اسماعیل شاه طهماسبی

اسماعیل شاه طهماسبی

مدرک تحصیلی: دکتری، دانشگاه تربیت مدرس

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶ مورد.
۱.

تاثیر رنگ بسته بندی بر به خاطرسپاری نام تجاری در کودکان (7 تا 12 سال)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: به خاطرسپاری نام تجاری رنگ بستهبندی کودک تشخیص نام تجاری طرح آزمایشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۲۷۹
هدف: در سال های اخیر تغییرات اجتماعی و فرهنگی باعث شده است که کودکان در کانون توجه قرار گیرند. این موضوع سبب شده است که کودکان در تصمیم های خرید مشارکت داشته و به مصرف کننده تبدیل شوند. در این میان به دلیل توانایی پایین کودکان در پردازش اطلاعات، شرکت ها در شناسایی محصولات خود به این گروه مصرف کننده با چالش روبه رو هستند. هدف از  این مطالعه بررسی تأثیر رنگ بسته بندی محصول بر روی به خاطرسپاری نام تجاری (به یادآوردن و تشخیص) در کودکان با سن و مقاطع تحصیلی متفاوت، می باشد. روش: این پژوهش کاربردی، به شیوه پیمایشی اجرا شده و ابزار گردآوری داده ها طرح آزمایشی بوده است. جامعه آماری این پژوهش، کودکان شش تا دوازده سال مدارس ابتدایی استان قزوین بوده و نمونه ای 372 نفری از این کودکان به روش نمونه گیری تصادفی ساده برای مطالعه استفاده گردید.  تحلیل داده ها به وسیله ی نرم افزار IBM SPSS و با استفاده از آزمون خی دو، جدول متقاطع و رگرسیون لجستیک انجام شده است. یافته ها: : نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که رنگ کروماتیک مطلوب کودکان بوده و باعث می شود که در به خاطرسپاری نام تجاری موفق تر عمل کنند. به علاوه کودکانی که در سن و مقطع تحصیلی پایین تر هستند، بیشتر تحت تاثیر رنگ کروماتیک در به یادآوری نام تجاری می باشند. نتیجه گیری : با توجه به نتایج پژوهش، رنگ کروماتیک بسته بندی نقش مهمی در به خاطر سپاری نام تجاری در کودکان داشته و این موضوع در کودکان سنین مختلف، متفاوت است. لذا شرکت هایی که بازار هدف آن ها کودکان می باشد، می توانند از این موضوع در استراتژی های تمایز خود بهره برند
۲.

بازارگرایی و عملکرد محصول جدید؛ بررسی نقش تعدیل گری روابط اجتماعی مدیران و نیاز ضمنی مشتری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازارگرایی محصول جدید روابط سیاسی مدیران نیاز ضمنی مشتری بازاریابی اکتشافی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۱۷۰
در هر کسب وکاری برای پاسخ گویی به نیازهای مشتریان، توسعه محصولات جدید بسیار ضروری است. تولید و به کارگیری دانش بازاریابی باعث شکل دادن به قابلیت های بازاریابی و به تبع آن توسعه محصولات جدید می شود. از یک سو چالش دسترسی به دانش بازار در اقتصادهای نوپدید و از سوی دیگر ضمنی بودن نیازهای مشتری، باعث ایجاد مشکلاتی برای شرکت ها در این راه می شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی و تحلیل تأثیر بازارگرایی بر عملکرد محصول جدید باتوجه به تعدیل گری روابط اجتماعی مدیران و نیاز مشتریان است. این پژوهش کاربردی، به شیوه پیمایشی اجرا شده و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های حاضر در بیست وسومین نمایشگاه بین المللی الکامپ بوده است که با استفاده از روش سرشماری 207 شرکت بررسی شده اند. تحلیل آماری با روش معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPLS انجام شد. نتایج نشان دهنده این است که بازارگرایی بر بازاریابی اکتشافی و بهره بردار تأثیر معنی داری دارد و روابط تجاری مدیران به صورت مثبت این رابطه را تعدیل می کند. همچنین روابط سیاسی در رابطه بازارگرایی و بازاریابی بهره بردار نقش تعدیل گری غیرخطی (U وارونه) نداشته و تنها تأثیر آن به صورت خطی است و در رابطه با بازارگرایی و بازاریابی اکتشافی نقش تعدیل گری (U وارونه) ندارد. درنهایت نیاز ضمنی مشتری تنها در رابطه بین بازاریابی بهره بردار و عملکرد مشتری و مالی محور محصول جدید نقش تعدیل گری داشته است.
۳.

شخصیت برند بر سهم خرید مشتریان با توجه به نقش سازه های ارتباطی در صنعت خرده فروشی زنجیره ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شخصیت برند سهم خرید سازه های ارتباطی صنعت خرده فروشی زنجیره ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۲۵۴
اهمیت بیش ازپیش مشتری منجر به توجه روزافزون به مقوله ی مرتبط به آن شده است. یکی از مهم ترین این موارد سهم خرید مشتری است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر شخصیت برند بر سهم خرید مشتریان با نقش میانجی سازه های ارتباطی در صنعت خرده فروشی زنجیره ای است. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر روش و ماهیت در زمره پژوهش های توصیفی-همبستگی به شمار می رود. جامعه ی آماری پژوهش شامل مشتریان فروشگاه زنجیره ای رفاه در شهر تهران هستند که با توجه به فرض نامحدود بودن جامعه آماری 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه در میانشان توزیع شده بود. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه استاندارد با طیف پنج گزینه ای لیکرت است که پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ و روایی آن از طریق روایی محتوا و تحلیل عاملی تائیدی مورد تائید قرار گرفت. تحلیل داده ها نشان داد که شخصیت برند فعال و مسئول بر رضایت و وفاداری مشتریان تأثیر مثبتی دارند. همچنین نتایج نشان داد رضایت و وفاداری مشتریان بر سهم خرید مشتریان تأثیر مثبتی دارند؛ اما متغیر تعدیل گر سن بر رابطه ی رضایت مشتری و سهم خرید تأثیر نداشت. ازجمله مهم ترین پیشنهادهای پژوهش حاضر توجه به نوستالژی و قدمت برند و ایجاد بخش محصولات جدید و نوآور برای تداعی شخصیت مسئول و فعال است
۴.

بررسی تأثیر ابعاد مدل رفتار برنامه ریزی شده بر قصد خرید مواد غذایی محلی (نمونه پژوهش: محصول عسل)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدل رفتار برنامه ریزی شده قصد خرید مواد غذایی محلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۴۲
هدف: در سال های اخیر علاقه مصرف کنندگان سراسر جهان به مواد غذایی که از منابع محلی به دست می آیند، افزایش یافته است. با وجود افزایش توجه مصرف مواد غذایی محلی، رفتار مصرف کنندگان در موضوع مواد غذایی محلی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه هنوز به خوبی درک نشده است. هدف این پژوهش بررسی قصد خرید مصرف کنندگان مواد غذایی محلی با استفاده از مدل رفتار برنامه ریزی شده است. روش: در این پژوهش، متغیرهای قوم گرایی، خود تفسیری و حساسیت قیمتی به عنوان تعدیل کننده به مدل اصلی اضافه شده است.پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی، از نوع پیمایشی است. جامعه هدف این پژوهش را همه شهروندان شهر قزوین تشکیل می دهند. تعداد نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود 384 نفر به دست آمد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شده و روش تحلیل داده ها مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SmartPLS3.2.6 بوده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که ابعاد مدل رفتار برنامه ریزی شده (نگرش، هنجار ذهنی و کنترل رفتار درک شده) بر قصد خرید تأثیر مثبت می گذارند. همچنین، حساسیت قیمتی بر رابطه میان نگرش بر قصد خرید، نقش تعدیل کننده دارد؛ بدین معنا که به افزایش رابطه این دو منجر می شود. علاوه بر این، بر اساس نتایج قوم گرایی بر رابطه هنجار ذهنی بر قصد خرید، خودتفسیری بر رابطه کنترل رفتار درک شده بر قصد خرید و حساسیت قیمتی بر رابطه هنجار ذ هنی و کنترل رفتار درک شده بر قصد خرید نقش تعدیل کننده ای ندارند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاکی از آن است که ابعاد مدل، رفتار برنامه ریزی شده و حساسیت قیمتی پیش بینی کننده قصد خرید هستند. بنا براین، نتایج این یافته ها می تواند به تولیدکنندگان، بازاریاب ها و فروشندگان مواد غذایی محلی در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، تبلیغات و فروش کمک کند.
۵.

تأثیر شبکه های کسب وکار بر کسب مزيت رقابتی پايدار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مزیت رقابتی پایدار شبکه های کسب و کار پویایی محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۳۳۰
هدف تحقیق حاضر تحلیل تاثیر شبکه های کسب و کار بر مزیت رقابتی پایداربا توجه به متغیرهای میانجی و تعدیلگر در شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری کشور می باشد. برای این منظور از روش تحقیق توصیفی همبستگی و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. با توجه به استفاده از سازه های سازنده و انعکاسی در پرسشنامه تحقیق، برای بررسی پایایی و روایی در سطح معرف و سازه روش های مختلفی استفاده شده است. تعداد نمونه آماری بر اساس روش جامعه نامحدود کوکران 364 مورد مشخص و با روش نمونه گیری چند سطحی پرسشنامه ها توزیع گردید. نتایج نشان تاثیر گذاری بالای نواوری سازمانی و شبکه های کسب و کار بر مزیت رقابتی پایدار دارد. همچنین بررسی ارقام میانگین نشان از ضعف در شبکه های کسب و کار نسبت به دیگر متغیرهای تحقیق دارد. پیشنهاد اصلی تحقیق توجه و توسعه شبکه های مدیریتی و سازمانی این شرکت ها و همچنین برنامه ریزی در شاخصهای شکل دهنده ی بازارگرایی و نواوری سازمانی می باشد.
۶.

بررسی پیشایندها و پیامدهای مؤثر بر مشارکت اعضا در اجتماع مجازی برند در ایران (مورد مطالعه: اجتماع مجازی برند الیت)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: منافع درک شده اجتماع مجازی برند تعاملات مشتریان وفاداری برند رقیب وفاداری پایدار برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۰ تعداد دانلود : ۳۹۳
سازمانی که بتواند برند قوی و موفقی را در بستر مجازی بسازد؛ در عملکرد بازار خود موفق تر خواهد بود. یکی از مهم ترین جنبه های هر اجتماع مجازی برند، مشارکت فعال اعضای آن می باشد. با توجه به اهمیت میزان مشارکت اعضا در اجتماع مجازی برند، این پژوهش به بررسی پیشایندهای مؤثر بر مشارکت اعضا و نیز پیامدهای آن پرداخته است. تعداد 578 پرسشنامه به صورت آنلاین توسط اعضای اجتماع مجازی برند الیت تکمیل شد. برای بررسی روابط علت و معلولی بین متغیرها از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. طبق نتایج به دست آمده منافع اجتماعی بر روی مشارکت فعالانه اعضا تأثیرگذار بوده است. همچنین مشارکت اعضا منجر به ایجاد حس آگاهی از هم نوع و آداب و رسوم مشترک شده است. منافع درک شده، آداب و رسوم مشترک بر روی حس وفاداری پایدار برند تاثیر مثبت داشته در حالی که حس آگاهی از هم نوع تاثیر منفی بر روی وفاداری پایدار برند داشته است. نوآوری این تحقیق، طراحی مدلی جدید با متغیرهایی است که در مدلهای پیشین به طور یک جا در نظر گرفته نشده است.
۷.

رتبه بندی میزان درگیری ذهنی با ابزار و محتوای تبلیغاتی بانک های تجاری در بین قومیت های اصلی ایران؛ مورد مطالعه شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مجله نگین تاریخ معاصر ایران اصالت گرایی فرهنگی محمود عنایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۱۸۲
شدید بودن رقابت و شرایط اقتصادی اخیر کشور، بانک ها را مجبور می کند تا از حداکثر توان خود جهت استفاده از تبلیغات اثربخش جهت جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان قدیمی بهره ببرند. در این راستا توجه به مباحث تفاوت های فرهنگی می تواند بسیار کارساز باشد. لذا این مقاله علاوه بر بررسی میزان درگیری ذهنی مشتریان با ابزار و محتوای تبلیغاتی به بررسی تفاوت قومیت های ایرانی در این درگیری ذهنی می پردازد. برای این منظور از پرسشنامه محقق ساخته با روایی محتوای صوری و پایایی 88/ با استفاده از آلفای کرونباخ استفاده گردید. این پرسشنامه با استفاده از ادبیات موضوع و تحقیقات قبلی و در نظر گرفتن صنعت مورد نظر و فرهنگ تبلیغاتی کشور تهیه شد. نتایج نشان داد تبلیغات با محتوای کارکردی بانک و همچنین ابزارهای بازاریابی متصل چون تبلیغات دهان به دهان برای فضای کلیت فضای صنعت بانکداری در اولویت بالاتر درگیری ذهنی مشتریان قرار می گیرد. همچنین مشخص شد که از نظر میزان درگیری ذهنی با ابزارهای تبلیغاتی شباهت های زیادی بین اقوام ترک و لر و از طرف دیگر فارس و کرد وجود دارد و از نظر محتوای تبلیغاتی نیز فارس ها با لرها و ترک ها با کردها، درگیری ذهنی تقریبا مشابهی دارند. با اینحال تفاوت های اولویتی، به صورت مشخصی برای قومیت های وجود دارد. در کل توجه به تفاوت های قومیتی برای ارائه ابزار و محتوی مناسب تبلیغاتی در فضای رقابتی موجود صنعت بانکداری پیشنهاد می گردد.
۸.

طراحی مدل کسب مزیت رقابتی از سرمایه اجتماعی بیرونی سازمان محور و مدیر محور با تبیین نقش ابعاد قابلیت های پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مزیت رقابتی سرمایه اجتماعی برون مدیر محور سرمایه اجتماعی برون سازمان محور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۲ تعداد دانلود : ۶۲۳
تحقیق حاضر با هدف تحلیل سرمایه های اجتماعی بیرونی در دو دسته بندی روابط مدیر و سازمان بر مزیت رقابتی سازمانی انجام شده است. در این مسیر از میانجی گری ابعاد قابلیت های پویا و همچنین تعدیلگرهای محیطی استفاده گردید. این تحقیق از نوع ترکیبی و با رویکرد طرح اکتشافی - مدل ایجاد گونه شناسی- بوده و فرایند تحقیق در سه بخش کمی- کیفی- کمی شکل گرفته است. در مرحله کمی ابتدایی، از بررسی گسترده ادبیات برای استخراج مدل اولیه استفاده شد. مرحله کیفی با ابزار مصاحبه های عمیق انجام شده و با بررسی مجدد ادبیات تحقیق، مدل مفهومی نهایی ترسیم شد. ابعاد پرسشنامه تهیه شده با رویکردهای مختلف پایایی و روایی آن ها بررسی شد و با روش نمونه گیری تصادفی در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان توزیع و از 352 پرسشنامه مناسب برگشت داده شده برای تحلیل کمی استفاده گردید. سرمایه اجتماعی بیرونی مدیر محور تاثیرگذاری معناداری بر ابعاد میانجی، بجز یادگیری سازمانی نداشته است، در مقابل سرمایه اجتماعی بیرونی سازمان محور، بشدت بر تمام ابعاد میانجی تاثیر داشته است. از بین ابعاد قابلیت-های پویا، هوشمندی رقابتی نقش مهمی در تحقیق حاضر داشته است و تلاطم تکنولوژیکی بیشترین تاثیر معنادار را از بین تعدیلگرها در مدل داشته است. توجه به ایجاد اتحادیه های قوی و تاثیر گذار، محور قراردادن اهداف سازمانی در روابط و همچنین جذب مستمر نیروی های نخبه و ماهر از جمله پیشنهادات برای این صنعت می باشد.
۹.

تبیین نقش میانجی قابلیت های پویا در راهبرد کسب مزیت رقابتی رابطه محور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رویکرد رابطه ای مزیت رقابتی قابلیت های پویا نظریه نهادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۲۸۸
امروزه شرکت ها به عنوان قسمتی از شبکه روابط نگریسته می شوند که می توانند از این شبکه مزیت رقابتی کسب کنند. این پژوهش با هدف تحلیل نقش قابلیت های پویا در رابطه روابط بیرون سازمانی با مزیت رقابتی سازمان و کمی سازی این روابط انجام شده است. برای این منظور از روش تحقیق آمیخته استفاده شده است. ابزار کمی سازی روابط، پرسشنامه بوده است که با روش های مختلف روایی و پایایی آن بررسی شد. پرسشنامه در سیزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان در تهران به صورت تصادفی توزیع شد که 352 مورد از آن برگدانده شد. نتایج نشان از تاثیر بیشتر مسیر غیرمستقیم تبدیل سرمایه اجتماعی بیرونی سازمان به مزیت رقابتی نسبت به مسیر مستقیم آن دارد. قابلیت های پویا نقش میانجی معنادار و مکمل را در این رابطه ایفا می کنند. حمایت های دولت، فقدان کارایی اجباری و نبود اطمینان از تقاضا از جمله متغیرهای تعدیل گر محیطی تاثیر گذار بر مدل پژوهش بوده اند.
۱۰.

بررسی کارایی و تحلیل حساسیت مدیریت کتابخانه های نهادی در میان استان های کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل پوششی داده ها کارایی تحلیل حساسیت کتابخانه های نهادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۵ تعداد دانلود : ۳۰۷
هدف: این تحقیق با هدف تحلیل کارایی نسبی و تحلیل حساسیت شاخص های کتابخانه های نهادی استان ها انجام گرفته است. روش: روش تحقیق مورد استفاده کاربردی بوده است و ۶ شاخص ورودی و ۳ شاخص خروجی از مستندات و آمارهای کتابخانه ای استخراج شده است. جامعه آماری تمامی استان های کشور در سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ بوده است. از مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها برای محاسبه کارایی استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان از حضور هرمزگان، خراسان جنوبی و قزوین در سه رتبه اول و استان های آذربایجان غربی، فارس و یزد در سه رتبه نهایی دارد. حساس ترین شاخص در کل شاخص ها، شاخص تعداد اعضا در خروجی ها بوده است و بالقوه ترین شاخص تعداد صندلی ها در ورودی ها می باشد. در تحلیل کیفیت رتبه ها و مقدار ارقام کارایی، استان های مازندران، خراسان شمالی و ایلام را می توان جزء باکیفیت ترین استان های کارا دانست؛ اما در میان استان های ناکارا استان های خراسان رضوی و اصفهان بهترین کیفیت ارقام کارایی را دارا بودند. در مجموع برای هر استان توجه به شاخص های حساس و برنامه ریزی برای کاهش حساسیت های بالا پیشنهاد می گردد
۱۱.

مقایسه کارایی در مرزهای واقعی برای کتابخانه های نهادی و مشارکتی استان ها و تعیین اهمیت شاخص ها برای رسیدن به شرایط مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل حساسیت کتابخانه های نهادی کتابخانه های مشارکتی مرز واقعی وضعیت مطلوب.

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی کتابخانه ها مدیریت و سازمان کتابخانه ها
  2. حوزه‌های تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی کتابخانه ها نهادها،سازمان ها و انجمن های کتابداری
تعداد بازدید : ۱۰۸۳ تعداد دانلود : ۵۲۰
هدف: برای تعیین وضعیت مطلوب و با معیار قرار دادن دو نوع مهم کتابخانه های عمومی یعنی کتابخانه های نهادی و کتابخانه های مشارکتی، این تحقیق به مقایسه و تحلیل حساسیت شاخص های آنها در کارایی نسبی در مزر واقعی پرداخته است. روش: روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی– تحلیلی و داده ها از مستندات کتابخانه ای استخراج شده است. در این تحقیق میانگین ارقام سال های 1389 و 1390 در 3 شاخص ورودی و 6 شاخص خروجی وارد مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها از نوع ورودی گرای افزایشی گردید. یافته ها: نتایج نشان می دهد که استان های کارا در میان کتابخانه های مشارکتی 8 مورد و در میان کتابخانه های نهادی 11 مورد است. هر دو نوع کتابخانه ها، بیشترین حساسیت را در میان ورودی ها به شاخص تعداد کتاب دارند وکمترین حساسیت در میان شاخص های ورودی برای کتابخانه های مشارکتی مربوط به تعداد مواد سمعی و بصری می باشد و برای کتابخانه های نهادی تعداد صندلی است. در میان کتابخانه های مشارکتی، استان سیستان و بلوچستان بهترین کیفیت را داراست و استان های یزد و هرمزگان دارای کمترین کیفیت کارایی هستند. در میان استان های کارا در کتابخانه های نهادی نیز قزوین، خراسان شمالی و خراسان جنوبی دارای بهترین کیفیت در ارقام کارایی و از طرفی خراسان رضوی و کردستان دارای کمترین کیفیت کارایی هستند. اصالت/ارزش: ارزش مقاله حاضر در نشان دادن استان های کارا و نشان دادن متغیرهای دارای بیشترین و کمترین حساسیت در کتابخانه هاست. با استفاده از این یافته ها می توان در تقویت ورودی ها یا خروجی های دارای حساسیت بالا تمرکز کرد و با تخصیص بهینه سایر ورودی ها یا خروجی ها، اثر یک سویه آنها را تعدیل نمود.
۱۲.

الگویابی در کار شایسته برای استان ها از طریق تحلیل کارایی در مرزهای واقعی در برنامه سوم و چهارم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارایی تحلیل حساسیت کار شایسته برنامه سوم و چهارم توسعه استان های مرجع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۴ تعداد دانلود : ۴۲۶
هدف اصلی این تحقیق پیدا کردن شاخص ها و استان هایی است که استان های ناکارا و حتی کارا برای رسیدن به مرزهای مطلوب تر در کار شایسته می توانند به عنوان مرجع از آن استفاده کنند. برای این منظور از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و با حضور تمامی استان های کشور در طول برنامه سوم و چهارم توسعه طی سال های 1379 تا 1386 استفاده شده است. نتایج الگویابی در سطح استان نشان از محوریت استان هایی چون هرمزگان، تهران و گیلان برای الگوبرداری دارد. هم چنین در سطح شاخص ها نیز در کل کشور، نتیجه ها نشان از حساسیت بالای استان ها در شاخص های اشتغال ناقص و مددجویان کمیته امداد دارد. نتیجه وجود چنین حساسیتی برای فضای تصمیم گیری کشور، معیار قرار دادن این شاخص ها برای رسیدن به فضای مطلوب کارایی در کل کشور می باشد.
۱۳.

تاثیر روابط بیرونی مدیر و سازمان بر مزیت رقابتی شرکت با تبیین نقش تصویر و اعتبار برند (شرکت مورد مطالعه در صنعت ساختمان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتبار تصویر مزیت رقابتی شهرت روابط بیرونی مدیر و سازمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۵ تعداد دانلود : ۵۳۱
سازمان ها برای داشتنمزیترقابتیوبقایطولانی مدتدربازار،نیازمندتصویریقوی هستند و این تصویر می تواند حاصل روابط قوی مدیران و سازمان باشد. این تحقیق با استفاده از دیدگاه رابطه ای از تئوری مزیت رقابتی و با هدف تحلیل نقش مؤلفه های ناملموسی چون روابط و برند سازمانی بر مزیت رقابتی انجام شده است. سطح تحلیل تحقیق، شرکت ها هستند. از توزیع پرسشنامه ای در بین پانصد شرکت حاضر در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، به عنوان ابزار تحقیق استفاده شده است. روایی محتوا و اجزای آن با روش های گوناگون کمی، سنجیده شد. پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ میزان 82/0 بوده است. نتایج، نشان دهنده ی تأثیر بیشتر روابط سازمانی بر تصویر برند نسبت به روابط مدیران است. تصویر شرکت تأثیر بسیار بالایی بر شهرت شرکت، به خصوص شاخص حرفه ای گری دارد. اعتبار برند شرکت تأثیر بالایی بر مزیت رقابتی و به خصوص بر انعطاف استراتژیک سازمان دارد. شهرت داشتن به حرفه ای گری را می توان بسیار مهم تر از بعد قابلیت اعتماد در کسب مزیت رقابتی دانست. پیشنهادها می تواند تمرکز مدیران بر کیفیت روابط و کمیت در شبکه های بین سازمانی برای ارائه ی تصویر مناسب تر و همچنین توجه به شرایط تخصصی و محیط اقتصادی و سیاسی موجود در صنعت برای کسب مزیت است.
۱۴.

بررسی نقش تبلیغات و ترفیعات فروش در ایجاد ارزش ویژه برند (مورد مطالعه: برند سافتلن)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبلیغ ارزش ویژه برند ترفیعات فروش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲۲ تعداد دانلود : ۷۹۶
شرکت های دارای جایگاه بالا در ارزش ویژه برند تجاری در ذهن مشتریان به راحتی می توانند در میان دیگر شرکت ها در صنعت مربوط به خودشان سودآورتر تلقی شوند. در این تحقیق رابطه تبلیغات و ترفیعات فروش (نقدی و غیرنقدی) و اثر آنها بر ایجاد ارزش ویژه برند کالا و ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق روی گستره تبلیغ و نگرش های افراد در مورد تبلیغ از برند سافتلن در فروشگاه های زنجیره ای تهران مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از پرسشنامه محقق ساخته با روایی محتوای صوری مورد تایید خبرگان و همچنین روایی های سازه تحلیل عاملی و همگرا استفاده شد. همچنین برای بررسی تک بودن مدل از روش های تحلیل مولفه های اصلی بلوک متغیرهای مشاهده شده، آلفای کرونباخ و دیلون – گلدشتاین(پایایی مرکب) استفاده شد. همچنین آزمون و تحلیل فرضیات با روش معادلات ساختاری و با نرم افزار Smart PLS انجام شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که افزایش هزینه های تبلیغات ضرورتا منجر به کیفیت اداراک شده توسط مصرف کنندگان نمی شود و نگرش افراد در مورد تبلیغات نقش کلیدی در اثرگذاری بر کیفیت و اطلاع از برند و وابستگی های آن ایفا می کند. نتایج همچنین حاکی از تفاوت اثرگذاری ترفیعات فروش روی ارزش ویژه با توجه به نوع ابزار تبلیغاتی و همچنین به هم وابسته بودن ابعاد ارزش ویژه برند است.
۱۵.

تفسیر و نگرش مشتریان از هدف و نحوه برندسازی در ارائه محصول با استفاده از استراتژی مشارکت برند در میان قومیتهای اصلی ایران

کلید واژه ها: قومیت مشارکت برند برندگذاری نظریه سیگنال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۰ تعداد دانلود : ۹۱۴
محیط بی ثبات، بازارهای پویا و شدید شدن رقابت برای وارد شدن به بازارهای جدید، شرکت ها را مجبور می کند از استراتژی های خلاقانه برند مانند مشارکت برند استفاده کنند. با این حال، با توجه به پیش زمینه ها و سیگنال هایی که برند برای هریک از مشتریان دارد، قبل از هر چیز باید از تفسیر مشتریان برای این تغییر آگاه شد. علاوه بر این، برخی مشخصه های فرهنگی می تواند به شدت بر تفاوت تفسیرهای مشتریان از مشارکت برند تاثیرگذار باشد. لذا این مقاله علاوه بر بررسی تفسیر و نگرش مشتریان از مشارکت برند در برخی ابعاد به بررسی تفاوت قومیت های ایرانی در تفسیر از آن ها می پردازد. برای این منظور، از توزیع پرسشنامه در بین دانشجویان مدیریت و مهندسی صنایع دانشگاه های تهران استفاده شد. این پرسشنامه با استفاده از ادبیات موضوع و پژوهش های قبلی تهیه و با روش صوری و آلفا کرونباخ روایی محتوی و پایایی آن ها تایید شد. در زمینه محصول و برند از سه محصول و شش برند استفاده شد. نتایج نشان می دهد به جز مشارکت در محصول لپ تاپ که به نظر می رسد تفاوت عمده ای بین مشخص شدن و نشدن نحوه برندگذاری برای قومیت ها وجود ندارد، در بقیه موارد (خودرو و گوشی همراه) بین قومیت ها تفاوت وجود داشته است. در نهایت می توان گفت بیشترین اختلاف رویکردی، بین قومیت های لر و کرد در زمینه فرضیه های پژوهش در ایران وجود دارد.
۱۶.

بررسی تاثیر شبکه های کسب و کار بر مزیت رقابتی با تبیین نقش قابلیت ایجاد قابلیت ها، مورد مطالعه صنعت ساختمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شبکه های کسب و کار قابلیت ایجاد قابلیت ها مزیت رقابتی صنعت ساختمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۷۶
هدف پژوهش حاضر کمی سازی تاثیر شبکه های کسب و کار بر مزیت رقابتی با میانجی گری قابلیت ایجاد قابلیت ها میباشد. این شبکه ها با نقش آفرینی مشتریان، تامین کنندگان و رقبا همراه بوده است. در این تحقیق از پرسشنامه که 352 مورد آن قابل قبول بود، استفاده شد .نتایج حاصل از روش های تحلیل معادلات ساختاری نشان از تایید همه فرضیات تحقیق در حداقل سطح اطمینان 9/ دارد. میانگین شبکه های کسب و کار شرکت های خصوصی و فامیلی از شرکت ها با مالکیت خصوصی و غیر فامیلی بیشتر بود. از بین مقادیر ضریب تاثیر در بین فرضیه ها، بیشترین تاثیر به ارتباط شبکه های کسب و کار بر قابلیت کسب قابلیت اختصاص داشت. در مجموع می توان گفت شبکه های کسب و کار بر قابلیت های پویا که رویکرد جدید مزیت رقابتی می باشد تاثیر بسزایی می گذارند. از طرفی با توجه به نقش مهم مولفه ی شناختی از میان مولفه های شبکه های کسب و کار و همچنین تاثیر پذیری بالای انعطاف استراتژیک، نگاه ویژه سازمانها به روابط بلندمدت در بین شبکه های کسب و کار در این صنعت پیشنهاد می گردد.
۱۷.

تاثیر روابط بیرونی مدیران ارشد بر مزیت رقابتی، مورد مطالعه صنعت ساختمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روابط بیرونی مدیران مزیت رقابتی محیط نهادی محیط بازاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۶۷
می توان سرمایه اجتماعی مدیر را به دو بخش بیرونی و درونی تقسیم کرد که هر دو می تواند نقش مهمی در ارتقا اجرایی سازمان داشته باشند. مقاله حاضر با هدف تحلیل میزان تاثیر روابط بیرونی مدیران ارشد بر مزیت رقابتی شرکت با توجه به متغیرهای تعدیل گر می باشد. پرسشنامه پژوهش از ترکیب مقالات مختلف و با بررسی روایی و پایایی و اثبات مناسب بودن آن تدوین گردید. نتایج حاصل از 352 پرسشنامه که در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان توزیع گردید، به تاثیر 25/0 روابط بیرونی مدیران بر مزیت رقابتی اشاره دارد. شرکت های بزرگ یا با عمر بالا پیش بین پذیری بالاتری در مولفه های پژوهش دارا می باشند. شرکت ها با افزایش اندازه و عمر خود بیشتر تحت تاثیر روابط مدیران خود قرار می گیرند. شدت تعدیل گری محیط نهادی و بازار بسیار بالا بوده و محیط بازار تعدیل گر قوی تری نسبت به محیط نهادی محسوب می گردد. با این حال عدم اطمینان در تقاضا دارای میزان تعدیل گری معنادار نمی باشد. شرکت های خدمات و مشتری محور در بسیاری از مولفه های مورد بررسی، متفاوت تر از شرکت های تولید کالا و شرکت محور هستند. در مجموع پیشنهاد می گردد، شرکت ها به محیط بازار و متغیرهای کنترل و خروجی های آن در فضای روابط مدیریتی بیشتر توجه کنند. Abstract The social capital of management can be divided into two parts, internal and external, and both of them could have an important role in improving executive function of company. This paper aims to analyze the impact of the external ties of top managers on company's competitive advantages, with considering the moderator variables. The survey’s questionnaire was developed with combining various articles and its validity and reliability was proved. The results of 352 questionnaires were distributed at the 13 thinternational exhibition of construction industry showed the impact of external ties managers on the competitive advantage is 0/25. Also larger or older companies have greater predictability in the research components in contrast with other control variables and they are more influenced by their ties managers. The moderator intensity of the institutional environment and the market is very high and the market environment is stronger than the institutional environment. However, a degree of uncertainly in demand is not a significant moderator. B2C and service companies are many different with B2B and product companies in the case of control variables. In sum, it is offered to pay more attention to market environment and outcomes' control variables in the management ties situation. Keywords: External Management Ties; Competitive Advantage; Institutional Environment; Market Environment.
۱۸.

بررسی و مقایسه روند کارایی نسبی کتابخانه های نهادی کشور در مقیاس استانی؛ رویکرد سیستمی به پردازش ورودی ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل پوششی داده ها کارایی کتابخانه های نهادی فرایند سیستماتیک پردازش داده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵۴ تعداد دانلود : ۶۲۱
هدف: این تحقیق با ابزار بررسی روند کارایی کتابخانه های نهادی در سطح استانی، به دنبال تبیین راه هایی برای شناخت استان های کارا و مشخص کردن سیاستهای کلانی است که تاکنون بر مدیریت کلی آنها حاکم بوده است. روش: روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی بوده و داده های کتابخانه ای با حضور 30 استان در چارچوب سازوکار سیستماتیک تحلیل پوششی داده ها به کمک نرم افزار DEA MASTER.1 پردازش شده است. با استفاده از شش شاخص ورودی و سه شاخص خروجی به بررسی روند کارایی نسبی کتابخانه های نهادی در مقیاس استانی، بین سال 1387 تا 1390 پرداخته شده است. روش محاسبه کارایی در چارچوب بازده مقیاس فزاینده بوده، و رویکرد ورودی گرا مورد استفاده بوده است. یافته ها: در طی این سالها، تغییرات در اعداد کارایی و تعداد استان های کارا و غیرکارا قابل تأمل است. بیشترین تعداد استانهای کارا در سال 1388 بوده است و کمترین اختلاف کارایی بین بیشترین و کمترین ارقام کارایی در یک سال، مربوط به سال 1390 می باشد. در مجموع می توان گفت برای توزیع منابع یا ورودیها، رویکرد دسته بندی بر اساس شاخصهای مناسب و عملکرد محور، و در بررسی خروجی، استفاده از شاخصهای بلندمدت و رویکرد استراتژی محور پیشنهاد می گردد. اصالت/ارزش: با توجه به ارقام کارایی، روند تغییرات و میزان تغییرات، می توان نتیجه گرفت که این حوزه در دوران رشد و ناپایداری قرار دارد ولی روند مدیریتی برای کاهش اختلاف ها و عدالت محوری مناسب بوده است. مشخص کردن علت تغییرات عمده در ارقام کارایی برخی استانها در این سالها و انتخاب استان های مرجع برای استانهای ناکارا از دیگر مباحثی است که در این تحقیق صورت گرفته است.
۱۹.

اولویت بندی شاخص ها و ابعاد موفقیت در بازاریابی کتاب های دانشگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی شاخص کتاب های دانشگاهی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
  2. حوزه‌های تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی صنعت و تجارت کتاب کتاب فروشی و توزیع کتاب
تعداد بازدید : ۲۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۰۴۸
هدف اصلی این نوشتار شناسایی و اولویت بندی شاخص های موفقیت در بازاریابی کتاب های دانشگاهی است. با انجام مطالعه های مختلف و بررسی پیشینة موضوع، تصمیم های راهبردی و آمیختة بازاریابی به عنوان عوامل محیط داخلی و تکنولوژی و زمان نیز به عنوان عوامل محیط بیرونی تأثیرگذار کسب وکار در نظر گرفته شد. جامعة آماری، ناشران تهرانی و تعداد نمونة آماری 220 نفر می باشد. انتخاب ناشران به روش تصادفی ساده صورت گرفته و برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شده است. روایی پرسش نامه به طور صوری و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ تأیید شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از ضریب همبستگی اسپیرمن و فریدمن استفاده شده است. نتایج رتبه بندی عناصر به ترتیب: موقعیت یابی 048/6، محصول 876/5، زمان 621/5، مکان 308/5، فناوری 161/5، ترفیع 899/4، قیمت 694/4، هدف گذاری، 154/4 و بخش بندی 237/3 می باشد.
۲۰.

بررسی نگرش مشتری در مورد اهداف و ابعاد مشارکت برند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مشارکت برند برند اصلی و همکار نظریه سیگنال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۸ تعداد دانلود : ۳۴۲
اتحاد برند یا مشارکت برند یک راهبرد بالقوه است که که به دو برند این امکان را می دهد که با ترکیب نام هایشان با یکدیگر، اثرات مثبتی را کسب کنند. این پژوهش با هدف بررسی نگرش مشتریان از مشارکت برند انجام شده است. برای این منظور پژوهشگران با بررسی ادبیات نظری در این زمینه، بررسی خود را بر ابعاد نقش،هدف، مسئولیت، مالکیت و پیشنهاد دهنده مشارکت قرار داده اند. پرسشنامه با طیف هفت گانه ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات بوده است که همه سوالات از پژوهش هایی قبلی استخراج شد و تغییرات اندکی روی آن انجام شده است. روایی محتوای ابزار به صورت صوری و پایایی توسط آزمون آلفا کرونباخ رقم 794/0 بوده است. جامعه آماری پژوهش 370 نفر ازدانشجویان مدیریت و مهندسی صنایع دانشگاه های سراسری تهران هستند. در این پژوهش از آزمون های آماری و نرم افزار SPSS 16 برای تجزیه و تحلیل استفاده شد. نتایج نشان داد که جهت گیری نگرش مشتریان به هدف مشارکت برند بیشتر ارتقا و بهبود محصول قبلی توسط دو برند است. مالکیت و مسئولیت برند اصلی بیشتر از برند همکار است. علاوه بر این می توان گفت شهرت برند در کیفیت، نقش عمده ای در نگرش مشتریان در زمان مشارکت برند دارا می باشد. پیشنهاد می گردد برندهایی که دارای شهرت کیفیتی بالاتر هستند در هنگام مشارکت، نسبت به برندهای معمولی تر به تفسیرها و نگرش های مشتریان بیشتر توجه کنند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان