فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۲۳ مورد.
۱.

اثربخشی تمرینات بازی در زمین های کوچک بر سرسختی ذهنی، لذت فعالیت بدنی و عملکرد بازیکنان فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازی در زمین های کوچک سرسختی ذهنی لذت فعالیت بدنی عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۷۴
تمرینات بازی در زمین های کوچک (اس.اس.جی) می تواند بر ارتقای عوامل روان شناختی و عملکرد بازیکنان تاثیرگذار باشد. حوزه وسیعی از روان شناسی ورزشی بر این موضوع تکیه دارد که با ارتقای مهارت های روانی- حرکتی موفقیت های ورزشی نیز حاصل می شود. هدف از پژوهش حاضر اثر بخشی تمرینات بازی در زمین-های کوچک بر سرسختی ذهنی، لذت فعالیت بدنی و عملکرد بازیکنان فوتبال می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 22 بازیکن فوتبال انتخاب شدند. ابزارهای به کار گرفته شده در پژوهش، پرسش نامه سرسختی ذهنی، مقیاس لذت فعالیت بدنی و نرم افزار تحلیل فوتبال بود. پروتکل اجرایی نیز شامل چهار هفته برنامه تمرینی بازی در زمین های کوچک (دو در مقابل دو، سه در مقابل سه، چهار در مقابل چهار و پنج در مقابل پنج) بود. نتایج تحلیل تی هم بسته نشان داد تفاوت معناداری بین نمرات پیش آزمون –پس آزمون سرسختی ذهنی وجود ندارد. هم چنین تحلیل ها حاکی از آن بود که تفاوت میانگین ها در متغیر لذت فعالیت بدنی و عملکرد بازیکنان معنادار است. بنابراین، تمرینات بازی در زمین های کوچک به منظور ارتقای عوامل روان شناختی و عملکرد بازیکنان فوتبال قابل استفاده می باشد.
۲.

رابطه مدل های ذهنی و نیازهای روانشناختی با مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی در زنان فوتسالیست(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنان فوتسال مدل های ذهنی مسئولیت پذیری و اجتماعی نیازهای روانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۶۹
هدف این تحقیق تعیین ارتباط بین مدل های ذهنی و نیازهای روانی با مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی در فوتسال زنان بود. تحقیق حاضر میدانی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق، شامل تمامی ورزشکاران فوتسالیست زن بود که تعداد 333 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه تعیین شدند. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه مدل های ذهنی(RSMMM)، نیازهای روانی (UPEQ)، مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی (PSRQ) بود که روایی صوری پرسشنامه ها توسط اساتید و روایی همگرا و واگرای پرسشنامه ها نیز بررسی و تایید شد همچنین پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه شد و مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار Smart PLS نسخه سوم استفاده شد. نتایج نشان داد بین مدل های ذهنی با مسئولیت پذیری فردی، مدل های ذهنی با مسئولیت پذیری اجتماعی، نیازهای روانی با مسئولیت پذیری فردی، نیازهای روانی با مسئولیت پذیری اجتماعی و مدل های ذهنی با نیازهای روانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد نیازهای روانی به عنوان یک میانجی در رابطه بین مدل های ذهنی و مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی معنی دار است. همچنین مدل تاثیر مدل های ذهنی و مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی با میانجی نیازهای روانی از برازش مناسبی برخوردار بود. در نهایت با توجه به اهمیت ورزش زنان به ویژه زنان فوتسالیست پیشنهاد می گردد در کنار توسعه حرفه ای بازیکنان با توسعه مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی از طریق مدل های ذهنی و نیازهای روانی به ارتقای فرهنگ ملی و اسلامی نیز پرداخته شود.
۳.

تأثیر خستگی بدنی بر زمان بندی و وضوح تصویرسازی ورزشکاران ماهر و نیمه ماهر رشته کاراته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تمرین ذهنی توانایی تصویرسازی خستگی بدنی سطح تبحر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۵۷
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر خستگی بدنی بر زمان بندی و وضوح تصویرسازی ورزشکاران بود. تعداد 60 کاراته کای ماهر و نیمه ماهر بطور دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های تجربی و کنترل قرار گرفتند. پیش آزمون و پس آزمون شامل اجرای ذهنی تکلیف به صورت بینایی درونی، بینایی بیرونی و حرکتی بود. نتایج نشان داد که در ورزشکاران ماهر خستگی بدنی بر وضوح تصویرسازی بینایی بیرونی، درونی و وضوح تصویرسازی حرکتی اثر معناداری نداشت. همچنین خستگی بدنی بر زمان تصویرسازی بینایی بیرونی و درونی اثر معناداری نداشت اما منجر به افزایش زمان تصویرسازی حرکتی شد. در ورزشکاران نیمه ماهر، خستگی بدنی بر وضوح تصویرسازی بینایی بیرونی و درونی اثر معناداری نداشت، اما منجر به کاهش وضوح تصویرسازی حرکتی شد. به نظر می رسد اثر خستگی بر وضوح و زمانبندی تصویرسازی تحت تاثیر عامل دیگری به نام سطح تبحر است.
۴.

نقش نمادهای قومی، ملی و جهان شهرگرایی برندهای ورزشی در انگیزش ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگیزش ورزشی قوم گرایی ملی گرایی جهان شهرگرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۵۱
پژوهش حاضر باهدف نقش نمادهای قومی، ملی و جهان شهرگرایی برندهای ورزشی در انگیزش ورزشی طراحی و اجرا گردید. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی تربیت بدنی مراکز استان های غرب کشور (کرمانشاه، کردستان، همدان، ایلام و لرستان) بودند. ابزار پژوهش حاضر پرسشنامه های استانداردی بود. مطابق با نتایج مشخص گردید که ملی گرایی مصرفی بر انگیزش ورزشی دارای تأثیری به میزان 622/0 دارد که با توجه به میزان تی که 106/6 می باشد، مشخص گردید که ملی گرایی مصرفی بر انگیزش ورزشی تأثیرگذار می باشد. مطابق با نتایج پژوهش مشخص گردید که جهان شهرگرایی مصرفی بر انگیزش ورزشی دارای تأثیری به میزان 219/0 دارد که با توجه به میزان تی که 582/2 می باشد، مشخص گردید که جهان شهرگرایی مصرفی بر انگیزش ورزشی تأثیرگذار می باشد. نتایج همچنین نشان داد که قوم گرایی مصرفی بر انگیزش ورزشی دارای تأثیری به میزان 134/0 دارد که با توجه به میزان تی که 421/1 می باشد، مشخص گردید که قوم گرایی مصرفی بر انگیزش ورزشی تأثیر معناداری ندارد.
۵.

شناسایی ابعاد احساس نوستالژیک در هواداران تیم ملی فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نوستالژی آشنایی برانگیختگی تأثیرپذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۷۲
پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد احساس نوستالژیک در هواداران تیم ملی فوتبال ایران طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش حاضر از جمله پژوهش های آمیخته (کیفی-کمی) بود. جامعه آماری پژوهش حاضر در بخش کیفی تمامی صاحب نظران حوزه پژوهش بودند که بر اساس انتخاب هدفمند تعداد 12 نفر به عنوان نمونه پژوهش در بخش کیفی مشخص گردیدند. همچنین جامعه آماری پژوهش در بخش کمی شامل تمامی هواداران تیم ملی فوتبال ایران بودند که با توجه به جدول مورگان تعداد 384 نفر به عنوان نمونه پژوهش مشخص گردیدند. ابزار پژوهش حاضر شامل مصاحبه و پرسش نامه بود. مطابق با نتایج بخش کیفی مشخص گردید که احساس نوستالژیک در هواداران تیم ملی فوتبال ایران دارای سه بُعد کلی شامل آشنایی نوستالژیک، تأثیرپذیری نوستالژیک و برانگیختگی نوستالژیک می باشد. این ابعاد شناسایی شده در غالب مدل پژوهش مورد بررسی و تأیید قرار گرفتند.
۶.

تأثیر تمرین های تصمیم گیری بر حافظه کاری، توجه انتخابی و دقت عملکرد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تمرین های تصمیم گیری حافظه کاری توجه انتخابی و دقت عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۶۰
هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه تأثیر تمرین های تصمیم گیری بر حافظه کاری، توجه انتخابی و دقت عملکرد است. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون است، جامعه آماری پژوهش دختران دانشگاه تبریز در دامنه سنی 19 تا 25 سال است، که از میان آن ها 45 نفر از بازیکنان والیبال مبتدی آموزش دیده به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شد. این بازیکنان به صورت تصادفی در سه گروه تمرینات تصمیم گیری با پیچیدگی زیاد، تمرینات تصمیم گیری با پیچیدگی کم و کنترل قرار گرفتند. پروتکل تمرینی به مدت 18 جلسه انجام شد و گروه ها تمرینات را بر اساس دستورالعمل تمرینی هر گروه در قالب 3 بلوک 20 تایی اجرا کردند. برای ارزیابی توجه انتخابی، حافظه کاری و دقت عملکرد به ترتیب از آزمون های استروپ، ظرفیت حافظه کاری و آزمون استاندارد شده والیبال استفاده شد. پس از جمع آوری داده ها با استفاده از آزمون شاپیرو ویلک، نرمال بودن توزیع داده ها بررسی شد و در ادامه، از روش تحلیل واریانس عاملی بین و درون گروهی در سطح معناداری (05/0>P) با استفاده از نرم افزار اس پی اس نسخه 25 به آزمون فرضیه ها پرداخته شد. نتایج حاصل از این بررسی ها نشان دادند که گروه تمرین تصمیم گیری نسبت به گروه کنترل بهبود چشمگیری در متغیرهای پژوهش داشته است. این افزایش در گروه تصمیم گیری با پیچیدگی زیاد به مراتب بیشتر از گروه تصمیم گیری با پیچیدگی کم گزارش شد و در گروه کنترل تغییری مشاهده نشد.
۷.

رابطه ثابت قدمی با استحکام ذهنی و هوش هیجانی ورزشکاران نخبه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ثابت قدمی استحکام ذهنی هوش هیجانی ورزشکاران نخبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۵۹
هدف پژوهش حاضر تأثیر ثابت قدمی بر استحکام ذهنی و هوش هیجانی ورزشکاران نخبه بود. جامعه آماری تحقیق را تمامی ورزشکاران نخبه شهرستان گرگان دعوت شده به تیم ملی تشکیل می دادند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های ثابت قدمی داک ورث و همکاران (2007)، هوش هیجانی بار-آن (2002) و استحکام ذهنی شیرد و همکاران (2009) استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن و مدل معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که ثابت قدمی بر استحکام ذهنی ورزشکاران اثر مثبت معناداری دارد (016/0=Sig، 206/2=t) اما تأثیر ثابت قدمی بر هوش هیجانی ورزشکاران معنادار نبوده است (261/0=Sig، 736/0=t). در نهایت بر اساس شاخص های (CFI، NFI، IFI) مدل تحقیق از برازش لازم برخوردار می باشد. بنابراین ثابت قدمی به عنوان یکی از فاکتورهای اثرگذار بر استحکام ذهنی به مربیان و ورزشکاران پیشنهاد می شود.
۸.

پیش بینی اعتیاد به تمرین بر اساس استرس، کمال گرایی و خودناتوان سازی در دانشجویان ورزشکار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتیاد به تمرین استرس خود ناتوان سازی کمال گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۳۳
هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی اعتیاد به تمرین بر اساس کمالگرایی، خود ناتوان سازی و استرس بود. جامعه آماری دانشجویان ورزشکار دانشگاه های سطح شهر تهران بود که از این جامعه آماری 169 نفر به صورت در دسترس انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از "سیاهه اعتیاد به تمرین فرم کوتاه"، پرسشنامه اضطراب، استرسو افسردگی (داس 21)، مقیاس کمالگرایی چندبعدی ورزشی-2، و مقیاس خود ناتوان سازی (جونز و رودالت) استفاده شد. داده با استفاده از مدل رگرسیون خطی چندگانه تحلیل شدند. یافتهها نشان داد خودناتوان سازی، کمال گرایی و استرس در مدل، توانایی پیش بینی متغیر اعتیاد به تمرین را دارا بودند؛ همچنین رابطه مثبت و معناداری بین خودناتوان سازی، کمال گرایی و استرس با اعتیاد به تمرین وجود دارد. بنابراین برای کنترل اعتیاد به تمرین می بایست به خودناتوان سازی، کمال گرایی و استرس توجه داشت.
۹.

رواسازی و پایایی نسخه فارسی پرسش نامه هیجان ورزشی (SEQ) در ورزشکاران ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روایی پایایی هیجان خلق مهارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۳۴
هدف پژوهش حاضر، تعیین روای ی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه هیجان ورزشی بود. 224 نفر ورزشکار (86 مرد و 138 زن) در سه سطح مهارتی نخبه، زیرنخبه و ماهر شهر تهران به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. با استفاده از روش ترجمه-بازترجمه، روایی ص و محتوایی (84/0) نسخه فارسی پرسش نامه توسط متخصصان روانشناسی ورزش و متخصص آموزش زبان انگلیسی تایید شد و با مقایسه دو متن انگلیسی (متن اصلی و متن به دست آمده از ترجمه فارسی به انگلیسی) اصلاحات لازم انجام و فرم نهایی فارسی پرسش نامه هیجان ورزشی تهیه گردید. نتایج روایی عاملی سازه به روش تحلیل عاملی بیانگر برازش مطلوب مدل پنج عاملی و 22 سوالی نسخه فارسی پرسشنامه هیجان ورزشی بود که نشانگر تایید روایی سازه این پرسش نامه بود. نتایج آزمون ضریب همبستگی نیز ارتباط معناداری (05/0> p) بین عوامل مشترک و مفروض بین پرسش نامه هیجان ورزشی و پرسش نامه حالات خلقی برومز نشان داد که بیانگر تایید روایی ملاک این پرسش نامه است. ضرایب همبستگی درون طبقه ای با روش ICC نشان داد همسانی درونی و پایایی زمانی (در بازه زمانی دو هفته) تمامی پنج عامل از مقدار قابل قبولی برخوردار است (7/0r=). با توجه به اینکه داده های پژوهش حاضر در شرایط پیش از رقابت جمع آوری شد، از نسخه فارسی پرسشنامه هیجان ورزشی می توان به عنوان ابزاری جهت مطالعه و ارزیابی هیجانات ورزشکاران ایرانی در شرایط پیش از رقابت بهره برد.
۱۰.

شناسایی شاخص های روانشناختی در فرایند جانشین پروری مربیان ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جانشین پروری روانشناسی ورزشی رفتار نگرش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۴۸
هدف پژوهش حاضر شناسایی شاخص های روانشناختی در فرایند جانشین پروری مربیان ورزشی بود. روش پژوهش از نوع کیفی بود که با توجه به روش داده بنیاد با توجه به رهیافت ظاهرشونده گلیسر انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان آگاه به موضوع پژوهش بودند که بر حسب انتخاب هدفمند تعداد 15 نفر از این افراد به عنوان نمونه پژوهش مشخص گردیدند. نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری انجام یافت. ابزار گردآوری پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها در س ه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام، سپس مدل پژوهش طراحی شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاضر از نرم افزار مکس کیو دی ای استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که شاخص های روانشناختی در فرایند جانشین پروری مربیان ورزشی شامل پنج دسته شاخص رفتاری، نگرشی، اجتماعی، مداخله ای و سلامتی استخراج گردید.
۱۱.

ارتباط چندکارگی رسانه ای با کیفیت خواب نوجوانان ورزشکار:نقش میانجی مشکلات عاطفی- رفتاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: چندکارگی رسانه ای کیفیت خواب مشکلات عاطفی رفتاری نوجوانان ورزشکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۳۹
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط چندکارگی رسانه ای با کیفیت خواب نوجوانان ورزشکار کشور با نقش میانجی مشکلات عاطفی رفتاری انجام شد. جامعه آماری از کلیه نوجوانان ورزشکار کشور که در فعالیت های ورزشی به صورت حرفه ای و نیمه حرفه ای مشارکت داشتند تشکیل شد. نمونه آماری 384 نفری (166 دختر و 218 پسر) با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شد. گردآوری داده ها از طریق پرسش نامه توانایی ها و مشکلات، میزان و نوع مصرف رسانه ای و کیفیت خواب انجام شد. به منظور تحلیل داده ها از روش ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی با رویکرد تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد بین چندکارگی رسانه ای با کیفیت خواب از طریق نقش میانجی مشکلات عاطفی رفتاری در نوجوانان ورزشکار کشور ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. بر اساس نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود با پیشگیری از بروز مشکلات عاطفی رفتاری شایع بین نوجوانان و ارائه آموزش های لازم در خصوص نحوه استفاده صحیح از رسانه ها با تأکید بر اهمیت فعالیت های ورزشی و تلاش در بهبود کیفیت خواب آنان می توان سبک زندگی سالم را بین آن ها ترویج داد.
۱۲.

بررسی نقش مدیریت جنجال بر جو اخلاقی در ورزش هندبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت جنجال جو اخلاقی هندبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۳۴
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مدیریت جنجال بر جو اخلاقی در ورزش هندبال طراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر از نظر ماهیت پژوهش، کاربردی؛ نحوه و روش پژوهش، آمیخته (کیفی-کمی)، استراتژی پژوهش، داده بنیاد با رویکرد گلیزری و منبع جمع آوری داده ها شامل مطالعه اسنادی و مصاحبه می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی، کلیه اساتید، کارشناسان و نخبگان صاحب نظر در زمینه مدیریت ورزشی و در بخش کمی، مربیان، بازیکنان و داوران هندبال می باشند. نمونه گیری بخش کیفی، هدفمند و به صورت گلوله برفی تا اشباع نظری 15 نفر انتخاب شدند و در بخش کمی، 380 نفر از بازیکنان، مربیان و داوران سطح اول هندبال کشور انتخاب شدند. مصاحبه ها از طریق نرم افزار مکس کیودا، در سه سطح باز، محوری و نظری کدگذاری شد. بر اساس نتایج، 499 کد باز شناخته شد که به 72 کد محوری و نُه کد نظری تفکیک شدند. سپس از طریق آزمون فریدمن اولویت بندی بین مقوله ها انجام شد که عوامل مؤثر بر مدیریت جنجال به ترتیب شامل عوامل سیاسی-اجتماعی، آموزش و آگاهی، اقتصادی-رفاهی، مدیریتی، فردی، منطقه بندی، جوسازی منفی، ویژگی های هندبال، و نقش رسانه بود. پرسش نامه محقق ساخته مدیریت جنجال با 36 گویه و 9 مؤلفه پی از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی به تایید کارشناسان رسید. همچنین از پرسش نامه استاندارد جو اخلاقی استفاده شد. نتایج نشان داد، مدیریت جنجال و مؤلفه های آن نقش بسزایی در جو اخلاقی مربیان، بازیکنان و داوران هندبال دارد. نظریه پژوهش حاضر با در نظر گرفتن نُه مقوله ارائه گردید. نتایج نشان داد که مدیریت جنجال بر جو اخلاقی تاثیر مثبتی دارد.
۱۳.

پیش بینی بهره وری روان شناختی کاراته کاها بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهره وری کاراته فضای رقابتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۳۷
پژوهش حاضر باهدف بررسی پیش بینی بهره وری روان شناختی کاراته کاها با تأکید بر متغیر جمعیت شناختی طراحی و اجرا گردید. جامعه آماری شامل ورزشکاران رشته کاراته در شهر اصفهان بودند که برحسب انتخاب در دسترس تعداد 365 نفر به عنوان نمونه مشخص شدند. در نهایت پس از پخش و جمع آوری پرسشنامه های پژوهش، تعداد 341 پرسشنامه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه استاندارد بود. نتایج نشان داد که در گام اول، سن به تنهایی 29 درصد از واریانس های بهره وری روان شناختی کاراته کاها را پیش بینی می نماید. همچنین در گام دوم نقش سن و تأهل، 36 درصد از واریانس های بهره وری روان-شناختی کاراته کاها را پیش بینی می نمود. در گام سوم نقش سن، تأهل و درآمد 40 درصد از واریانس های بهره وری روان شناختی کاراته کاها را پیش بینی می نمودند. در گام چهارم سن، تأهل، درآمد و تحصیلات، 44 درصد از ورایانس های بهره وری روان شناختی کاراته کاها را نمایان نمودند. به عبارتی در میان متغیرهای جمعیت شناختی به ترتیب سن، تأهل، درآمد و تحصیلات نقش پیش بینی کننده قوی در بهره وری روان شناختی کاراته کاها داشتند. نتایج پژوهش حاضر می تواند زمینه جهت شناسایی کاراته کاها مستعد در حوزه های روان شناختی را فراهم نماید.
۱۴.

نقش فضای مجازی بر واکنش های رفتاری و هیجانی ورزشکاران: مطالعه موردی نام های تجاری در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فضای مجازی واکنش های رفتاری واکنش های هیجانی ارزش ویژه برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۵۷
پژوهش حاضر به بررسی نقش فضای مجازی بر واکنش های رفتاری و هیجانی ورزشکاران: مطالعه موردی نام های تجاری در ورزش پرداخته است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و روش انجام آن، توصیفی از نوع همبستگی (رگرسیون) است. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی ورزشکاران حرفه ای شهر شیراز بودند (26387 نفر) بر اساس فرمول کوکران 379 نفر به عنوان نمونه پژوهش مشخص شدند. روش نمونه گیری، خوشه ای- تصادفی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسشنامه سنجش میزان استفاده از فضای مجازی خالدی و سقایی (2018) و پرسشنامه واکنش های رفتاری و هیجانی زارعی و ناصری اشترانی (2018) بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاضر از روش آماری معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار پی ال اس استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که فضای مجازی بر تاریخچه یادگیری، توجه انتخابی در مورد برند و همچنین انگیزه ورزشکاران به نام تجاری تأثیر معناداری دارد. نتایج پژوهش همچنین مشخص نمودند که فضای مجازی بر لذت، انگیختگی و تسلط بر فرآیند خرید ورزشکاران در قبال نام تجاری تأثیر معناداری دارد. همچنین مقدار تی همه روابط موجود در مدل پژوهش بیشتر از 58/2 می باشند بنابراین در سطح 99/0، فضای مجازی بر واکنش های رفتاری و هیجانی ورزشکاران به نام های تجاری در ورزش تأثیرگذار است. نتایج این پژوهش می تواند در شناخت راهکارهای روانشناختی مؤثر بر رفتار خرید ورزشکاران مؤثر باشد.
۱۵.

نقش مشارکت در فعالیت های اوقات فراغت ورزشی بر سرمایه روان شناختی کودکان دارای آسیب اقتصادی: نقش میانجی گری حمایت همسالان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اوقات فراغت حمایت همسالان سرمایه روان شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۴۱
پژوهش حاضر با هدف بررسی بررسی نقش مشارکت در فعالیت های اوقات فراغت ورزشی بر سرمایه روان شناختی کودکان دارای آسیب اقتصادی با نقش میانجی گری حمایت همسالان طراحی و اجرا گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کودکان دارای آسیب اقتصادی بودند. ابزار پژوهش حاضر شامل پرسش نامه استاندارد بود. مطابق با نتایج پژوهش مشخص شد مشارکت در فعالیت های اوقات فراغت ورزشی بر سرمایه روان شناختی کودکان دارای آسیب اقتصادی (445/0= تاثیر، 001/0=سطح معناداری) تاثیر مثبت و معنادارای دارد. نتایج نشان داد مشارکت در فعالیت های اوقات فراغت ورزشی بر حمایت همسالان کودکان دارای آسیب اقتصادی (582/0= تاثیر، 001/0=سطح معناداری) تاثیر مثبت و معنادارای دارد. نتایج همچنین نشان داد حمایت همسالان بر سرمایه روان شناختی کودکان دارای آسیب اقتصادی (423/0= تاثیر، 001/0=سطح معناداری) تاثیر مثبت و معنادارای دارد. به عبارتی حمایت همسالان نقش میانجی گری بر رابطه بین مشارکت در فعالیت های اوقات فراغت ورزشی و سرمایه روان شناختی کودکان دارای آسیب اقتصادی دارد.
۱۶.

ارائه الگو توسعه روان شناسی ورزشی در ورزش حرفه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روان شناسی ورزشی توسعه ورزش حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۴۶
پژوهش حاضر با هدف ارائه الگو توسعه روان شناسی ورزشی در ورزش حرفه ای ایران طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش حاضر از نوع آمیخته بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل خبرگان آگاه به موضوع پژوهش بودند. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر مصاحبه و پرسشنامه بود. نتایج نشان داد که عوامل علی بر پدیده اصلی تأثیر معناداری دارد. نتایج پژوهش همچنین مشخص نمود که پدیده اصلی بر راهبردها و همچنین شرایط زمینه ای بر راهبردها تأثیر معناداری دارد. نتایج پژوهش حاضر همچنین مشخص نمود که راهبردها بر پیامدها تأثیر معناداری دارد. نتایج مربوط به شاخص های برازش پژوهش نشان داد که الگو پژوهش از برازش مناسبی برخوردار می باشد؛ بنابراین در مسیر توسعه روان شناسی ورزشی در ورزش حرفه ای ایران نیاز است تا راهبردهای شناسایی شده به صورت مناسبی اجرایی گردد.
۱۷.

اثربخشی تصویرسازی هیپنوتیزمی بر مهارت های ذهنی ورزشکاران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصویرسازی هیپنوتیزمی مهارتهای ذهنی ورزشکاران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۳۸
هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی تصویرسازی هیپنوتیزمی، بر مهارت های ذهنی ورزشکاران رشته قایقرانی هیات استان تهران بود. روش این پژوهش نیمه آزمایشی که از طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش، شامل قایقرانان هیات استان تهران در سال 1400 بود. با توجه به ماهیت نیمه آزمایشی بودن پژوهش، نمونه پژوهش شامل 30 نفر(17 نفر خانم و 13 نفر آقا) از قایقرانان بود که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه، گواه (15 نفر، شامل هشت نفر خانم و هفت نفر آقا) و آزمایش (15 نفر، شامل نه نفر خانم و شش نفر آقا) قرار گرفتند. در این پژوهش به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه مهارت های ذهنی امست-3، استفاده شد. همچنین به منظور بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره و چند متغیره استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که تصویرسازی هیپنوتیزمی بر مهارت های ذهنی ورزشکاران تأثیر دارد و منجر به بهبود مهارت های ذهنی ورزشکاران می شود. با توجه به نتایج این پژوهش می توان گفت که یکی از روش های مؤثر در بهبود مهارت های ذهنی ورزشکاران رشته قایقرانی، تصویرسازی هیپنوتیزمی است.
۱۸.

تجربه زیستی آثار روان شناختی دوپینگ سیاسی در فوتبال حرفه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دوپینگ سیاسی روان شناختی رفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۲۹
پژوهش حاضر با هدف تجربه زیستی آثار روان شناختی دوپینگ سیاسی در فوتبال حرفه ای ایران طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش حاضر از آمیخته نوع همبستگی بود. روش کیفی مورد استفاده در پژوهش حاضر از نوع پدیدارشناسی بود. پدیدارشناسی به بررسی تجربیات واقعی افراد می پردازد و اعتقاد براین است که در این تجربیات جوهره هایی وجود دارند که قابل فهم و بررسی هستند. مشارکت کنندگان در پژوهش حاضر شامل بازیکنان فوتبال حرفه ای بودند که در لیگ برتر فوتبال ایران فعالیت داشتند و تجربه دوپینگ سیاسی در ورزش دریافت کرده اند. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. طی این پژوهش سه مضمون اصلی و 16 مضمون فرعی استخراج گردید. با توجه به نتایج پژوهش حاضر آثار روان شناختی دوپینگ سیاسی در فوتبال حرفه ای ایران در سه بخش شامل آثار رفتاری، آثار روانی و آثار اجتماعی مشخص گردید.
۱۹.

مطالعه توسعه رشد اجتماعی در بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رشد اجتماعی مهارت اجتماعی تغییرات فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۳۵
هدف پژوهش حاضر بررسی مطالعه توسعه رشد اجتماعی در بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران بود. روش پژوهش از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل بازیکنان لیگ برتر فوتبال کشور بود که براساس برآوردها تعداد این افراد شامل 400 نفر بود. برحسب انتخاب دردسترس و جدول مورگان تعداد 196 نفر به عنوان نمونه پژوهش مشخص شدند. پس از توزیع و جمع آوری پرسش نامه های پژوهش، تعداد 165 پرسش نامه جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری پژوهش حاضر شامل پرسش نامه استاندارد عسکرنیا و همکاران (2020) بود. روش آماری مورد استفاده شامل روش معادلات ساختاری بود. مطابق با نتایج الگوی پژوهش مشخص شد تمامی عوامل تاثیر معناداری بر توسعه رشد اجتماعی دارند. با توجه به اینکه میزان تی مشخص شده در تمامی عوامل بالاتر از 96/1 می باشد، لذا این عوامل تاثیر معناداری در رشد اجتماعی نمونه های پژوهش داشتند.
۲۰.

قیود سه گانه و فعالیت بدنی در دختران نوجوان: نقش میانجی اضطراب بدنی اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قیود نیوول اضطراب بدنی اجتماعی حمایت اجتماعی والدین فعالیت بدنی دختران نوجوان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۳۹
هدف از پژوهش حاضر مدل سازی معادلات ساختاری رابطه قیود نیوول (قیود فردی، تکلیف و محیط) و میزان فعالیت بدنی در دختران نوجوان و همچنین نقش میانجی اضطراب بدنی اجتماعی در ارتباط بین این دو بود. در این پژوهش مقطعی- همبستگی، 318 آزمودنی دختر (17-15سال) از بین دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر تبریز با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه محقق ساخته عوامل فردی، محیطی و تکلیف، پرسشنامه حمایت اجتماعی والدین و دوستان از ورزش، پرسشنامه فعالیت بدنی نوجوانان و مقیاس اضطراب بدنی اجتماعی هارت استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها، از طریق روش آماری همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS23 انجام شد. علاوه بر شاخص های آمار توصیفی از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار LISREL10.20استفاده شد. نتایج نشان داد مسیر مستقیم قیود سه گانه (فرد، محیط و تکلیف) به اضطراب بدنی اجتماعی و میزان فعالیت بدنی؛ مسیر مستقیم اضطراب بدنی اجتماعی به میزان فعالیت بدنی، و مسیر غیرمستقیم قیود سه گانه به میزان فعالیت بدنی با میانجی اضطراب بدنی اجتماعی معنادار است. نتایج این پژوهش نقش حمایت اجتماعی والدین و همچنین دوستان برای مشارکت نوجوانان در فعالیت بدنی را روشن تر می سازد. باید توجه داشت که سطوح متعددی از عوامل مختلف مانند محیط های حمایتی و اجتماعی می توانند با تعامل یکدیگر، بر میزان فعالیت بدنی به عنوان یک رفتار سلامتی مهم در دختران نوجوان تأثیر گذار باشند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان