مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش

مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش

مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش دوره دوم تابستان 1394 شماره 2 (پیاپی 6) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

شناسایی دلایل موفقیت و عدم موفقیت کشورها در بازیهای المپیک(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۳۸
با توجه به تناقضات مربوط به نقش شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اقلیمی در کسب مدال های ورزشی، تحقیق حاضر به منظور تعیین عوامل مؤثر بر عملکرد کشورها در بازیهای المپیک انجام شد. پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی و میدانی طی سال های 2000، 2004، 2008 و 2012 انجام شد. جامعه و نمونه ی آماری، برابر و شامل 297 کشور بوده اند. تعداد مدال های کسب شده در این رقابت ها به عنوان شاخص عملکرد ورزشی هر کشور تعیین شد. داده های میزان تولید ناخالص داخلی، جمعیت، امید به زندگی، اندازه کاروان و میزبانی به روش کتابخانه ای جمع آوری گردید. داده ها نرمال با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح معنی داری پنج درصد بررسی شد. اندازه ی کاروان (004/0 p= و125/3t=)، جمعیت (010/0 p= و277/2t=) و امید به زندگی (027/0 p= و349/2t=) در تعامل با هم بر عملکرد کشورها مؤثر بودند. با توجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گیری کرد که افزایش تولید ناخالص داخلی، بهبود توزیع درآمد و شاخص سلامت (امید به زندگی) استان های کشور در بهبود عملکرد ورزش کشورها مؤثر است. بنابراین، توصیه می شود تا در راستای بهبود عوامل مؤثر و رفع موانع رشد عملکرد ورزش قهرمانی در میادین بین المللی- جهانی برنامه ریزی لازم انجام شود.
۲.

رتبه بندی باشگاه های بدنسازی شهر رشت از نظر بهداشت با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۴۷
هدف از پژوهش حاضر، رتبه بندی باشگاه های بدنسازی شهر رشت از نظر بهداشت با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی مقایسه ای و جمع آوری اطلاعات با استفاده از چک لیست محقق ساخته شامل 51 معیار بهداشت به صورت میدانی انجام شد. روایی چک-لیست توسط برخی از صاحب نظران (اساتید دانشگاه و مدیران باشگاه های بدنسازی) مورد تایید قرار گرفت. به علت محدود بودن حجم جامعه، حجم نمونه با جامعه برابر در نظر گرفته شد و در نهایت اطلاعات 44 باشگاه که بطور کامل در دسترس محقق قرار گرفته بود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از روش های تحقیق در عملیات، آنتروپی شانون جهت وزن دهی به معیارها و تاپسیس جهت رتبه بندی باشگاه ها به وسیله نرم افزار EXCEL استفاده شد. یافته ها نشان داد در معیار بهداشت دو باشگاه 4A، 36A با مقدار 1Ci= بهترین رتبه و دو باشگاه 27A، 33A با مقدار 05/0 Ci= پایین ترین رتبه را به خود اختصاص دادند. اماکن ورزشی به عنوان یک محصول ورزشی که به مشتریان و استفاده کنندگان آن عرضه می شوند محسوب می شوند. با رتبه بندی این محصول ورزشی با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره، این امکان برای مشتریان این محصول فراهم می شود که با توجه به امتیاز بدست آمده توسط این مدل بهترین تصمیم را در انتخاب محصول خود گرفته و همچنین این امکان برای ارائه کنندگان این محصول فراهم می شود که بتوانند با رتبه ای که محصول آن ها بدست می آورند، با رفع نقاط ضعف جهت بهبود یا تثبیت موقعیت محصول خود اقدام نمایند.
۳.

بررسی دلایل مثبت و منفی ورود ورزشکاران به عرصه سیاست(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۲۷
این پژوهش با هدف بررسی دلایل مثبت و منفی ورود ورزشکاران به عرصه سیاست انجام گرفت. پژوهش از نوع توصیفی و از حیث جمع آوری اطلاعات پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق را ورزشکاران مستعد به عرصه سیاست تشکیل می داد (250 =N)، به این ترتیب، 154 ورزشکار که از شرایط فوق برخوردار بودند به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری داده ها دو پرسشنامه (11 سوالی دلایل مثبت و 7 سوالی دلایل منفی) محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی ابزار توسط متخصصین مورد تأیید قرار گرفت و پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ 0/87، 0/84 به ترتیب دلایل منفی و مثبت بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش تحلیل عاملی با چرخش متعامد استفاده شد. براساس تحلیل عاملی از 18 سوال دو پرسش نامه، 17 سوال با داشتن بار عاملی مناسب در 6 عامل ساز و کار اجتماعی، ساز و کار دیپلماتیک، تفکر ملی، حمایت ملی، سلاح اجتماعی و سلاح سیاسی قرار گرفتند. میزان اهمیت عامل ها از دیدگاه آزمودنی ها نشان داد، عامل ساز و کار اجتماعی به عنوان با اهمیت ترین عامل (20/56= درصد واریانس) دلایل مثبت ورود ورزشکاران به عرصه سیاست و عامل سلاح اجتماعی به عنوان با اهمیت ترین عامل (43/25= درصد واریانس) دلایل منفی ورود ورزشکاران به عرصه سیاست را تبیین می کند.
۴.

بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر و موانع مشارکت ورزشی معلولین شهر اهواز(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۳۳
هدف پژوهش حاضر اولویت بندی و شناسایی عوامل مؤثر و موانع مشارکت ورزشی معلولین شهر اهوازبود.تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری اطلاعات از نوع توصیفی - پیمایشی به شمار می آید. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه معلولین عضو جامعه معلولین شهراهواز بود (N=720 ) که تعداد 190نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه ای بود که گشتاسبی (1391) در پژوهش خود از آن استفاده کرده بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و در سطح آمار استنباطی از آزمون های tتک نمونه ایی و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد به ترتیب اهمیت، عوامل سلامتی و تندرستی ، لذت و نشاط و تعامل اجتماعی مهمترین عوامل مؤثر مشارکت در فعالیت های بدنی و در بین موانع مشارکت ورزشی معلولین عوامل اقتصادی، محیطی (حمل و نقل)، امکانات و تجهیزات و عوامل اجتماعی- فرهنگی مهمترین موانع می باشند.
۵.

شناسایی و اولویت بندی شاخص های انتخاب مدیران سازمان های ورزشی به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۵۸
مدیران سرمایه های راهبردی هر سازمان بشمار می آیند. انتخاب مدیران شایسته می تواند تمامی ارکان یک سازمان را تحت تاثیر خود قرار دهد. تحقیق حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی شاخص های انتخاب مدیران سازمان های ورزشی به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) انجام شد. مطالعه حاضر به روش آمیخته اکتشافی و در دو فاز کیفی و کمی و به صورت پی در پی انجام شد؛ جامعه تحقیق را کلیه مدیران با تجربه (بیش از 15 سال مدیریت در ورزش) به تعداد 50 نفر و متخصصان مدیریت ورزشی (افراد دارای دکترای تخصصی مدیریت ورزشی) به تعداد 60 نفر تشکیل می دادند که از این تعداد 80 نفر به روش تصادفی طبقه ای طبقه ای (37 نفر مدیر و 43 نفر متخصص)  به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. در مرحله اول با روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی به 12 نفر از متخصصان و باتجربه های حوزه مدیریت سازمان های ورزشی مراجعه و از طریق مصاحبه عمیق به شناسایی شاخص های اصلی انتخاب مدیران سازمان های ورزشی پرداخته شد. سپس این شاخص ها در یک پرسشنامه تحلیل سلسله مراتبی در اختیار نمونه تحقیق قرار داده شد و شاخص های شناسایی شده به وسیله نرم افزار Expert Choice11 و بر مبنای روش AHP مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد تحصیلات متناسب با مدیریت ورزشی با میانگین وزن 0/277 بیشترین اولویت را داشت و پس ازآن قدرت ارتباطات سیاسی با میانگین وزن 0/299 قرار داشت . توجه به شاخص های اساسی در انتخاب مدیران سازمان های ورزشی کمک خواهد کرد تا این سازمان ها بهتر از قبل در جهت اهداف از پیش تعیین شده حرکت نمایند.
۶.

رابطه ی بین عدالت سازمانی با بی تفاوتی سازمانی کارکنان ادارت ورزش و جوانان استان کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۳۲
هدف از این پژوهش بررسی رابطه ی بین عدالت سازمانی با بی تفاوتی سازمانی کارکنان درادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه ی آماری تحقیق تمامی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه (228 نفر) بود. برای تعیین نمونه آماری از روش کل شمار استفاده شد و نمونه آماری تحقیق متناسب با حجم جامعه در نظر گرفته شده است. ابزار مورد استفاده تحقیق، دو پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993) و پرسشنامه بی تفاوتی سازمانی دانایی فرد و همکاران ( 1389) بود که پایایی آن ها به ترتیب 85/0، 97/0، تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی و استنباطی (کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند گانه) با استفاده از نرم افزار، SPSS 22 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد بین عدالت سازمانی با بی تفاوتی سازمانی کارکنان ارتباط منفی معناداری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد عدالت سازمانی 28/0، از تغییرات بی تفاوتی سازمانی را تبیین می کند. بنابراین؛ به مدیران ادارات ورزش و جوانان پیشنهاد می شود که از طریق توجه ویژه به متغیر عدالت سازمانی؛ شرایط را برای کاهش بی-تفاوتی کارکنان در سازمان، فراهم نمایند
۷.

تحلیل آزمون چهارگزینه ای پایان ترم درس ژیمناستیک 2 در دانشگاه پیام نور(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۵۱
هدف از پژوهش حاضر تحلیل پاسخنامه های آزمون پایان ترم چهارگزینه ای ژیمناستیک 2 دانشگاه پیام نور از طریق تعیین روایی و درجه دشواری هریک از ماده های این آزمون بود. در این مطالعه در دانشگاه پیام نور آزمون ژیمناستیک 2 عملی دارای 24 ماده 4 گزینه ای است که روی 487 نفر در سطح کشور اجرا گردیده و با استفاده از مدل کلاسیک مورد ارزیابی قرار گرفت. محاسبه درجه دشواری و قدرت تشخیص هر سؤال نشان داد که تعداد 4 ماده از آزمون ژیمناستیک 2 عملی (ماده های 8، 13،19 و 24) از روایی کافی برخوردار نبوده و لازم است از مجموعه سؤال های آزمون ژیمناستیک 2 عملی حذف شود. در این آزمون فقط یک سؤال خیلی آسان وجود داشت؛ اما سؤال خیلی سخت مشاهده نشد. لازم به توضیح است قبل از حذف سؤال های ناروا 73/92 درصد آزمودنی ها ریزش داشتند و پس از حذف سؤال های ناروا ریزش آزمودنی ها به 69/10 درصد تقلیل یافت و به این ترتیب از ریزش تعداد 24 نفر جلوگیری می شود.
۸.

ارتباط بین نحوه گذراندن اوقات فراغت و سلامت روانی معلمان ورزشکار و غیر ورزشکار شهر شاهین شهر(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۴۷
هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین نحوه گذراندن اوقات فراغت و سلامت روانی معلمان ورزشکار و غیر ورزشکار شهر شاهین شهر بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه معلمان شهر شاهین شهر (280 نفر) می باشد که با استفاده از جدول مورگان 167 نفر به روش تصادفی انتخاب شدند. برای دست یابی به اهداف تحقیق از دو پرسشنامه استاندارد اوقات فراغت و سلامت روانی استفاده شد. روایی هردو پرسشنامه به تایید 15تن از متخصصین رسید و پایایی آنها با آلفای کرونباخ به ترتیب با 79/0، 82/0، محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله کلموگروف اسمیرنف ، t مستقل، t تک نمونهای، ضریب همبستگی اسپیرمن، خی دو و تحلیل واریانس یک طرفه با کمک نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که سلامت روانی معلمان ورزشکار در سطح مطلوبی قرار داشت (001/0=P، 22/12=t). همچنین معلمان ورزشکار نسبت به معلمان غیر ورزشکار زمان بیشتری از اوقات فراغت خود را صرف فعالیت های ورزشی می کردند. از دیگر نتایج تحقیق، اختلاف معنادار بین سطح سلامت روان معلمان ورزشکار و غیر ورزشکار شاهین شهر بود (01/0>P، 86/6=t) که نشان می دهد معلمان ورزشکار به طور معنی داری سلامت روان بیشتری نسبت به معلمان غیر ورزشکار دارند. همچنین بین میزان اوقات فراغت معلمان ورزشکار و غیر ورزشکارشهر شاهین شهر با تاکید بر فعالیت های ورزشی اختلاف معنی داری وجود داشت (001/0=P). در نهایت، بین سطح سلامت معلمان ورزشکار و نیز معلمان غیر ورزشکار شهر شاهین شهر با میزان فعالیت ورزشی در اوقات فراغت ارتباط معنی دار وجود داشت.
۹.

رابطه توانمند سازی و حمایت سازمانی ادراک شده با رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی شهر همدان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۳۹
مسأله ترک خدمت کارکنان و نیروهای متخصص یکی از معضلات سازمانی است که ضربه ای بر روند حرکت سازمان وارد نموده و برای مدیر سازمان که در پی حفظ، نگهداری، بهبود و بهره وری نیروی انسانی خود می باشد، به صورت یک مشکل مطرح است و توجه خاصی را می طلبد. بکارگیری روش های صحیح مدیریتی و همچنین ارتقاء سطح توانمندی کارکنان، انگیزه آنان را برای ارتباط پایدار و طولانی با سازمان افزایش می دهد. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی رابطه توانمند سازی و حمایت سازمانی ادراک شده با رضایت شغلی در بین دبیران تربیت بدنی شهر همدان بود.روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه دبیران تربیت بدنی شهر همدان، به تعداد 511 نفر بود و نمونه آماری بر اساس جدول کرجسی و مورگان، تعداد 217 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ح مایت سازمانی ادراک شده، پرسشنامه توانمندسازی و پرسشنامه رضایت شغلی بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی و استنباطی با بهره گبری از نرم افزارSPSS19 استفاده شد.نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین حمایت سازمانی ادراک شده و توانمند سازی کلی با رضایت شغلی رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. همچنین، بین مولفه های توانمندسازی (معنی داری، شایستگی، استقلال(حق انتخاب) و تأثیر گذاری)، با رضایت شغلی رابطه معنی داری بدست آمد. بر اساس نتایج رگرسیون گام به گام، حمایت سازمانی ادراک شده و ابعاد توانمندسازی به ترتیب توان تبیین حدود 0/51 و 0/53 از تغییرات رضایت شغلی را دارند. ادارات آموزش و پرورش می توانند با سرمایه گذاری و توجه به بحث های توانمندسازی و حمایت سازمانی ادراک شده در دبیران تربیت بدنی، توانایی آنان در انجام وظایف محوله برای ارتقای رضایت شغلی خود در سازمان را ارتقاء بخشند.
۱۰.

رابطه درک حمایت سازمانی، درگیری شغلی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی استان همدان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۴۴
هدف از پژوهش حاضر رابطه درک حمایت سازمانی، درگیری شغلی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی استان همدان می باشد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه معلمان تربیت بدنی استان همدان به تعداد 763 نفر می باشد. از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای با تخصیص متناسب استفاده گردید و نهایتا 350 نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران(1990)، پرسشنامه درگیری شغلی کانونگو(1982) و پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگر و همکاران(1986) استفاده گردید. روایی پرسشنامه های مذکور توسط 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی بدست آمد و پایایی آن ها نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب (78/0=α)، (82/=α)، (87/0 =α)، تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده از آمار توصیفی(میانگین، انحراف استاندارد ....) و آمار استنباطی(k-s، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک راهه و رگرسیون) استفاده گردید. نتایج نشان داد که میانگین درگیری شغلی(55/3 ) بیشتر از رفتار شهروندی(36/3) و درک حمایت سازمانی(68/2) می باشد. بین درک حمایت سازمانی و درگیری شغلی ارتباط معنی داری وجود دارد(p

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲