مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش

مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش

مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش دوره پنجم زمستان 1397 شماره 4 (پیاپی 20) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

رابطه بین کیفیت خدمات و نیات رفتاری با نقش میانجی ارزش درک شده و اعتماد در تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۲۵
هدف از مطالعه حاضر ارتباط بین کیفیت خدمات و نیات رفتاری با نقش میانجی ارزش درک شده و اعتماد در تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران بود. این مطالعه از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن را تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران تشکیل می دادند. با توجه به این که حجم جامعه آماری نامحدود بود از نمونه گیری تصادفی طبقه بندی استفاده شد و در مجموع 944 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در رابطه با متغیرهای تحقیق نظرسنجی شد. داده های حاصله توسط آزمون مدل سازی معادله ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد (i) کیفیت خدمات، ارزش درک شده و اعتماد اثر مستقیم و مثبتی بر روی نیت رفتاری دارند، (ii) کیفیت خدمات اثر مستقیم و مثبتی بر روی اعتماد و ارزش درک شده دارد، (iii) ارزش درک شده اثر مستقیم و مثبتی بر روی اعتماد دارد و در نهایت (iv) اثر کیفیت خدمات بر نیات رفتاری تماشاگران به واسطه ارزش درک شده و اعتماد مستقیم و مثبت بود. این مطالعه به درک بهتر تأثیر نسبی کیفیت خدمات، ارزش درک شده و اعتماد بر نیات رفتاری تماشاگران کمک می کند. علاوه براین، این مطالعه بینش مربوط به تحقیقات علمی قبلی در زمینه متغیرهای مذکور را بهم مرتبط می سازد.
۲.

تعیین شاخص های ارزیابی رفتار مدیران برای حکمرانی خوب در فدراسیون های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۳۴
این پژوهش با هدف تعیین شاخص های ارزیابی رفتار مدیران برای حکمرانی خوب در فدراسیون های ورزشی انجام گرفت. فرایند انجام پژوهش در دو مرحله کمی و کیفی صورت گرفت و از رویه کورس برای ساخت پرسش نامه و شناسایی شاخص ها استفاده شد. در مرحله اول، شناسایی شاخص های حکمرانی خوب از طریق بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش، مصاحبه با 29 ارزیابان مستقل انجام گرفت که 114 شاخص شناسایی شد. در مرحله بعد، 11 تن از ارزیابان خبره در خصوص روایی محتوایی شاخص ها با فرم های CVR و CVI اظهار نظر کردند و 9 شاخص در این مرحله حذف شد. پایایی پرسش نامه نهایی به روش پایایی اشتراکی تأیید و در اختیار 305 نفر ارزیاب گروهی از ذینفعان 8 فدراسیون منتخب قرار گرفت. از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 23 و اسمارت پی ال اس نسخه 3 برای تحلیل داده ها استفاده شد. بر اساس یافته های تحقیق، شاخص های استخراج شده در 8 بعد شفافیت و پاسخگویی، مشارکت جویی، قانون مداری، مسئولیت پذیری، مبارزه با فساد، رعایت موازین اخلاقی، نظارت و کنترل، اثربخشی قرار گرفتند که توانستند  773/0درصد رفتار مدیران برای حکمرانی در فدراسیون های ورزشی را پیش بینی کنند. میزان اهمیت ابعاد از دیدگاه آزمودنی ها نشان داد، بعد شفافیت و پاسخگویی بااهمیت ترین بعد (886/4β=) و بعد موازین اخلاقی کم اهمیت ترین (966/2β=) در تبیین مفهوم حکمرانی خوب در فدراسیون های ورزشی بود.
۳.

مطالعه اثر رهبری تحول گرا بر بهره وری نیروی انسانی با توجه به نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان (مطالعه موردی: وزارت ورزش و جوانان)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۱۵
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر رهبری تحول گرا بر  بهره وری نیروی انسانی با توجه به نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی در وزارت ورزش و جوانان انجام گرفت. نمونه ی آماری پژوهش حاضر را 308 نفر از مدیران و کارشناسان ستادی وزارت ورزش و جوانان تشکیل می دهند. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلد اسمیت (1980)، رهبری تحول گرا باس (2003) و پرسش نامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر (1995) استفاده شد که روایی و پایایی آن ها مورد تأیید قرار گرفت. برای بررسی و آزمون فرضیه ها از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رهبری تحول گرا بر توانمندسازی روانشناختی و بهره وری نیروی انسانی اثر مثبت دارد. همچنین توانمندسازی روانشناختی بر بهره وری نیروی انسانی اثر مثبت داشته و در رابطه بین رهبری تحول گرا و   بهره وری نیروی انسانی نقش میانجی جزئی دارد. بنابراین رهبری تحول گرا و توانمندسازی روانشناختی و ابعاد آن ها   می توانند عوامل موثری در جهت بهبود بهره وری نیروی انسانی باشند.
۴.

تدوین مدل تورش های رفتاری سرمایه گذاران در ورزش استان کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۰
هدف از این پژوهش تدوین مدل تورش های رفتاری سرمایه گذاران در ورزش  استان کرمانشاه بود. جامعه آماری این تحقیق شامل  متخصصین مدیریت ورزشی، اقتصاد و بازاریابی، سرمایه گذاران بخش خصوصی، مدیران باشگاه ها و هیئت های ورزشی بودند. نمونه گیری بصورت نمونه گیری در دسترس انجام پذیرفت. حجم جامعه نامحدود بود و تعداد 160 نفر نمونه آماری تحقیق را تشکیل دادند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته تورش های رفتاری سرمایه گذاران بود، روایی پرسشنامه به تایید متخصصین ورزشی و اقتصاد رسید. پایای پرسشنامه در یک آزمون مقدماتی 81/0 گزارش شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی ازجمله K_S، تحلیل عاملی تائیدی و تحلیل مسیر با کمک دو نرم افزار SPSS 22 و Smart pls. 3 استفاده شد. درنهایت الگوها، به وسیله فن الگو سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت تا میزان تأثیر و ارتباط هریک از عوامل تعیین گردد. یافته های پژوهش حاکی از این بود که داده های این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری تحقیق در مدل های تدوین شده برازش  مناسبی دارد. اولویت بندی عوامل بر اساس توانایی تبیین متغیر تورش های رفتاری سرمایه گذاران بدین ترتیب بود. تورش های اقتصادی 78/0، تورش های شناختی 74/0، تورش های مکاشفه ای 49/0، تورش های ترجیحی 48/0،  تورش های عاطفی 38/0. در اولویت قرار گرفتن مسائل اقتصادی حاکی از تاثیر بالای منافع اقتصادی در تصمیم گیری و سوگیری  سرمایه گذاران برای حضور در عرصه ورزش می باشد.
۵.

تدوین مدل ساختاری نوآوری سازمانی بر اساس سرمایه اجتماعی در بین کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۲۸
هدف از انجام پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی ، تدوین مدل نوآوری سازمانی بر اساس سرمایه اجتماعی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان بودند (890 =N)؛ که با توجه به جدول کرجسی و مورگان 396 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری جمع آوری داده ها شامل دو پرسشنامه نوآوری سازمانی جیمنز و همکاران (2008) و سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998) بود. روایی صوری پرسشنامه ها توسط 15 تن از اساتید مدیریت ورزشی تایید گردید و پایایی آن ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در یک نمونه اولیه 30 نفره برای پرسشنامه نوآوری سازمانی و سرمایه اجتماعی به ترتیب 928/0 =α و 971/0=α گزارش شد. داده ها با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری از طریق نرم افزار SPSS23 و LISREL8.5 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج مدل ساختاری نوآوری سازمانی بر اساس سرمایه اجتماعی نشان داد که تمامی سوالات دارای اثر معناداری در مدل ارائه شده می باشند (01/0>P). شاخص های برازش مدل ساختاری از برازندگی مناسبی برخوردار است. همچنین سرمایه اجتماعی توانسته اثر معناداری بر نوآوری سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان داشته باشد (01/0>, P19/11=, t64/0=β). به نظر می رسد سرمایه اجتماعی بر فعالیت های نوآوری سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان تأثیر معناداری دارد. این امر می تواند صرف خلق ایده های جدید و فعالیت های نوآورانه در این وزارتخانه گردد.
۶.

اثر مسئولیت اجتماعی و جو اخلاقی سازمان بر درگیر شدن در شغل کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۳
هدف پژوهش حاضر، مطالعه اثر مسئولیت اجتماعی و جو اخلاقی سازمان بر درگیر شدن در شغل کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان بود. تحقیق حاضر، توصیفی– پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان به تعداد 220 نفر بود که کل جامعه به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب گردید. برای جمع آوری داده های تحقیق، از پرسش نامه های مسئولیت اجتماعی لچوگا (2012)، جو اخلاقی آرنائود و همکاران (2002) و درگیر شدن در شغل اسکس (2006) استفاده شد. ضریب پایایی پرسش نامه ها به ترتیب 89/0، 81/0 و 85/0 محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها و شناسایی اثرات متغیرهای تحقیق، مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار پی ال اس استفاده شد. نتایج نشان داد که تعهد به کارکنان اثر معنی داری بر درگیر شدن در شغل کارکنان ندارد. اثر تعهد به جامعه بر درگیر شدن شغلی کارکنان مثبت و معنی دار بود. همچنین اثر مثبت تعهد به مشتریان بر درگیر شدن در شغل کارکنان تأیید گردید. در نهایت یافته های پژوهش نشان داد که جو اخلاقی سازمان اثری مثبت و معنی دار بر درگیر شدن در شغل کارکنان دارد. با توجه به نتایج تحقیق می توان چنین نتیجه گیری کرد که توسعه مسئولیت اجتماعی و ایجاد جو اخلاقی مثبت در ادارات ورزش و جوانان می تواند می تواند موجب افزایش درگیر شدن کارکنان در شغل گردد.
۷.

اثر کیفیت زندگی بر فلات شغلی و بی تفاوتی سازمانی کارکنان کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۲۳
هدف این پژوهش بررسی اثر کیفیت زندگی کاری بر فلات شغلی و بی تفاوتی سازمانی کارکنان کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران بود.. روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، تمام کارمندان اداری کمیته ملی المپیک (88N=) بودند و نمونه به صورت کل شمار در نظر گرفته شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه های استاندارد کیفیت زندگی کاری والتون (1973)، بی تفاوتی سازمانی دانایی فرد و همکاران (1385) و پرسشنامه فلات شغلی دونالد آلفرد (2008) بود که پایایی آن ها به ترتیب 87/0، 93/0 و 75/0 تعیین شد. برای روایی صوری و محتوایی از نظر خبرگان و برای روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. برای تحلیل داده ها و برازش مدل از مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS Smart استفاده شد.. یافته ها نشان داد، کیفیت زندگی بر دو متغیر فلات شغلی و بی تفاوتی سازمانی کارکنان تأثیر منفی و معکوسی دارد همچنین فلات شغلی بر بی تفاوتی سازمانی تأثیر مثبت و مستقیمی دارد. در خصوص نقش میانجگری فلات شغلی بین دو متغیر کیفیت زندگی و بی تفاوتی سازمانی با توجه به معنادار بودن مسیرها می توان فلات شغلی را یک متغیر میانجی جزئی بین دو متغیر نامید. همچنین شاخص برازش مدل تدوین شده 740/0=GOF گزارش شد و مدل به عنوان مدلی قوی برازش گردید. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود که سازمان ها از طریق بهبود برنامه های کیفیت زندگی کاری، شرایط را برای کاهش بی تفاوتی و فلات شغلی کارکنان در سازمان فراهم کنند.
۸.

تاثیر کیفیت خدمات ادراک شده بر رفتار شهروندی مشتریان باشگاه های ورزشی شهر اصفهان با نفش میانجی تعهد مشتری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۳۸
هدف از این تحقیق تاثیر کیفیت خدمات ادراک شده بر رفتار شهروندی مشتریان باشگاه های ورزشی شهر اصفهان با نفش میانجی تعهد مشتری بود. روش پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری شامل همه مشتریان باشگاه های ورزشی شهر اصفهان می باشد. نمونه اماری 390 نفر بر اساس جدول مورگان براورد شد. ابزار استفاده شده در پژوهش حاضر پرسشنامه سنجش کیفیت ادراک شده خدمات سروکوال که توسط پاراسورامان و همکارانش (1988)و پرسشنامه رفتار شهروندی مشتری گروت ( (2005و پرسشنامه سنجش تعهد مشتری بیتسون و همکاران (2006) برای ارزیابی متغیرهای تحقیق بود که روایی صوری و محتوایی هر یک از پرسشنامه ها به تأیید 15 تن از اساتید مدیریت ورزشی در حوزه ی رفتار سازمانی رسید. برای تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش از روش ضریب همبستگی و روش بوت استراپ و معادلات ساختاری و نرم افزارهای pls, Spss استفاده شد. نتایج نقش تعهد مشتریان باشگاه های ورزشی شهر اصفهان به عنوان نقش میانجی جزئی مورد تأیید قرار گرفت.
۹.

رابطه هوش سیاسی و هوش کلامی با سبک رهبری تحولی مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۴۶
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه هوش سیاسی و هوش کلامی با سبک رهبری تحولی مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان انجام گرفت. پژوهش حاضر از لحاظ نحوه گردآوری داده ها و روابط بین متغیرها از دسته پژوهش های توصیفی – همبستگی بوده و از لحاظ اهداف پژوهش از نوع کاربردی می باشد که به روش میدانی به اجرا درآمد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان و مدیران وزارت ورزش و جوانان بود (700= N)، که 60 نفر از مدیران به صورت کل شمار و 200 نفر از کارمندان به روش تصادفی ساده و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند (260=n). در این تحقیق از سه پرسشنامه استاندارد هوش کلامی ، هوش سیاسی و سبک رهبری تحولی استفاده شد. به منظور بررسی اطلاعات از آزمون های کلموگروف اسمیرنف، همبستگی پیرسون و رگرسیون با استفاده از نرم افزار spss 20 استفاده شد. نتایج نشان داد که هوش سیاسی و هوش کلامی نمونه های تحقیق در سطح مطلوبی قرار دارد. همچنین نتایج نشان داد بین هوش سیاسی و سبک رهبری تحولی (001/0= p،52/0 r269=) و همچنین بین هوش کلامی و سبک رهبری تحولی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (001/0= p،65/0 r269=). در نهایت اینکه نتایج نشان داد هوش کلامی و هوش سیاسی پیش بینی کننده های خوبی برای رسبک هبری تحولی هستند.
۱۰.

تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکردسازمانی با تاکید بر نقش استراتژیک خوشنامی بر کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۹
هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد سازمانی، با تاکید بر نقش میانجی خوشنامی بر کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب ایران می باشد. این پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی - همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق را کلیه ی کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب ایران به تعداد 600 نفر تشکیل داده که برای نمونه گیری از روش نمونه گیری طبقه ای نامتناسب و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید و در نهایت220 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. در این تحقیق از سه پرسشنامه ی استاندارد مسئولیت اجتماعی،عملکرد سازمانی پاترسون و ضریب خوشنامی سازمان به منظور گردآوری اطلاعات استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدلسازی معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار لیزرل استفاده گردید. نتایج نشان داد که مسئولیت اجتماعی بر علمکرد با ضریب استاندارد 20/0 اثر مثبت و مستقیم و معنیداری دارد. همچنین مسئولیت اجتماعی بر خوشنامی نیز با ضریب اثر 58/0 اثر مستقیم مثبت و معنیداری دارد و خوشنامی بر عملکرد با ضریب اثر 30/0 اثر مستقیم مثبت و معنیداری دارد و در نهایت مسئولیت اجتماعی بر عملکرد با نقش میانجی خوشنامی با ضریب اثر 17/0 اثر غیر مستقیم و معنی داری دارد. بنابراین به ادارات مذکور توصیه میشود که کارکنان را با برنامه متنوع به سمت داشتن مسئولیت پذیری سوق دهند و زمینهی ایجاد خوشنامی را در سازمان فراهم نمایند و بدین شکل عملکرد سازمانی را بالا ببرند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲