ناصر مطهری فریمانی

ناصر مطهری فریمانی

مدرک تحصیلی: استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
۱.

توسعه مدل برنامه ریزی پروژه با درنظرگرفتن توأم روش های اجرایی و فعالیت جبرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۲۳۰
با توجه به اهمیت زمان، هزینه و کیفیت اجرای پروژه و همچنین تعارض این 3 عنصر با یکدیگر، باید تعیین شود که هر فعالیت با کدام روش اجرایی صورت گیرد تا در نهایت پروژه در کوتاه ترین زمان، با کمترین هزینه و بیشترین کیفیت ممکن به پایان برسد. به دلیل NP-Hard بودن چنین مسائلی در ابعاد بزرگ، از الگوریتم ژنتیک برای حل مدل استفاده می شود. در این پژوهش یک مدل با سه تابع هدف به منظور حل مسئله موازنه زمان، هزینه و کیفیت در برنامه ریزی پروژه ارائه شده است. آنچه این مدل را متمایز می کند، این است که علاوه بر درنظرگرفتن روش های اجرایی متفاوت برای هر یک از فعالیت ها، برای برخی از فعالیت ها به منظور جلوگیری از کاهش کیفیت، فعالیت جبرانی تعریف می شود. از دیگر ویژگی های این مدل می توان به پوشش دادن هزینه های مختلف اعم از هزینه تشویقی و جریمه اشاره کرد. در نظرگرفتن فعالیت جبرانی می تواند از کاهش کیفیت جلوگیری کند. در نظر گرفتن هزینه جریمه و تشویقی نیز می تواند باعث انگیزه ای در جهت زودتر خاتمه دادن پروژه شود. با توجه به وزن بالای عنصر هزینه در بیشتر پروژه ها، هر چه بتوان پوشش بهتری از انواع هزینه ها داشت با اطمینان بیشتری می توان گفت که پروژه با کمترین هزینه ممکن به پایان رسیده است.
۲.

کاوش قواعد ارتباط دهنده عوامل جوّی با تعداد بیماران بیمارستان با استفاده از رده بندی مبتنی بر کاوش قواعد وابستگی چندبُعدی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۱۶
هدف: عوامل جوّی متعددی بر تعداد بیماران بیمارستان ها اثرگذار است که بدون در نظر گرفتن آنها از امکانات و نیروی انسانی بیمارستان ها، استفاده غیربهینه خواهد شد. هدف از اجرای این پژوهش، کشف دانش پنهان بین عوامل جوی با تعداد بیماران بیمارستان با استفاده از داده کاوی است. روش: در این پژوهش، ارتباط بین عوامل جوّی با تعداد بیماران بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ مشهد با استفاده از رده بندی مبتنی بر کاوش قواعد وابستگی چندبُعدی بررسی می شود. بدین منظور، پس از آمارگیری جداگانه از تعداد بیماران بخش های نفرولوژی، هماتولوژی، اورژانس و پی آی سی یو این بیمارستان، ارتباط بین تعداد این بیماران با عوامل جوّی شامل دمای هوا، رطوبت نسبی هوا، سرعت باد، فشار هوا و آلودگی هوا تحلیل شده است. داده های این پژوهش مربوط به 19 ماه است و با مراجعه به اسناد و مدارک به دست آمده است. برای انتخاب ویژگی، تمام زیرمجموعه های عوامل جوّی، جست وجو شده و اثر تمام آنها بر تعداد بیماران با استفاده از رگرسیون خطی ارزیابی شده است. همچنین برای کاوش قواعد، از رده بندی مبتنی بر کاوش قواعد وابستگی چندبُعدی که بر اساس الگوریتم شناخته شده آپریوری است، استفاده شده است. یافته ها: نتایج به دست آمده گویای قواعدی است که ارتباط بین تعداد متفاوت بیماران در بخش های مختلف بیمارستان را با تغییر عوامل جوّی نشان می دهد. نتیجه گیری: با استفاده از روش های به کار برده شده در این پژوهش، می توان ارتباط بین عوامل جوّی و تعداد بیماران بیمارستان را بررسی کرد. همچنین قواعد به دست آمده به مدیران کمک می کند که برای منابع بیمارستان با توجه به تعداد متفاوت بیماران برنامه ریزی بهینه ای انجام دهند.
۳.

طراحی مدل ارزیابی عملکرد برای ارزیابی شونده های سلسله مراتبی با شاخص های موزون در دپارتمان های هایپرمارکت به روش تلفیقی تحلیل پوششی داده های سلسله مراتبی موزون(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۲۵۷
بهبود مستمر عملکرد سازمان ها، نیروی عظیم هم افزایی ایجاد می کند که این نیروها می تواند پشتیبان برنامه رشد، توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شود. ارزیابی عملکرد از راه مدل های تحلیل پوششی داده ها رویکرد مناسبی برای بهبود عملکرد است . با توجه به اهمیت بسیار زیاد صنایع خدماتی مانند صنعت هایپرمارکت در رشد اقتصادی کشورها، ارزیابی عملکرد هایپرمارکت ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. ازآنجاکه ساختار درون سازمانی بیشتر سازمان ها و نیز هایپرمارکت ها، ساختاری سلسله مراتبی است، بهتر است این سلسله مراتب در ارزیابی عملکرد آنها نیز لحاظ شود. از طرف دیگر، مدیران اهمیت متفاوتی برای شاخص های ارزیابی و اندازه گیری قائل اند که در نظر گرفتن اهمیت ها و اوزان شاخص ها نیز در مدل تحلیل پوششی داده ها مهم است؛ بنابراین هدف تحقیق حاضر ارائه مدل تلفیقیِ تحلیل پوششی داده ها برای واحدهایی همگن است که در ساختاری سلسله مراتبی قرار دارند و همچنین شاخص های ارزیابی دارای اهمیت های متفاوتی اند. مدل پیشنهادی با سه شاخص ورودی ارزش فضا، هزینه حقوق کارمندان و سرمایه درگیر و چهار شاخص خروجیِ گردش مالی، سودناخالص، رشد درآمد و نقدینگی در هایپرمارکت پرسون اعتبارسنجی شده است. نتایج نشان می دهد بخش دو در هایپرمارکت پرسون به دلیل وجود دپارتمان های بیشتر و همچنین حجم کافی نقدینگی و گردش مالی زیاد دارای بیشترین نمره کارایی بوده است و بخش چهار هایپرمارکت، کمترین کارایی را داشته که دلیل آن گردش کم و موجودی بالا از کالاهای تکی است که موجب افزایش سرمایه درگیر شده است.
۴.

مقایسه تطبیقی ساختار استراتژی های عمومی سازمان و ارائه یک ساختار جامع(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۱۷۸
صاحب نظران سازمانی مختلفی به تبیین استراتژی های عمومی سازمان ها پرداخته اند و هرکدام از زاویه خود ساختاری از این استراتژی ها را برشمرده اند ولی بررسی میزان انطباق ساختارهای مختلف استراتژی، مورد توجه قرار نگرفته است. پژوهش حاضر بدین منظور صورت گرفت تا ابهام موجود برای مدیران و برنامه ریزان را که منبعث از تفاوت های موجود در ساختارهای مختلف استراتژی بود کمتر نماید. در مرحله نخست این پژوهش، پرکاربردترین ساختارهای استراتژی عمومی که در محیط علمی و اجرایی کشور مورد استفاده هستند شناسایی شدند و در مرحله بعد به بررسی تطبیقی آن ها اقدام گردید. بررسی تطبیقی طی دو گام صورت پذیرفت. در گام نخست مقایسه بین ساختارها به صورت دو به دو صورت پذیرفت و در گام بعدی نتایج مقایسات زوجی در قالب اشتراکات، اختلافات و انحصارات ساختارها جمع بندی گردید. اختلافات ساختارها در سه موضوع ظهور داشت: در عنوان استراتژی، در مفهوم استراتژی و در جایگاه ساختاری استراتژی. اشتراکات ساختارها نیز، استراتژی هایی را شامل شد که در ساختارهای مختلف با عنوان یکسان، مفهوم یکسان و جایگاه یکسان مورد استفاده قرار گرفته اند. در پایان از نتایج بررسی تطبیقی، ساختار جامعی از استراتژی های عمومی پیشنهاد گردیده است که می تواند به عنوان مرجعی جامع از استراتژی های سازمانی در اختیار  برنامه ریزان استراتژیک قرار گیرد.
۵.

طراحی مدل پویای کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد شعب بانک(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۳۴۹
در محیط متلاطم امروزی سازمان ها برای حفظ بقای خود نیاز بسیاری به نظام ارزیابی عملکرد دارند. به منظور ارزیابی عملکرد در سازمان ها ابزارها و مدل های مختلفی در ادبیات مربوطه ارائه شده اند که هر یک مزایا و معایبی دارند. در میان آن ها محبوبیت کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد به دلیل در نظر گرفتن شاخص های مالی و غیر مالی رو به افزایش است. اما این رویکرد دارای محدودیت هایی است، به عنوان مثال این رویکرد تعاملات را به صورت یک طرفه در نظر می گیرد، تأخیر زمانی بین علت و معلول را در نظر نمی گیرد، ابزاری برای اعتبارسنجی شاخص ها و انتخاب آن ها ندارد. در این پژوهش سعی شده است تا با بهره گیری از روش پویایی شناسی سیستم در کارت امتیازی متوازن در یک مطالعه موردی که یک شعبه بانک است، بر محدودیت های نظام ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن غلبه شود و تأثیر سیاست ها بر عملکرد شعبه بررسی گردد. برای این منظور پس از بررسی شرایط واحد موردمطالعه، نظام ارزیابی عملکرد با نرم افزار Vensim شبیه سازی شده و چهار سیاست تعریف گردید. با استفاده از روش تسلط، بهترین سیاست انتخاب شد و پس از آن با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادهایی در جهت بهبود شاخص های ارزیابی عملکرد در مورد مطالعه ارائه شده است.
۶.

مطالعه عوامل مؤثر در تدوین راهبرد عملیاتی سازمان های پروژه محور و روابط میان آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۲۴۹
امروزه راهبرد عملیاتی در سازمآنهای تولیدی، نقش بسیار تعیین کننده ای در تحقق اولویت های رقابتی سازمان پیدا کرده و این مسأله سبب انجام مطالعات وسیع و ارائه الگو های مختلفی در این حوزه شده است؛ البته با وجود روند روبه رشد سازمآنهای پروژه محور و نقش ارزنده ای که اجرای پروژه ها در بخش های مختلف دفاعی، عمرانی، صنعت و سایر زمینه ها ایفا می کند، در حوزه راهبرد عملیاتی سازمآنهای پروژه محور، پژوهش های زیادی انجام نشده است. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر در فرایند راهبرد عملیاتی سازمآنهای پروژه محور و احصاء روابط درونی حاکم میان آنهاست. در پژوهش حاضر پس از تحلیل محتوای ادبیات موضوع، عوامل تأثیرگذار در تدوین راهبرد عملیاتی در این گونه سازمآنها در سه دسته اولویت های رقابتی، ویژگی های پروژه و تصمیم هایی تولیدی، استخراج شد. در ادامه با استفاده از روش دلفی، خبرگان این حوزه، مؤلفه ها را صحه گذاری کردند و سپس با استفاده از روش DEMATEL فازی و بر اساس نظر خبرگان، روابط تأثیرگذاری این مؤلفه ها بر یکدیگر در قالب دو گروه استخراج شد. این دو گروه عبارت اند از: اولویت های رقابتی و ویژگی های پروژه که ورودی های مورد نیاز جهت اخذ تصمیم های تولیدی هستند و دیگری تصمیم های تولیدی. نکته مهم به دست آمده در این پژوهش، علاوه بر شناسایی عوامل مؤثر و روابط درونی آنها، تأثیرگذاری بسیار زیادی است که برخی ویژگی های پروژه مثل پیچیدگی فنی پروژه و نوع پروژه از حیث مالکیت، بر تصمیم های تولیدی در سازمآنهای پروژه محور دارند. این مسأله را می توان وجه تمایز فرایند راهبرد عملیاتی در سازمآنهای پروژه محور با سایر موارد دانست.
۷.

طراحی سیستم استنتاج فازی با یادگیری از نمونه های آموزشی برای اندازه گیری مشارکت کارکنان عملیاتی در سلامت محیط کار(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۲۵
برای دستیابی به بیشترین سطوح سلامت در سازمان ها، فضایی برای مشارکت فعالانه کارکنان ضروری است. برای فعال سازی این مشارکت، سازمان ها به ابزارهایی برای سنجش مشارکت نیاز دارند تا با تعیین انحراف ها، برنامه ها را بازنگری کنند. این پژوهش به دنبال طراحی نوعی سیستم کمی برای اندازه گیری مشارکت کارکنان در سلامت محیط کار است که بر قواعدی مبتنی باشد که بتواند این اندازه گیری را فارغ از تخمین روابط غیرخطی، بین متغیرهای مؤثر انجام دهد. بدین منظور طراحی نوعی سیستم استنتاج فازی مد نظر قرار گرفته است. نمره مشارکت کارکنان به عنوان خروجی و عوامل زمینه ساز مشارکت در سلامت به عنوان ورودی های سیستم در نظر گرفته شدند. تولید قوانین با استفاده از روش CT08 اصلاح شده صورت پذیرفت که بر پایه نمونه های آموزشی استوار است. در پایان ضمن تولید 17 قانون، سیستم با 5 نمونه آزمایشی سنجش شد و میزان دقت 3/92 درصد به دست آمد. محققان تغییری در چگونگی محاسبه میزان دقت نیز پیشنهاد دادند که سبب نزدیک تر شدن به واقعیت می شود
۸.

اولویت بندی پروژه های مدیریت کیفیت سازمان با شروع از انتظارات مشتریان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۱۲
سطح رضایت مشتری به برآورده کردن انتظارات وی بستگی دارد. با تعیین انتظارات مشتری و پیاده سازی آنها در QFD، مطمئن می شویم که به خواسته های مهم و بحرانی مشتریان توجه شده است. QFD برای ترجمه انتظارات مشتریان به موضوعات مختلف استفاده شده و می شود. نکته شایان توجه در این پژوهش، استفاده از QFD برای ترجمه انتظارات مشتریان به نمره اهمیت پروژه های مدیریت کیفیت سازمان است؛ پروژه هایی که موفقیت شرکت را برای رفع نیازهای مشتری تضمین می کنند. برای این منظور از رویکرد سه ماتریسی QFD در شرکت قطار شهری مشهد که دغدغه رتبه بندی پروژه های مدیریت کیفیت را داشت، استفاده شده است. ابتدا نیازها و خواسته های مسافران از طریق جمع آوری درخواست های ارسالی به منابع مختلف و تحلیل آنها، در قالب 27 مورد جمع بندی شد و در چارچوب ابعاد مدل سروکوال دسته بندی شدند. با دریافت نظرهای 396 نفر از مسافران قطار شهری به عنوان نمونه از طریق پرسشنامه، میزان اهمیت این نیازها به دست آمد. در ماتریس نخست، نمره اهمیت مشخصه های فنی؛ در ماتریس دوم، نمره اهمیت عملیات های کلیدی و در ماتریس سوم اهمیت و اولویت اجرای پروژه ها تعیین شد. نتایج پژوهش نشان داد پروژه نیازسنجی و کارسنجی مشاغل، بیشترین اهمیت را در ارضای نیازهای مشتریان دارد و اولویت نخست شرکت است.
۹.

تولید قوانین فازی از نمونه های آموزشی برای سیستم های طبقه بندی فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فازی طبقه بندی نمونه آموزشی گوشی تلفن همراه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۹ تعداد دانلود : ۸۱۴
در سالهای اخیر، روشهای زیادی برای تولید قوانین فازی براساس نمونه های آموزشی پیشنهاد شده است. یکی از روشهایی پیشنهادشده اخیر، روش چن و تسای است که در سال 2008 ارائه شد و برمبنای سه شاخص مقدار آستانهای ویژگی ???? مقدار آستانه ای طبقه بندی???? و مقدار آستانهای سطحی ???? قرار گرفته است. این روش متوسط نرخ دقت طبقه بندی بالاتری نسبت به سایر روشهای موجود داشته است. در بخش تولید قوانین موقت، نویسندگان پیشنهادی برای اصلاح روش ارائه کردهاند و روش اصلاح شده را در یک مطالعه موردی به کار گرفته اند. آنچه در این تحقیق، مورد توجه بوده است، آزمون روش اصلاح شده CT08 روی یک حوزه کاربردی و ارائه یک سیستم طبقه بندی برای گوشیهای تلفن همراه بوده است. روش اصلاح شده در موضوع گوشیهای تلفن همراه، مقدار 2/0 دقت بالاتر را نسبت به اصل روش CT08 نشان داد
۱۰.

ارزیابی اجرای راهبردی برنامه ریزی منابع سازمان در شرکتهای کوچک و متوسط(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مطالعه موردی برنامه راهبردی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان قابلیت اساسی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت کارآفرینی مدیریت کسب و کارهای کوچک
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت استراتژیک اجرای استراتژی
تعداد بازدید : ۲۶۹۰ تعداد دانلود : ۱۷۳۵
سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان لزوماً سیستم های توجیه پذیری برای همه سازمان ها در راستای تحقق اهدافشان نمی باشند. این موضوع در نزد سازمان های کوچک و متوسط از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا که یک تصمیم خرید اشتباه در مورد چنین پروژه های سرمایه بری چه بسا که به نابودی این گونه سازمان ها منجر گردد. بحث ارزیابی خرید سیستم برنامه ریزی منابع سازمان تاکنون از زاویه برنامه راهبردی سازمان در تحقیقات گذشته مورد تحلیل قرار نگرفته است. لذا این تحقیق با هدف ارائه یک مدل ارزیابی برای طرح خرید سیستم برنامه ریزی منابع سازمان با محوریت تحقق برنامه راهبردی سازمان و با تمرکز بر روی شرکتهای کوچک و متوسط انجام گرفته است. روش شناسی در مرحله ساخت مدل کاملاً کیفی و بر اساس مصاحبه اکتشافی و در مرحله آزمون مدل کمی و از نوع توصیفی –تحلیلی و مطالعه موردی می باشد. نتایج نشان داد که برای شرکت دارو سازی نصر بر اساس مدل ساخته شده، طرح خرید سیستم برنامه ریزی منابع سازمان از توجیه پذیری متوسطی برخوردار است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان