داریوش معرفت

داریوش معرفت

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

رابطه هوش سیاسی و هوش کلامی با سبک رهبری تحولی مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۴۰
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه هوش سیاسی و هوش کلامی با سبک رهبری تحولی مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان انجام گرفت. پژوهش حاضر از لحاظ نحوه گردآوری داده ها و روابط بین متغیرها از دسته پژوهش های توصیفی – همبستگی بوده و از لحاظ اهداف پژوهش از نوع کاربردی می باشد که به روش میدانی به اجرا درآمد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان و مدیران وزارت ورزش و جوانان بود (700= N)، که 60 نفر از مدیران به صورت کل شمار و 200 نفر از کارمندان به روش تصادفی ساده و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند (260=n). در این تحقیق از سه پرسشنامه استاندارد هوش کلامی ، هوش سیاسی و سبک رهبری تحولی استفاده شد. به منظور بررسی اطلاعات از آزمون های کلموگروف اسمیرنف، همبستگی پیرسون و رگرسیون با استفاده از نرم افزار spss 20 استفاده شد. نتایج نشان داد که هوش سیاسی و هوش کلامی نمونه های تحقیق در سطح مطلوبی قرار دارد. همچنین نتایج نشان داد بین هوش سیاسی و سبک رهبری تحولی (001/0= p،52/0 r269=) و همچنین بین هوش کلامی و سبک رهبری تحولی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (001/0= p،65/0 r269=). در نهایت اینکه نتایج نشان داد هوش کلامی و هوش سیاسی پیش بینی کننده های خوبی برای رسبک هبری تحولی هستند.
۲.

بررسی مدل استراتژیک توسعه ورزش قهرمانی استان آ.شرقی با استفاده از روش SWOT و BSC(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش قهرمانی تکنیک کارت امتیازی متوازن BSC مدل استراتژیک SWOT استان آذربایجان شرقی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
تعداد بازدید : ۳۰۰۰ تعداد دانلود : ۲۲۰۰
هدف پژوهش حاضر، بررسی مدل استراتژیک توسعه ورزش قهرمانی استان آ.شرقی با استفاده از روش SWOT و BSCمی باشد. جامعه تحقیق را اعضاء هیات علمی تربیت بدنی استان، مدیران و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان و شهرستانها، روسای هیات ها، مسئولان و مدیران باشگاه ها و نهادهای دولتی و خصوصی که در زمینه قهرمانی فعالند تشکیل می دهند که حدود150 نفر می باشند. نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد. روش-گردآوری داده های به صورت آمیخته می باشد، ابتدا توسط مصاحبه عمیق و روش اشباع نظری، نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدیدهای ورزش قهرمانی شناسایی شد. پرسشنامه ای بر اساس یافته های مصاحبه آماده و در اختیار نمونه ها قرار گرفت. ابزار، پرسشنامة محقق ساخته است که روایی آن توسط چند تن از استادان صاحب نظر و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ (88 درصد) تائید شد. از آزمون تی تک نمونه ای و دوجمله ای برای تعیین وضعیت گویه ها و داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی، آزمون مقایسة میانگین و آزمون فریدمن مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. برای تحلیل وضع موجود و تدوین استراتژی ها از روش SWOT و پس از تعیین استراتژی ها و اولویت بندی آن ها به روش کارت امتیازی-متوازن، برنامه عملیاتی ورزش قهرمانی تدوین گردید. نتایج نشان داد که ادارة کل ورزش و جوانان استان در منطقه WO قرار دارد و باید از راهبرد رشد و توسعه استفاده نماید. استراتژی های مطلوب به دست آمده اولویت بندی و با استفاده از تکنیک BSC به صورت عملیاتی تدوین و مدل استراتژیک بصورت عملیاتی و کاربردی با استفاده از روش SWOT و تکنیک BSC جهت توسعه ورزش قهرمانی استان طراحی گردید.
۳.

شناسایی و اولویت بندی شاخص های انتخاب مدیران سازمان های ورزشی به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۵۳
مدیران سرمایه های راهبردی هر سازمان بشمار می آیند. انتخاب مدیران شایسته می تواند تمامی ارکان یک سازمان را تحت تاثیر خود قرار دهد. تحقیق حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی شاخص های انتخاب مدیران سازمان های ورزشی به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) انجام شد. مطالعه حاضر به روش آمیخته اکتشافی و در دو فاز کیفی و کمی و به صورت پی در پی انجام شد؛ جامعه تحقیق را کلیه مدیران با تجربه (بیش از 15 سال مدیریت در ورزش) به تعداد 50 نفر و متخصصان مدیریت ورزشی (افراد دارای دکترای تخصصی مدیریت ورزشی) به تعداد 60 نفر تشکیل می دادند که از این تعداد 80 نفر به روش تصادفی طبقه ای طبقه ای (37 نفر مدیر و 43 نفر متخصص)  به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. در مرحله اول با روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی به 12 نفر از متخصصان و باتجربه های حوزه مدیریت سازمان های ورزشی مراجعه و از طریق مصاحبه عمیق به شناسایی شاخص های اصلی انتخاب مدیران سازمان های ورزشی پرداخته شد. سپس این شاخص ها در یک پرسشنامه تحلیل سلسله مراتبی در اختیار نمونه تحقیق قرار داده شد و شاخص های شناسایی شده به وسیله نرم افزار Expert Choice11 و بر مبنای روش AHP مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد تحصیلات متناسب با مدیریت ورزشی با میانگین وزن 0/277 بیشترین اولویت را داشت و پس ازآن قدرت ارتباطات سیاسی با میانگین وزن 0/299 قرار داشت . توجه به شاخص های اساسی در انتخاب مدیران سازمان های ورزشی کمک خواهد کرد تا این سازمان ها بهتر از قبل در جهت اهداف از پیش تعیین شده حرکت نمایند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان