اکبر فریدفتحی

اکبر فریدفتحی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
۱.

تبیین الگوی تخمین ریسک های موجود در وظایف مدیران بر اساس چرخه مدیریت خطر پذیریAPMBOK: مطالعه موردی مدیران ورزش دانشجویی دانشگاه پیام نور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگو دانشگاه پیام نور مدیریت ریسک ورزش دانشگاهی APMBOK

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۱۶۸
هدف این تحقیق تبیین الگوی تخمین ریسک های موجود در وظایف مدیران بر اساس چرخه مدیریت خطر پذیریAPMBOK بود. پژوهش حاضراز نظر هدف کاربردی و شیوه گردآوری آن توصیفی،پیمایشی است.جامعه آماری آن شامل مدیران تربیت بدنی دانشگاه پیام نوراست که نمونه آماری آن براساس روش تمام شمارو به تعداد 31 نفر میباشد. برای شناسایی عوامل موثر بر مدیریت ریسک پرسشنامه ای 33 سوالی طراحی شد که روایی آن به تایید خبرگان رسید و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (0/97)تایید شد. روشهای آماری مورد استفاده دراین تحقیق آزمون t تست تک نمونه ای ، رتبه بندی فریدمن و و مدل سازی معادلات ساختاری(PLS) است. نتایج نشان داد: ازدیدگاه جامعه مورد بررسی ریسک های ساختاری، فراغتی و فوق برنامه ، ورزش قهرمانی، لوازم و تجهیزات ورزشی، پزشکی و درمانی به عنوان عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت ریسک محسوب می شوند و عوامل امنیتی و حقوقی نیز فاقد تأثیر لازم هستند. با توجه آماره آزمون کای اسکوئر (52/155) و سطح معنی داری (0/000) نیز مدیریت صحیح فعالیت های فراغتی و فوق برنامه در تخمین خطرهای مؤثردراولویت بالاتری قرار دارد. الگوی تدوین شده در این پژوهش می تواند درحفظ منابع مالی، انسانی و سازمانی ورزش دانشگاهی و کاهش عواقب قانونی ناشی از اجرای مدیریت ریسک موثر باشد.
۲.

شناسایی عوامل موثر بر رفتار سیاسی مدیران فدراسیون های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار سیاسی مدیریت مدیر فدراسیون ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۴۳
هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر رفتار سیاسی مدیران فدراسیون های ورزشی است. روش پژوهش، از نظر هدف از نوع کاربردی و ازنظر جمع آوری داده ها از نوع توصیفی - تحلیلی است که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های مختلف علوم ورزشی آشنا با مفهوم رفتار سیاسی و مدیران فدراسیون های ورزشی به تعداد 700 نفر بود. که بر مبنای جدول مورگان 248 نفر به طور تصادفی برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست یابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته 39 سؤالی استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تایید 17 نفر از متخصصین مدیریت ورزشی رسید و روایی سازه آن با تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی و تایید شد. پایایی پرسشنامه نیز در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ 82/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از آزمون کلموگروف اسمیرنف، تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی با چرخش واریمکس، رتبه بندی فریدمن و از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 20 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد به ترتیب اولویت عامل ارتباطات، رفتاری، هوش، مهارت مذاکره، علمی، مدیریتی و رهبری، شناختی و ارزشی و فنی - تجربی شناسایی شدند و بر رفتار سیاسی مدیران فدراسیون های ورزشی موثر هستند.
۳.

نقش میانجی محیط حقوقی در تاثیر هوش استراتژیک بر ظرفیت تغییر سازمانی در سازمان های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: محیط حقوقی هوش استراتژیک ظرفیت تغییر سازمانی مدیران ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۴۳
هدف از این تحقیق تاثیر هوش استراتژیک بر ظرفیت تغییر سازمانی با نقش نقش تعدیل گر محیط حقوقی در سازمان های ورزشی بود. روش تحقیق توصیفی همبستگی بود که به روش میدانی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق را کلیه مدیران عالی و ستادی وزارت ورزش و جوانان، مدیران کل ادارات ورزش و جوانان استان ها، روسای فدراسیون های ورزشی به تعداد 150 نفر تشکیل می دادند. با توجه به محدود بودن جامعه، از روش نمونه گیری کل شمار برای نمونه گیری استفاده شده و 116 پرسشنامه جمع آوری گردید. ابزار تحقیق سه پرسشنامه استاندارد محیط حقوقی نیک نژاد (1395)، پرسشنامه هوش استراتژیک هنری (1396) و پرسشنامه ظرفیت تغییر سازمانی جاج (2009) بود که پس از تایید روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت. برای توصیف داده ها از میانگین، انحراف معیار، درصد، فراوانی و جداول از طریق نرم افزار Spss V23 و برای استنباط آماری داده ها از طریق مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار IBM Amos 23 در دو بخش مدل اندازه گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که هوش استراتژیک بر ظرفیت تغییر سازمانی در سازمان های ورزشی تاثیر معنی داری دارد (01/0=p). نقش تعدیل گر محیط حقوقی در تاثیر هوش استراتژیک بر ظرفیت تغییر سازمانی نیز معنی دار بوده و همچنین مدل حاصل از محیط حقوقی، تاثیر استراتژیک و ظرفیت تغییر سازمانی از برازش کافی برخوردار بود. توجه به هوش استراتژیک مدیران و آماده سازی محیط حقوقی مناسب ظرفیت تغییر سازمانی را افزایش خواهد داد.
۴.

وضعیت ایمنی ساخت و سازها و تأسیسات استادیوم های فوتبال لیگ برتر کشور در لیگ نهم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایمنی استادیوم فوتبال لیگ برتر کشور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۲۲۶
استادیوم های فوتبال زیرساخت های اصلی این رشته ی ورزشی پرطرفدار در جامعه به شمار می رود. رعایت استانداردهای لازم در این استادیوم ها از جنبه های مختلفی نظیر ایمنی حائز اهمیت است. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت ایمنی ساخت و سازها و تأسیسات استادیوم های فوتبال لیگ برتر کشور در لیگ نهم بود. نمونه تحقیق برابر جامعه بوده و شامل تمامی 16 استادیوم میزبان لیگ برتر کشور در فصل مسابقات 89-88 بود. ابزار تحقیق چک لیست محقق ساخته با استفاده از استانداردهای کنفدراسیون فوتبال آسیا بود. پایایی چک لیست توسط آلفای کرونباخ (93/0 α =) تعیین شد. داده ها به صورت حضوری در استادیوم ها جمع آوری و برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، نمودار، درصد فراوانی) و استنباطی (تی یک گروهی) استفاده شد. یافته ها نشان داد که استادیوم های میزبان لیگ نهم برتر کشور در شاخص ساخت و سازها و تأسیسات استادیوم ها دارای 65% ایمنی بودند و استادیوم های فولادشهر اصفهان با میانگین 92% ایمنی دارای بیش ترین و تختی بندر انزلی با میانگین 36% ایمنی دارای کمترین ایمنی نسبت به سایر استادیوم ها بودند. همچنین به نظر می رسد بین میانگین ایمنی شاخص با میانگین جامعه، اختلاف معنی دار مثبتی وجود دارد. بر اساس نتایج مطالعه پیشنهاد می شود اولاً استادیوم های تخصصی فوتبال با توجه به استانداردهای بین المللی ساخته شود، ثانیاً به حداقل نیازهای سرمایه های اصلی فوتبال کشور یعنی تماشاچیان توجه خاص عنایت شود. همچنین، در بازسازی استادیوم-های موجود، برای احترام بیشتر به شخصیت تماشاچیان و همچنین دید مناسب آنان فنس های اطراف زمین های فوتبال، برداشته شوند.
۵.

مقایسه وضعیت خودبرندسازی دانشجویان تربیت بدنی با دانشجویان سایر رشته ها با تأکید بر الگوی شش گانه مهارت های ارتباطی مؤثر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مهارت های ارتباطی مدل شش گانه ارتباطات خودبرندسازی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
تعداد بازدید : ۸۵۶ تعداد دانلود : ۳۷۹
هدف از پژوهش حاضر مقایسه وضعیت خودبرندسازی دانشجویان رشته های مختلف تربیت بدنی با دانشجویان دیگر رشته ها با تأکید بر الگوی شش گانه مهارت های ارتباطی مؤثر قاسمی بود. روش این پژوهش توصیفی پیمایشی بود و جامعه آماری آن را تمامی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد گرایش های مختلف تربیت بدنی و دیگر رشته ها در دانشگاه های منتخب در سال (1394) تشکیل دادند. نمونه آماری نیز 384 نفر در نظر گرفته شد. ابزارهای پژوهش دو پرسش نامه ""تعیین وضعیت خودبرندسازی قاسمی (1393)"" و ""تعیین سطح مهارت های ارتباطی قاسمی (1393)"" بود. به منظور بررسی روایی صوری پژوهش از نظر پنج متخصص این حوزه استفاده گردید و برای روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. همچنین، پایایی پرسش نامه (بر روی یک نمونه 30 نفره) با استفاده از آلفای کرونباخ برای پرسش نامه تعیین وضعیت خودبرندسازی قاسمی معادل (81/0) و برای پرسش نامه تعیین سطح مهارت های ارتباطی معادل (86/0) به دست آمد. علاوه براین، از آزمون کلوموگروف اسمیرنوف، تحلیل عاملی تأییدی، تی تک نمونه ای، تی مستقل و آزمون لوین جهت مقایسه بین متغیرها استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار اس. پی. اس. اس نسخه 22 انجام گرفت. نتایج نشان می دهد که وضعیت خودبرندسازی دانشجویان حوزه تربیت بدنی به طور معناداری ضعیف می باشد (05/0>P) و دانشجویان حیطه تربیت بدنی به لحاظ مهارت های نوشتن، سخن گفتن و استفاده از ابزارهای ارتباطی روزمره و نوین به طور معنا داری ضعیف بوده و وضعیت مهارت های گوش دادن، خواندن و زبان تنی به شکل معناداری مناسب می باشد (05/0>P). همچنین، نتایج حاکی از آن است که خودبرندسازی دانشجویان تربیت بدنی به شکل معنا داری پایین تر از خودبرندسازی دانشجویان غیر تربیت بدنی است (05/0>P). براساس نتایج، با توجه بیشتر به آموزش مهارت های ارتباطی در رشته تربیت بدنی می توان علاوه بر افزایش این مهارت ها به افزایش مهارت خودبرندسازی دانشجویان کمک نمود.
۶.

تاثیر محیط قانونی بر بلوغ سازمانی وزارت ورزش و جوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: محیط قانونی بلوغ سازمانی بلوغ فردی بلوغ فرآیندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۴۱
هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر محیط قانونی بر بلوغ سازمانی در وزارت ورزش و جوانان بود. جامعه آماری تحقیق اعضای هیات علمی دانشگاه ها با سابقه مدیریت  در ورزش، مدیران وزارت ورزش و جوانان و کارشناسان خبره در واحدهای ستادی و تابعه و مدیران فدراسیون های ورزشی به تعداد 300 نفر بودند که همه آنها به صورت کل شمار برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست یابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه های استاندارد بلوغ سازمانی سلطانی و همکاران (۱۳۸۹) و محیط قانونی نیک نژاد (1394) استفاده شد. روایی هر دو پرسشنامه به تایید 8 تن از متخصصین رسید و پایایی آن ها در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی به ترتیب 83/0 و 86/0 محاسبه شد. برای تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و معادلات ساختاری  با کمک دو نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین تمامی ابعاد محیط قانونی با ابعاد بلوغ در سازمان به جز بلوغ سازمانی با بُعد ثبات و اخلاق محوری از ابعاد محیط قانونی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین محیط قانونی می تواند تأثیر مثبت و معناداری برابر با 216/0 بر بلوغ در سازمان داشته باشد. در آخر محیط قانونی قابلیت پیش بینی  45 درصد از واریانس بلوغ در سازمان را دارد. 
۷.

ارتباط کارایی دوره های آموزش ضمن خدمت با رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش خدمت رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۵۰
   هدف از پژوهش حاضر برسی ارتباط کارایی دوره های آموزش ضمن خدمت با رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی بود. جامعه آماری پژوهش همه 180 معلم تربیت بدنی شهر قزوین بود که بر اساس جدول مورگان 118 تن به طو تصادفی – طبقه ای برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست یابی به اهداف پژوهش از پرسش نامه محقق ساخته آموزش ضمن خدمت و پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت، کندال و هالین استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله کلموگروف – اسمیرنف، تی استودنت تک گروهی، تی استودنت مستقل و رگرسیون خطی با کمک نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که کیفیت دوره های آموزش ضمن خدمت در سطح متوسط و رضایت شغلی معلمی تربیت بدنی در سطح مطلوب قرار دارد (05/0>P). بین کارایی دوره های آموزش ضمن خدمت با رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی ارتباط معناداری وجود دارد و کیفیت دوره های آموزش ضمن خدمت قابلیت پیش بینی رضایت شغلی معلمین تربیت بدنی را دارد (05/0>P). همچنین بین کارایی دوره های ضمن خدمت و میزان رضایت معلمین زن و مرد تربیت بدنی اختلاف معناداری وجود ندارد. بنابراین انتخاب درست در نوع دوره های ضمن خدمت برای معلمان می تواند مزایایی از قبیل رضایت شغلی را به همراه داشته باشد.
۸.

شناسایی و اولویت بندی شاخص های انتخاب مدیران سازمان های ورزشی به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شاخص های انتخاب مدیران فرایند تحلیلی سلسله مراتبی مدیران ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۷۷
مدیران سرمایه های راهبردی هر سازمان بشمار می آیند. انتخاب مدیران شایسته می تواند تمامی ارکان یک سازمان را تحت تاثیر خود قرار دهد. تحقیق حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی شاخص های انتخاب مدیران سازمان های ورزشی به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) انجام شد. مطالعه حاضر به روش آمیخته اکتشافی و در دو فاز کیفی و کمی و به صورت پی در پی انجام شد؛ جامعه تحقیق را کلیه مدیران با تجربه (بیش از 15 سال مدیریت در ورزش) به تعداد 50 نفر و متخصصان مدیریت ورزشی (افراد دارای دکترای تخصصی مدیریت ورزشی) به تعداد 60 نفر تشکیل می دادند که از این تعداد 80 نفر به روش تصادفی طبقه ای طبقه ای (37 نفر مدیر و 43 نفر متخصص)  به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. در مرحله اول با روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی به 12 نفر از متخصصان و باتجربه های حوزه مدیریت سازمان های ورزشی مراجعه و از طریق مصاحبه عمیق به شناسایی شاخص های اصلی انتخاب مدیران سازمان های ورزشی پرداخته شد. سپس این شاخص ها در یک پرسشنامه تحلیل سلسله مراتبی در اختیار نمونه تحقیق قرار داده شد و شاخص های شناسایی شده به وسیله نرم افزار Expert Choice11 و بر مبنای روش AHP مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد تحصیلات متناسب با مدیریت ورزشی با میانگین وزن 0/277 بیشترین اولویت را داشت و پس ازآن قدرت ارتباطات سیاسی با میانگین وزن 0/299 قرار داشت . توجه به شاخص های اساسی در انتخاب مدیران سازمان های ورزشی کمک خواهد کرد تا این سازمان ها بهتر از قبل در جهت اهداف از پیش تعیین شده حرکت نمایند.
۹.

بررسی و سنجش کیفیت خدمات و ارتباط آن با رضایتمندی مشتریان استخرهای شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت خدمات رضایتمندی استخر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۷۴
امروزه، ارائه خدمات در ورزش بیشتر بر مشتریان متمرکزشده است. این امر نه تنها کیفیت را در مراحل موجود دربرمی گیرد، بلکه آگاهی مشتریان از محصول را نیز شامل می شود. این تحقیق به منظور بررسی و سنجش کیفیت خدمات و ارتباط آن با رضایتمندی مشتریان استخرهای شهر تهران انجام شد. جامعه آماری پژوهش 1060 نفر از مشتریان استخرهای شهر تهران بود که 321 نفر از مشتریان به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری به طور تصادفی انتخاب شدند. از مقیاس سروکوال برای بررسی متغیرهای تحقیق استفاده شد. نتایج نشان داد که بعد همدلی بیشترین رابطه را با رضایتمندی مشتریان دارد، منظور از همدلی، نگریستن به محیط از نگاه مشتری است استخر و سایر اماکن ورزشی با آموزش کارکنان خود می توانند ارتباطات اجتماعی دوستانه تری بین استخرها و مشتریان برقرار کنند و درک عمیق تری از نیازهای واقعی مشتریان داشته و جو صمیمی تری برای مشتریان ایجاد کنند. در کل میان مؤلفه های کیفیت خدمات (اطمینان، عوامل محسوس، اعتماد، پاسخگویی، همدلی) در استخر و رضایتمندی مشتریان رابطه معناداری مشاهده شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان