سید امین عظیمی

سید امین عظیمی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

مطالعه تطبیقی کتاب های علوم ابتدایی ایران و روسیه با رویکرد توجه به مهارت های فرایندی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۱۹
هدف اصلی این پژوهش بررسی تطبیقی میزان توجه به مهارتهای فرایندی در کتابهای علوم پایه اول تا سوم ابتدایی ایران و روسیه بود که در سال 1399-1400 انجام شده است. این پژوهش، توصیفی از نوع تحلیل محتوا بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کتابهای"علوم تجربی" ایران و "دنیای اطراف ما" روسیه در پایه اول، دوم و سوم تشکیل دادند. ابزار تحلیل محتوای کتاب چک لیست محقق ساخته مهارت های فرایندی بود و داده های گردآوری شده بر اساس مدل جرج بردی در چهار مرحله توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد در کتابهای درس علوم ابتدایی ایران به مولفه های مقایسه و طبقه بندی، مهارت کاربرد ابزار و مهارت برقراری ارتباط بیشتر تاکید شده است. در کتابهای درس علوم کشور روسیه به مولفه های مشاهده، پیش بینی و تخمین، تفسیر یافته ها و نتیجه گیری بیشتر توجه شده است. همچنین نتایج به دست آمده نشان می دهد مولفه های کشف و برقراری روابط عددی، فرضیه سازی، مهارت اندازه گیری و انجام تحقیق در هر دو کشور کمتر مورد توجه واقع شده است. بررسی های انجام شده نشان می دهد میزان توجه به مهارت های فرایندی به نسبت حجم مطالب کتاب در سه پایه ابتدایی هر دوکشور کم است. به این ترتیب لازم است در تدوین کتابهای علوم سه پایه در دو کشور به مولفه های مهارت های فرایندی بیش از پیش توجه شود. پیشنهاد می شود در کشور ایران مثال ها و مباحث درس با فعالیتهای روزمره زندگی مرتبط گردد. همچنین در کتابهای درسی روسیه مبحث گفتگو و برقراری ارتباط مورد توجه قرار گیرد.
۲.

Content Analysis of Elementary Science Books by Using Soft Educational Technology to Teach Environmental Issues in Iran and Russia(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۱۴۱
Hard educational technologies received more attention today while soft educational technology has been considered as one of the keys and effective technologies in teaching and learning. The main purpose of this study was to investigate the use of soft educational technologies in teaching environmental issues in the first to the third grade of elementary science textbooks of Iran and Russia. This study is a descriptive analysis of the content. The statistical population of the study is all the first, second, and third-grade textbooks of sciences in Iran and the world around us in Russia. The statistical sample included environmental issues in the first, second, and third-grade elementary science textbooks of Iran and Russia. The research tool was a researcher-made checklist made by soft educational technology and an environmental health checklist from Yale University. The results showed that allegory and role-playing hadn't used at all to teach environmental issues in Iran. Questions and answers Iran 31.95, Russia 31.64)and comparisons of objects, the discovery of similarities and differences, and conclusions )Iran  20.61, Russia  17.72) have been widely used in both countries. In Iran, more emphasis has been placed on solving problems and carrying out projects(13.40), and more emphasis has been placed on the use of daily life activities(16.45) in teaching in Russia. The results also showed that the use of soft educational technology to teach environmental issues was given more significance in the third grade of an elementary school in both of the countries. Soft technology has been used less in the first grade of the elementary school of Iran but in the second grade of the elementary school of Russia.
۳.

بررسی تکنولوژی و اخلاق فناوری در پرتو تبیین عناصر حوزه انسان شناسی دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سعادت تکنولوژی کمال اخلاق فناوری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه‌ اخلاق
تعداد بازدید : ۸۰۳ تعداد دانلود : ۶۴۰
امروزه تکنولوژی و فناوری اطلاعات تار و پود زندگی انسان را در بر گرفته است. تکنولوژی ابزاری است که انسان آن را برای آسایش و رفاه این جهانی به استخدام خویش درآورده است. نکته مهم و مغفول در این به کارگیری، بی توجهی به ارتباط بین حقیقت انسان، سعادت و کمال نهایی او با ذات و ابعاد تکنولوژی است. این غفلت موجب شده است امروزه نه تنها تکنولوژی مستخدم انسان نباشد، بلکه همو با سرعت و قدرت حیرت آور خود متعرضانه انسان را در تملک خویش درآورد. این تعرض به نحوی است که امروزه انسان به هیچ وجه توان گسستن تکنولوژی از حوزه زیست خود را ندارد. هدف این پژوهش آن است که با تبیین حقیقت دوبعدی انسان و توجه به سعادت و کمال نهایی وی به موضوع تکنولوژی و فناوری اطلاعات بپردازد. این نوع روش شناسی نه تنها جدید است، بلکه به خوبی ذات و حقیقت تکنولوژی را نشان می دهد. از جمله نتایج این پژوهش می توان به بینونت کامل غایت انسان و تکنولوژی و مفقودشدن غایت نهایی انسان با ورود تکنولوژی و فناوری اطلاعات به حوزه زیست انسان اشاره کرد. این پژوهش به صورت اسنادی تحلیلی تنظیم شده و می کوشد به تکنولوژی از دریچه ای دینی توجه کند.
۴.

بررسی کیفیت نظام ارزیابی عملکرد دانشجویان در آموزش مجازی ایران و روسیه(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: ایران ارزیابی عملکرد کیفیت آموزش مجازی روسیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۱ تعداد دانلود : ۳۹۹
زمینه و اهداف: بررسی کیفیت ارزیابی عملکرد دانشجویان آموزش مجازی ایران و روسیه از دیدگاه دانشجویان است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان