پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)

پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)

پژوهش های مدیریت در ایران دوره 26 تابستان 1401 شماره 2 (پیاپی 116) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی نقش مدیریت دانش بر انگیزه ورود به اتحادهای راهبردی فناورانه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اتحاد راهبردی فناورانه مدیریت دانش صنعت نفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 45 تعداد دانلود : 872
امروزه مدیریت دانش تبدیل به یکی از مقوله های مهم و قابل توجه در کشورهای در حال توسعه شده است. صنعت نفت از صنایع مهم در کشور ما می باشد که نقش انتقال دانش در همه امور آن دارای اهمیت بوده است و می تواند با استفاده از اتحاد استراتژیک، تلاش های خود را در امر خلق دانش، کسب دانش، تسهیم دانش و به کارگیری دانش تکمیل نماید؛ بنابراین در این پژوهش تلاش شده است تا نقش مدیریت دانش را به عنوان انگیزه ای برای ورود به اتحاد استراتژیک فناورانه مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش، پس از مطالعه ادبیات مربوط و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی اولیه موضوع مورد نظر پرداخته شده است؛ پس از آن با استفاده از رویکرد کیفی و مصاحبه با خبرگان، به استخراج مفاهیم و مقوله های اثرگذار بر مدیریت دانش به عنوان انگیزه ورود به اتحادها پرداخته شده است. یکی از مقوله های مهم در این رابطه، خلق دانش می باشد که از مفاهیم تشخیص دانش و ایجاد دانش منجر شده است. مقوله دیگر شناسایی شده، کسب دانش می باشد که از مفاهیم جمع آوری دانش و سازماندهی دانش به دست آمده است. سومین مقوله شناسایی شده در راستای مدیریت دانش، تسهیم دانش است که دربرگیرنده مفاهیم نشر دانش و سازگار نمودن دانش می باشد. در نهایت، به کارگیری دانش که از مفهوم استفاده از دانش به دست آمده است.
۲.

بررسی تأثیر ریسک درک شده توسط کاربران شبکه های اجتماعی بر قیمت بیت کوین با استفاده از تکنیک تحلیل احساسات و شبکه عصبی NARX(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بیت کوین ریسک بیت کوین تحلیل احساسات مدلسازی موضوع شبکه عصبی NARX

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 627 تعداد دانلود : 318
با توجه به محبوبیت جهانی حوزه رمزارزها به ویژه بیت کوین، انتظار می رود دیر یا زود دولت ها، بانک ها و سایر صنایع به استفاده از رمزارزها در معاملات روزمره خود روی آورند. بنابراین همانند هر حوزه مالی دیگر، نیاز به شناسایی چالش های موجود در این حوزه جهت ایجاد فضای سرمایه گذاری امن احساس می شود. از طرفی با گسترش شبکه های اجتماعی، داده های ساختارنیافته در حال افزایش هستند که می توان از این پدیده جهت ایجاد ارزش افزوده در حوزه های گوناگون همچون تحلیل احساسات بهره مند شد. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ریسک درک شده توسط کاربران شبکه های اجتماعی بر روی قیمت بیت کوین انجام گردید. براساس یافته های پژوهش، ریسک های شناسایی شده در حوزه بیت کوین، شامل ریسک اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، فناوری و حقوقی می باشند. برای استخراج ریسک های بیت کوین، از گفتگوهای سایت بیت کوین تاک استفاده گردید. پس از جمع آوری داده ها توسط خزشگر وب، به کمک الگوریتم تخصیص پنهان، گفتگوها در خوشه های موضوعی خوشه بندی شدند. تحلیل احساسات کاربران نیز با روش مبتنی بر واژگان و بکارگیری واژه نامه AFINN انجام گردید. برای سنجش اثرگذاری احساسات کاربران بر قیمت بیت کوین نیز از مدل شبکه عصبی غیرخطی با داده های برون زا بهره گرفته شد. نتایج به دست آمده نشان از وجود 0.99 همبستگی و میانگین مربعات خطا 0.001 دارد که به معنای وجود همبستگی میان قیمت واقعی و قیمت پیش بینی شده بیت کوین می باشد. یافته های این پژوهش می تواند توجه فعالان در حوزه بیت کوین را جلب نماید تا برنامه ریزی مناسبی جهت سرمایه گذاری و کاهش ریسک سرمایه گذاری داشته باشند.
۳.

خوشه های موضوعی در حوزه دانشی حکمرانی سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکمرانی حکمرانی سازمانی نقشه علمی خوشه موضوعی حکمرانی شرکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 721 تعداد دانلود : 613
موضوع این تحقیق حکمرانی سازمانی و هدف آن استخراج و تدوین خوشه های موضوعی این حوزه از دانش می باشد. از آنجا که حکمرانی سازمانی هنوز به عنوان یک رشته علمی مقبولیت عام نیافته، هنوز نقشه علمی این حوزه از دانش نیز ترسیم نشده است. ما در این تحقیق با بررسی ۱۲۵۱ مقاله منتشر شده در ۱۲۱ مجله در خلال سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۹ و با استفاده از روش تحلیل "همرخدادی واژگان" بر اساس فرآیندهای "مدل فرا کاربر" برای اولین بار اقدام به استخراج و تدوین خوشه های موضوعی این حوزه نموده ایم و از خلال آن مهمترین و پر استنادترین مقالات هر موضوع و نیز نویسندگان برتر هر یک از آنها و روند تحولات موضوعی مربوطه را در طی زمان به نمایش گذاشته ایم.و در انتها نحوه استفاده از نتایج این تحقیق را برای محققان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برشمرده بر یافتن شکاف های تحقیقاتی و طراحی دوره های آموزشی درسی با استفاده از نتایج بدست آمده تاکید کردیم
۴.

مدل یابی مؤلفه های مؤثر بر پایداری منابع انسانی در کسب و کارهای خانوادگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی پایداری منابع انسانی کسب و کار خانوادگی مدیریت راهبردی تحلیل مضمون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 425 تعداد دانلود : 854
هدف از این پژوهش، تبیین و شناسایی مؤلفه های مؤثر بر پایداری منابع انسانی در کسب و کارهای خانوادگی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف توسعه ای- کاربردی، از نظر ماهیت اکتشافی و از نظر گردآوری داده ها، آمیخته و از نوع اکتشافی است. نمونه آماری مرحله کیفی شامل 18 نفر از مدیران و مؤسسان کسب وکارهای خانوادگی با سابقه بیش از 30 سال در استان های کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی می باشد. جامعه آماری بخش کمی را 864 نفر از کارشناسان حوزه کارآفرینی و مدیران کسب وکارهای کوچک و متوسط مستقر در شهرک های صنعتی استان های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه تشکیل می دهند که از میان آنها 200 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در مرحله کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در مرحله کمی پرسشنامه مستخرج از مدل کیفی است. برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل مضمون شش مرحله ای براون و کلارک (2006) و نرم افزار MAXQDA10 و برای تحلیل داده های کمی از روش مدل یابی معادلات ساختاری و از نرم افزار SmartPLS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دادند که، از میان مؤلفه های شناسایی شده مؤثر بر پایداری منابع انسانی در کسب و کارهای خانوادگی، مؤلفه های حفظ یکپارچگی خانواده، فرهنگ سازمانی خانوادگی و سیستم های متعادل بین کار و زندگی، بیشترین تأثیر را داشتند.
۵.

تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه زنجیره تامین خدمات بانکی در انقلاب صنعتی چهارم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انقلاب دیجیتال بانکداری بدون شعبه تحلیل عاملی اکتشافی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 38 تعداد دانلود : 600
با ورود به انقلاب صنعتی چهارم، مدل کسب و کار خدمات مالی متحول خواهند شد. از این رو، بانکها برای موفقیت در دنیای دیجیتالی آینده، باید ساختار زنجیره تامین خود را به خوبی شناخته و تحولات این زنجیره در انقلاب صنعتی چهارم را به خوبی تحلیل نمایند. علیرغم تحقیقات انجام شده در زمینه بانکداری دیجیتال، موضوع بررسی تحول و شناخت زنجیره تامین خدمات بانکی در انقلاب صنعتی چهارم صنعتی تقریباً مغفول مانده است. لذا در این مقاله ضمن بررسی تحقیقات انجام شده و با مصاحبه عمیق با خبرگان، آثار انقلاب صنعتی چهارم بر روی زنجیره تامین خدمات بانکی شناسایی شد. نتایج تحقیق نشان داد، به واسطه ورود بانکها به انقلاب صنعتی چهارم، بازیگران جدیدی از جمله فین تک ها به زنجیره تامین خدمات بانکی متصل خواهند شد و به دنبال آن عواملی نظیر اشتراک سیستماتیک اطلاعات در سراسر زنجیره تامین، همکاری بین سازمانی، پایداری و شفافیت ، انعطاف پذیری و شخصی سازی خدمات و ... افزایش یافته و جریان مالی، اطلاعاتی و خدماتی در زنجیره تامین خدمات بانکی متحول خواهد شد. از طرفی بیشترین فاصله بانکهای ایران با بانکداری دیجیتال،عدم بهره گیری کامل از هوش مصنوعی برای خودکار سازی تمامی فرایندها برای افزایش انعطاف پذیری و سرعت در پاسخگویی است.
۶.

طراحی مدل بازاریابی محتوا برای صنعت بانکداری جهت افزایش سهم بازار هدف(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی محتوا بازار هدف سهم از بازار بانکداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 728 تعداد دانلود : 303
امروزه با گسترش فناوری در کسب وکارها، مشتریان نیز نسبت به تغییر رفتارهای خود اقدام نموده اند. فناوری به مشتریان اجازه داده پیش از ورود به بازار، به حجم وسیعی از اطلاعات مربوط به محصول و بازار دستیابی داشته باشند. بنابراین دیگر تمایل چندانی به قرارگرفتن در معرض تبلیغات سنتی گسترده ندارند. از این روکسب وکارها باید نسبت به استفاده از شیوه های نوین تبلیغات و اطلاع رسانی درباره محصولات و خدمات خود اقدام نمایند. پژوهش حاضر با هدف ارائه ی مدل افزایش سهم از بازار هدف در صنعت بانکداری با تمرکز بر بازاریابی محتوایی انجام شده است. پژوهشگر ابتدا به جمع آوری داده ها و اطلاعات پرداخته و کدهای شناسایی شده را در قالب مفاهیم و مقولات جدید دسته بندی نموده که مبنایی برای طراحی سوالات و پروتکل مصاحبه بوده است. مقولات نهایی عبارتند از: طرح ریزی محتوا، تولید محتوا، توزیع محتوا، سهم کیفی بازار، سهم کمی بازار و ارزش گذاری. مجموعا تا دستیابی به اشباع نظری، 13 مصاحبه با خبرگان 7 بانک انجام گرفته است. مدل نهایی بر اساس 81 کد مرتبط با 23 مفهوم مرتبط با موضوع پژوهش طراحی وارائه گردیده است. در نتیجه، مدلی طراحی گردید که با افزایش سهم کیفی از بازار هدف بانکداری مشتمل بر مولفه های «ارتقاء برند»، «بهبود اعتماد بین بانک و مشتریان» و «ایجاد توجه آگاهانه»، موجب ارتقاء سهم کمی بازارهدف در حوزه ها ی سپرده گذاران، سرمایه گذاران و تسهیلات گیرندگان خواهد شد.
۷.

پارادوکس مدیریت استعداد انحصاری- فراگیر: به سوی رویکردی متوازن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت استعداد پارادوکس انحصاری- فراگیر پاسخ های فعال پاسخ های غیرفعال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 22 تعداد دانلود : 454
پارادوکس ها جزو پدیده های اجتناب ناپذیر در زندگی سازمانی هستندکه به صورت دوراهی های تصمیم گیری آشکار می شود. مدیران، تنش های پارادوکس گونه را در موقعیت های مختلف تجربه می کنند و باید بتوانند پاسخ مناسبی برای حل چنین تنش هایی ارائه دهند. یکی از این موقعیت ها، مواجهه با تنش پارادوکس گونه مدیریت استعداد انحصاری- فراگیر است. پژوهش حاضر باهدف کشف راهکارهای مدیریت این تنش انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و برحسب روش گردآوری داده ها کیفی است. جامعه آماری در این پژوهش مدیران پژوهشی و اجرایی در سطوح مختلف پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات بودند که تعداد 28 نفر از آن ها با استفاده از فن نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود. تجزیه وتحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل تم انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که «عوامل تعدیل کننده تنش» شامل «عدالت سازمانی»، «ماهیت روابط بین فردی» و «دسترسی به منابع» بر شکل گیری تنش اثرگذار خواهند بود. ضمن آنکه دو پاسخ فعال شامل «پذیرش» و «تعادل و یکپارچه سازی» و نیز سه پاسخ غیرفعال شامل «سرکوب»، «تفکیک» و «فرافکنی» به عنوان راهکارهای مدیریت تنش مشخص شد.
۸.

طراحی مدل استراتژی بازاریابی صادرات زعفران با رویکرد سبز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استراتژی بازاریابی زعفران صادرات رویکرد سبز مدلسازی تفسیری ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 656 تعداد دانلود : 133
زعفران یک محصول غذایی دارای مزیت نسبی در کشور است. این محصول در بازار صادراتی نیازمند مزیت رقابتی است تا به جایگاه شایسته خود دست یابد. مسئله این است که این کالای صادراتی دارای مزیت تولید در یک کشور با محدودیت منابع آبی با کمترین ارزش افزوده و بیشتر از طریق صادرات غیرمستقیم و با برند خصوصی توزیع کنندگان، به کشورهایی مانند اسپانیا صادر شده و در آنجا با بسته بندی جدید و قیمت های بالاتر به کشورهای دیگر صادرات مجدد می گردد. با تغییرات اقلیمی و گرایش روزافزون مصرف کنندگان به محصولات ارگانیک ضرورت دارد که طراحی استراتژی بازاریابی صادرات زعفران با رویکرد سبز مورد مطالعه قرار گیرد. برای مطالعه گسترده تحقیقات داخلی و خارجی، از روش مطالعه نظام مند و برای شناسایی ابعاد استراتژی بازاریابی صادرات با رویکرد سبز، از روش تحقیق آمیخته اکتشافی متوالی استفاده شده است. از تحلیل مضمون و تم از طریق مصاحبه با خبرگان صنعت و دانشگاهی در فاز کیفی استفاده شده است. در فاز کمی پژوهش برای طراحی استراتژی نیز از تکنیک های دی متل فازی و معادلات ساختاری تفسیری استفاده شده است. به کارگیری مولفه هایی مانند ویژگی های شرکت، تحلیل صنعت و بازار زعفران در داخل کشور و بازارهای هدف صادراتی، شناسایی قابلیت های صادراتی شرکت و قابلیت های سبز به همراه برنامه آمیخته بازاریابی به شرکت های صادراتی پیشرو در صنعت زعفران ایران پیشنهاد می گردد.
۹.

مدل شکل دهی و استقرار راهکار مشتری در صنعت نرم افزار ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: راهکار مشتری راهکار کسب وکار ارائه دهنده راهکار شبکه راهکار صنعت نرم افزار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 171 تعداد دانلود : 307
در تجارت بنگاه با بنگاه که شامل بازارهای تخصصی و نیازهای پیچیده مشتریان است بسیاری از تولیدکنندگان محصولات و ارائه دهندگان خدمات اقدام به پیشنهاد راهکارهای منحصربه فردی می کنند که مسئولیت اغلب اقدامات و بخش های فرایند را در برمی گیرد. ماهیت خدمات و محصولات نرم افزاری و همچنین تفاوت و تنوع نیازهای مشتریان، ارائه دهندگان را ایجاب می کند تا به دنبال ارائه راهکارهای مشتری باشند. از این رو، هدف این تحقیق تدوین مدلی به منظور شکل دهی و استقرار راهکار مشتری در صنعت نرم افزار ایران است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه با 18 خبره صنعت نرم افزار گردآوری شد. سپس این داده ها به شیوه تحلیل مضمون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. پس از اینکه مقوله های اولیه از داده ها استخراج گردید، مجدداً به خبرگان ارجاع داده شدند تا به تأیید آن ها برسند. پس از تایید خبرگان و غربالگری، 27 مقوله فرعی و 11 مقوله اصلی بدست آمد که مقوله های اصلی عبارتند از «میزان بلوغ سازمان مشتری؛ دانش ارائه دهنده از اکوسیستم کسب وکار مشتری؛ دانش صحیح مشتری از خواسته؛ بهره گیری ارائه دهنده و مشتری از تیم های چندوظیفه ای؛ دستیابی به زبان مشترک و فهم متقابل؛ رویکرد ارائه دهنده به شراکت با مشتری؛ سازوکار مستندسازی، انتقال خواسته ها و بازخوردها؛ پیش بینی و کنترل عدم اطمینان ها؛ پشتیبانی و هدایت تغییرات در سازمان مشتری؛ بازتعریف و شفاف سازی فرایندهای مشتری؛ و حفاظت متقابل ارائه دهنده و مشتری از دارایی های دانشی». سپس مدل پژوهش با استفاده از تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری به دست آمد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۰