مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش

مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش

مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش دوره سوم بهار 1395 شماره 1 (پیاپی 9) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی ارتباط سبک حمایتی- استقلالی مربیان با رابطه مربی- ورزشکار در ورزشکاران نوجوان شهر کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سبک حمایتی استقلالی رابطه مربی - ورزشکار ورزشکاران نوجوان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۰۶
هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین سبک حمایتی استقلالی مربیان با رابطه مربی- ورزشکار در ورزشکاران نوجوان شهر کرمانشاه بود. شرکت کنندگان این تحقیق شامل 300 ورزشکار پسر با میانگین سن (92/1 ±40/16) بودند که بطور تصادفی- طبقه ای از میان ورزشکاران نوجوان شهر کرمانشاه، انتخاب شدند و پرسشنامه های رابطه مربی- ورزشکار (CART-Q) جووت و تومانیز (2003) و ادراک رفتارهای حمایتی– استقلالی مربیان در زمینه ورزش (PASSES) هاگر و همکاران (2007) را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره) در سطح معنی داری 01/0 p< استفاده شد. ضریب همبستگی پیرسون نشان دهنده ارتباط مثبت و معنی دار سبک حمایتی استقلالی مربیان با رابطه مربی- ورزشکار در ورزشکاران بود و تحلیل رگرسیونی نیز قابلیت پیش بینی مؤلفه های رابطه مربی- ورزشکار را از طریق سبک حمایتی استقلالی مربیان آشکار ساخت. بر مبنای یافته های تحقیق حاضر می توان نتیجه گرفت هنگامی که مربیان از سبک رهبری حمایتی استقلالی استفاده می کنند نزدیکی و صمیمیت، تعهد، حمایت و همکاری بین مربیان و ورزشکاران افزایش می یابد، بنابراین پیشنهاد می شود که مربیان به دنبال بهبود ارتباط خود با ورزشکارانشان باشند.
۲.

تحلیل رگرسیونی هوش سیاسی و رفتار سیاسی مدیران اداراه کل ورزش و جوانان و هیئت های ورزشی استان فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوش سیاسی رفتار سیاسی مدیر هیئت ورزشی اداره کل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۹۶
هدف از پژوهش حاضر تحلیل رگرسیونی هوش سیاسی و رفتار سیاسی مدیران اداراه کل ورزش و جوانان و هیئت های ورزشی استان فارس بود. جامعه آماری پژوهش همه مدیران و معاونین ادارت ورزش و جوانان و هیئت های ورزشی استان فارس به تعداد 114 نفر بود که بر اساس جدول مورگان به طور تصادفی 86 نفر برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست یابی به اهداف تحقیق از دو پرسش نامه ی 20 سئوالی هوش سیاسی کوک، کولی و هیلاری و کوت(2004) و پرسش نامه ی 29 سئوالی رفتار سیاسی آتش پور(1389) استفاده گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها به تایید 15 تن از متخصصین مدیریت ورزشی قرار گرفت و پایایی آن ها در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ به ترتیب 84/0 و 81/0 محاسبه شد. برای تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله کلموگروف اسمیرنف، تی تک گروهی و رگرسیون با کمک نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد هوش سازمانی و رفتار سیاسی مدیران به ترتیب در حد مطلوب و متوسط قرار دارد. بین هوش سیاسی و رفتار سیاسی مدیران ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین هوش سیاسی قابلیت پیش بینی 66% رفتار سیاسی مدیران را دارد.
۳.

تاثیر برنامه ریزی عصبی کلامی بر انگیزش شغلی و عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی شهر مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه ریزی عصبی کلامی انگیزش شغلی عملکرد شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۱۲۴
هدف تحقیق حاضر بررسی اثر آموزش برنامه ریزی عصبی کلامی بر انگیزش شغلی و عملکرد شغلی بود. جامعه آماری تحقیق را دبیران تربیت بدنی شهر مشهد تشکیل می دادند که تعداد آنها 1300 نفر بوده و 100 نفر به وسیله نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردیدند. آزمودنی ها ابتدا به وسیله پرسشنامه انگیزش شغلی باچبر و همکاران (1990) و عملکرد شغلی کنوی (1999) مورد ارزیابی قرار گرفتند و سپس به مدت 20 جلسه تحت آموزش برنامه ریزی عصبی کلامی قرار گرفتند. سپس مجددا آزمون های انگیزش شغلی و عملکرد شغلی از آزمودنی ها گرفته شد و نتایج مورد مقایسه قرار گرفت. همچنین نقش انگیزش شغلی به عنوان متغیر میانجی با عملکرد شغلی نیز مورد بررسی قرار گرفت. داده ها به وسیله آزمون های کلوموگروف اسمیرنف، آزمون تی، تحلیل کوواریانس و ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که آموزش برنامه ریزی عصبی کلامی به طور معنی داری بر انگیزش شغلی و عملکرد شغلی به اثبات رسید. همچنین انگیزش شغلی و عملکرد شغلی نیز دارای همبستگی مثبت و معنی دار می باشند. با توجه به نتایج لازم است تا با توجه به اثر معنی دار آموزش برنامه ریزی عصبی کلامی بر انگیزش شغلی و عملکرد شغلی در دبیران زمینه ارتقای عملکرد آنان را فراهم نمود و در توسعه ورزش و تربیت بدنی در جامعه اثرات مفیدی را ایجاد نمود.
۴.

بررسی ارتباط بین عدالت سازمانی و هوشمندی رقابتی با اثر بخشی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدالت سازمانی هوشمندی رقابتی اثربخشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۹۳
هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین عدالت سازمانی و هوشمندی رقابتی با اثربخشی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان بود. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان (248N=) ادارات ورزش و جوانان استان بود. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه های عدالت سازمانی نیهوف و مورمان ، هوشمندی رقابتی بر اساس مدل دشامپس و نایاک و روچ و سانتی و اثربخشی سازمانی پارسونز بود. با توجه با عدم توزیع طبیعی منتج از آزمون کالموگروف اسمیرنف، تحلیل آماری توسط آزمون همبستگی اسپیرمن انجام شد. نتایج نشان داد که بین عدالت سازمانی و هوشمندی رقابتی و ابعاد آن ها با اثربخشی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان رابطه معناداری در سط ح 01/0P< وجود دارد. با توجه به نتایج حاصل می توان اظهار داشت که اثربخشی سازمانی کارکنان متأثر از عوامل مختلف سازمانی ، فردی و محیطی است. هوشمندی رقابتی به مدیران سازمان ها کمک می کند تا در مورد امور راهبردی، تصمیمات بخردانه ای اتخاذ کنند .
۵.

بررسی رابطه رهبری معنوی و سرمایهاجتماعی با سرمایهروان شناختی درتیم های لیگ برتر فوتبال استان فارس (ویژن آسیا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری معنوی سرمایه اجتماعی سرمایه روان شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۱۰
هدف از این پژوهش بررسی رابطه رهبری معنوی و سرمایه اجتماعی با سرمایهروان شناختی در تیم های لیگ برتر فوتبال استان فارس (ویژن آسیا) بود. روش پژوهش انجام شده توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری این تحقیق، کلیه فوتبالیست های حاضر در لیگ برتر فوتبال استان فارس (ویژن آسیا) بودند که در این پژوهش از روش نمونه گیری سرشماری یا کل شمار استفاده شد. 180 پرسشنامه توزیع گردید و درنهایت تعداد 165 عدد از پرسشنامه ها عودت داده شد و جهت تحلیل آماری مورداستفاده قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، واریانس) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون) انجام شد. در این پژوهش، جهت روایی پرسشنامه ها ازنظر متخصصان مدیریت ورزشی استفاده شد که این پرسش نامه ها مورد تایید قرار گرفت و برای ضریب پایایی نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که برای رهبری معنوی89/0، سرمایه اجتماعی 90/0 و سرمایهروان شناختی 88/0 به دست آمد. نتایج نشان داد بین رهبری معنوی و سرمایه اجتماعی با سرمایه روان شناختی رابطه معناداری وجود دارد. درنتیجه در محیط تیم های ورزشی پرتلاطم امروزی، از طریق یک سری مداخلات نسبتاً جزئی و بسیار متمرکز که مربیان خواستار بازخورد سریع نتایج عملکرد تیم خود هستند، ماهیت توسعه سرمایه اجتماعی و سرمایهروان شناختی می تواند کارگشا باشد و این نیز از طریق رهبری معنوی به خوبی امکان پذیر است.
۶.

ارتباط بین رفتار رهبران همسطح با تعهد و اثربخشی تیمی بازیکنان فوتسال شاهرود(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبران همسطح تعهد تیمی اثربخشی تیمی فوتسال رهبری تحولگرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۱۱۶
هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط بین رفتار رهبران همسطح با تعهد و اثربخشی تیم های فوتسال شهرستان شاهرود بود. این پژوهش توصیفی و طرح آن از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه بازیکنان تیم های فوتسال شهرستان شاهرود (200 نفر) تشکیل دادند. تمامی بازیکنان، پرسشنامه را تکمیل نمودند و به عنوان نمونه مورد تحلیل قرار گرفت. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد چندعاملی رهبر (باس و آلیو، 1995)، تعهدتیمی (اسکانلن و همکاران، 1993) و اثربخشی تیمی (لارسون و لافاستو، 2001) استفاده گردید. جهت تحلیل داده ها از آزمون های آلفای کرونباخ، همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد سبک تحول گرای رهبران همسطح تأثیر مستقیم و معناداری بر تعهد و اثربخشی تیمی داشت. همچنین سبک تحول گرا به واسطه تعهدتیمی به صورت غیرمستقیم نیز بر اثربخشی تیمی تأثیر مثبت داشت. تعهد تیمی به عنوآن یک متغیر میانجی به طور مستقیم برروی اثربخشی تیمی تأثیر معنی داری داشت. ضریب تعیین متغیرهای درون زا نشان داد که 30 درصد از تغییرات اثربخشی تیمی و 23 درصد از تغییرات تعهد تیمی توسط متغیرهای برون زا قابل تبیین می باشد. درنهایت، نتایج حاکی از آن است رفتار رهبران همسطح، سطوح بالاتری از تعهد را در درون تیم ایجاد کرده و این تعهد باعث افزایش اثربخشی تیم می شود.
۷.

ارتباط رابطه مربی-ورزشکار با انگیزش موفقیت ورزشکاران نخبه استان کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رابطه مربی ورزشکار صمیمیت تعهد مکمل انگیزش موفقیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۱۳۲
هدف از انجام تحقیق ارتباط رابطه مربی- ورزشکار با انگیزش موفقیت ورزشکاران نخبه استان کرمانشاه می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه ورزشکاران نخبه استان کرمانشاه به تعداد 445 نفر می باشد که بر اساس جدول مورگان تعداد 200 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده تحقیق، دو پرسش نامه استاندارد رابطه مربی- ورزشکار جووت و تومانیز (2004) و پرسشنامه انگیزش موفقیت هرمنس (1970) بود که پایایی آنها به ترتیب 85/0 و 84/0 گزارش شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که ارتباط مثبت معنی دار بین رابطه مربی ورزشکار با انگیزش موفقیت ورزشکاران وجود دارد. همچنین بین سه مولفه صمیمیت، تعهد و مکمل بودن با انگیزش موفقیت ورزشکاران ارتباط مثبت معناداری وجود داشت. نتایج تحلیل رگرسیونی نیز قابلیت پیش بینی انگیزش موفقیت ورزشکاران را از روی مؤلفه های رابطه مربی ورزشکار آشکار ساخت. می توان نتیجه گیری کرد که وجود روابط مناسب بین مربی و ورزشکار باعث بالا رفتن انگیزش موفقیت ورزشکاران می شود و زمینه را برای بهبود عملکرد و موفقیت ورزشکاران فراهم می کند.
۸.

طراحی مدل معادلات ساختاری اعتماد بین فردی و رفتار سیاسی با اثربخشی کارکنان ادارات ورزش و جوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتماد بین فردی رفتار سیاسی اثربخشی معادلات ساختاری ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۹۵
هدف پژوهش حاضر طراحی مدل معادلات ساختاری اعتماد بین فردی و رفتار سیاسی با اثربخشی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان های همدان و کرمانشاه بود. روش تحقیق، پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان که تعداد آنها 168 نفر بود. نمونه پژوهش کل شمار بود که در نهایت 152 پرسشنامه بازگشت داده شد. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه اعتماد بین فردی کوک و وال (1980)، پرسشنامه رفتار سیاسی دوبرین (1987) و پرسشنامه اثربخشی مقیمی (1388) استفاده شد. روایی پرسشنامه ها توسط 10 تن از اساتید مدیریت ورزشی تأیید گردید. پایایی پرسشنامه های تحقیق با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های اعتماد بین فردی، رفتار سیاسی و اثربخشی به ترتیب (80/0، 79/0 و 83/0) به دست آمد. از آزمون همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. میزان شاخص های93/0=GFI، 91/0=AGFI، 95/0=NFI، 97/0=CFI و 033/0= RMSEAنشان دهنده برازش مدل ساختاری بودند. نتایج نشان داد، مؤلقه رفتار سیاسی با ضریب بتای (47/0) پیش بینی کننده قوی تری نسبت به اعتماد بین فردی با ضریب بتای (39/0) برای اثربخشی است. یعنی اعتماد بین فردی و رفتار سیاسی در محیط کار منجر به اثربخشی بیشتر در کارکنان می شوند.
۹.

ارتباط رهبری دانش و توانایی جذب دانش در ادارات کل ورزش و جوانان غرب ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری دانش جذب توانایی جذب دانش انگیزش کارکنان توانایی کارکنان. اداره کل ورزش وجوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۸۳
هدف این پژوهش عبارت است از تبیین ارتباط رهبری دانش و توانایی جذب دانش در ادارات کل ورزش و جوانان غرب ایران بود. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی و به شیوه میدانی انجام گرفت. برای گردآوری داده های پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد رهبری دانش بر اساس مدل ویتالا و توانایی جذب دانش بر اساس مدل مینباوا و همکاران استفاده شده است. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان مرد و زن ادرات کل ورزش و جوانان شمال غرب کشور که با استفاده از روش نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند 274 نفر به عنوان نمونه آماری جهت مطالعه انتخاب شدند. برای سنجش میزان پایایی از ضریب آلفای کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی روی یک نمونه 40 نفری، پرسشنامه رهبری دانش 93/0 =α و توانایی جذب دانش 83/0=α به دست آمد. داده های تحقیق پس از جمع آوری با استفاده ازt تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند گانه تحلیل شدند نتایج گویای آن است که، وضعیت رهبری دانش با مقدار (5.66 t= ، 001/ 0 p= ) بالاتر از سطح متوسط و توانایی جذب با مقدار (0.33- t= ، 001/ 0 p= ) پایین تر از حد متوسط بود همچنین بین رهبری دانش و ظرفیت جذب دانش ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و مولفه حمایت از فرایند یادگیری فردی و گروهی می توانند ابعاد قابلیت جذب دانش{ انگیزش کارکنان (0.45=β) و توانایی کارکنان (0.68=β)} را پیش بینی کنند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که وجود یک رهبری دانش محور در ادارات تربت بدنی می تواند در افزایش توانایی جذب دانش کارکنان نقش موثری داشته باشد.
۱۰.

ارتباط بین هوش عاطفی با عملکرد مدیران ورزشی استان گیلان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوش عاطفی عملکرد مدیران ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۵۵
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین  هوش عاطفی بر عملکرد مدیران ورزشی استان گیلان بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – همبستگی و نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل تمامی مدیران ورزشی استان گیلان بود که مجموعا 74 نفر را تشکیل می دادند. نمونه با توجه به محدودیت جامعه آماری بصورت تمام شمار تعیین گردید. برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) استفاده گردید که در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی و عملکرد شغلی شرینگ استفاده گردید. روایی محتوایی پرسشنامه مورد تایید متخصصین و پایایی پرسشنامه در این پژوهش 88/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از آمار توصیفی و آزمون کلموگروف – اسمیرنف، آزمون پیرسون، آزمون T دو متغیره استفاده گردید. نتایج نشان می داد بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی مدیران رابطه معنادار وجود دارد و از بین مولفه های هوش هیجانی؛ خودآگاهی، خودانگیزی و آگاهی اجتماعی با عملکرد رابطه معنادار وجود دارد و از طرفی با مولفه های خودتنظیمی و مهارت های اجتماعی رابطه معنادار بدست نیامد همچنین یافته های این پژوهش نشان داد اختلاف معناداری میان میانگین های دو گروه زنان و مردان در میزان هوش هیجانی و عملکرد شغلی مدیران وجود ندارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۰