راهبردهای آموزش در علوم پزشکی

چکیده

زمینه و اهداف:هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی کیفیت یادگیری بر مبنای نظریه ارتباط گرایی زیمنس در دانشگاه های مجری آموزش از دور بود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۱