نقش بسزایی در تامین درآمد ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی ایفا می کند. به دلیل عدم کفایت مدل های ارائه شده در مبانی نظری موجود، پژوهش حاضر با نگاهی توسعه گرایانه به اقتصاد غیرنفتی با هدف طراحی مدل راهکارهای صادرات خشکبار به روسیه انجام شد. پژوهش حاضر از روش آمیخته متوالی تبعیت می کند. در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای، راهکارهای صادرات خشکبار استخراج شدند. سپس در بخش کیفی، راهکارهای اولیه از طریق مصاحبه در معرض نظر 25 خبره که از طریق روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند، قرار گرفتند که ضمن تثبیت آنها، راهکارهای تکمیلی استخراج شدند. جمع آوری اطلاعات در بخش کمی نیز با استفاده از پرسشنامه که پایایی آن به روش آلفای کرونباخ و روایی آن به روش اعتبار محتوایی تایید شد، انجام گرفت. راهکارهای نهایی از طریق پرسش از 110 صادرکننده حوزه خشکبار که از طریق روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند، با استفاده از روش تاپسیس رتبه بندی شدند. طبق نتایج، بهترین روش توسعه صادرات خشکبار به روسیه، بهره گیری از راهکارهای 30 گانه ای است که دارای اولویت «ادغام شرکت های کوچک جهت دستیابی به برند معتبر و تولید در مقیاس اقتصادی»، «تاسیس بانک مشترک ایران و روسیه و افتتاح شعبه در دو کشور جهت سهولت در نقل وانتقال مالی»، «کنترل آلودگی و کاهش استفاده از آلاینده ها در امر صادرات» و سایر راهکارهای مشروحه در مدل پژوهش هستند.
۷.

علم سنجی مفهوم هم تکاملی در علوم سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هم تکاملی علم سنجی علوم سازمانی تحلیل محتوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 924 تعداد دانلود : 526
هم تکاملی یکی از مفاهیم و سازه های علمی جدید است که در حوزه سازمانی به اقتباس از زیست بوم های زیستی بکار گرفته شده است. این مفهوم، با گذر از مفاهیم همکاری و هم رقابتی در جمعیت های سازمانی در حال نفوذ به دانش موجود در این حوزه است. این مقاله به روش علم سنجی و با بررسی مقالات سال های 1983 تا 2020 از پایگاه داده Scopus در حوزه «کسب وکار، مدیریت و حسابداری»، انجام شد. در مجموع 453 مقاله منتشر شده بین سال های مذکور بازیابی شد که پس از بررسی موضوعی و چکیده مقالات، تعداد 391 مقاله در نرم افزار Vosviewr برای تحلیل وارد گردید. دستاوردهای این پژوهش با تحلیل محتوی پراستنادترین مقالات این حوزه، 5 بعد جدید مفهوم هم تکاملی شامل مکانیزم های هم تکاملی، الگوی تغییرات، ماهیت ، سطوح هم تکاملی و ویژگی موجودیت ها شناسایی شدند. بر این اساس «هم تکاملی، فرایندی غیرخطی، علی و متقابل و با مفهوم تغییر و توسعه پایدار و هم زمان در جمعیت های سازمانی تعریف می شود که نتیجه مشترکی از قصدمندی مدیریتی، تأثیرات نهادی و اثرات محیطی است».

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۰