صبا هدایتی فر

صبا هدایتی فر

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

عملیاتی سازی راهبردهای سازمانی با رویکرد کنترل پیش نگر ریسک های اجرا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: راهبردهای سازمانی عملیاتی سازی راهبردها کنترل پیش نگر تحلیل عاملی اکتشافی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۱۲۲
سطوح بالای عملکرد سازمان فقط با وجود اقدامات و سیاست هایی که خوب به تصویر درآمده اند، محقق نخواهد شد، آنچه موجب تمایز می شود، چگونگی اجرای این اقدامات و سیاست ها است. هدف این پژوهش شناسایی ریسک های موجود در زمینهء عملیاتی سازی راهبردهای سازمانی و ارائه الگویی برای آنها به صورت پیش نگر و قبل از شروع مراحل اجرای راهبردهای تدوین شده است. بدین منظور پس از تعیین ریسک های احتمالی موجود در زمینه ء عملیاتی سازی راهبردها و شناسایی عوامل ایجادکننده آنها با استفاده از مصاحبه با خبرگان این حوزه و تحلیل تفسیری نتایج، به روش مدل سازی سیستمی نرم [1] ، اقدام به تبیین فعالیت های مؤثر بر کنترل ریسک های احتمالی و اجرای موفق راهبردهای سازمانی گردید و برای مدیریت مؤثر مراحل عملیاتی سازی راهبردها، عوامل مشترک در فعالیت ها به روش تحلیل عاملی اکتشافی [2] دسته بندی و در سه دسته قرار گرفتند. برابر نتایج حاصل، فعالیت های مؤثر بر کنترل ریسک های اجرا و عملیاتی سازی راهبردهای سازمانی، تحت عنوان امکان سنجی اجرای راهبردها، بررسی تناسب و همسویی و اجرای راهبردها، از یکدیگر تفکیک گردیده و الگوی سه مرحله ای عملیاتی سازی راهبردهای سازمانی، با قابلیت تشخیص نارسایی های احتمالی مراحل تدوین و اجرای راهبردها را تبیین نمودند.   [1] - Soft System Modeling [2] - Explorer Factor Analyze
۲.

جهت دهی به فرآیندهای منابع انسانی سازمان های دفاعی با رویکرد آینده نگاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آینده نگاری جهت دهی به فرآیندهای منابع انسانی سازمان های دفاعی مدلسازی مسیری ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۳۱۱
هدف این پژوهش، بررسی چگونگی به کارگیری آینده نگاری درجهت ایجاد معیارهای مؤثر جهت دهنده به فرایندهای منابع انسانی به منظور افزایش تأثیر فعالیت های منابع انسانی در دستیابی به اهداف سازمان های دفاعی است. بدین منظور، پس از شناسایی جنبه های تأثیرگذار آینده نگاری بر جهت دهی به فرایندهای منابع انسانی سازمان های دفاعی، به روش مدل سازی سیستمی نرم [1] ، چگونگی و میزان اثرگذاری شاخص های آینده نگاری بر دستیابی به هدف پژوهش به روش مدل سازی مسیری ساختاری2 تبیین شد. با به کارگیری این روش، مسیر اثرگذاری و اندازه تأثیر شاخص های آینده نگاری در زمینه های احتراز از تهدیدات و بهره برداری از فرصت ها، دفاع مؤثر در نبردهای نامتقارن، اکتساب فناوری های دفاعی موردنیاز، ترکیب تجهیزات دفاعی در طراحی نبردها، توسعه یا چابک سازی سایر بخش های دفاعی و موقعیت های مؤثر تمرکز جنگ افزارها بر ایجاد معیار جهت دهنده به مدیریت راهبردی فرایندهای منابع انسانی و دستیابی به یکپارچگی میان فرایندهای منابع انسانی با اهداف راهبردی دفاعی، تعیین و الگویی جهت به کارگیری هدف مند فرایندهای منابع انسانی درراستای تحقق اهداف سازمان های دفاعی ارائه شد. <br clear="all" />  
۳.

بررسی تطبیقی متن شعارهای تبلیغاتی فروشگاه های اینترنتی صنایع غذایی داخلی و خارجی با استفاده از تکنیک متن کاوی و خوشه بندی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شعارهای تبلیغاتی فروشگاه های اینترنتی متن کاوی خوشه بندی میانگین k

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰ تعداد دانلود : ۲۷۰
از آنجایی که امروزه اکثر کسب و کارها، برای مدیریت کارآمدتر و ساده تر مشتریانشان از فروشگاه اینترنتی برای عرضه محصولات خوداستفاده می کنند، تحلیل متن شعارهای تبلیغاتی آنها که به نوعی تجلی بیانیه مأموریتشان نیز هست، اهمیت بسزایی دارد. در این پژوهش، متن شعارهای تبلیغاتی شرکت برتر ایرانی و خارجی، شامل 29 شعار جذاب فروشگاه اینترنتی داخلی و 24 شعار جذاب فروشگاه اینترنتی خارجی مورد بررسی قرار گرفتند. جهت پیش پردازش متون و ترکیب آن با روش خوشه بندی و الگوریتم میانگین    K- means   از روش متن کاوی استفاده شده، همچنین برای قرارگیری در خوشه جدا و تشخیص مهم ترین ریشه ها در هر خوشه، تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه MADM به کار گرفته شده است؛ تا علاوه بر مشخص کردن محتوای شعارها، تفاوت ها و شباهت بین این دو جهت گیری نیز آشکار شود. با تطبیق خوشه داخلی و خارجی معلوم شد که توجه شرکت داخلی بیشتر بر مفاهیمی چون  “محصول ”  و “کلی گویی” است، اما  شرکت خارجی بر مفاهیمی  “همچون توجه به مشتری” متمرکزند.
۴.

واکاوی عوامل مؤثر بر استفاده از نرم افزارهای اجتماعی در کسب شهرت مجازی: با تبیین نظریه کاشت در حوزه رسانه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۴۱
یکی از مسائل عمده ای که اخیراً با توسعه ابزارهای الکترونیکی و به تبع آن ایجاد بسترهای ارتباطی تحت وب مورد توجه فراوان قرارگرفته، موضوع شهرت مجازی و یا اصطلاحاً در مدل پیشرفته ی آن سلبریتی بودن است. پژوهش حاضر به دنبال واکاوی عوامل موثر بر استفاده از شبکه اجتماعی درکسب شهرت مجازی افراد با تبیین نظریه کاشت است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی و با روش پیمایشی بر مبنای طیف لیکرت انجام شده است. این پژوهش با نمونه ای شامل 384 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه جمع آوری شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart-Pls استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین ابعاد مختلف نرم افزارهای اجتماعی با کسب شهرت مجازی ارتباط معنادار وجود دارد و از میان این فاکتورها، استفاده از کارکردهای شبکه اجتماعی بیشترین تاثیر را در کسب شهرت مجازی افراد دارد.  

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان