علیرضا فرشیدپور

علیرضا فرشیدپور

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

بررسی رابطه بین محدودیت در پتانسیل فرصت طلبی مدیران و زبان بدبینانه در گزارشگری مالی

تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۵۳
هدف تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین محدودیت در پتانسیل فرصتطلبی مدیران و زبان بدبینانه در گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران می باشد که طی سال های 1391 الی 1395 در بورس اوراق بهادار تهران حضور داشته اند و بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 153 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده است. در این تحقیق، مدیریت سود، محافظه کاری سود، توان حاکمیت شرکتی، مولفه های هدایت تحلیلگران، متغیر مستقل و زبان بدبینانه در گزارشگری مالی، متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، از لحاظ روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای و در بخش داده ها از مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار استفاده شده است. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون F لیمر، آزمون هاسمن و آزمون جارک– برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تأیید و رد فرضیه های تحقیق از نرم افزار Eviews استفاده گردیده است. نتایج نشان داد که محدودیت در پتانسیل فرصتطلبی مدیران مشتمل بر دستکاری سود توسط مدیران، محافظه کاری سود، توان حاکمیت شرکتی و مولفههای هدایت تحلیلگران ﺑﺮ زبان بدبینانه در گزارشگری مالی تاثیر معنادار دارد.
۲.

بررسی رابطه بین فاصله جغرافیایی بین شرکت ها و حسابرسان مستقل با ضعف کنترل داخلی حسابرسی )مطالعه موردی: تاکید بر نقش معیارهای مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات و ریسک گزارشگری مالی بر اساس رویکرد کوزو(

تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۰۲
حسابرسی سازمان های دولتی نقش مهمی در تسهیل توزیع اطلاعات مالی با کیفیت بالا به سهامداران را دارد. با وجود تحقیقات قبلی درباره عوامل مرتبط با نتایج حسابرسی سازمان های دولتی عاملی که توجه بسیار کمی را دریافت کرده است فاصله جغرافیایی بین سازمان های دولتی و حسابرسان مستقل است. در این پژوهش سعی شده رابطه بین فاصله جغرافیایی بین شرکت ها و حسابرسان مستقل با ضعف کنترل داخلی حسابرسی، ضمن تاکید بر نقش معیارهای مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات و ریسک گزارشگری مالی بر اساس رویکرد کوزو مورد بررسی قرار گیرد. پس از طراحی شاخص های ارزیابی فاصله جغرافیایی، اطلاعات معاملات انجام شده در دوره پژوهشی چهار ساله 1391 تا ۱۳94 از سازمان بورس اوراق بهادار جمع آوری گردید. نمونه آماری مشتمل بر 115 شرکت می باشد که با روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. که در مجموع 345 سال- شرکت بودند، در این تحقیق برای بررسی فرضیات پژوهش از رگرسیون خطی و همبستگی استفاده شده است. جهت تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از نرم افزار Eviews استفاده شده است. آنچه در جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضیه های تحقیق می توان عنوان کرد، این است بین فاصله جغرافیایی شرکت-ها با حسابرسان مستقل و ضعف کنترل داخلی حسابرسی رابطه وجود دارد، به علاوه ریسک های مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات مشتمل بر ریسک های مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات بر اساس نسبت حق الزحمه حسابرس و ریسک های مربوط به گزارشگری مالی بر روابط بین فاصله جغرافیایی بین شرکت ها و حسابرسان مستقل و ضعف کنترل داخلی حسابرسی تاثیر گذار است. نتایج به دست آمده در این پژوهش با مستندات اشاره شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی مطابقت دارد.
۳.

نقش راهبردهای خودباوری و کاهنده استرس در کامیابی سازمان

تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۳۶
 به عقیده بسیاری از پژوهشگران حوزه مدیریت سازمان، اهمیت به سرمایه های سازمانی باید نقش بیشتری در تدوین راهبرد و سازماندهی نیروها در راستای اهداف سازمان داشته باشد. باید تلاش شود تا شرایط کارکنان با راهبردهای کلی سازمان هماهنگ شود؛ بنابراین پژوهش پیش رو با مطالعه نقش استرس در کارکنان و نیز راهبردهای خودباوری در بخش کارکنان مالی کارگزاران فعال دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار است. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جهت سنجش
۴.

The Relationship Between Non-Transparent Financial Reporting and Risk Stock Futures Fall Due to the Size and Performance

تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۳۹
The purpose of this study was to investigate the relationship between stock futures fall risk with non-transparent financial reporting at three levels of size, efficiency and return on equity, in the period 2010 to 2014 was in Tehran Stock Exchange. The population of the study are all companies listed in Tehran Stock Exchange. Data collected and calculated by using Excel software Eviews 7 been analysed and the conclusion was That the risk of future falls in the stock of non-transparent financial reporting for companies with low return on equity With high efficiency, equity, and efficiency in the large companies, there is a significant relationship

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان