ناصر مطهری فریمانی

ناصر مطهری فریمانی

مدرک تحصیلی: استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
۱.

مسئله مکان یابی و تخصیص هاب با قابلیت حمل ونقل مستقیم با درنظرگرفتن تراکم و دیرکرد در هاب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تخصیص مکان یابی زمان دیرکرد تراکم زمان آماده سازی هاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 652 تعداد دانلود : 587
هدف: این مقاله به دنبال یافتن تعداد بهینه هاب ها و مکان یابی آن هاست؛ به طوری که بتواند زمان آماده سازی و تراکم در ها ب ها و هزینه ها را در حداقل مقدار خود نگه دارد. همچنین این مطالعه زمان دیرکرد را برای شرایطی در نظر می گیرد که نیاز مشتری در زمان تعیین شده پاسخ داده نشود که می تواند به واقعی تر شدن شرایط مسئله کمک کند. از آنجایی که افزایش تراکم، باعث می شود که کالاها دیر به دست متقاضی برسد، در این مقاله برای اولین بار، زمان دیرکرد و تراکم با هم، برای مسئله بهینه سازی هاب های چندگانه با حمل ونقل مستقیم حل شده و نتایج آن با تخصیص تکی و چندگانه مقایسه شده است. روش: این مقاله با استفاده از مدل ریاضی، به حل مسئله بهینه سازی مکان یابی و تخصیص هاب می پردازد. نرم افزار گمز برای یافتن تعداد بهینه هاب ها و نیز مکان یابی به کار گرفته شده است. همچنین، از روش لکسیکوگراف برای تبدیل توابع هدف به یک تابع هدف استفاده شده است. یافته ها: این مدل روی داده های پُست استرالیا، برای سه مدل تخصیص آزمون شد. سه حالت تخصیص با یکدیگر از نظر هزینه و زمان مقایسه شدند. به علاوه، مدل پیشنهادی این پژوهش توانست مسئله را برای 100 گره در هر سه مدل تخصیص به طور دقیق حل کند. همچنین تعداد هاب ها با توجه به ظرفیت و تراکم هاب ها و زمان دیرکرد مشخص شد. نتیجه گیری:  نتایج حاکی از آن است که استفاده از مدل تخصیص چندگانه با حمل ونقل مستقیم، قادر است هزینه های کل حمل ونقل و زمان آماده سازی را کاهش دهد و بیشترین هزینه و زمان حمل ونقل را تخصیص تکی تحمیل می کند.  
۲.

توسعه مدل روزنامه فروش با توجه به شایستگی نسبی تأمین کنندگان بر اساس تصمیم گیری گروهی احتمالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برگزیدن تأمین کننده مدل روزنامه فروش بهترین بدترین با رویکرد بیزین تاپسیس مقدار سفارش بهینه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 655 تعداد دانلود : 226
هدف: برگزیدن تأمین کننده در مدل روزنامه فروش برای خرده فروش، یکی از مسائل بسیار مهم است. در نظرگرفتن معیارهای مهم در برگزیدن تأمین کنندگان در دنیای رقابتی امروز، به منظور اطمینان از عرضه محصول باکیفیت، تحویل به موقع آن و رضایت مشتری ضروری به نظر می رسد. در برگزیدن تأمین کننده تبادل بین معیارهای کمّی و کیفی ضروری است. رویکردی که بتوان بسیاری از این معیارها را هم زمان در برگزیدن تأمین کننده ها در نظر گرفت، تاکنون در مدل روزنامه فروش بررسی نشده است. روش: در این پژوهش مدل روزنامه فروش با بررسی معیارهای قابل توجه برای برگزیدن تأمین کنندگان در مدلی چندمحصولی و چند دوره ای با چندین تأمین کننده توسعه داده شده است. بدین منظور، ترکیبی از رویکردهای سلسله مراتبی بیزین، بهترین بدترین و تاپسیس فازی برای اولویت بندی تأمین کنندگان به کار گرفته شد. پس از آن، وزن های به دست آمده تحت ورودی های مدل دو هدفه در نظر گرفته شدند. اهداف در این مدل بهینه سازی، سود و بیشینه سازی ارزش وزنی محصولات سفارش داده شده با در نظر گرفتن اولویت های تأمین کنندگان است. به منظور تبدیل مدل چندهدفه به تک هدفه، رویکرد ال پی متریک به کار گرفته شد. یافته ها: به منظور ارزیابی و اعتبار مدل، یک مطالعه موردی با داده های واقعی در زنجیره تأمین وسایل الکترونیکی بررسی شد. مدل توسعه داده شده، توانست با در نظر گرفتن ترکیبی از معیارهای کیفی و کمّی در برگزیدن تأمین کننده، بهترین تأمین کنندگان را پیدا کند. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که بهتر است به منظور تعیین میزان بهینه سفارش از تأمین کنندگان، علاوه بر هزینه ها، معیارهای دیگری را در نظر گرفت که در برگزیدن تأمین کنندگان ضروری است.
۳.

ارائه چارچوبی برای اکتساب دانش ضمنی خبرگان در راستای شناسایی فرصت ها و تهدیدهای محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانش ضمنی پویش محیطی فرصت تهدید تحلیل تفسیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 473 تعداد دانلود : 272
توانایی تشخیص و کسب دانش ضمنی خبرگان در رویه مرسوم پویش محیطی، مزیت رقابتی مهمی برای سازمان ها محسوب می شود. هدف این مطالعه ارائه چارچوبی است که بتوان با کمک آن به دانش ضمنی خبرگان، در جهت شناسایی فرصت ها و تهدیدهای سازمانی پی برد. ازاین رو پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد تحلیل محتوا و تفسیری به این موضوع پرداخته است. بدین منظور ابتدا مصاحبه عمیق با خبرگان تا رسیدن به اشباع نظری در جهت شناسایی نقایص SWOT انجام شد. با استفاده از تحلیل مصاحبه ها، 21 کد به عنوان نقایص SWOT به دست آمد که این کدها با رویکرد باز و سپس با رویکرد محوری (تحلیل محتوا) دسته بندی شدند. به منظور ارائه راهکارها و ابزارها جهت رفع و پیشگیری نقایص شناسایی شده الگوهای فعلی، مصاحبه عمیق با خبرگان انجام شد و درنهایت با تحلیل تفسیری مصاحبه ها، چارچوبی برای اکتساب دانش ضمنی خبرگان ارائه شد. اقدامات در این چارچوب مشتمل بر سه مرحله قبل از مصاحبه، مصاحبه و پس از مصاحبه است. چارچوب پیشنهادی، راهکارها و ابزارهایی را به منظور پی بردن به دانش ضمنی خبره و شناسایی محیط خارجی در هر مرحله معرفی می کند؛ بنابراین با به کارگیری چارچوب پیشنهادی، می توان به دانش ضمنی خبرگان در راستای شناسایی فرصت ها و تهدیدها دست یافت. چارچوب پیشنهادی حاصل از تحقیق حاضر می تواند موردتوجه برنامه ریزان سازمانی قرار گیرد تا با برنامه ریزی صحیح و آگاهی کامل از نقایص در راه شناسایی فرصت ها و تهدیدها امکان پویش بهتر محیط را فراهم آورند و از فرصت ها بهره برداری و از تهدیدات اجتناب کنند.
۴.

توسعه مدل برنامه ریزی پروژه با درنظرگرفتن توأم روش های اجرایی و فعالیت جبرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوریتم ژنتیک برنامه ریزی پروژه موازنه زمان - هزینه و کیفیت هزینه تشویقی هزینه جریمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 674 تعداد دانلود : 569
با توجه به اهمیت زمان، هزینه و کیفیت اجرای پروژه و همچنین تعارض این 3 عنصر با یکدیگر، باید تعیین شود که هر فعالیت با کدام روش اجرایی صورت گیرد تا در نهایت پروژه در کوتاه ترین زمان، با کمترین هزینه و بیشترین کیفیت ممکن به پایان برسد. به دلیل NP-Hard بودن چنین مسائلی در ابعاد بزرگ، از الگوریتم ژنتیک برای حل مدل استفاده می شود. در این پژوهش یک مدل با سه تابع هدف به منظور حل مسئله موازنه زمان، هزینه و کیفیت در برنامه ریزی پروژه ارائه شده است. آنچه این مدل را متمایز می کند، این است که علاوه بر درنظرگرفتن روش های اجرایی متفاوت برای هر یک از فعالیت ها، برای برخی از فعالیت ها به منظور جلوگیری از کاهش کیفیت، فعالیت جبرانی تعریف می شود. از دیگر ویژگی های این مدل می توان به پوشش دادن هزینه های مختلف اعم از هزینه تشویقی و جریمه اشاره کرد. در نظرگرفتن فعالیت جبرانی می تواند از کاهش کیفیت جلوگیری کند. در نظر گرفتن هزینه جریمه و تشویقی نیز می تواند باعث انگیزه ای در جهت زودتر خاتمه دادن پروژه شود. با توجه به وزن بالای عنصر هزینه در بیشتر پروژه ها، هر چه بتوان پوشش بهتری از انواع هزینه ها داشت با اطمینان بیشتری می توان گفت که پروژه با کمترین هزینه ممکن به پایان رسیده است.
۵.

کاوش قواعد ارتباط دهنده عوامل جوّی با تعداد بیماران بیمارستان با استفاده از رده بندی مبتنی بر کاوش قواعد وابستگی چندبُعدی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رده بندی مبتنی بر کاوش قواعد وابستگی چندبُعدی الگوریتم آپریوری رگرسیون خطی عوامل جوّی تعداد بیماران بیمارستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 612 تعداد دانلود : 516
هدف: عوامل جوّی متعددی بر تعداد بیماران بیمارستان ها اثرگذار است که بدون در نظر گرفتن آنها از امکانات و نیروی انسانی بیمارستان ها، استفاده غیربهینه خواهد شد. هدف از اجرای این پژوهش، کشف دانش پنهان بین عوامل جوی با تعداد بیماران بیمارستان با استفاده از داده کاوی است. روش: در این پژوهش، ارتباط بین عوامل جوّی با تعداد بیماران بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ مشهد با استفاده از رده بندی مبتنی بر کاوش قواعد وابستگی چندبُعدی بررسی می شود. بدین منظور، پس از آمارگیری جداگانه از تعداد بیماران بخش های نفرولوژی، هماتولوژی، اورژانس و پی آی سی یو این بیمارستان، ارتباط بین تعداد این بیماران با عوامل جوّی شامل دمای هوا، رطوبت نسبی هوا، سرعت باد، فشار هوا و آلودگی هوا تحلیل شده است. داده های این پژوهش مربوط به 19 ماه است و با مراجعه به اسناد و مدارک به دست آمده است. برای انتخاب ویژگی، تمام زیرمجموعه های عوامل جوّی، جست وجو شده و اثر تمام آنها بر تعداد بیماران با استفاده از رگرسیون خطی ارزیابی شده است. همچنین برای کاوش قواعد، از رده بندی مبتنی بر کاوش قواعد وابستگی چندبُعدی که بر اساس الگوریتم شناخته شده آپریوری است، استفاده شده است. یافته ها: نتایج به دست آمده گویای قواعدی است که ارتباط بین تعداد متفاوت بیماران در بخش های مختلف بیمارستان را با تغییر عوامل جوّی نشان می دهد. نتیجه گیری: با استفاده از روش های به کار برده شده در این پژوهش، می توان ارتباط بین عوامل جوّی و تعداد بیماران بیمارستان را بررسی کرد. همچنین قواعد به دست آمده به مدیران کمک می کند که برای منابع بیمارستان با توجه به تعداد متفاوت بیماران برنامه ریزی بهینه ای انجام دهند.
۶.

طراحی مدل ارزیابی عملکرد برای ارزیابی شونده های سلسله مراتبی با شاخص های موزون در دپارتمان های هایپرمارکت به روش تلفیقی تحلیل پوششی داده های سلسله مراتبی موزون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد تحلیل پوششی داده های موزون سلسله مراتبی واحدهای ارزیابی شونده سلسله مراتبی دپارتمان هایپرمارکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 331 تعداد دانلود : 682
بهبود مستمر عملکرد سازمان ها، نیروی عظیم هم افزایی ایجاد می کند که این نیروها می تواند پشتیبان برنامه رشد، توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شود. ارزیابی عملکرد از راه مدل های تحلیل پوششی داده ها رویکرد مناسبی برای بهبود عملکرد است . با توجه به اهمیت بسیار زیاد صنایع خدماتی مانند صنعت هایپرمارکت در رشد اقتصادی کشورها، ارزیابی عملکرد هایپرمارکت ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. ازآنجاکه ساختار درون سازمانی بیشتر سازمان ها و نیز هایپرمارکت ها، ساختاری سلسله مراتبی است، بهتر است این سلسله مراتب در ارزیابی عملکرد آنها نیز لحاظ شود. از طرف دیگر، مدیران اهمیت متفاوتی برای شاخص های ارزیابی و اندازه گیری قائل اند که در نظر گرفتن اهمیت ها و اوزان شاخص ها نیز در مدل تحلیل پوششی داده ها مهم است؛ بنابراین هدف تحقیق حاضر ارائه مدل تلفیقیِ تحلیل پوششی داده ها برای واحدهایی همگن است که در ساختاری سلسله مراتبی قرار دارند و همچنین شاخص های ارزیابی دارای اهمیت های متفاوتی اند. مدل پیشنهادی با سه شاخص ورودی ارزش فضا، هزینه حقوق کارمندان و سرمایه درگیر و چهار شاخص خروجیِ گردش مالی، سودناخالص، رشد درآمد و نقدینگی در هایپرمارکت پرسون اعتبارسنجی شده است. نتایج نشان می دهد بخش دو در هایپرمارکت پرسون به دلیل وجود دپارتمان های بیشتر و همچنین حجم کافی نقدینگی و گردش مالی زیاد دارای بیشترین نمره کارایی بوده است و بخش چهار هایپرمارکت، کمترین کارایی را داشته که دلیل آن گردش کم و موجودی بالا از کالاهای تکی است که موجب افزایش سرمایه درگیر شده است.
۷.

مقایسه تطبیقی ساختار استراتژی های عمومی سازمان و ارائه یک ساختار جامع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استراتژی عمومی ساختار جامع استراتژی برنامه ریزی استراتژیک بررسی تطبیقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 939 تعداد دانلود : 913
صاحب نظران سازمانی مختلفی به تبیین استراتژی های عمومی سازمان ها پرداخته اند و هرکدام از زاویه خود ساختاری از این استراتژی ها را برشمرده اند ولی بررسی میزان انطباق ساختارهای مختلف استراتژی، مورد توجه قرار نگرفته است. پژوهش حاضر بدین منظور صورت گرفت تا ابهام موجود برای مدیران و برنامه ریزان را که منبعث از تفاوت های موجود در ساختارهای مختلف استراتژی بود کمتر نماید. در مرحله نخست این پژوهش، پرکاربردترین ساختارهای استراتژی عمومی که در محیط علمی و اجرایی کشور مورد استفاده هستند شناسایی شدند و در مرحله بعد به بررسی تطبیقی آن ها اقدام گردید. بررسی تطبیقی طی دو گام صورت پذیرفت. در گام نخست مقایسه بین ساختارها به صورت دو به دو صورت پذیرفت و در گام بعدی نتایج مقایسات زوجی در قالب اشتراکات، اختلافات و انحصارات ساختارها جمع بندی گردید. اختلافات ساختارها در سه موضوع ظهور داشت: در عنوان استراتژی، در مفهوم استراتژی و در جایگاه ساختاری استراتژی. اشتراکات ساختارها نیز، استراتژی هایی را شامل شد که در ساختارهای مختلف با عنوان یکسان، مفهوم یکسان و جایگاه یکسان مورد استفاده قرار گرفته اند. در پایان از نتایج بررسی تطبیقی، ساختار جامعی از استراتژی های عمومی پیشنهاد گردیده است که می تواند به عنوان مرجعی جامع از استراتژی های سازمانی در اختیار  برنامه ریزان استراتژیک قرار گیرد.
۸.

طراحی مدل پویای کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد شعب بانک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن پویایی سیستم کارت امتیازی متوازن پویا شعبه بانک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 295 تعداد دانلود : 909
در محیط متلاطم امروزی سازمان ها برای حفظ بقای خود نیاز بسیاری به نظام ارزیابی عملکرد دارند. به منظور ارزیابی عملکرد در سازمان ها ابزارها و مدل های مختلفی در ادبیات مربوطه ارائه شده اند که هر یک مزایا و معایبی دارند. در میان آن ها محبوبیت کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد به دلیل در نظر گرفتن شاخص های مالی و غیر مالی رو به افزایش است. اما این رویکرد دارای محدودیت هایی است، به عنوان مثال این رویکرد تعاملات را به صورت یک طرفه در نظر می گیرد، تأخیر زمانی بین علت و معلول را در نظر نمی گیرد، ابزاری برای اعتبارسنجی شاخص ها و انتخاب آن ها ندارد. در این پژوهش سعی شده است تا با بهره گیری از روش پویایی شناسی سیستم در کارت امتیازی متوازن در یک مطالعه موردی که یک شعبه بانک است، بر محدودیت های نظام ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن غلبه شود و تأثیر سیاست ها بر عملکرد شعبه بررسی گردد. برای این منظور پس از بررسی شرایط واحد موردمطالعه، نظام ارزیابی عملکرد با نرم افزار Vensim شبیه سازی شده و چهار سیاست تعریف گردید. با استفاده از روش تسلط، بهترین سیاست انتخاب شد و پس از آن با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادهایی در جهت بهبود شاخص های ارزیابی عملکرد در مورد مطالعه ارائه شده است.
۹.

مطالعه عوامل مؤثر در تدوین راهبرد عملیاتی سازمان های پروژه محور و روابط میان آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سازمان پروژه محور راهبرد عملیاتی تصمیم های تولیدی اولویت های رقابتی ویژگی های پروژه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 176 تعداد دانلود : 590
امروزه راهبرد عملیاتی در سازمآنهای تولیدی، نقش بسیار تعیین کننده ای در تحقق اولویت های رقابتی سازمان پیدا کرده و این مسأله سبب انجام مطالعات وسیع و ارائه الگو های مختلفی در این حوزه شده است؛ البته با وجود روند روبه رشد سازمآنهای پروژه محور و نقش ارزنده ای که اجرای پروژه ها در بخش های مختلف دفاعی، عمرانی، صنعت و سایر زمینه ها ایفا می کند، در حوزه راهبرد عملیاتی سازمآنهای پروژه محور، پژوهش های زیادی انجام نشده است. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر در فرایند راهبرد عملیاتی سازمآنهای پروژه محور و احصاء روابط درونی حاکم میان آنهاست. در پژوهش حاضر پس از تحلیل محتوای ادبیات موضوع، عوامل تأثیرگذار در تدوین راهبرد عملیاتی در این گونه سازمآنها در سه دسته اولویت های رقابتی، ویژگی های پروژه و تصمیم هایی تولیدی، استخراج شد. در ادامه با استفاده از روش دلفی، خبرگان این حوزه، مؤلفه ها را صحه گذاری کردند و سپس با استفاده از روش DEMATEL فازی و بر اساس نظر خبرگان، روابط تأثیرگذاری این مؤلفه ها بر یکدیگر در قالب دو گروه استخراج شد. این دو گروه عبارت اند از: اولویت های رقابتی و ویژگی های پروژه که ورودی های مورد نیاز جهت اخذ تصمیم های تولیدی هستند و دیگری تصمیم های تولیدی. نکته مهم به دست آمده در این پژوهش، علاوه بر شناسایی عوامل مؤثر و روابط درونی آنها، تأثیرگذاری بسیار زیادی است که برخی ویژگی های پروژه مثل پیچیدگی فنی پروژه و نوع پروژه از حیث مالکیت، بر تصمیم های تولیدی در سازمآنهای پروژه محور دارند. این مسأله را می توان وجه تمایز فرایند راهبرد عملیاتی در سازمآنهای پروژه محور با سایر موارد دانست.
۱۰.

طراحی سیستم استنتاج فازی با یادگیری از نمونه های آموزشی برای اندازه گیری مشارکت کارکنان عملیاتی در سلامت محیط کار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اندازه گیری مشارکت سلامت محیط کار سیستم استنتاج فازی مشارکت کارکنان عملیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 213 تعداد دانلود : 930
برای دستیابی به بیشترین سطوح سلامت در سازمان ها، فضایی برای مشارکت فعالانه کارکنان ضروری است. برای فعال سازی این مشارکت، سازمان ها به ابزارهایی برای سنجش مشارکت نیاز دارند تا با تعیین انحراف ها، برنامه ها را بازنگری کنند. این پژوهش به دنبال طراحی نوعی سیستم کمی برای اندازه گیری مشارکت کارکنان در سلامت محیط کار است که بر قواعدی مبتنی باشد که بتواند این اندازه گیری را فارغ از تخمین روابط غیرخطی، بین متغیرهای مؤثر انجام دهد. بدین منظور طراحی نوعی سیستم استنتاج فازی مد نظر قرار گرفته است. نمره مشارکت کارکنان به عنوان خروجی و عوامل زمینه ساز مشارکت در سلامت به عنوان ورودی های سیستم در نظر گرفته شدند. تولید قوانین با استفاده از روش CT08 اصلاح شده صورت پذیرفت که بر پایه نمونه های آموزشی استوار است. در پایان ضمن تولید 17 قانون، سیستم با 5 نمونه آزمایشی سنجش شد و میزان دقت 3/92 درصد به دست آمد. محققان تغییری در چگونگی محاسبه میزان دقت نیز پیشنهاد دادند که سبب نزدیک تر شدن به واقعیت می شود
۱۱.

اولویت بندی پروژه های مدیریت کیفیت سازمان با شروع از انتظارات مشتریان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پروژه مدیریت کیفیت حمل ونقل شهری گسترش کیفیت عملکرد QFD

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 302 تعداد دانلود : 460
سطح رضایت مشتری به برآورده کردن انتظارات وی بستگی دارد. با تعیین انتظارات مشتری و پیاده سازی آنها در QFD، مطمئن می شویم که به خواسته های مهم و بحرانی مشتریان توجه شده است. QFD برای ترجمه انتظارات مشتریان به موضوعات مختلف استفاده شده و می شود. نکته شایان توجه در این پژوهش، استفاده از QFD برای ترجمه انتظارات مشتریان به نمره اهمیت پروژه های مدیریت کیفیت سازمان است؛ پروژه هایی که موفقیت شرکت را برای رفع نیازهای مشتری تضمین می کنند. برای این منظور از رویکرد سه ماتریسی QFD در شرکت قطار شهری مشهد که دغدغه رتبه بندی پروژه های مدیریت کیفیت را داشت، استفاده شده است. ابتدا نیازها و خواسته های مسافران از طریق جمع آوری درخواست های ارسالی به منابع مختلف و تحلیل آنها، در قالب 27 مورد جمع بندی شد و در چارچوب ابعاد مدل سروکوال دسته بندی شدند. با دریافت نظرهای 396 نفر از مسافران قطار شهری به عنوان نمونه از طریق پرسشنامه، میزان اهمیت این نیازها به دست آمد. در ماتریس نخست، نمره اهمیت مشخصه های فنی؛ در ماتریس دوم، نمره اهمیت عملیات های کلیدی و در ماتریس سوم اهمیت و اولویت اجرای پروژه ها تعیین شد. نتایج پژوهش نشان داد پروژه نیازسنجی و کارسنجی مشاغل، بیشترین اهمیت را در ارضای نیازهای مشتریان دارد و اولویت نخست شرکت است.
۱۲.

تولید قوانین فازی از نمونه های آموزشی برای سیستم های طبقه بندی فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فازی طبقه بندی نمونه آموزشی گوشی تلفن همراه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 78 تعداد دانلود : 921
در سالهای اخیر، روشهای زیادی برای تولید قوانین فازی براساس نمونه های آموزشی پیشنهاد شده است. یکی از روشهایی پیشنهادشده اخیر، روش چن و تسای است که در سال 2008 ارائه شد و برمبنای سه شاخص مقدار آستانهای ویژگی ???? مقدار آستانه ای طبقه بندی???? و مقدار آستانهای سطحی ???? قرار گرفته است. این روش متوسط نرخ دقت طبقه بندی بالاتری نسبت به سایر روشهای موجود داشته است. در بخش تولید قوانین موقت، نویسندگان پیشنهادی برای اصلاح روش ارائه کردهاند و روش اصلاح شده را در یک مطالعه موردی به کار گرفته اند. آنچه در این تحقیق، مورد توجه بوده است، آزمون روش اصلاح شده CT08 روی یک حوزه کاربردی و ارائه یک سیستم طبقه بندی برای گوشیهای تلفن همراه بوده است. روش اصلاح شده در موضوع گوشیهای تلفن همراه، مقدار 2/0 دقت بالاتر را نسبت به اصل روش CT08 نشان داد
۱۳.

ارزیابی اجرای راهبردی برنامه ریزی منابع سازمان در شرکتهای کوچک و متوسط(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مطالعه موردی برنامه راهبردی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان قابلیت اساسی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت کارآفرینی مدیریت کسب و کارهای کوچک
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت استراتژیک اجرای استراتژی
تعداد بازدید : 496 تعداد دانلود : 885
سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان لزوماً سیستم های توجیه پذیری برای همه سازمان ها در راستای تحقق اهدافشان نمی باشند. این موضوع در نزد سازمان های کوچک و متوسط از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا که یک تصمیم خرید اشتباه در مورد چنین پروژه های سرمایه بری چه بسا که به نابودی این گونه سازمان ها منجر گردد. بحث ارزیابی خرید سیستم برنامه ریزی منابع سازمان تاکنون از زاویه برنامه راهبردی سازمان در تحقیقات گذشته مورد تحلیل قرار نگرفته است. لذا این تحقیق با هدف ارائه یک مدل ارزیابی برای طرح خرید سیستم برنامه ریزی منابع سازمان با محوریت تحقق برنامه راهبردی سازمان و با تمرکز بر روی شرکتهای کوچک و متوسط انجام گرفته است. روش شناسی در مرحله ساخت مدل کاملاً کیفی و بر اساس مصاحبه اکتشافی و در مرحله آزمون مدل کمی و از نوع توصیفی –تحلیلی و مطالعه موردی می باشد. نتایج نشان داد که برای شرکت دارو سازی نصر بر اساس مدل ساخته شده، طرح خرید سیستم برنامه ریزی منابع سازمان از توجیه پذیری متوسطی برخوردار است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان