آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: با توجه به اینکه در آموزش و پرورش ایران مدیران آموزشی تقریباً بدون هیچ ملاک و صلاحیتی انتخاب می شوند، و بیشتر آنها فاقد صلاحیت های لازم برای مدیریت آموزشی می باشند؛ این پژوهش کیفی برای تدوین صلاحیت های علمی- حرفه ای مدیران مدارس ابتدایی انجام گرفت. روش پژوهش: نوع پژوهش کیفی که مورد استفاده قرار گرفت پدیدار شناسی می باشد. سؤال اصلی که در این پژوهش مطرح گردید بدین شرح بود: از نظر مشارکت کنندگان مؤلفه های تشکیل دهنده صلاحیت های علمی- حرفه ای مدیران ابتدایی کدامند؟ برای جمع آوری یافته های کیفی مصاحبه هدفمند با 20 نفر از مدیران مدارس ابتدایی شاهین شهر صورت پذیرفت. یافته ها: برای جمع آوری یافته های کیفی مصاحبه هدفمند با 20 نفر از مدیران مجرب مدارس ابتدایی شاهین شهر صورت پذیرفت. چند بار مرور متن مصاحبه ها و تجزیه و تحلیل محتوایی آنها جهت کسب تصویر و درک کلی از صلاحیت های حرفه ای برای مدیریت آموزشی باعث استخراج هشت مقوله محوری در مرحله کدگذاری محوری و یک مقوله محوری اصلی در مرحله کدگذاری گزینشی شد. نتیجه گیری: در مرحله بعد از تجزیه و تحلیل و کدگذاری این مفاهیم و عبارات 8 مقوله محوری، که شامل: تخصص مدیریتی، تجربه معلمی، مهارت روابط انسانی، مهارت هنری، مهارت فنی، اخلاقی اجتماعی، انگیزشی و ظاهری بودند به عنوان صلاحیت های علمی- حرفه ای مدیران آموزش ابتدایی تدوین شدند

Academic-Professional Qualifications of Shahin Shahr Elementary School Administrators

Introduction & Objective: Considering that in Iranian education, educational administrators are selected without any criteria and qualifications, and most of them lack the necessary qualifications for educational management; This qualitative research was conducted to develop the scientific-professional competencies of primary school principals. Research Method: The type of qualitative research used is phenomenology. The main question raised in this study was as follows: From the participants' point of view, what are the components of the scientific-professional competencies of primary managers? In order to collect qualitative findings, a purposeful interview was conducted with 20 principals of Shahinshahr primary schools. Results: In order to collect qualitative findings, a purposeful interview was conducted with 20 experienced principals of Shahinshahr primary schools. Repeating the text of the interviews several times and analyzing their content to obtain an overview and general understanding of the professional competencies for educational management led to the extraction of eight central categories in the central coding stage and one main central category in the selective coding stage. Conclusion: In the next stage, after analyzing and coding these concepts and expressions, 8 central categories, which included: managerial expertise, teacher experience, human relations skills, artistic skills, technical skills, social ethics, motivation and appearance as scientific competencies. The professions of primary education principals were developed

تبلیغات