مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش

مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش

مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش دوره پنجم بهار 1397 شماره 1 (پیاپی 17) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تعیین روابط علی انگیزه های کششی و رانشی بر رفتار گردشگران ورزشی: نقش میانجی رضایت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگیزه ها رضایت مندی رفتار گردشگران ورزشی نقش میانجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۹۹
شناسایی انگیزه های گردشگران ورزشی به عنوان مفهومی اساسی در درک رفتار و روند تصمیم آنان مطرح است. بنابراین هدف از این پژوهش، تعیین روابط علی انگیزه های کششی و رانشی بر رفتار گردشگران ورزشی: نقش میانجی رضایت بود. روش شناسی پژوهش حاضر از منظر هدف؛ کاربردی و از منظر روش توصیفی – همبستگی به طور مشخص مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS 3 بود. جامعه ی آماری پژوهش حاضر را گردشگران ورزشی استفاده کننده از ورزش های آبی شهر رامسر بر اساس روش نمونه گیری تصادفی با در نظر گرفتن توان آماری 90/0 با استفاده از نرم افزار PASS (298) نفر را تشکیل دادند. یافته ها حکایت از اثرگذاری مثبت و معنی دار در مسیر مستقیم انگیزه ها بر رضایت و رفتارآتی گردشگران ورزشی داشت. از طرفی در بررسی نقش میانجی رضایت گردشگران، نتایج حاکی از وجود روابط مثبت و معنی دار جزئی انگیزه های کششی و عدم وجود روابط معنی دار مربوط به انگیزه های رانشی در ارتباط بین انگیزه ها و رفتارآتی گردشگران ورزشی داشت. با توجه به نتایج پژوهش، لزوم اندیشیدن تمهیداتی در راستای تفکیک انگیزه های گردشگران ورزشی در مراکز تفریحی ورزشی به منظور جلب رضایت آنان و تأثیرگذاری مثبت بر رفتارآتی آنان به مدیران، بازاریابان مراکز خدماتی – تفریحی پیشنهاد می شود.
۲.

اثر سرمایه فکری بر بهره وری با تأکید بر تسهیم دانش در کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه فکری بهره وری تسهیم دانش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۱۱۱
هدف از انجام این تحقیق، تحلیل اثر سرمایه فکری بر بهره وری با تأکید بر تسهیم دانش در کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی می-باشد روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی و نوع تحقیق کاربردی است و جامعه آماری آن شامل کلیه کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی به تعداد 165 نفر می باشد. به علت محدود بودن جامعه کلیه افراد مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت گردآوری داده ها، از سه پرسشنامه استاندارد فکری سرمایه بنتیس(1998)، بهره وری هرسی و گلد اسمیت(1980) و تسهیم دانش هسلت(2003) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به وسیله نرم افزارهای SPSS و LISRELاستفاده شد. همچنین، بر اساس مدل ارایه شده می توان گفت سرمایه فکری با میزان ضریب 89/0 اثر بالایی بر تسهیم دانش و با مقدار ضریب 58/0 نیز اثر مثبت ومتوسطی بر بهره وری دارد. تسهیم دانش نیز با ضریب بتای 43/0 اثر مثبت و متوسطی بر بهره وری دارد .نتیجه این که، متغیر تسهیم دانش متغیر سرمایه فکری و بهره وری را به صورت مثبت و نسبی میانجی گری می کند.
۳.

طراحی و تدوین مدل ارتباطی تطابق در محیط کار و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان: نقش میانجی رفتار مدنی سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تطابق فرد - سازمان تطابق فرد - گروه تطابق فرد - شغل رفتار مدنی سازمانی عملکرد شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۰ تعداد دانلود : ۱۱۸
هدف پژوهش حاضر، طراحی و تدوین مدل تطابق در محیط کار بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان با نقش میانجی رفتار مدنی سازمانی بود. جامعه آماری در این پژوهش کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان می باشد که نمونه ای به حجم 170 نفر (130 نفر مرد و 40 نفر زن) با استفاده از روش نمونه-گیری تصادفی چندمرحله ای از میان جامعه مذکور انتخاب شد. طرح پژوهش حاضر، پژوهش حاضر از نوع تحلیل ماتریس کوواریانس یا همبستگی (تحلیل مسیر) است. ابزارهای مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه تطابق فرد – سازمان پیاسنتین و چپمن (2006)، پرسشنامه تطابق فرد – گروه واگل و فلدمن (2009)، پرسشنامه تطابق فرد – شغل کیبل و درو (2002)، پرسشنامه رفتار مدنی سازمانی گراهام و دینش (1994) و پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون (1970) می باشند. نتایج نشان داد تطابق فرد- سازمان از طریق رفتار مدنی سازمانی با عملکرد شغلی رابطه دارد. همچنین تطابق فرد- شغل از طریق رفتار مدنی سازمانی با عملکرد شغلی رابطه دارد. اما، تطابق فرد – گروه فقط به صورت غیرمستقیم از طریق رفتار مدنی سازمانی موجب ارتقای عملکرد شغلی می شود. رفتار مدنی سازمانی نیز با عملکرد شغلی ارتباط دارد. یافته های به دست آمده از تحلیل مسیر نشان داد مدل ساختاری از برازندگی خوبی برخوردار است و همه ی روابط ساختاری موجود در مدل در سطح 05/0> P معنادار می باشد.
۴.

نقش ساختار سازمانی در بکارگیری مدیریت مشارکتی در اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ساختارسازمانی مدیریت مشارکتی کارکنان ورزش و جوانان. هرمزگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۰۴
هدف پژوهش بررسی نقش ساختار سازمانی در بکارگیری مدیریت مشارکتی در ببین کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی همبستگی و تحلیلی است. جامعه ی آماری شامل تمامی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان به تعداد 97 نفر بودند. برای دستیابی به اهداف پژوهش از دو پرسشنامه ی ساختار سازمانی استیفن رابینز (1987) و مدیریت مشارکتی نظری کمیشانی (1384) استفاده شد. روایی هر دو پرسشنامه به تایید 10 تن از متخصصین رسید و پایایی آن ها در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی به ترتیب با مقدار ضریب آلفای کرونباخ 90/0 و 87/0 محاسبه شد. برای تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از ضریب همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری با کمک دو نرم افزار SPSS و Lisrel استفاده شد نتایج ضریب همبستگی نشان داد که بین ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت و تمرکز) با مدیریت مشارکتی رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. نتایج اثر پیچیدگی بر مدیریت مشارکتی برابر 50 درصد و معکوس (قدر مطلق عدد معناداری 33/3)، اثر رسمیت بر مدیریت مشارکتی برابر 55 درصد و معکوس (قدر مطلق عدد معناداری برابر 37/2) و اثر تمرکز بر مدیریت مشارکتی برابر 89 درصد و معکوس (قدر مطلق عدد معناداری برابر 14/5) می باشد. همچنین هر سه بعد ساختار سازمانی به میزان 63 درصد از مدیریت مشارکتی را تبیین می نمایند بنابراین می توان گفت ساختار سازمانی یکی از فاکتورهای مهم در مدیریت مشارکتی است و باید اهمیت مدیریت مشارکتی در بین سازمان ورزش و جوانان استان هرمزگان در نظر گرفته شود.
۵.

مطالعه نقش اخلاق کار بر استرس شغلی و فرسودگی شغلی (مورد مطالعه: دبیران تربیت بدنی مدارس متوسطه شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق کار استرس شغلی فرسودگی شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۲۱
چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر اخلاق کار بر استرس شغلی و فرسودگی شغلی دبیران تربیت بدنی مدارس متوسطه شهر تهران صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دبیران تربیت بدنی شهر تهران می باشد که حدود 1500 نفر در سال تحصیلی 95-96 می باشند که بر طبق جدول مورگان 306 نفر نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. همچنین جهت جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد اخلاق کار پتی، پرسشنامه استرس شغلی اسیپو و پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ استفاده شد. داده های پژوهش با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد اخلاق کار بر استرس شغلی و فرسودگی شغلی دبیران تربیت بدنی مدارس متوسطه شهر تهران اثر معکوس معناداری دارد و استرس شغلی بر فرسودگی شغلی دبیران تربیت بدنی اثر مثبت و معناداری داشت. واژه های کلیدی اخلاق کار، استرس شغلی، فرسودگی شغلی، دبیران تربیت بدنی
۶.

تبیین رابطه هوش معنوی و پرخاشگری با ملاحظه نقش میانجی تاب آوری در بین کنگ فو کاران آسیایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوش معنوی پرخاشگری تاب آوری کنگ فو کاران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۱۰۴
هدف از پژوهش حاضر، تیببن رابطه هوش معنوی و میزان پرخاشگری با ملاحظه نقش میانجی تاب آوری در بین کنگ فوکاران آسیایی. می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی ورزشکاران حاضر در مسابقات آسیایی کنگ فو می باشند. تعداد ورزشکاران رشته کنگ فو، حاضر در مسابقات آسیایی، 150نفر، شامل (120 مرد ورزشکار و 30 زن ورزشکار)، بود که با توجه به محدود بودن جامعه آماری مورد مطالعه، از طریق روش سرشماری (کل شماری)، کل جامعه آماری به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز این تحقیق از ابزار پرسشنامه های تاب آوری کانر و دیویدسون(2003) ، پرخاشگری پری(1992) و هوش معنوی کینگ(2008) استفاده شده است. به منظور بررسی تحقیق از مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به وسیله نرم افزار لیزرل استفاده شده است. یافته های تحقیق، نشان داد رابطه ی معنادار بین هوش معنوی و میزان پرخاشگری با توجه به نقش میانجی تاب آوری در کنگ فوکاران آسیایی وجود دارد. بنابراین نتیجه می گیریم که برخورداری از تجربیات معنوی بالا به عنوان برترین حامی تاب آوری، کاهش پرخاشگری را تضمین می کند.
۷.

تحلیل عاملی فرهنگسازان در ترویج فرهنگ ورزش در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل عاملی فرهنگسازان فرهنگ ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۹۱
هدف این تحقیق تحلیل عاملی فرهنگسازان در ترویج فرهنگ ورزش در ایران بود. روش شناسی تحقیق از نوع ترکیبی اکتشافی بود. یعنی ابتدا با روش کیفی فرهنگسازان و خلق کنندگان فعالیتهای ورزشی شناسایی و مدل مفهومی ساخته شد و سپس با استفاده از روش کمی معادلات ساختاری رویکرد حداقل مربعات جزئی یا PLS، نقش آنها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته پنج ارزشی لیکرت بود. روایی پرسشنامه به تایید ده تن از خبرگان مدیریت ورزشی رسید. نتیجه آزمون آلفای کرونباخ با مقدار 0.878 نشان داد پایایی پرسشنامه در سطح قابل قبولی است. جامعه آماری افرادی بودند که در خلق انواع فعالیتهای ورزشی در ایران نقش داشتند. 604 مورد از پرسشنامه های توزیع شده پاسخ داده شد (n=604). تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS22 و Smart-PLS انجام گرفت و سطح اطمینان 95% در نظر گرفته شد. یافته ها نشان داد؛ در حال حاضر؛ خانواده، دوستان و نهادهای اجتماعی، جامعه پزشکی، وزارت ورزش و رسانه ملی؛ در ترویج فرهنگ ورزش در جامعه نقش معناداری دارند ولی مدیران دولتی و سیاستمدارن، رهبران و علمای مذهبی، هنرمندان، ورزشکاران نخبه و افراد مشهور در ترویج فرهنگ ورزش منفعل هستند. با توجه به یافته ها ضرورت دارند مدیران ورزشی به منظور استفاده از پتانسیل فرهنگسازان مختلف جهت ترویج فرهنگ ورزش؛ راهکارهایی شناسایی و اجرا نمایند.
۸.

تدوین مدل مدیریت دانش و تفکرراهبردی براساس آمادگی سازمانی وزارت ورزش و جوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آمادگی سازمانی تفکرراهبردی مدیریت دانش وزارت ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۹۸
هدف از انجام این پژوهش، تدوین مدل مدیریت دانش و تفکر راهبردی بر اساس آمادگی سازمانی وزارت ورزش و جوانان می باشد. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان وزارت ورزش و جوانان تهران (890 نفر) بود که با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد350 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند، روش پژوهش، کمی و از نوع همبستگی است، و ابزاراندازه گیری؛ پرسشنامه های استاندارد آمادگی سازمانی ضیایی و همکاران (1390)، مدیریت دانش همتی (1389)، و تفکرراهبردی منوریان و همکاران (1391)، می باشد. روایی پرسشنامه ها با نظر 10 نفر از اساتید متخصص مدیریت ورزشی تأیید و پایایی آن ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای آمادگی سازمانی78/0، تفکرراهبردی 83/0و مدیریت دانش 75/0، به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون دوجمله ای و روش مدل معادلات ساختاری از طریق نرم افزار Smart-PLS استفاده شد. نتایج نشان داد بین سنجش آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش و تفکرراهبردی ارتباط معناداری وجود داشت. همچنین نتایج نشان داد که مدیریت دانش بر تفکرراهبردی تأثیر معناداری دارد. بررسی شاخص های نیکویی برازش مدل نیز نشان داد که مدل ساختاری مدیریت دانش و تفکر راهبردی بر اساس آمادگی سازمانی از براش مناسب و قابل قبولی برخوردار است (24/0GOF=). مدیران می-توانند به آمادگی سازمانی، به عنوان شاخص موفقیت آینده سازمان به منظور استقرار و ارتقاء استراتژی های منحصر به فرد توجه داشته باشند.
۹.

نقش میانجی مسئولیت اجتماعی در رابطه اخلاق حرفه ای مدیران با رفتار شهروندی هواداران باشگاه های فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق حرفه ای مسئولیت اجتماعی رفتار شهروندی هواداران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۱۱۳
هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی مسئولیت اجتماعی در رابطه اخلاق حرفه ای مدیران با رفتار شهروندی هواداران باشگاه های فوتبال بود. روش تحقیق حاضر همبستگی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش تمامی هواداران لیگ برتر فوتبال کشور در سال 1396، که برای تماشای مسابقات فوتبال تیم محبوب خود در ورزشگاه آزادی حضور یافتند؛ بود. با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه برای جامعه نامحدود 320 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه اخلاق حرفه ای عیدی و همکاران (1395)، پرسشنامه مسئولیت اجتماعی باشگاه بخشنده (1391) و پرسشنامه رفتار شهروندی گروث (2005) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده-ها از آزمون همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد بین اخلاق حرفه ای و مؤلفه های آن و مسئولیت اجتماعی و مؤلفه های آن با رفتار شهروندی هواداران رابطه معنادار وجود دارد. خروجی های نرم افزار AMOS نشان دهنده مناسب بودن مدل ساختاری بود (میزان شاخص های 91/0=GFI،96/0=NFI، 95/0=IFI، 96/0=CFI و 012/0= RMSEA نشان دهنده برازش مدل ساختاری بودند). با توجه به نتایج تحقیق به نظر می رسد، که مسئولیت اجتماعی باشگاه می تواند به عنوان متغیر میانجی بین اخلاق حرفه ای مدیران و رفتار شهروندی هواداران عمل نماید و اخلاق حرفه ای از این طریق اثرات خود را بر رفتار شهروندی هواداران نمایان سازد.
۱۰.

تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران ورزش قهرمانی ایران با رویکرد برنامه ریزی سناریو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار مدیران سناریو ورزش قهرمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۱۰۶
هدف از پژوهش حاضر، تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران ورزش قهرمانی با رویکرد برنامه ریزی سناریو است جامعه آماری پژوهش روسا، نائب رئیسان فدراسیون های ورزش قهرمانی، کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان و اساتید مدیریت ورزش دانشگاه های کشور  است. برای نمونه آماری 32 نفر به طور هدفمند انتخاب شد. ابزار و روش گردآوری اطلاعات شامل دو پرسش نامه ویک ماتریس بود. پرسش نامه میزان تاثیرگذاری و پرسش نامه میزان عدم قطعیت. ابتدا از میان 64 عامل اولیه، 21 عامل مهم تر شناسایی، سپس در پرسش نامه سوم به شکل ماتریسی به ابعاد 21×21  توسط خبرگان تکمیل و داده ها توسط نرم افزار میک مک مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد 7 عامل برنامه جامع ورزش قهرمانی، سیستم حمایتی مداوم، نظام جامع استعدادیابی، اماکن ورزشی مدرن، دوره های بازآموزی مربیان، تمرینات علمی درازمدت وسیستم ارزیابی عملکردمربیان و ورزشکاران بر رفتار مدیران ورزش قهرمانی ایران با رویکرد برنامه ریزی سناریو موثر هستند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۰