شیوا آزادفدا

شیوا آزادفدا

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
۱.

Contextual Factors Affecting the Role of Family in Sports Socialization among the Athlete Relief Workers of the Red Crescent Society(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

تعداد بازدید : 925 تعداد دانلود : 921
INTRODUCTION: Considering the role of socialization factors in encouraging people to participate in sports and the importance of the family in this process, the present study aimed to assess the contextual factors affecting the role of the family in sports socialization among the athlete relief workers of the Red Crescent Society. METHODS: This exploratory qualitative research used the Glaser Grounded theory. The statistical population of the research included 16 professors of sports sociology and experts of the Red Crescent Society, who were interviewed using a targeted non-probability sampling method with maximum diversity or heterogeneity based on the theoretical saturation index. The data were analyzed based on three stages: open, axial, and selective coding. FINDINGS: According to the findings, the contextual factors include the two main categories of community conditions and family conditions and six subcategories, including management and structural limitations, financial and facility limitations, little participation of parents in sports activities, little family investment in sports, emotional support, and raising families' awareness of sports. CONCLUSION: Apart from physical strength, people need to meet other requirements to become an athlete. Moreover, in addition to individual abilities, facilities, access to opportunities, and socialization factors, such as family and community conditions, have also major roles to play in the process of becoming an athlete.
۲.

چارچوب مفهومی راهبردهای پیشرفت و موفقیت مربیان بسکتبال(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: استراتژی موفقیت ارتقاء مربی زمینه ایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 123 تعداد دانلود : 691
باتوجه به پیچیدگی مسئولیت مربیگری وابعاد گسترده ایی که این حرفه دارد، نیاز می باشد افراد علاقمند به این شغل جهت پیشرفت خود، و مسئولین ورزشی جهت کسب موفقیتهای ورزشی، تلاش کنند. این تحقیق کیفی و روش آن از نوع نظریه داده بنیاد رویکرد نظام مند بوده است. مشارکت کنندگان در تحقیق را 28 نفر از صاحب نظران بسکتبال تشکیل داده اند که به صورت هدفمند و مبتنی بر اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و جهت بررسی روایی از معیارهای اسکینر و جهت اطمینان از پایایی، از روش پایایی باز آزمون استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از روش کدگذاری باز، محوری وگزینشی استفاده شد، جهت ممیزی پژوهش از شاخص های اعتبار، انتقال، قابلیت اعتماد و تأییدپذیری استفاده شد. یافته های این تحقیق در بخش کدگذاری باز 182 کد با فراوانی 424 واحد بود، در بخش کدگذاری محوری بیش از 50 مقوله فرعی و در مرحله بعد 11 کد احصاء شد که در سه مقوله اصلی  مفاهیم راهبردهای فردی، ومفاهیم راهبردهای مدیریتی و مفاهیم راهبردهای فرهنگی و اخلاقیات قرار داده شدند. با اقتباس از نتایج تحقیق، تلاش دوسویه مربی و فدراسیون، موجب ارتقاء عملکرد مربیان و حرکت آنها درجهت پیشرفت در حرفه مربیگری می شود لذا به مربیان پیشنهاد می شود راهبردهای فردی بدست آمده در تحقیق وهمچنین به مسئولین پیشبرد امور بسکتبال نیز توصیه می شود راهبردهای مدیریتی احصاء شده را در صدر فعالیتها و وظائف خود قرار دهند و هر دو، همسو و باهم برای ارتقاء راهبردهای فرهنگی و اخلاقی تلاش کنند تا در نهایت، موجبات پیشرفت و ارتقاء مربیگری در بسکتبال را موجب شوند.
۳.

تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی ورزش ایران( مطالعه موردی نخبگان ورزشی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نخبگان ورزشی سرمایه اجتماعی سرمایه اجتماعی در ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 327 تعداد دانلود : 225
هدف از این پژوهش تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی ورزش ایران( مطالعه موردی نخبگان ورزشی) بود. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری پژوهش شامل ورزشکان ملی که سابقه مدال آوری در بازی های آسیایی، جهانی و المپیک دارند می باشد بود. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری غیر احتمالی، با انتخاب هدفمند و با حداکثر تنوع یا ناهمگونی بود. اندازه نمونه در این پژوهش برابر با 16 نفر بود. ابزار اندازه گیری مصاحبه باز بود و بر مبنای سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شد. با استناد به کدگذاری مرحله اول، از طریق بازبینی مصاحبه های انجام گرفته با صاحب نظران 109 کدباز شناسایی گردید، همچنین نتایج نشان داد عوامل علی از کدهای محوری (وجود ظرفیت رفتاری، هم افزایی هنجاری، عوامل فردی و عوامل جامعه پذیری)، عوامل زمینه ای (سازگاری محیطی، زیرساخت و بسترهای مناسب، ارزشها و هنجارها، پیوندها و اعتماد بین فردی)، عوامل مداخله گر (سبک زندگی، تحرک اجتماعی، حرفه ای شدن ورزشکاران، انگیزه)، راهبردها (روابط انجمنی، عوامل مالی و اقتصادی، حمایت، استراتژی های موثر) و در نهایت پیامدها از (پیامدهای اجتماعی، توسعه چهارگانه سطوح تربیتی، بهبود شاخص سلامتی در جامعه، چیامدهای شخصی) تشکیل شده است.
۴.

تأثیر مشارکت در ورزش بر سازگاری روان شناختی کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سازگاری روانشناختی مشارکت ورزشی محیط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 401 تعداد دانلود : 795
پژوهش حاضر با هدف تأثیر مشارکت در ورزش بر سازگاری روانشناختی کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و از روش علی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان بود که بر اساس اطلاعات کسب شده تعداد آنان شامل 400 نفر بود. بر حسب انتخاب تصادفی و با توجه به جدول حجم نمونه مورگان تعداد 351 نفر به عنوان نمونه مشخص شدند. در نهایت پس از پخش و جمع اوری پرسشنامه های پژوهش، تعداد 322 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر، شامل پرسشنامه های استاندارد بود. روش آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل روش معادلات ساختاری بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و PLS استفاده گردید. نتایج نشان داد که مشارکت در ورزش بر سازگاری روانشناختی دارای تاثیری به میزان 703/0 دارد که با توجه به میزان تی که 381/17 می باشد، مشخص گردید که مشارکت در ورزش بر سازگاری روانشناختی تاثیرگذار می باشد.
۵.

بررسی تأثیر پویایی اجتماعی بر سرمایه اجتماعی و مشارکت ورزشی کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی پویایی اجتماعی مشارکت ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 751 تعداد دانلود : 341
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر پویایی اجتماعی بر سرمایه اجتماعی و مشارکت ورزشی کارکنان طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و از روش علی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان بود که بر اساس اطلاعات کسب شده تعداد آنان 400 نفر بود. برحسب انتخاب تصادفی و با توجه به جدول حجم نمونه مورگان تعداد 351 نفر به عنوان نمونه پژوهش مشخص شدند. در نهایت پس از پخش و جمع آوری پرسش نامه های پژوهش، تعداد 322 پرسش نامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر، شامل پرسش نامه های استاندارد بود. روش آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل روش معادلات ساختاری بود. جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاضر از نرم افزار اس پی اس اس و پی ال اس استفاده گردید. نتایج نشان داد پویایی اجتماعی بر سرمایه اجتماعی تأثیری به میزان 947/0 دارد. نتایج پژوهش همچنین نشان داد پویایی اجتماعی بر مشارکت ورزشی تأثیری به میزان 948/0 دارد.
۶.

اثر بازاریابی مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر قصدخرید مشتریان محصولات برندهای ورزشی با نقش میانجی تصویر ذهنی برند و شیفتگی به برند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی مبتنی بر شبکه های اجتماعی قصدخرید تصویر ذهنی برند. شیفتگی به برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 363 تعداد دانلود : 194
هدف این پژوهش اثر بازاریابی مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر قصدخرید مشتریان محصولات برندهای ورزشی با نقش میانجی تصویر ذهنی برند و شیفتگی به برند بود. این پژوهش برحسب هدف کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی- همبستگی است. در پژوهش حاضر جامعه آماری مشتریان برندهای ورزشی معتبر خارجی (آدیداس، نایکی، پوما و ...) بودند، که تعداد 360 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند و از روش نمونه گیری در دسترس و به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. بدین منظور به جهت ارزیابی بازاریابی شبکه های اجتماعی از پرسشنامه سئوو پارک (2018)، که شامل 12 سوال می باشد، استفاده شد، برای سنجش قصد خرید از پرسشنامه هو و همکاران (2009)، که از 4 سوال تشکیل شده، استفاده شد. برای اندازه گیری متغیر میانجی تصویر ذهنی برند از پرسشنامه ایسمعیل و اسپینلی(2012)، که از 6 سوال تشکیل شده و سنجش متغیر میانجی شیفتگی به برند از پرسشنامه ایسمعیل و اسپینلی (2012)، متشکل از 7 سوال می باشد، استفاده شد. تحلیل عاملی تاییدی و بررسی اثرات و نقش میانجی تحقیق در سطح خطاء 5% و با استفاده از نرم افزارهای 25 SPSS و Smart PLS 3.2.9 تجزیه و تحلیل گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که بازاریابی مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر قصدخرید، تصویر ذهنی برند و شیفتگی به برند اثرگذار بوده است، همچنین تصویر ذهنی برند و شیفتگی به برند بر قصدخرید تاثیر گذار بوده و نقش میانجی تصویر ذهنی برند و شیفتگی به برند در رابطه با بازاریابی مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر قصدخرید مورد تایید قرار گرفت.
۷.

شناسایی ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ﻣﻮﺛﺮ بر مشارکت دانشجویان در فعالیتهای ورزشی تفریحی دانشگاه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانشگاه آزاد اسلامی عوامل سازمانی فعالیتهای ورزشی تفریحی مشارکت ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 132 تعداد دانلود : 68
اتخاذ تدابیر مناسب برای جذب و مشارکت فعال دانشجویان در ورزش های تفریحی دانشگاه و تأمین سلامتی و نشاط آنان، مستلزم شناخت عوامل مؤثر در این زمینه است. ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ حاضر شناسایی ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ مؤثر بر افزایش مشارکت دانشجویان در ورزش های تفریحی دانشگاه ﺑﻮد . پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت داده ها، تحقیق آمیخته ازنوع آمیخته اکتشافی است . در ﻣﺮﺣﻠه کیﻔﻰ، ابتدا با روش کتابخانه ای اﻃﻼﻋﺎت لازم ﺟﻤﻊآوری شد. سپس با 22 نفر از ﺧﺒﺮﮔﺎن ذیربط، که به روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند، ﻣﺼﺎﺣﺒه نیمه ساختار یافته تا حد رسیدن به اشباع نظری انجام گرفت. در نهایت پرسش نامه ای با 5 مؤلفه و 24 گویه تهیه شد. روایی صوری آن توسط خبرگان تأیید گردید. جامعه آماری بخش کمی، مسئولان تربیت بدنی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی به تعداد 381 نفر بودند. با توجه به شرط حجم نمونه قابل کفایت جهت تحلیل عاملی، تعدا د 201 نفر از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. جهت تحلیل کیفی متغیرهای پژوهش از روش دلفی و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، نیکویی برازش، فریدمن و آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج نشان داد عوامل ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ مؤثر بر افزایش مشارکت دانشجویان در ورزش های تفریحی دانشگاه به ترتیب اولویت شامل پنج مؤلفه سازماندهی، امکانات و زیرساخت، منابع مالی ، فناوری و رسانه و برنامه ریزی هستند. این نتایج می تواند به مسئولان در تدوین راهبردها و سیاست های ورزش تفریحی دانشگاه کمک نماید.
۸.

تدوین الگوی مفهومی کاربست تحقیقات ورزشی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: علوم ورزشی کاربرد دانش مدیریت پژوهشی مدل کاربست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 143 تعداد دانلود : 949
هدف از این پژوهش، تدوین الگوی مفهومی کاربست تحقیقات ورزشی کشور بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی سیستماتیک انتخاب شد. جامعه آماری شامل دو بخش صاحب نظران (اساتید، مدیران و..) و منابع اطلاعاتی (مقالات، اسناد و ..) بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت (اشباع نظری) با روش قضاوتی نمونه گیری شد (17 نفر و 72 سند). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای نظام مند و مصاحبه های اکتشافی ساختارمند بود. روایی پژوهش براساس اعتبار حقوقی و علمی نمونه، روایی محتوایی ابزارها و توافق بین مصححان ارزیابی و تأیید گردید. جهت تحلیل یافته ها از روش کدگذاری مفهومی و تحلیل سیستمی استفاده شد. چارچوب مفهومی استخراج شده شامل 4 سطح کلی، 12 منظر، 34 بُعد و 116 مؤلفه کلیدی بود. چهار سطح مفهومی مدل شامل؛ اکوسیستمی (ظرفیت های نظام علمی، توسعه سیستم ورزش و تحولات علمی ورزش بین المللی)، سیستمی (قابلیت های بخش اجرایی، صنعت، سیستم علمی ورزش)، ساختاری (مدیریت پژوهشی، تأمین منابع، خدمات پژوهشی و توسعه پژوهش) و کارکردی (کاربست پذیری، دامنه و پیامدهای کاربست) است. براساس نتایج به مدیریت پژوهشی در حوزه ورزش پیشنهاد می شود که کاربست تحقیقات ورزشی را به عنوان یک جریان سیستمی و راهبردی تعریف نمایند و همزمان با ارتقای قابلیت کاربست پذیری تحقیقات ورزشی به ظرفیت سازی در محیط علمی، اجرایی، صنعتی و اجتماعی ورزش بپردازند.
۹.

شناسایی مؤلفه های کلیدی و پیشران های تامین امنیت رویدادهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آینده پژوهی مدیریت ورزشی امنیت رویدادهای ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 492 تعداد دانلود : 692
زمینه و هدف: تمهیدات و فرایند های امنیتی در اماکن اجتماعی، ورزشی به خصوص ورزشگاه ها، جایگاه ویژه ای در تامین امنیت رویدادهای ورزشی دارد.هدف از این پژوهش شناسایی مؤلفه های کلیدی و پیشران های رویدادهای ورزشی در کشور ایران است. روش شناسی: ماهیت این تحقیق توصیفی-تحیلی و روش آن کیفی-کمی است. برای گردآوری داده ها از از روش کیفی استفاده شده و سپس به کمک پرسشنامه ها و نرم افزار میک مک به داده های کمی تبدیل شده اند. گردآوری داده ها در این پژوهش حاصل فرایندی منسجم و به هم پیوسته با مصاحبه خبرگان، پنل خبرگان، پیمایش محیطی و تحلیل اثر متقابل با نرم افزار مذکور می باشد. یافته های پژوهش: بر اساس نتایج پژوهش، هفت عامل کلیدی که نیروهای پیشران نامیده می شوند :مدیریت انتظامی امنیتی رویدادهای ورزشی، مدیریت عوامل انسانی و آمادگی عوامل اجرایی رویدادها، زیرساخت ها و استانداردهای امنیتی، فناوری های نوین امنیتی،نظارت و تدوین مقررات رویدادهای ورزشی، هماهنگی و ارتباطات سازمانهای مسئول، تشکیل مرکز فرماندهی و کنترل عملیات و تعیین افسران امنیتی باشگاه ها . نتایج: پیشران مدیریت انتظامی امنیتی رویدادهای ورزشی به عنوان مهمترین پیشران های کلیدی تأمین امنیت رویدادهای ورزشی می-باشند. که جهت تأمین امنیت رویدادهای ورزشی، با توجه به تأثیرگذاری بعد مدیریتی بر سایر ابعاد، تخصص گرایی در مدیریت، نظارت و یکپارچگی ستاد فرماندهی از مهمترین اقدامات است و نقشه اثرگذاری و اثرپذیری مؤلفه های کلیدی میان آنها با بهره گیری از نرم افزار میک مک تحلیل و بازشکافی شده است.
۱۰.

شناسایی سناریوهای آینده تأمین امنیت رویدادهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آینده پژوهی رویدادهای ورزشی امنیت مدیریت ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 85 تعداد دانلود : 372
رویدادهای ورزشی یکی از مورد توجه ترین پدیده ها در جهان هستند که باحیثیت بین المللی کشورها ارتباط داشته و نشان دهنده سطح توسعه یافتگی کشورها و نشان دهنده وضعیت بسیاری از شاخص ها در کشورها هستند. ازاین رو تأمین امنیت این رویدادها دغدغه بسیار مهمی است که با تغییر علایق و سلایق مخاطبین و توسعه فناوری ها، آینده امنیت رویدادهای ورزشی با عدم قطعیت های بسیار زیادی روبرو شده است. هدف از انجام این تحقیق شناسایی سناریوهای آینده تأمین امنیت رویدادهای ورزشی در جمهوری اسلامی ایران است. از رویکرد منطق شهودی (روش 8 مرحله ای پیترشوارتز) برای سناریونویسی استفاده شده است. ابزارهای گردآوری داده شامل مرور نظام مند منابع، مصاحبه با خبره ها، برگزاری پنل خبرگی و دلفی آنلاین بوده است و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار میک مک و سناریو ویزارد و همچنین تحلیل خبرگی استفاده شده است. در گام نخست 7 پیشران شامل: مدیریت انتظامی- امنیتی رویدادهای ورزشی، مدیریت عوامل انسانی و آمادگی عوامل اجرایی رویدادها، زیرساخت ها و استانداردهای امنیتی، فناوری های نوین امنیتی، نظارت و تدوین مقررات رویدادهای ورزشی، هماهنگی و ارتباطات سازمان های مسئول، تشکیل مرکز فرماندهی و کنترل عملیات و تعیین افسران امنیتی باشگاه ها، شناسایی شد. با استفاده از نرم افزار میک مک، تحلیل ساختاری انجام و به کمک فرایند دلفی پس از تعیین عدم قطعیت ها، سناریوها به شرح زیر شناسایی و استخراج شدند: الف) سناریوی امنیت خودجوش. ب) سناریوی امنیت تفنگی. پ) سناریوی امنیت گورستانی. این سناریوها نشان می دهند که پلیس به عنوان بخش مهم نیروهای مسلح که وظیفه نظم و امنیت جامعه را بر عهده دارد، درصورتی که نتواند از طریق آموزش نیروهای خود و آموزش در سطوح مختلف اجتماعی و تجهیز شدن به فناوری ها، سطح امنیت در رویدادهای ورزشی را افزایش دهد در آینده مجبور خواهد شد با زور اسلحه چنین نظمی را ایجاد کند که به شدت هزینه زا و پُر ریسک است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان