سید رسول حسینی

سید رسول حسینی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۱ مورد.
۱.

شناسایی عوامل مؤثر بر برندسازی هم آفرینی در استارت آپ ها با بهره گیری از فرا ترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برند برندسازی هم آفرینی استارت آپ فراترکیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 179 تعداد دانلود : 285
امروزه آمارهای جهانی بیانگر این واقعیت است که هشتاد درصد شرکت استارت آپ، در مدت کوتاهی شکست می خورند که یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت و چالش استارت آپ ها پیرامون ضعف در استراتژی برندسازی استارت آپ هاست زیرا استارت آپ ها دانش دقیق برندسازی را ندارند. ازاین رو برای کاهش ریسک شکست شرکت های استارت آپ، بازاریابان نیاز به پدیده ای به نام برندسازی هم آفرینی دارند. براین اساس هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر برندسازی هم آفرینی در استارت آپ هاست. برای این منظور، از روش فراترکیب بهره گرفته شده است. در این پژوهش تعداد 196 متن علمی معتبر به زبان انگلیسی در بازه سال های 2007-2022 میلادی شناسایی و استخراج گردید و تعداد 41 عنوان پژوهشی مورداستفاده قرار گرفت. برای تحلیل ادبیات پژوهش از روش مرور سیستماتیک (فراترکیب) استفاده شد. پس از مطالعه و استخراج متن، کدهای کلیدی با نرم افزار مکس-کیودی ای، استخراج و خوشه بندی شده و در قالب مفهوم و مؤلفه ها تنظیم شدند. در نهایت، عوامل مؤثر بر برندسازی هم آفرینی در استارت آپ ها در 4 مقوله، 8 مفهوم و 33 کد متمایز استخراج و طبقه بندی گردید. این مقوله ها عبارت اند از: عوامل محیطی (عوامل مالی، عوامل اجتماعی)، عوامل مدیریت استراتژیک برند (ارزش برند، خلق برند)، عوامل بازاریابی (فعالیت های ترویجی، عوامل مربوط به مشتری)، عوامل فردی کارآفرین (ویژگی های فردی کارآفرین، مهارت کارآفرین).
۲.

The Moderating Effect of Competition in the Product Market on the Relation of Corporate Social Responsibility and Debts Ratio(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Corporate Social Responsibility Lerner Index Competition in The Product Market Debts Ratio

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 849 تعداد دانلود : 134
Corporate Social Responsibility (CSR) concept is closely related to the notion of sustainable development, and the outcome of the sustainable development approach is specific consideration to disclosure and reporting of CSR. One factor that is less considered in the Iranian economic environment and research is the competitive nature of the product market in today's highly competitive and sensitive environment. So, the main aim of this paper is to investigate the moderating effect of competition in the product market on the debts ratio and the CSR relation among companies listed on the Tehran Stock Exchange. The independent variable in this study is CSR, and the dependent variable is the debts ratio. In order to investigate this issue, the research sample was determined using the systematic elimination method, and 97 companies were selected for seven years from 2012 to 2018. Multivariate regression was used to analyze the data and test the hypothesis. For this purpose, the output-oriented BCC model has been used to measure companies' CSR, and the Lerner index has been used to represent competition in the product market. The results show that high competition in the product market moderates the relationship between CSR and debts ratio. In other words, when competition in the product market is high, Firms adopt lower debt ratios by fulfilling their social responsibilities. The investigation of the moderating effect of the competition is the distinguishing feature of our research compared to other studies. Therefore, players of industry, business, creditors, and investors should pay attention to the intensity of competition in the market.
۳.

برازش مدل آموزش کارآفرینی مبتنی بر مهارت آموزی در آموزش فنی و حرفه ای

کلید واژه ها: آموزش فنی و حرفه ای آموزش کارآفرینی توانایی کارآفرینانه مهارت آموزی کارآفرینانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 889 تعداد دانلود : 101
مطالعه حاضر با هدف برازش مدل آموزش کارآفرینی مبتنی بر مهارت آموزی در آموزش فنی و حرفه ای است. این پژوهش بر اساس هدف کاربردی است و از روش کمی با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری استفاده کرده است. جامعه آماری شامل کلیه خبرگان و اعضای هیئت علمی در حوزه آموزش کارآفرینی، مربیان و مدیران فنی و حرفه ای در سطح شهر تهران بود. نمونه آماری از طریق روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته شامل 62 گویه بود که 16 سازه موجود در مدل پژوهش را اندازه گیری می کند. با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی خصوصیات روان سنجی ابزار پژوهش تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری برای سنجش برازش مدل و روابط بین سازه های موجود در آن، صورت گرفت. نتایج نشان داد ویژگی های شخصیتی، محتوای برنامه های آموزشی، شیوه های آموزشی، الگوهای تربیتی، توانایی ها و شایستگی های مربیان و رویکردهای مشارکتی مدیریتی با مهارت آموزی کارآفرینانه رابطه دارد. همچنین، بین زیرساخت ها، حمایت های دولتی، ارتباط نظام آموزش فنی و حرفه ای با صنایع، حمایت اکوسیستم کارآفرینی از مهارت آموزان، عوامل اقتصادی، اعتبار گواهینامه های فنی و حرفه ای و نگاه رسانه های جمعی با توانایی کارآفرینانه رابطه وجود دارد. همچنین، مدل ساختاری به دست آمده با استفاده از نرم افزار AMOS حاکی از برازش مناسب مدل است، که عوامل مورد بررسی در مدل در قالب متغیرهای مستقل توانسته اند حدود 20 درصد مهارت آموزی کارآفرینانه و 19 درصد توانایی کارآفرینانه را تبیین کنند.
۴.

Designing a Model of Agile Digital Marketing Capabilities in the Insurance Industry(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Agile Marketing Digital Marketing grounded theory insurance industry Marketing

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 913 تعداد دانلود : 184
Purpose: Dynamic features of the market, increased competition, and globalization are primary requirements of active participation in new markets. These days, only companies which benefit from digital agility and function fast, as well as flexibly, can grow and expand their market. The present study aimed to design and illustrate a model of agile digital marketing capabilities in the insurance industry in Iran.Methodology: The present study is aimed at presenting a model of agile digital marketing capabilities in insurance industry by using semi-structured interviews. By nature the study is exploratory and qualitative; concerning research objective it is an applied study; it is, also, a descriptive survey study in terms of data collection. The population includes all senior managers of insurance firms and decision-makers in digital marketing of insurance industry. Accordingly, the sample includes 42 participants with required subject-matter experience and skill and expertise. By means of qualitative research methods in marketing, and the real-world data-based grounded theory (GT) systematic paradigm, the study tried to present a theoretical model.Findings: Based on the interview data and following the grounded theory approach, 246 open codes and 41 themes were identified regarding the agile digital marketing capabilities in the insurance industry. In this research, the main categories are Flexibility, Prediction and accountability-prevention, Quality, Reconfiguration, Functional mutual cooperation, Convenience and reaction speed, Perception, Trust and safety, Integrity of skills and performance, the ability of technical integration, the ability of organizational integration. In  addition to the central dimension, five other components (Casual factors, Contextual factors, Intervening factors, Strategies, and Consequences) were identified.Discussion and Conclusion: The final result of the study is a relatively comprehensive and complete paradigm based on the requirements and characteristics of the insurance industry. The present study aims to expand theoretical foundations and the existing literature on digital agile marketing through an applied and appropriate model, whereas previous researches are focused on speed and accuracy, or on organizational structure, culture, manpower, information equipment, technology, and process, or on reaction speed, flexibility, and responsiveness.  Also, the importance of channels, social media, digital communication, digital technology in digital marketing, and social networks, as well as the special value of the brand , are common knowledge. Studies, also, allude to team-making and management support, and culture . Also, in some cases, adaptability to changeable conditions, cooperative approach, integrative workplace, innovation speed, concentration on prediction, and monitoring market needs were attested in previous literature
۵.

آینده نگاری مهارت های قادر ساز در صنعت بانکداری ایران (مورد مطالعه: بانک صادرات)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 479 تعداد دانلود : 615
تغییرات در جهان امروز، حاصلِ تغییرات در دانش و فناوری است .همسویی آموزش های فنی و حرفه ای با تغییرات روز افزون موضوعی غیر قابل اجتناب است .بر این اساس شناسایی مهارت هایی که می تواند در آینده ی صنایع ؛موجب دستیابی به مزیت رقابتی گردد امری ضروری است . بر این اساس هدف از انجام این تحقیق آینده نگاری مهارت های قادر ساز در صنعت بانکداری ایران است . این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی است و با روش کیفی از نوع «تحلیل محتوا» است. روش گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختار یافته است.مصاحبه با مشارکت کنندگان تا رسیدن به نقطه اشباع نظری ادامه یافته است که این مهم با انجام 17 مصاحبه حاصل گردید. مشارکت کنندگان با روش گلوله برفی و هدفمند انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها به واسطه سه مرحله کد گذاری با نرم افزار MAXQDA بوده است. بر اساس نتایج تحقیق؛ مهارت های قادر ساز در صنعت بانکداری ایران در سه سطح مشتمل بر «مهارت های فناور محور"بلاکچین،هوش مصنوعی،کاربری الکترونیکی،متاورس،فین تک"،مهارت های نرم"شبکه سازی ملی-بین المللی،انعطاف پذیری و پویایی،مهارت حل مساله،مهارت پاسخگویی،نوآوری،توسعه خلاقیت "،مهارت های فردی"ریسک پذیری،فرصت شناسی،تحمل شکست،اعتماد به نفس،تحمل ابهام،استقلال طلبی" »می باشد .
۶.

طراحی مدل یادگیری کارآفرینانه مبتنی بر تجارب شکست کارآفرینان برتر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجارب شکست کارآفرینان نوپا کارآفرینی یادگیری کارآفرینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 141 تعداد دانلود : 596
هدف پژوهش طراحی مدل یادگیری کارآفرینانه مبتنی بر تجارب شکست کارآفرینان برتر ایران می باشد. روش پژوهش آمیخته با طرح اکتشافی- متوالی، روش پدیدارشناختی و هدف کاربردی- توسعه ای بود. جامعه آماری پژوهش شامل نخبگان و صاحب نظران دانشگاهی مدیریت کارآفرینی بودند. در این پژوهش با بهره گیری از روش با نمونه گیری نظری هدفمند، تعداد 24 مصاحبه نیمه ساختاریافته با کارآفرینان و اساتید دانشگاهی حوزه مدیریت کارآفرینی صورت پذیرفت. در بخش کمی نیز با نمونه گیری به حد کفایت نرم افزار تعداد صد کارآفرین و دانشجوی فعال در کارآفرینی به پرسشنامه محقق ساخته مستخرج از بخش کیفی پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده های کیفی تا رسیدن به اشباع و اجماع نظری جهت کدگذاری های باز، محوری و انتخابی مقوله های پژوهش در هفت سازه پژوهش و تحلیل کمّی آن با نرم افزار آماریSmartpls انجام شد. بر اساس نتایج، الگوی یادگیری کارآفرینانه مبتنی بر تجارب شکست کارآفرینان برتر ایران شامل هفت سازه تجربه های کارآفرینان، زمینه اثرگذار، موانع، انگیزاننده ها، توانمندسازها، جذابیت ها و پیامدها بود. در نتایج کمّی وجود رابطه بین مقوله ها و سازه های مدل و کیفیت اندازه اثر مقوله های هر سازه، بالاتر از متوسط و قوی ارزیابی شد. برازش مدل پژوهش، مناسب و قوی (653.0=GOF ) بود. رابطه بین سازه های مدل پژوهش مثبت و معنا دار (58.2 ≤ T) در سطح اطمینان 99 درصد تأیید شد. در نهایت، به مدیران و کارآفرینان نوپای ایران پیشنهاد می گردد که با پیاده سازی برنامه های عملیاتی مناسب، جهت بکارگیری مدل این پژوهش، با اصلاح برخی فرآیندهای بازدارنده، سعی در افزایش هر چه بهتر و بیشتر پیامدهای مذکور استفاده از تجارب شکست کارآفرینان برتر ایران در یادگیری کارآفرینانه کوشا باشند.
۷.

تحلیل حساسیت شاخص ورشکستگی نسبت به شاخص های مالی در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ریسک ورشکستگی چرخه عمر شرکت مدل تعدیل شده آلتمن شبیه سازی مونت کارلو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 876
اهداف: در این پژوهش تحلیل حساسیت شاخص ورشکستگی نسبت به متغیرهای مالی در طول چرخه عمر شرکت ها با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو بررسی شده است.روش: به منظور اندازه گیری ریسک ورشکستگی از مدل ورشکستگی تعدیل شده آلتمن استفاده شد. برای شبیه سازی مقادیر  مدل تعدیل شده آلتمن، توزیع احتمالی هر یک از شاخص های مدل تعدیل شده آلتمن براساس داده های تاریخی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 الی 1400 تعیین و به کمک این توزیع ها تعداد 10000 مورد برای شاخص ورشکستگی در هر چرخه عمر شبیه سازی شد.نتایج: نتایج حاصل از این شبیه سازی نشان دهنده آن بود که شاخص ورشکستگی در تمامی مراحل عمر شرکت به استثنای مرحله افول نسبت به شاخص های سود قبل از کسر بهره و مالیات به کل دارایی ها (X3)، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری کل بدهی ها (X4) و فروش به کل دارایی ها (X5) حساسیت زیاد و نسبت به شاخص های سرمایه در گردش به کل دارایی ها (X1) و سود انباشته به کل دارایی ها (X2) حساسیت کمتری دارد.
۸.

Identifying and Prioritizing the Dimensions and Components of Academic Entrepreneurship Development in the Field of Humanities(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 945 تعداد دانلود : 575
The field of humanities is different from other fields in many aspects, therefore, in order to develop academic entrepreneurship in this field, we need its special model. In this article, two goals are pursued, first, the key components of the development of academic entrepreneurship are identified, and then we discuss the prioritization and influence of the dimensions on each other. This article is practical in terms of its purpose. After carrying out library studies, using the fuzzy Delphi method, we have identified the dimensions, and in the second step, we have used the Dematel method and the ranking of the components using the analytical network process (ANP) to find cause and effect relationships. Therefore, the components of the government's role, entrepreneurial culture, the educational structure and financial infrastructure of the penetrating (cause) and the components of the university structure, research and commercialization and the communication links under the influence (effect) are introduced. The first priority of university entrepreneurship development was entrepreneurial culture and in order expanded developmental periphery including research and commercialization, communication links, strengthened steering core including university structure, stimulated academic heartland includes educational structure, financial resources including financial infrastructure and the least important is the government component.
۹.

طراحی و اعتبارسنجی مدل بازاریابی دیجیتالی چابک در بانک سپه با بهره گیری از روش داده بنیاد (مورد مطالعه: بانک سپه استان خراسان رضوی)

کلید واژه ها: بازاریابی بازاریابی دیجیتال چابک سازی بانکداری چابک نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 605 تعداد دانلود : 787
مطالعه حاضر با هدف طراحی و اعتبارسنجی مدل بازاریابی دیجیتالی چابک در صنعت بانکداری صورت گرفته است. برای این منظور از روش آمیخته (کیفی-کمی) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 13 نفر از مدیران بانک سپه استان خراسان رضوی و اساتید هیات علمی دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران دانشکده مدیریست هستند که به روش هدفمند انتخاب شدند و در فاز کمی 400 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای در این مطالعه شرکت کرده اند. ابزارهای اصلی گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق و در بخش کمی پرسشنامه بوده است. تحلیل داده ها در بخش کیفی به روش گرانددتئوری و با استفاده از نرم افزار MAXQDA صورت گرفته است. سپس در بخش کمی نیز از رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. نتایج تحلیل کیفی داده ها نشان داده است مقوله های زیربنایی بازاریابی دیجیتالی چابک عبارتند از: مدیریت بانکی دیجیتال، بازاریابی دیجیتالی چابک، کسب مزیت رقابتی، قابلیت های پویا، کیفیت ارائه خدمات دیجیتال، زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری بازاریابی دیجیتال، مشتری مداری دیجیتال، فرهنگ سازمانی وچالش های محیطی بازاریابی دیجیتالی چابک. نتایج نشان داده است شرایط علی شامل نیاز مداوم به اصلاحات نرم افزاری، تدوین اﺳﺘﺮاﺗﮋی زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری، زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﻌﻄﻒ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸی ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻔﻮی ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت می باشد. شرایط علی بر شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر تاثیر دارد.
۱۰.

بررسی نقش انرژی تجدید پذیر و خط مشی تجاری در ردپای اکولوژیکی (شاخص تخری محیط زیست) ا رویکرد حسابداری نوآورانه

کلید واژه ها: انرژی تجدیدپذیر ردپای اکولوژیکی ظرفیت زیستی خط مشی تجاری رشد اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 773 تعداد دانلود : 909
هدف این پژوهش بررسی تأثیر مصرف انرژی تجدیدپذیر، خط مشی تجاری، رشد اقتصادی و ظرفیت زیستی بر ردپای اکولوژیکی به عنوان شاخص تخریب محیط زیست در ایران در بازه زمانی 1986 تا 2021 می باشد. بدین منظور در این پژوهش از مدلARDL برای به دست آوردن ضرایب پویا بلندمدت وکوتاه مدت، آزمون علیت تودا- یاماموتو برای بررسی مسیر علیت و آزمون تجزیه چولسکی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت بین متغیر ظرفیت زیستی، با ردپای اکولوژیکی رابطه مثبت وجود دارد اما به لحاظ آماری معنی داری نیست، اما بین متغیرهای خط مشی تجاری و تولید ناخالص داخلی با ردپای اکولوژیکی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. از طرفی، بین متغیر مصرف انرژی تجدیدپذیر با ردپای اکولوژیکی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. ضریب تصحیح خطای به دست آمده در این مدل نشان می دهد در هر دوره 47 درصد از عدم تعادل حاصل از بروز تکانه و منحرف شدن مدل کوتاه مدت از روند بلندمدت تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود باز می گردد. یک رابطه علی دوسویه بین خط مشی تجاری و ردپای اکولوژیکی برقرار می باشد. همچنین، علیت یک سویه از خط مشی تجاری به تولید ناخالص داخلی تأیید می شود. نتایج حاصل از تجزیه چولسکی نشان می دهد که شوک های نوآورانه ایجاد شده در متغیرها برای 10 دوره آتی، بدین صورت بر ردپای اکولوژیکی تأثیر می گذارند که در دوره دوم بیشترین سهم تأثیر در مقایسه با بقیه متغیرها مربوط به انرژی تجدیدپذیر به میزان 3/5 درصد است اما با گذشت زمان و در پایان دوره دهم بیشترین سهم تأثیر به ترتیب مربوط به تولید ناخالص داخلی 19/60 درصد، خط مشی تجاری 9/54 درصد، مصرف انرژی تجدیدپذیر 7/76 درصد و ظرفیت زیستی 1/28 درصد می باشد. ازاین رو، خط مشی های انرژی که باعث افزایش سهم انرژی تجدیدپذیر در سبد انرژی شود، توصیه می گردد.
۱۱.

طراحی مدل آموزش کارآفرینانه در صنعت خودروی کشور (مورد کاوی شرکت ایران خودرو دیزل)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش کارآفرینی خودروسازی آموزش کارآفرینانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 389 تعداد دانلود : 965
این پژوهش با هدف طراحی مدل آموزشی کارآفرینانه در صنعت خودروسازی سامان یافته که از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات جزء پژوهش های آمیخته است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی و سازمانی شامل خبرگان صنعتی ، رابطین آموزش، مدرسان آموزش و... در شرکت و در بخش کمّی شامل تمامی کارکنان آموزش خودروسازی ایران خودرو دیزل می باشد. حجم نمونه در بخش کیفی با اشباع نظری (20 نفر) با استفاده از نمونه گیری هدفمند و در بخش کمّی بر اساس فرمول کوکران 127 نفر به روش تصادفی طبقه ای برآورد گردید. ابزار گردآوری، در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمّی، پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی پرسشنامه از طریق چند نفر از خبرگان و محاسبه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وارﯾﺎﻧﺲ اﺳﺘﺨﺮاج و روایی واﮔﺮا از طریق محاسبه جذر AVE به تایید رسید. پایایی از طریق آلفای کرونباخ 968/0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از lisrel و smartpls3 استفاده شد. شناسایی 23 مولفه و 133 شاخص منجر شد که ویژگی های فردی فراگیران (0.173)، ویژگی های فردی مدرسان (0.171)، محتوای آموزشی (0.169)، تعامل بین صنعت و دانشگاه (0.167)، شیوه آموزش (0.157)، حمایت مدیر ارشد (0.156)، سبک رهبری و مدیریت (0.143)، فضا و تجهیزات آموزشی (0.124) که به ترتیب مؤلفه های بر آموزش کارآفرینانه تأثیر دارند. پیامدهای نیز به ترتیب بار عاملی آنها شامل تعهد (0.745)، رضایت (0.670)، خودکارآمدی کارکنان (0.655)، نوآوری (0.647)، توانمندسازی کارکنان (0636)، عملکرد (0.603)، چابکی سازمانی (0.568) می باشند. الگوی ارائه شده از درجه تناسب مناسبی برخوردار بود. واژگان کلیدی : آموزش، کارآفرینی، خودروسازی، آموزش کارآفرینانه.
۱۲.

طراحی مدل رتبه بندی تأمین کنندگان و تخصیص میزان بهینه خرید(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 752 تعداد دانلود : 334
در رقابت های جهانی عصر حاضر،  انتخاب تأمین کنندگان، افزایش روابط با تأمین کنندگان و توسعه روابط مشارکتی و پایدار بر آن ها برای کاهش هزینه ها و افزایش انعطاف پذیری در برابر تغییرات بازار ضروری و امری دشوار می باشد. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدلی جهت رتبه بندی تأمین کنندگان و تخصیص میزان بهینه خرید چغندر قند از تأمین کنندگان انجام شده است. جامعه آماری پژوهش خبرگان و متخصصان در زمینه انتخاب تامین کنندگان در شرکت قند تربت حیدریه که تعداد این خبرگان بر اساس تخصص، اختیارات و مهارت حدود 10 نفر می باشند. روش تحقیق این پژوهش بر اساس ماهیت کمی و بر اساس هدف کاربردی است. در این تحقیق جهت شناسایی معیارهای اساسی در گزینش تأمین کنندگان از مبانی و ادبیات نظری و نظر خبرگان استفاده شده است و از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای رتبه بندی تأمین کنندگان بهره گرفته شده است. علاوه بر این برای تخصیص مقدار سفارش بهینه به هر یک از تأمین کنندگان از تلفیق مدل برنامه ریزی آرمانی با فرایند تحلیل سلسله مراتبی  استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان  می دهد که شرکت  قند تربت حیدریه برای تخصیص مقدار سفارش بهینه به هر یک از تأمین کنندگان، چگونه می تواند با اولویت بندی آنان و نیز با بررسی پارامترهای مختلف، مطابق ظرفیت تأمین کنندگان اقدام نماید و اینکه شرکت مورد مطالعه چگونه مواد اولیه مورد نظر خود را از تأمین کنندگان خریداری نمایند تا به مزیت نسبی و استراتژیک مورد نظر برسد.
۱۳.

بررسی اشتراک دانش مشتری در جوامع آنلاینِ برند با رویکرد فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اشتراک دانش مشتری جوامع آنلاین جوامع آنلاینِ برند مدیریت دانش فراترکیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 915 تعداد دانلود : 238
امروزه مشتری، به عنوان مهم ترین شریک برای فرآیند خلق ارزش در سازمان هاست. شرکت ها و سازمان ها نیز برای بهبود کارایی، بهره وری هزینه ها و کیفیت عملیات مشتری خود به استفاده از رسانه های اجتماعی و جوامع آنلاین روی آورده اند. هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر اشتراک دانش مشتری در جوامع آنلاینِ برند با تکنیک فراترکیب است. در پژوهش حاضر با به کارگیری رویکرد مرور سیستماتیک و فراترکیب کیفی، یافته ها و نتایج مطالعات بین سال های 2006 تا 2022 میلادی تحلیل شده است. همچنین، برای انجام دادن این کار از روش ساندروفسکی و باروسو استفاده شده است. در این پژوهش، پس از جست وجوی اولیه و یافتن پالایش منابع مرتبط با موضوع اشتراک دانش مشتری در جوامع آنلاینِ برند برای بررسی منابع مرتبط از روش ارزیابی حیاتی استفاده شد. همچنین، 76 منبع به عنوان منابع نهایی انتخاب شد و سپس با روش کیفیِ تحلیلِ اسنادی و با استفاده از نرم افزار اطلس تی، 7 بُعد و 74 مؤلفه به عنوان عوامل اشتراک دانش مشتری در جوامع آنلاین شناسایی شدند. ابعاد اصلی شناسایی شده عبارت است از: عوامل فردی، عوامل اجتماعی، انگیزشی، تکنولوژیکی، عوامل ساختار روابط شبکه برند، عوامل مرتبط با برند و عوامل مرتبط با دانش. توجه به عوامل مذکور از سوی مدیران شرکت ها می تواند منجر به بهینه سازی محیط های آنلاینِ تجاری، توسعه تعامل و بهره مندی از دانش مشتریان و افزایش مزیت رقابتی در جوامع آنلاین شود. از طرف دیگر، طراحان وب و شبکه های اجتماعی نیز می توانند با تمرکز بیشتر به این عوامل، محیط های آنلاین را متناسب با شرایط مشتریان طراحی کنند.
۱۴.

Investigating the Role of Schools Principals’ Entrepreneurial Attitude on Their Job Performance (Case study: Schools of Damavand County)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Entrepreneurial attitude Job Performance School Principals Damavand County

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 543 تعداد دانلود : 864
این پژوهش با هدف بررسی نقش نگرش کارآفرینانه در عملکرد شغلی مدارس شهرستان دماوند انجام شد. روش تحقیق کاربردی و توصیفی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران و معاونان مدارس (دولتی) شهرستان دماوند در سال تحصیلی 97-97 تشکیل می دهند که معادل 218 نفر می باشد. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران حدود 139 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ابزار استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل و تحلیل قرار گرفت. برای ارزیابی روایی پرسشنامه تحقیق از روایی سازه و برای تحلیل پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین نگرش کارآفرینانه و عملکرد شغلی مدیران مدارس رابطه معناداری وجود دارد و بین چهار بعد از نگرش و عملکرد شغلی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین وضعیت فعلی نگرش کارآفرینانه و عملکردی مدیران شهرستان دماوند مطلوب است. نتایج به دست آمده از هدف اولیه پژوهش نشان داد که بین نگرش کارآفرینانه و عملکرد حرفه ای مدیران شهرستان دماوند رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این بدان معناست که هر چه نگرش کارآفرینانه مدیران مدارس بالاتر باشد، عملکرد حرفه ای آنها نیز بالاتر خواهد بود. همچنین تحلیل رگرسیون پژوهش نشان داد که از بین چهار بعد از نگرش کارآفرینانه، بعد از نفس قوی ترین بود. و بعد از موفقیت مداری ضعیف ترین پیش بینی کننده عملکرد شغلی در بین مدیران و معاونان مدارس (دولتی) شهرستان دماوند بود. در نهایت می توان گفت که با طراحی دوره های آموزشی مناسب در زمینه مسائل کارآفرینی و نگرش کارآفرینانه می توان عملکرد حرفه ای به ویژه موفقیت مدیران را ارتقا داد.
۱۵.

طراحی مدل آموزش کارآفرینی در نظام آموزش فنی و حرفه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارآفرینی آموزش کارآفرینی مهارت آموزی کارآفرینانه نظام آموزش فنی و حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 313 تعداد دانلود : 890
آموزش فنی و حرفه ای و آموزش کارآفرینی همواره به عنوان ابزاری در راستای تحول اقتصادی و اجتماعی در کشورهای مختلف مورد تأکید قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش، طراحی مدل آموزش کارآفرینی در نظام آموزش فنی و حرفه ای ایران است. روش تحقیق از منظر هدف، کاربردی و بر اساس گردآوری اطلاعات، کیفی با استفاده از روش نظریه داده بنیاد می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی، با 15 نفر از خبرگان و متخصصان آموزش کارآفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش، مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته صورت گرفت و داده ها با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی از طریق نرم افزار مکس کیو دی اِی 2018 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی پارادایمی حاصل بر اساس پدیده محوری (مهارت آموزی کارآفرینانه) متأثر از شرایط علی، شرایط زمینه ای و متغیرهای مداخله گر به همراه راهبردهای کنش و واکنش و پیامدهای آموزش کارآفرینی در نظام آموزش فنی و حرفه ای (سطح فردی و سطح کلان) شکل گرفت.  
۱۶.

طراحی مدل قابلیت های مدیریت استعداد سربازان وظیفه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت استعداد سرباز وظیفه شایستگی نیروهای مسلح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 413 تعداد دانلود : 774
زمینه و هدف: شرکت ها و سازمان ها برای بقا و حیات باید به استعدادهای نهفته توجه کنند؛ آن ها را شناسایی کرده، پرورش داده، دامنه مهارتشان را توسعه دهند و در مکان صحیح به کار گمارند. ازآنجاکه در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، جوانان بسیاری، برای انجام خدمت مقدّس سربازی هر سال اعزام می شوند و اغلب دارای استعدادی هستند؛ بنابراین باید برای شکوفاشدن و مدیریت صحیح این استعدادها برنامه ریزی صحیحی صورت گیرد. این پژوهش باهدف طراحی و تبیین مدل قابلیت های مدیریت استعداد در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. روش: این مطالعه از لحاظ ماهیت از نوع کیفی و اکتشافی می باشد. مشارکت کنندگان این پژوهش جمعی از فرماندهان و افسران ارشد آموزشی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشند؛ گردآوری داده ها از طریق مصاحبه با خبرگان صورت گرفت و این مصاحبه ها تا رسیدن به حد اشباع نظری ادامه یافت. درنهایت با انجام 32 مصاحبه، اشباع نظری اتفاق افتاد. یافته ها: بر اساس مصاحبه های تخصصی انجام شده با خبرگان و به کارگیری الگوی گراندد تئوری، 35 مؤلفه اصلی و 164 کد اولیه درزمینه مدیریت استعداد در بین کارکنان وظیفه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران شناسایی شد. نتیجه گیری: یافته ها و الگوی حاصل شده در این پژوهش نشان می دهد که مدیریت صحیح استعداد، علاوه بر رشد فردی و روانی سرباز، می تواند زمینه ساز پویایی سربازان و پرورش نسلی مهارت محور در جامعه شود و نتایج مثبت آن علاوه بر فرد سرباز نصیب سازمان و ارگان نظامی هم می گردد و منجر به پدیدآمدن تصویر مثبت جوانان نسبت به امر مقدّس سربازی خواهد شد.
۱۷.

تحلیل مدیریت سود و پایداری آن در شرکت های اهرمی و غیراهرمی با استفاده از زنجیره های مارکوف(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اهرم پایداری مدیریت سود زنجیره های مارکوف مدیریت سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 550 تعداد دانلود : 616
هدف: در این پژوهش، مدیریت سود و پایداری آن در شرکت های اهرمی و شرکت های غیراهرمی با استفاده از زنجیره های مارکوف تحلیل شده است. روش: به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از اطلاعات 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 استفاده شده است. در این پژوهش، از مدل جونز (1991) برای تعیین شاخص مدیریت سود و از روش فرایند تصادفی مارکوف در نرم افزار متلب برای آزمون فرضیه های پژوهش بهره گرفته شده است. یافته ها: پس از پردازش داده ها مشخص شد که احتمال وقوع مدیریت سود در هر سطحی از اهرم وجود دارد. از سوی دیگر، پیش بینی منظم مدیریت سود در هر دو شرکت های اهرمی و غیراهرمی وجود ندارد. افزون بر این، تأثیر وضعیت کنونی مدیریت سود در دوره جاری برای پیش بینی پایداری مدیریت سود در شرکت های اهرمی و غیراهرمی در گذر زمان کاهش می یابد. در نهایت، نتایج یافته ها حاکی از این بود که بین پایداری مدیریت سود در شرکت های اهرمی و غیراهرمی تفاوت معناداری وجود ندارد. نتیجه گیری: استفاده از فرایندهای مبتنی بر احتمالات، به روشن ساختن جنبه های پنهان مدیریت سود، از جمله پایداری کمک می کند. در این پژوهش مشخص شد که علی رغم یافته های به دست آمده از پژوهش های پیشین، اهرم در استمرار مدیریت سود تأثیری ندارد. این شیوه بررسی، فارغ از محدودیت های ناشی از فروض مدل های رگرسیونی، به درک بهتر ماهیت مدیریت سود کمک می کند؛ به طوری که بر اساس یافته ها، تئوری های مربوط به رابطه اهرم و مدیریت سود، حداقل با شیوه بررسی در این پژوهش قابلیت تأیید ندارد و عواملی مانند اهرم، احتمالاً تحت تأثیر عوامل اصلی دیگری همچون افزایش شفافیت و نظارت دقیق سازمان های ناظر بر شرکت های عضو بورس قرار می گیرد و به مرور زمان تأثیرگذاری خود را از دست می دهد.
۱۸.

تصمیم نموذج لتنمیه ریاده الأعمال الجامعیه بالاعتماد علی التخطیط فی قطاع التعلیم العالی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 117 تعداد دانلود : 302
ازداد الاهتمام بمجال ریاده الأعمال الجامعیه باعتباره استراتیجیه رئیسه فی موضوع الإبداع والابتکار المناسب للإمکانیات والمزایا الإقلیمیه والمحلیه. جاء البحث الراهن معتمداً علی المنهج الکیفی، وعلی ضوء تحلیل الموضوع. أما مجتمع البحث فقد تکوّن من الخبراء الجامعیین والموظفین وقد تم اختیارهم وفق الطریقه الهادفه (الحکمیه) واستمرت المقابلات حتی تحقیق حد التشبع النظری. لقد تم تأیید صدق الجانب الشکلی والمحتوائی وکذلک الثبات علی أساس التوافق بین الرمزین. استخدمنا برنامج MAXQDA2018 من أجل تحلیل البیانات وحددت المحاور علی ثلاث مراحل من الترمیز :المصداق، الموضوع الرئیسی، الموضوع الفرعی. بناء علی نتائج البحث فإنّ محاور عوامل الإبداع فی الجامعات تشمل: «الحکومه، الصناعه، المجتمع والجامعه»، فیما کانت عوامل التخطیط فی التعلیم العالی تشمل:«الثقافه، القوی العامله، الجغرافیا، والتاریخ»، أما العوامل الحکومیه المؤثره فشملت: «العوامل الاستراتیجیه، والرقابیه والوثائق العلیا»، والعوامل المؤسساتیه شملت «المؤسسات الرسمیه وغیر الرسمیه»،وآلیات المطابقه الدینامیکیه شملت :«تحدید الفرص والإمکانیات الإقلیمیه، خلق التناسب والتفاعل مع الحاجات المناطقیه». وشملت القیم المقترحه :« البحث عن الابتکار، والبحث عن الفرص، والبحث عن المزیه» وأما الاستراتیجیات فشملت: «الاستراتیجیات الدولیه، والوطنیه، والبیئیه»، وشمل التقییم: «التقیم الجزئی والکلی». أما الآثار والتبعات فهی قد شملت: «التبعات الاقتصادیه والسیاسیه والاجتماعیه / الثقافیه». استطاع هذا البحث من خلال اقتفاء طریقه التنظیم الممنهج وإکمال النماذج اللوبیه «ثلاثیه ورباعیه وخماسیه» أن یقدم نموذجاً قابلاً للتوظیف ومتناسباً مع النسیج الإیرانی فی إطار تطویر التعلیم العالی وتنمیه الإبداع الجامعی القائم علی الإمکانیات والخصائص الإقلیمیه.
۱۹.

Investigating the Status of Entrepreneurship Development Levels in the Iranian University System(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Entrepreneurship Entrepreneurship Development University System

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 670 تعداد دانلود : 277
Purpose: Entrepreneurship development is one of the important concepts of recent decades that higher education has an important role in promoting it. As a result, the present study was conducted with the aim of investigating the status of entrepreneurship development levels in the Iranian university system. Methodology: This study was a descriptive from type of survey. The research population was managers of calligraphy organizations and professors of entrepreneurship disciplines of country in 2020 year. The research sample was 72 people who were selected by cluster sampling method and answered the researcher-made questionnaire of entrepreneurship development in the university system (82 questions). The face and content validity of the questionnaire was confirmed by 20 experts and its reliability by Cronbach's alpha method was obtained 0.91. Data were analyzed by binomial test in SPSS software. Findings: Findings showed that the entrepreneurship development in the Iranian university system at the institutional level (and its components including cultural factors and social factors) and policy level (and its components including actors in the field of entrepreneurship areas, entrepreneurial elements, policy-making stages and policy-making institutions) was above the average and at the individual level (and its components including individual factors and psychological factors) was below the average (P<0.05). Conclusion: According to the findings of the present study, officials and planners of entrepreneurship development in the Iranian university system should take steps to improve the curriculum and holding entrepreneurship training courses in order to improving the individual level of entrepreneurship development and the personal and psychological characteristics of entrepreneurs
۲۰.

تأثیر توزیع آماری نسبت های مالی بر مقادیر مدل آلتمن با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدل آلتمن ورشکستگی نسبت های مالی شبیه سازی مونت کارلو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 795 تعداد دانلود : 221
هدف: در این پژوهش با استفاده از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو به بررسی این موضوع می پردازیم که شکل توزیع آماری نسبت های مالی مورداستفاده در مدل آلتمن تا چه اندازه ای مقدار احتمال ورشکستگی را تحت تأثیر قرار می دهد.   روش: در این پژوهش از داده های 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازده زمانی سال های 1395 الی 1398 استفاده شده است. جهت انجام محاسبات اولیه، پردازش داده ها از طریق نرم افزار Excel صورت گرفته و در ادامه تحلیل های آماری از طریق نرم افزارهای MATLAB و Minitab انجام شد.   یافته ها: یافته های حاصل از انجام پژوهش به کمک تکنیک شبیه سازی مونت کارلو نشان داد که از بین نسبت های مالی مورداستفاده در مدل آلتمن، در خصوص نسبت های X1 تا X4 نرمال بودن یا نرمال نبودن توزیع نسبت ها تأثیری در تغییر مقدار احتمال ورشکستگی ندارد. همچنین، نتایج نشان داد که در خصوص نسبت X5 تغییر توزیع آماری می تواند مقدار احتمال ورشکستگی را تغییر دهد که این مطلب به معنی مؤثر بودن این نسبت در افزایش یا کاهش مقدار احتمال ورشکستگی است.   نتیجه گیری: نتایج حاصل از یافته های این پژوهش بیان کننده این مطلب است که اگرچه در مدل آلتمن از نسبت های مالی مختلف به عنوان متغیرهای پیش گو استفاده می شود اما بررسی شکل توزیع این نسبت ها نشان داد که آگاهی از شکل توزیع آماری متغیرهای x1 ، x2 ، x3 و x4 تأثیری در آگاهی از توزیع مقادیر متغیر Z-score ندارد و تنها تغییر شکل توزیع آماری متغیر x5 می تواند برای پیش بینی تغییرات شکل توزیع متغیر Z-score کافی باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان