مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش

مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش

مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش دوره چهارم بهار 1396 شماره 1 (پیاپی 13) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تأثیر رضایت شغلی بردو بعد رفتار شهروندی سازمانی (سازمانی- فردی) کارکنان وزارت ورزش و جوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رضایت شغلی رفتارشهروندی سازمان وزارت ورزش وجوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۹۲
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر رضایت شغلی بردو بعد رفتار شهروندی سازمانی(سازمانی_فردی )کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. جامعه آماری این تحقیق شامل تمام کارکنان وزارت ورزش و جوانان است که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده 253 نفر از آن ها به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. ابزار مورد استفاده در این تحقیق شامل دو پرسشنامه رفتار شهروند سازمانی تپر و همکاران(2004) و پرسشنامه رضایت شغلی هارت لاین وفرل (1996) است،که روایی آن مورد تایید قرار گرفته است. و با استفاده از آلفای کرونباخ، پایایی پرسش نامه های رفتارشهروند سازمانی و رضایت شغلی81 /0 و 73/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، ازآزمون ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری در نرم افزار SPSS و LISREL استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که رضایت شغلی تاثیر معناداری بر ابعاد رفتار شهروندی فردی و سازمانی دارد. در نهایت، می توان اظهار کرد که اگر بتوان رضایت شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان را تامین کرد، می توان به انجام وظایف فرانقش از سوی آن ها امیدوار بود.
۲.

ارتباط بین فناوری اطلاعات با هوش فرهنگی وابعاد آن درکارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات هوش فرهنگی هوش فرهنگی فراشناختی هوش فرهنگی شناختی7

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۰۷
هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان ارتباط بین فناوری اطلاعات باهوش فرهنگی و ابعاد آن در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه بود. روش تحقیق توصیفی -همبستگی بود.جامعه تحقیق شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه بود که همه آنها به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند .ابزار مورد استفاده این تحقیق، پرسشنامه هوش فرهنگی انگ و همکاران(2003) وپرسشنامه فناوری اطلاعات پورنصراله (1394) که پایایی انها به ترتیب در این تحقیق الفای91/و87/گزارش شده است.برای تجزیه و تحلیل داده ها ازروشهای آمار توصیفی و استباطی( کلموگروف اسمیرنوف،ضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون چندگانه )استفاده شد. یافته ها نشان داد، بین فناوری اطلاعات با هوش فرهنگی وابعاد آن(فراشناختی،شناختی،انگیزشی ورفتاری) ارتباط مثبت ومعنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیونی نیز نشان می دهد که فناوری اطلاعات به طور معنی داری توانایی پیش بینی هوش فرهنگی وابعاد آن را در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان کرمانشاه را دارد.بر مبنای یافته های تحقیق حاضر بین فناوری اطلاعات با هوش فرهنگی وابعاد آن ارتباط وجود دارد وهوش فرهنگی کارکنان از طریق دانش فناوری اطلاعات قابل پیش بینی است.
۳.

تعیین روابط علی فرهنگ و سکوت سازمانی: نقش میانجی هویت سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان البرز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سکوت هویت فرهنگ سازمانی اداره کل ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۱۲
هدف از پژوهش حاضر تعیین روابط علی بین فرهنگ و سکوت سازمانی: با ملاحظه نقش میانجی هویت سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز است. از این رو روش شناسی پژوهش حاضر از منظر هدف؛ کاربردی و از حیث نحوه ی گردآوری اطلاعات؛ از نوع همبستگی که به طور مشخص مبتنی بر مدل سازی معادله ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS 3 است. جامعه آماری مورد نظر را کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز به صورت کل شمار (160) نفر تشکیل دادند. ابزارهای استفاده شده در پژوهش حاضر نیز پرسشنامه های سکوت سازمانی واکولا و بورادس (2005)، فرهنگ سازمانی دنیسون (2000) و هویت سازمانی چنی (1983) بود که روایی صوری و محتوایی هر یک از پرسشنامه ها به تأیید 10 تن از اساتید مدیریت ورزشی در حوزه ی رفتار سازمانی رسید. جهت تأیید روایی روایی همگرا و واگرا به طور مشخص معیارهای متوسط واریانس استخراج شده و نسبت خصیصه متفاوت- خصیصه یکسان استفاده گردید؛ اعتبار پرسشنامه ها نیز با روش پایایی ترکیبی مناسب ارزیابی شد. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن بود که بین فرهنگ و سکوت سازمانی ارتباط معنادار و با شدت اثر معکوس و منفی وجود دارد؛ از طرفی نقش میانجی هویت سازمانی نیز معنادار بدست آمد از این رو با توجه به نتایج پژوهش در هر بخش بصورت جداگانه پیشنهادات کاربردی به مدیران مربوطه در جهت کاهش سکوت و افزایش هویت سازمانی کارکنان خود به صورت کاربردی ارائه گردیده است.
۴.

ارائه مدل تبیین تاثیر فرهنگ سازمانی بر یادگیری سازمانی و بهره وری نیروی انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهره وری فرهنگ سازمانی مدل سازی مدیریت ورزشی نیروی انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۸۶
هدف از انجام این پژوهش ارائه مدل تاثیر فرهنگ سازمانی بر یادگیری سازمانی و بهره وری نیروی انسانی بود. پژوهش حاضر از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی و از نظر هدف کاربردی بود که به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان بودند که 285 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. با بررسی پیشینه پژوهش، متغیرهای پژوهش مورد شناسایی قرار گرفتند، سپس مدل اولیه پژوهش طراحی شده و براساس آن پرسشنامه ای ساخته شد و روایی ان توسط جمعی از صاحبنظران دانشگاهی و از طریق تکنیک تحلیل عاملی مورد تایید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که فرهنگ سازمانی دارای ضریب اثر 43/0 بر یادگیری سازمانی و ضریب اثر 63/0 بر بهره وری نیروی انسانی است. همچنین ضریب اثر یادگیری سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی 53/0 به دست امد. مدل ارائه شده در این پژوهش تاثیر فرهنگ سازمانی از طریق یادگیری سازمانی را بر بهره وری نیروی انسانی تایید کرد. در نهایت با توجه به یافته های حاصل از این مدل پیشنهاد می شود با مدیریت تغییر فرهنگ سازمانی شاخصه هایی که نا مطلوب و غیر موثر هستند، تغییر یا اصلاح شوند تا به تبع ان یادگیری سازمانی و بهره وری نیروی انسانی افزایش یابد.
۵.

رابطه رضایتمندی و رفتار شهروندی سازمانی بازیکنان لیگ برتر بسکتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رضایت ورزشکار رفتار شهروندی سازمانی رضایت از آموزش مربی رضایت از عملکرد ورزشکاران بسکتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۹۲
هدف این تحقیق، بررسی رابطه میان رضایتمندی و رفتار شهروندی سازمانی بازیکنان لیگ برتر بسکتبال ایران بود که با روش تحقیق توصیفی- همبستگی و به صورت میدانی انجام شد. جامعه و نمونه تحقیق، شامل تمامی بازیکنان مرد 12 تیم لیگ برتر بسکتبال ایران بودند که پرسشنامه های مقیاس رضایتمندی ورزشکاران و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی را تکمیل کردند. پس از اعمال نظرات 12 نفر از اساتید مدیریت ورزشی کشور، ثبات درونی پرسشنامه رضایت و رفتار شهروندی سازمانی ورزشکاران روی30 آزمودنی ورزشکار با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 93/0= rو 89/0= rبرآورد شد. تحلیل داده ها با آزمون های کالموگراف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چند متغیره در سطح معنی داری 05/0≥ p نشان داد که رابطه بالا و معنی داری میان رضایتمندی و رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد (60/ 0=r). همچنین توان پیش بینی رفتار جوانمردی و رفتار یاری گرایانه از طریق دو مؤلفه رضایت از آموزش و رضایت از عملکرد تیمی بیشتر از مؤلفه های دیگر رضایتمندی ورزشکار بود (05/0≥ p)، در حالی که تنها مؤلفه رضایت از رفتار و تعامل مربی اثر معنی داری در پیش بینی مؤلفه رفتار مدنی داشت (05/0≥ p). به طور کلی، رضایت ورزشکاران از مربی و تیم می تواند رفتار شهروندی سازمانی را ارتقاء دهد.
۶.

تحلیل رگرسیونی اعتماد به نفس ورزشی و عملکرد اعضای تیم ملی تکواندو مردان در رویدادهای بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتماد بنفس ورزشی تحلیل رگرسیونی عملکرد تیم ملی تکواندو مردان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۹۲
هدف از پژوهش حاضر تحلیل رگرسیونی اعتماد به نفس ورزشی و عملکرد اعضای تیم ملی تکواندو مردان در رویدادهای بین المللی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر، اعضای اصلی و ذخیره تیم ملی تکواندوی مردان در سه رده نونهالان، نوجوانان و بزرگسالان، به تعداد 50 نفر بود. به دلیل محدود بودن نمونه آماری، همه جامعه آماری به طور کل شمار به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست یابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه های اطلاعات فردی که علاوه بر کسب اطلاعات فردی، عملکرد تکواندوکاران را در یک سال گذشته نیز می سنجید و پرسشنامه اعتماد به نفس ورزشی 35 سؤالی ویلی و همکاران(1998) با هفت زیرمولفه آمادگی، خود ادراکی، تجارب تقلیدی، رهبری مربی، آسایش محیطی، نمایش توانایی و حمایت از دیگران استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تایید 15 تن از متخصصین مدیریت ورزشی و روانشاسی ورزشی رسید. پایایی پرسشنامه نیز در یک آزمون مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه شد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه از روشﻫﺎی آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و استنباطی از جمله کلموگروف – اسمیرنف، T تک نمونه ای و رگرسیون با کمک نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد؛ اعتماد به نفس ورزشی و عملکرد اعضای تیم ملی تکواندو مردان در رویدادهای بین المللی در سطح مطلوب قرار دارد، و بین اعتماد به نفس ورزشی و عملکرد این افراد ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین اعتماد به نفس ورزشی قابلیت پیش بینی 35% عملکرد اعضای تیم ملی تکواندو مردان را در رویدادهای بین المللی دارد.
۷.

تاثیر ابعاد فضیلت سازمانی بر خوشنامی سازمان های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فضیلت سازمانی خوشنامی سازمانی معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۱۲۰
خوشنامی سازمانی یکی از مباحث مهم در مدیریت سازمان می باشد . هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ابعاد فضیلت سازمانی بر خوشنامی سازمانی است. بدین منظور، جامعه آماری کارمندان اداره ورزش و جوانان استان های غرب کشور بود که بر اساس جدول مورگان 175 نفر بر اساس نمونه گیری تصادفی- طبقه ای مورد بررسی قرار گرفتند. برای سنجش متغیرهای پژوهش، از دو پرسشنامه فضیلت سازمان و خوشنامی سازمانی جهت جمع آوری داده های پژوهش استفاده شد. داده ها نیز بوسیله نرم افزار PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها حاکی از مناسب بودن برازش مدل تحقیق بود. نتایج تحلیل مسیر حاکی از آن بود از دیدگاه کارمندان از بین ابعاد فضیلت سازمانی (شامل اعتماد، خوش بینی، صداقت، شفقت و بخشش) تنها اعتماد سازمانی است که تأثیری بر خوشنامی سازمانی ندارد.، لذا مدیران سازمان ورزشی می توانند بوسیله رشد و توسعه فضایل سازمانی زمینه ساز خوشنامی سازمان را فراهم کنند.
۸.

پیش بینی وفاداری کارکنان از طریق تصویر ذهنی برند (مطالعه موردی:آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برند تصویر ذهنی برند وفاداری کارکنان آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۸۰
هدف از این تحقیق پیش بینی وفاداری کارکنان در اکادمی ملی المپیک و پارالمپیک ایران با استفاده از تصویر ذهنی برند بود. روش تحقیق از نوع کاربردی و توصیفی بود که به روش تحلیل همبستگی انجام شد. جامعه آماری تحقیق را کلیه کارکنان و مدیران آکادمی (60 نفر) تشکیل می دادند و نمونه گیری به صورت تمام شمار انجام شد و در نهایت تعداد 49 پرسشنامه صحیح مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت گردآوری داده های تحقیق از پرسشنامه تصویر ذهنی برند (برونر و استاکلین،2008) و پرسشنامه وفاداری کارکنان (حسینی و همکاران،1389) استفاده شد.نظر به نرمال نبودن توزیع یکی از متغیرها، از آزمون همبستگی اسپیرمن جهت تعیین رابطه بین دو متغیر استفاده شد. نتایج این آزمون نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری بین تصویرذهنی برند و وفاداری کارکنان وجود دارد. نتایج آزمون رگرسیون خطی نشان داد که متغیر تصویر ذهنی برند توانسته است حدود 48 درصد از وفاداری کارکنان را تبیین کند. در مجموع با توجه به یافته های تحقیق می توان به مدیران آکادمی پیشنهاد داد که ابتدا ویژگی های برند خود را به خوبی بشناسند و سپس آن را به نحوی مثبت به کارکنان ارائه داده و بشناسانند و سعی نمایند عملکرد های سازمانی را طوری برنامه ریزی کرده و اجرا نمایند که پشتیبان و موید تصویر کارکنان از برند سازمان باشد.
۹.

طراحی مدل ساختاری اخلاق کار و تعهد سازمانی با نقش واسطه ای رضایتمندی در بین نیروهای داوطلب رویدادهای ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق کار رضایتمندی المپیاد ورزشی تعهد سازمانی داوطلبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۸۸
هدف این پژوهش، بررسی رابطه اخلاق کار با رضایتمندی و تعهد سازمانی داوطلبان رویدادی در ورزش می باشد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری تحقیق کلیه نیروهای داوطلب شرکت کننده در دوازدهمین المپیاد فرهنگی_ ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های سراسر کشور بودند. بر این اساس، 133 نفر به عنوان نمونه آماری ارزیابی شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش-نامه های اخلاق کار پتی (1990)، رضایتمندی از تجارب داوطلبی ملائی و همکاران (1388)، تعهد سازمانی آلن و مایر (1991)، استفاده شد. برای تعیین ارتباط علی بین متغیرها، داده های گردآوری شده از طریق مدلسازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد بین اخلاق کار و رضایتمندی، اخلاق کار و تعهد سازمانی، رضایتمندی و تعهد سازمانی داوطلبان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین اخلاق کار و تعهد سازمانی داوطلبان با نقش واسطه ای رضایتمندی ارتباط غیر مستقیم و مثبت و معناداری وجود داشت. در نهایت، به مدیران ورزشی توصیه می شود که با ارائه کدهای اخلاقی و توسعه اصول اخلاق کار، رضایتمندی را در میان داوطلبان ورزشی افزایش دهند و از این طریق استمرار مشارکت آنان را توسعه دهند.
۱۰.

تبیین نقش سرمایه روانشناختی در توسعه کارآفرینی سازمانی و ارائه الگوی مناسب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه روان شناختی کارآفرینی سازمانی وزارت ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۷۲
پژوهش حاضر با هدف تبیین تأثیر سرمایه روان شناختی بر کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان و ارائه الگوی مناسب اجرا شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری، کلیه کارکنان ستادی وزارت ورزش و جوانان بودند که 275 نفر از آن ها بر اساس نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه سرمایه روان شناختی (لاتنز، یوسف و اوالیو، 2007) و کارآفرینی سازمانی (لاوسن، 2014) استفاده شد. برای تعیین وضعیت سرمایه روان شناختی و کارآفرینی سازمانی و مؤلفه های آن ها از آزمون میانگین یک جامعه و برای تبیین ارتباط بین متغیرها و ارائه الگوی مناسب از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته ها نشان داد میانگین سرمایه روان شناختی و مؤلفه های آن به شکل معنی داری از حد متوسط بالاتر بوده، میانگین کارآفرینی سازمانی در حد متوسط قرار داشته، بین سرمایه روان شناختی و ابعاد آن با کارآفرینی سازمانی رابطه معنی داری وجود داشته و مدل پژوهش تأثیر سرمایه روان شناختی و ابعاد آن را بر کارآفرینی سازمانی تأیید می نماید. بر اساس یافته های پژوهش، ارتقای سطح سرمایه روان شناختی در وزارت ورزش و جوانان می تواند در اعتلای کارآفرینی در این سازمان مؤثر باشد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۰