مجید نیلی احمدآبادی

مجید نیلی احمدآبادی

مدرک تحصیلی: استادیار، دانشگاه قم

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
۱.

اولویت بندی عوامل و منابع شناسایی شده سازمان تأمین اجتماعی برای اجرای نظام تأمین اجتماعی چندلایه با رویکرد تلفیقی DANP و سناریو نگاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظام تأمین اجتماعی چند لایه رویکرد تلفیقی دیمتل ای ان پی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 786 تعداد دانلود : 897
تعادل نداشتن منابع و مصارف، مدیریت سرمایه گذاری ناکارامد و لزوم اصلاحات ساختاری که در نظام کنونی تأمین اجتماعی وجود دارد، از یک سو و تجربه موفق نظام تأمین اجتماعی چندلایه در برخی کشورها از سوی دیگر موجب استقبال از این نظام در ایران شد. پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی چالش ها و نیروهای پیشران مؤثر، ارزیابی منابع سازمان ، تدوین و انتخاب سناریو انجام شده است. مدلسازی پژوهش با روش دیمتل و تحلیل داده ها با ای ان پی انجام شد. روش پژوهش توصیفی و مبتنی بر نظرسنجی خبرگان ( 45 نفر از مدیران تأمین اجتماعی استان اصفهان) است. نتاج نشان داد که اثرگذارترین گروه چالش، «چالش های بیمه و بازنشستگی» است و عامل «نزدیکی به نقطه سربه سر مالی» به عنوان مهم ترین زیرچالش محسوب می شود. همچنین دو عامل «تأمین منابع مالی پایدار» و «تعامل با نهادها و سازمان های مرتبط» به عنوان دو نیروی پیشران استقرار این نظام شناسایی شدند. با قرار دادن این دو پیشران در ماتریس شوارتز، محتمل ترین سناریو، سناریوی کندوی بی عسل تشخیص داده شد.
۲.

Identifying and Prioritizing Supply Chain Sustainability Indicators for Perishable Products Via Grounded Theory and Fuzzy Hierarchical Analysis Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Dairy Industry Fuzzy Decision-making Techniques Sustainable Development sustainable supply chain

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 657 تعداد دانلود : 877
Supply chain coordination from supplier selection stages to customer delivery is among the issues creating the most challenges for supply chain management, especially for short-lived and perishable foodstuffs.  The current study aims to identify and rank the factors involved in sustainable supply chain in the dairy industry. In this qualitative research, by reviewing the theoretical literature and surveying specialists and experts, the factors affecting supply chain sustainability and the sustainable supply chain dimensions (i.e., economic, social, and environmental) were identified. The determined factors were then ranked. To this end, the analytic hierarchy process (AHP) was used as a decision-making technique and the targeted snowball sampling method was used for sampling. In the qualitative stage, factors were extracted from open interviews with 15 academic experts active in the field of sustainable development and experts in the dairy industry. The social dimension with a weight of 0.493 was recognized as the most important dimension of the sustainable supply chain according to the researchers and experts in the dairy industry. After that, the economic dimension with a weight of 0.314 was in the second rank, and finally, the environmental dimension with a weight of 0.193 was third in rank.
۳.

A Structural Model of Customer Loyalty: A case study of Isfahan Hypermarkets

کلید واژه ها: Customer loyalty Hypermarkets Factor Analysis Structural Equation Modeling

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 286 تعداد دانلود : 227
The aim of this study was to identify factors affecting the loyalty of hypermarkets’ customers in Isfahan province and, to investigate the effect of each factor. In this order, 40 factors were identified by literature review and by interviewing 50 managers, senior experts, and customers familiar with this field. The conceptual model was developed and a questionnaire was designed. A sample of 390 loyal customers was selected by cluster sampling in five hypermarkets in Isfahan province. The factors were categorized using exploratory factor analysis and SPSS software in seven dimensions. Using confirmatory factor analysis methods, SEM modeling, and Smart PLS software, analyzing the data, validating the model, and testing the hypothesis, were done. The Cronbach's alpha value for the whole questionnaire was calculated at 0.94. Results showed the positive effect of product, service quality, store convenience, the store’s atmosphere, price/value, staff, and location on customer loyalty. The greatest impact was created by “location” with a path coefficient of 0.815 and the least impact was created by “service quality” with a 0.100 path coefficient on the loyalty of Isfahan hypermarkets customers.  Other factors, in effect, are product, price/value, staff, convenience, and atmosphere. All these factors can cover 90% of loyalty variance.
۴.

طراحی مدل تلفیقی سود-ریسک جهت بهینه یابی ترکیب منابع و مصارف بانک در عقود بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: منابع و مصارف برنامه ریزی ریاضی بانک پرتفولیو ریسک تسهیلات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 831 تعداد دانلود : 241
ارائه تسهیلات در قالب عقود بانکی اگرچه باعث کسب درآمد و بقای بانک می شود اما هم زمان باید به توان پاسخ گویی بانک به سپرده گذاران و ریسک مطالبات غیرجاری نیز توجه شود، زیرا اینها عواملی هستند که می توانند به ورشکستگی بانک یا مؤسسه اعتباری منجر شوند. در این زمینه بانک ها باید به بهینه سازی منابع و مصارف خود بپردازند. در این تحقیق، مدل برنامه ریزی خطی برای شناسایی ترکیب بهینه منابع- مصارف بانک همراه با توجه هم زمان به افزایش درآمدها و کاهش ریسک ها، ارائه شده است؛ لذا این تحقیق از نوع کمّی و کاربردی است. داده های لازم از منابع اطلاعاتی یک بانک تجاری در سال 1397 تهیه شده اند. متغیّرهای مدل، مقادیر تسهیلاتی هستند که در قالب عقود مختلف پرداخت می شوند و روش تحلیل داده ها، مدل سازی و برنامه ریزی خطی است. نتایج تحقیق مقادیر بهینه هر یک از تسهیلات را مشخص کرد و این نتایج با ارقام واقعی مقایسه شد. همچنین سطح ریسک برای هر وام مشخص گردید و درنهایت پارامترهای مدل مورد تحلیل حساسیت قرار گرفتند. نتایج حل مدل برنامه ریزی خطی نشان داد که مقادیر بهینه با مقادیر واقعی در وام قرض الحسنه، مضاربه، جعاله تفاوت معنی داری دارند. همچنین ضرایب سود تسهیلات اجاره به شرط تملیک، تسهیلات سلف و تسهیلات خرید دین بیشترین نقش در عایدی بانک دارند. به کارگیری این مدل می تواند باعث کاهش منابع بیکار، افزایش درآمد و کاهش ریسک مطالبات معوق در بانک شود. حتی در مواردی که بانک در حال زیان دهی است این مدل می تواند زیان را به حداقل برساند و از این طریق، احتمال ورشکستگی بانک را نیز کاهش دهد.
۵.

میزان آماده سازی اعضای هیات علمی در خصوص اجرای اعتبارسنجی و تغییر در برنامه های درسی دانشگاهی( مطالعه موردی: اعضای هیات علمی رشته مهندسی برق دانشگاه تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتبارسنجی برنامه های درسی دانشگاهی آماده سازی اعضای هیات علمی تغییر در برنامه درسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 276 تعداد دانلود : 161
یکی از راهکارهای نظام آموزش عالی کشور، جهت تضمین و ارتقای کیفیت آموزش دانشگاهی، اعتبارسنجی، بازنگری، اصلاح و تغییر برنامه های درسی دانشگاهی است. این در حالی است که، اعضای هیات علمی در اجرای برنامه های درسی دانشگاهی جدید مهم ترین نقش را داشته و عامل موفقیت و یا شکست اعتبارسنجی برنامه های درسی دانشگاهی خواهند بود. لذا هدف دراین پژوهش تعیین میزان آماده سازی اعضای هیات علمی در خصوص اجرای اعتبارسنجی و تغییر در برنامه های درسی دانشگاهی از منظر ایشان می باشد. روش پژوهش در این مقاله، کمی و به لحاظ شیوه گردآوری داده ها، از روش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش  حاضر را کلیه اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران  به خود اختصاص داده اند و روش سرشماری 60 نفر از اعضای هیات علمی این دانشکده، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته 20 گویه ای است که ضریب آلفای کرانباخ آن 88/0 و ضریب روایی آن توسط 5 نفر از متخصصان حیطه اعتبارسنجی برنامه های درسی دانشگاهی تایید شده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمار گردآوری شده از پرسشنامه های تکمیل شده در این مقاله روش های آماری توصیفی و استفاده از آزمون آماری استنباطی خی – دو بود. در نهایت چنین نتیجه گیری شد؛ اکثریت اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران معتقدند،  این دانشکده  نسبت به افزایش میزان آگاهی ایشان از اهداف اعتبارسنجی و تغییر برنامه درسی دانشگاهی، تغییر نگرش آنها در خصوص پذیرش اعتبارسنجی و برنامه درسی جدید، متناسب با تغییر برنامه درسی، افزایش میزان مهارت آنها در زمینه  تغییر در روش تدریس خود و  افزایش میزان مهارت آنها، در زمینه  تغییر در روش های ارزشیابی کم و خیلی کم اقدام نموده است.
۶.

توسعه یک روش آماری برای نمودار کنترل اندازه گیری های انفرادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نمودار کنترل X توزیع لامبدای تعمیم یافته (GLD) روش تطبیق با صدک (PM)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 389 تعداد دانلود : 526
وقتی توزیع آماری قطعات یا محصولات تحت مطالعه نرمال یا حداقل متقارن نباشد، استفاده از روش های آماری برای طراحی نمودار کنترل قطعات انفرادی (نمودار X ) می تواند همراه با چالش باشد. به عبارت دیگر، در این شرایط نمی توان انتظار داشت که انحرافات یا تغییرپذیری خط تولید به موقع کشف گردند. برای این منظور در این تحقیق استفاده از توزیع لامبدای تعمیم یافته پنج پارامتری و برای براورد پارامترهای آن روش تطبیق با صدک ( PM ) [1] پیشنهاد گردیده است. برای نشان داده نحوه ی کارکرد روش پیشنهادی، از داده های مربوط به مقاومت کششی هجده صفحه ی آلومینیومی برحسب نیوتن بر میلی متر مربع استفاده شده و پس از محاسبه میانگین و انحراف معیار آنها به روش پیشنهادی، حدود کنترل نمودار کنترل محاسبه و برای آنها مقادیر UCL و LCL به دست آمده است. برای اطمینان از جواب های به دست آمده از آزمون مربع کای استفاده گردیده است. همچنین برای اعتبارسنجی روش پیشنهادی از روش متوسط طول اجرا ( ARL ) [2] استفاده شده است. چون توزیع لامبدای تعمیم یافته منعطف است و قابلیت پوشش بسیاری از توزیع های شناخته شده را دارد، استفاده از این روش جدید می تواند به ما اطمینان دهد که ضمن کنترل فرایند، بتوانیم انحرافات یا تغییرپذیری های احتمالی فرایند را زودتر کشف کنیم و برای رفع آنها اقدام های اصلاحی مناسبی را پیشنهاد دهیم. [1] . Percentile Matching (PM) method [2] . Average Run Length (ARL)
۷.

توسعة مدل ساختاری برای تأثیر همسویی راهبردهای بازاریابی بر عملکرد مالی، مطالعة موردی: شرکت های تولیدی فعّال در شهرک های صنعتی شهرستان اهواز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شرکت های تولیدی عملکرد مالی عملکرد زنجیره تامین معادلات ساختاری همسویی راهبردهای بازاریابی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی صنعتی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی مدیریت زنجیره تامین
تعداد بازدید : 609 تعداد دانلود : 751
این پژوهش تأثیر همسویی راهبردهای بازاریابی بر عملکرد مالی با نقش میانجی عملکرد زنجیرة تامین را بررسی کرده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نوع روش تحقیق توصیفی - علّی است. جامعة آماری پژوهش شرکت های تولیدی فعّال در شرکت شهرک های صنعتی شهرستان اهواز است که بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران حجم نمونة آماری 216 شرکت انتخاب شده است. روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده تعیین شده است. ابزار گردآوری داده های تحقیق پرسشنامة گرین و همکاران (2012) است که به مدیران شرکت ها سپرده شده اند. تحلیل داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری و آزمون همبستگی انجام شده است. یافته های به دست آمده نشان دهندة تأیید تأثیر مثبت و معناداری متغیر همسویی راهبردهای بازاریابی بر عملکرد مالی و عملکرد زنجیرة تامین است و نقش میانجی عملکرد زنجیرة تأمین تأیید نشده است.
۹.

روشی مبتنی بر الگوهای تصمیم‌گیری چند معیاره برای مطالعه آینده‌نگاری مطالعه موردی: آینده‌نگاری دولت الکترونیکی در ایران

کلید واژه ها: TOPSIS تصمیم گیری چند شاخصه دولت الکترونیکی آینده نگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 367 تعداد دانلود : 792
آینده نگاری بیانگر طیف وسیعی از رویکردهایی است که باعث بهبود فرایند تصمیم گیری می شوند. درحالی که بیش از 20 روش مختلف برای انجام آینده نگاری به کار می رود، ولی در بیشتر آنها از روش دلفی برای همگرا کردن نظرات استفاده کرده اند. تعدد عوامل موجود در فرایند آینده نگاری باعث می شود که امکان تصمیم گیری در خصوص عوامل مختلف با روش دلفی از دقت کافی برخوردار نباشد. این مشکل در تصمیم گیری های چند ذی نفعی به شکل حادتری درخواهد آمد. در این مقاله سعی شده تا در گرفتن نظر هر فرد و جمع بندی و همگرایی نظرات خبرگان علاوه بر روش دلفی از شیوه اولویت بندی بر اساس مشابهت با مطلوب (از این پس TOPSIS ) نیز استفاده شود. این کار سبب خواهد شد تا نظرات کیفی توسط یک روش کمی تحلیل شده و دقت تحلیل ها افزایش یابد. ضمن آن که اولویت بندی دستاوردهای نهایی بهتر انجام خواهد شد. این روش برای آینده نگاری دولت الکترونیکی اجرا و اعتبارسنجی گردید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان