مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی سال ششم بهار 1389 شماره 16

مقالات

۲.

ارائه مدل زمانبندی گردش شغلی با ملاحظه هزیه خستگی ناشی از شباهت کارها و توسعه الگوریتم های ژنتیک و رقابت استعماری برای حل آن

۴.

بررسی رابطه بین نقد شوندگی سهام با شاخص نقد شوندگی دروه های پیشین در بورس اوراق بهادار تهران

۵.

بررسی ارتباط ابعاد توانمندی روان شناختی با کارآفرینی درون سازمانی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۶