چکیده

زمینه و اهداف: بررسی کیفیت ارزیابی عملکرد دانشجویان آموزش مجازی ایران و روسیه از دیدگاه دانشجویان است.

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۶