رفاه اجتماعی

رفاه اجتماعی

رفاه اجتماعی دوره دهم تابستان 1389 شماره 37 (مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

مقالات

۲.

مطالعه شاخصها و رتبه توسعه اجتماعی دراستان های کشور و رابطه آن با سرمایه اجتماعی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۴.

بررسی و مقایسه ترکیب کالاهای مصرفی خانوارهای شهری ایران طی سال های 84-1351(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۵.

محاسبه شاخص توسعه انسانی استانها با استفاده از رتبه بندی فازی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۶.

فقرزدایی و تامین رفاه سکونت گاه های غیر رسمی با رویکرد مقتدر سازی در میان آباد اسلامشهر(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۱۰.

نابرابری فضایی در دسترسی به خدمات درمان عمومی برای توسعه سلامت شهری از طریق مدل در شهر اصفهان p-median در شهر اصفهان(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۱۱.

تأمین و گسترش برابری فرصتها و عدالت آموزشی در آموزش و پرورش استان اصفهان(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۶