ناهید ادیب پور

ناهید ادیب پور

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

Developing the Strategic Sports Marketing Plan for the Lifeguard and Diving Federation in Islamic Republic of Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: lifeguard and diving federation Marketing Sports Marketing strategic plan lSWOT analysis

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۴۷
The purpose of this research is to develop a strategic marketing plan for the Lifeguard and Diving Federation of the Islamic Republic of Iran. The current research is a mixed study with the strategic approach. By conducting a combined method including expert opinion, review of valid documents, and using some matrices related to the formulation of a strategic plan, the formulation of a strategic plan for the marketing of the Lifeguard and Diving Federation has been discussed. The research participants included 15 members of the Board of Directors of the Lifeguard and Diving Federation, managers and sports marketing specialists. In quantitative phase, the measurement tool consisted of a researcher-developed questionnaire that was designed and adjusted using the Delphi method. According to the final score of the evaluation matrix of internal factors (2.47) and the evaluation matrix of external factors (2.44), it was determined that the strategic marketing position of Lifeguard and Diving Federation was in the WT position. The results of SWOT analysis have led to the formulation of 3 SO strategies, 3 ST strategies, 3 WO strategies, and 4 WT strategies. 13 strategies to fulfill the mission of the long-term marketing goals of the federation have been developed and an operational plan has been prepared for each of them. It was concluded that the lifeguard and diving federation needs to use defensive strategies and close to the competitive area (ST) in the field of action. 
۲.

چارچوب مفهومی راهبردهای پیشرفت و موفقیت مربیان بسکتبال(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: استراتژی موفقیت ارتقاء مربی زمینه ایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۱۰۰
باتوجه به پیچیدگی مسئولیت مربیگری وابعاد گسترده ایی که این حرفه دارد، نیاز می باشد افراد علاقمند به این شغل جهت پیشرفت خود، و مسئولین ورزشی جهت کسب موفقیتهای ورزشی، تلاش کنند. این تحقیق کیفی و روش آن از نوع نظریه داده بنیاد رویکرد نظام مند بوده است. مشارکت کنندگان در تحقیق را 28 نفر از صاحب نظران بسکتبال تشکیل داده اند که به صورت هدفمند و مبتنی بر اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و جهت بررسی روایی از معیارهای اسکینر و جهت اطمینان از پایایی، از روش پایایی باز آزمون استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از روش کدگذاری باز، محوری وگزینشی استفاده شد، جهت ممیزی پژوهش از شاخص های اعتبار، انتقال، قابلیت اعتماد و تأییدپذیری استفاده شد. یافته های این تحقیق در بخش کدگذاری باز 182 کد با فراوانی 424 واحد بود، در بخش کدگذاری محوری بیش از 50 مقوله فرعی و در مرحله بعد 11 کد احصاء شد که در سه مقوله اصلی  مفاهیم راهبردهای فردی، ومفاهیم راهبردهای مدیریتی و مفاهیم راهبردهای فرهنگی و اخلاقیات قرار داده شدند. با اقتباس از نتایج تحقیق، تلاش دوسویه مربی و فدراسیون، موجب ارتقاء عملکرد مربیان و حرکت آنها درجهت پیشرفت در حرفه مربیگری می شود لذا به مربیان پیشنهاد می شود راهبردهای فردی بدست آمده در تحقیق وهمچنین به مسئولین پیشبرد امور بسکتبال نیز توصیه می شود راهبردهای مدیریتی احصاء شده را در صدر فعالیتها و وظائف خود قرار دهند و هر دو، همسو و باهم برای ارتقاء راهبردهای فرهنگی و اخلاقی تلاش کنند تا در نهایت، موجبات پیشرفت و ارتقاء مربیگری در بسکتبال را موجب شوند.
۳.

Developing a Model for Choosing Coaches of Basketball National Teams(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: coaching Selection Criteria model basketball National Team

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۴۸
The purpose of this study was to identify and to prioritize the most important criteria to choose qualified coaches for the basketball national teams in Iran based on the perspective of sport experts, managers, basketball coaches, and elite players. Method used in this research was descriptive and survey kind. 135 participants were studied through random sampling approach according to the Morgan table. After collecting the questionnaires, 110 samples were qualified for further investigations. The data was analyzed with both descriptive statistics and inferential statistics including Kolmogorov-Smirnov test, Friedman test for finding the priority of criteria and analysis of variance test, using SPSS software. The order of the eight identified treats include “Personality and Cognitive Features, Emotional and Humanistic Characteristics, Social Characteristics, Managerial Skills, Scientific Knowledge and Expertise, Coaching Experiences, Demographic and Personal Characteristics, and Basketball Sport Skills”. Personality and cognitive features of a coach with mean rank of 6.35 is the most important factor to choose a coach (X2= 61.39, p <0.01) among the eight main criteria. Significant differences were obvious only on the last two items including “Sport skills” and “Personal characteristics” among male and female subjects.
۴.

رابطه بین سرسختی ذهنی و آمادگی جسمانی در دانشجویان دختر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آمادگی جسمانی دانشجویان دختر سرسختی ذهنی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی رفتار حرکتی آموزش تربیت بدنی
تعداد بازدید : ۱۹۷۱ تعداد دانلود : ۱۲۹۵
امروزه، عملکرد مطلوب ورزشکاران حاصل ترکیب عوامل مختلف شامل آمادگی جسمانی و روانی است. هدف از اجرای تحقیق حاضر تعیین ارتباط بین سرسختی ذهنی و آمادگی جسمانی و همچنین تعیین پیش بین های سرسختی ذهنی است. برای دستیابی به هدف مذکور، 85 دانشجوی دختر با میانگین سنی 52/2 ± 14/20 در این تحقیق شرکت و به منظور سنجش سه خرده مقیاس اطمینان، ثبات و کنترل پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی (شیرد، گلبی و ون ورش، 2009) را تکمیل کردند. برای سنجش آمادگی جسمانی دانشجویان از آزمون های دراز و نشست، پرش عمودی (سارجنت)، کشش از بارفیکس، دو رفت و برگشت 9×4 متر، دو 1600 متر و آزمون انعطاف پذیری ولز استفاده شد. یافته های آزمون تحلیل واریانس در اندازه گیری های مکرر نشان می دهد بین سه خرده مقیاس اطمینان، ثبات و کنترل تفاوت معنی داری وجود ندارد (05/0p>). یافته های آزمون همبستگی پیرسون نیز نشان می دهد بین استقامت عضلات کمربند شانه، توان عضلات پاها، استقامت هوازی، آمادگی جسمانی کلی و خرده مقیاس اطمینان ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنین، همبستگی بین استقامت هوازی و خرده مقیاس کنترل معنی دار است (05/0p≤)، اما بین نمره کل سرسختی ذهنی و هیچ کدام از شاخص های آمادگی جسمانی ارتباط معنی داری یافت نشد (05/0<p). در نهایت، یافته های رگرسیون خطی چندگانه به منظور تعیین متغیرهای پیش بین (شاخص های آمادگی جسمانی) بر متغیرهای ملاک (خرده مقیاس های سرسختی ذهنی) نشان دادند خرده-مقیاس های اطمینان و کنترل با استفاده از استقامت هوازی پیش بینی شدند، در حالی که در متغیر ثبات هیچ کدام از متغیرهای آمادگی جسمانی وارد معادله رگرسیون نشدند. یافته های تحقیق پیشنهاد می کنند که ترکیب ویژگی های جسمانی و روان شناختی موجب دستیابی ورزشکاران به اوج عملکرد می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان