رفاه اجتماعی

رفاه اجتماعی

رفاه اجتماعی دوره دهم بهار 1389 شماره 36 (مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

مقالات

۲.

ارزیابی شاخص توسعه انسانی در استان سیستان و بلوچستان(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۳.

رتبه بندی مناطق شهری براساس سطح توسعه یافتگی :مورد استان فارس(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۵.

رابطه جهانی شدن با توزیع درآمد در ایران با آزمون فرضیه کوزنتس،استالپر،ساموئلسون وماندل در ایران(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۰ تعداد دانلود : ۶۱۲
۶.

آثار رفاهی تعدیل قیمت حامل انرژی (1385-1376) (در بخش های حمل ونقل ومسکن)(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۷.

تحلیل آثار رفاهی تغییر قیمت جهانی ذرت(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۸.

دسترسی به امکانات جامعه؛بخشی از نیازهای احساس شده افراد دارای ناتوانی برای تحقق حقوق آنها(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹