علی قلی پور سلیمانی

علی قلی پور سلیمانی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
۱.

قدرت داستان سرایی رسانه های اجتماعی در توسعه مقصد گردشگری قشم

تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۱
از زمانی که مقاصد گردشگری در رسانه های اجتماعی معرفی شدند، قدرت گردشگران در توصیف، اظهارنظر، تغییر و تحریف روایت های مربوط به یک مقصد گردشگری با توجه به تجربیات و نظرات شخصی شان، روبه افزایش بوده است و این خود چالش بزرگی را برای سازمان های بازاریابی گردشگری ایجاد کرده است که چگونه در رسانه های اجتماعی داستان های مورد نظرشان را جهت توسعه یک مقصد گردشگری روایت کنند. پژوهش حاضر، با تمرکز بر این چالش، شناسایی ابعاد قدرت داستان سرایی رسانه های اجتماعی آنلاین در توسعه یک مقصد گردشگری را هدف خود قرار داده است. رویکرد این پژوهش، کیفی و جامعه آماری موردمطالعه شامل تمامی داستان های مربوط به مقصد گردشگری قشم بود که در رسانه های اجتماعی آنلاین روایت شده اند. به کمک روش نمونه گیری قضاوتی 108 داستان موردبررسی قرار گرفتند. روایت ها با جست وجو در وب سایت ها و وبلاگ های گردشگری و با استفاده از روش کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی در قالب شبکه مضامین تحلیل شدند. نتایج حاکی از شناسایی 9 مضمون سازمان دهنده و 44 مضمون پایه در خصوص قدرت داستان سرایی گردشگری قشم به عنوان مضمون فراگیر بودند. نتایج نشان داد که گردشگران می توانند با استفاده از قابلیت های داستان سرایی و ابعاد آن در رسانه های اجتماعی هویت ها، فعالیت-ها، تجارب و ایده های شان را توصیف نمایند، نقش اجتماعی بسازند، وضعیت خود را ارتقاء دهند، گفتمان هایشان را گسترش داده و با جذب مخاطبان، روایت های مقاصد را تحت تأثیر قرار دهند. استفاده از روش کیفی داستان سرایی از نقاط قوت پژوهش حاضر به شمار می رود، چون در هیچ یک از پژوهش های مشابه داخلی تاکنون برای تحلیل روایت های مربوط به یک مقصد گردشگری از آن استفاده نشده است.
۲.

تبیین مدل رفتار هم آفرینی ارزش مشتری در توسعه صنعت گردشگری پزشکی استان گیلان

تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۵۰
امروزه با گسترش فنون ارتباطی همراه با انتقال دانش پزشکی شکل جدیدی از گردشگری به نام پزشکی مطرح گردیده است که یکی از بازارهای جذاب و پررونق خدماتی حوزه گردشگری محسوب می شود. هم آفرینی ارزش شکل جدیدی از استراتژی کسب وکار است که بر ایجاد و تشخیص مستمر ارزش های مشترک سازمان ها و مشتریانشان تأکید دارد. پژوهش حاضر باهدف ارائه مدل رفتار هم آفرینی ارزش مشتری در توسعه صنعت گردشگری پزشکی استان گیلان، از نوع کاربردی و ترکیبی و در دو مرحله کیفی و کمی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق در فاز کیفی شامل خبرگان حوزه گردشگری پزشکی و گردشگران پزشکی و در فاز کمی شامل رؤسای بیمارستان ها و گردشگران پزشکی استان گیلان بودند. حجم نمونه در فاز کیفی 16 نفر به روش نمونه گیری هدفمند و در فاز کمی شامل 50 نفر رؤسای بیمارستان های استان گیلان و 250 نفر گردشگران پزشکی آن بیمارستان ها، به روش غیر احتمالی در دسترس انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها در فاز کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در فاز کمی از ابزار پرسشنامه استفاده شد. تحلیل داده های کیفی با کمک نرم افزار MAXQDA10 و داده های کمی با نرم افزار PLS انجام گرفت. یافته بخش کیفی پس از پیاده سازی مصاحبه ها و حذف هم پوشانی ها تعداد 59 مفهوم اولیه، 13 مفهوم اصلی و در نهایت، 5 مقوله در قالب یک الگوی پارادایمی شامل راهبردهای هم آفرینی ارزش سازمانی و قابلیت های گردشگری پزشکی، هم آفرینی ارزش و رفتار هم آفرینی ارزش استخراج شد. نتایج بخش کمی نشان داد هم آفرینی ارزش سازمانی می توانند در جهت ایجاد هم آفرینی ارزش مشتری نقش به سزایی داشته باشد.
۳.

نقش قدرت داستان سرایی رسانه های اجتماعی و سنجش ابعاد آن در توسعه مقاصد گردشگری

تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۷۳
این مطالعه دارای رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) است. جامعه آماری در بخش کیفی، تمامی داستان های مقاصد گردشگری رامسر و قشم در رسانه های اجتماعی است که تعداد 62 و 108 داستان به ترتیب برای این دو مقصد به روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند. استراتژی تحقیق، تحلیل روایت است. روش گردآوری داده ها، داستان های مکتوب آنلاین بود که از طریق تحلیل روایت تجزیه و تحلیل شدند. سپس در بخش کمی، استراتژی تحقیق، به صورت پیمایشی صورت گرفت. جامعه آماری، شامل تمامی گردشگرانی بود که داستان های گردشگری این دو مقاصد را در رسانه های اجتماعی مطالعه کرده بودند. نمونه گیری به روش نمونه گیری غیراحتمالی دردسترس است و محاسبه حجم نمونه، از طریق جدول مورگان تعداد 450 نفر برای هر مقصد برآورد شد. روش گردآوری داده ها، پرسشنامه (الکترونیکی) بود. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار Smart PLS، نشان داد که تمامی ابعاد قدرت داستان سرایی رسانه های اجتماعی آنلاین بر توسعه مقاصد گردشگری رامسر و قشم مؤثر هستند.
۴.

Presenting Consumer Behavior Prediction Model with Emphasis on Brand Perception from Shahrvand Store Brand

تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۴
Purpose: the present research was designed and implemented with the aim of presenting a prediction model for consumer purchase behavior with emphasis on brand perception of Shahrvand store. Methodology: in order to achieve the research objectives, qualitative and exploratory grounded theory approach was used. The sample required for investigating the research questions was obtained through theoretical sampling method. The required data were collected through profound and semi-structured interviews until theoretical saturation. Overall, 10 interviews were performed with the experts of marketing and industrial management, general psychology, the representatives and staff of chain stores. For data analysis, Strauss and Corbin methodical approach was used by going through three stages of open, axial, and selective coding. Eventually the paradigmatic model of the research was presented. Findings: at the end of the data analysis, 94 concepts were identified as 19 items and six main classes. The results indicated that perceived satisfaction with the brand, brand communication, and enjoyable motives were introduced as excellent and effective conditions on development of the axial dimension of consumer status, grantmaking based on behavior, perception, and expectations of consumers about services. They lead to repeated purchase behavior, brand dependence, and brand loyalty through perceived strategies, perceived after sale services, and perceived value creation for consumer. Conclusion: based on the findings, stores, relation-oriented marketing, and internal branding of the store were identified as the contextual conditions, and perception of environmental factors plus consumers' perceived experience as confounding conditions.
۵.

شناسایی مفهوم اعتماد مشتری به تبلیغات دیجیتال مبتنی بر بلاک چین: توسعه ی مدل با نظریه داده بنیاد

تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۹۳
هدف: در فضای غیرقابل پیش بینی و پویای بازاریابی دیجیتال و الکترونیک، اعتماد مشتری مهم ترین لازمه ی موفقیت تبلیغات بوده و شناسایی مؤلفه های آن در فناوری بلاک چین (علیرغم داشتن ویژگی هایی مانند شفافیت و امنیت، به عنوان یک ابزار دیجیتال) از اهمیت بسیاری برخوردار است. بنابراین، مطالعه ی حاضر با هدف بررسی جنبه های مختلف اعتماد مشتری در تبلیغات مبتنی بر بلاک چین، طراحی و تدوین گردید.روش شناسی: پژوهش حاضر از منظر هدف، توسعه ای و کاربردی است و دستیابی به اهداف آن با استفاده از روش کیفی نظریه داده بنیاد (رویکرد نظام مند اشتراوس و کوربین) امکان پذیر بود. داده های مورد نیاز با استفاده از مصاحبه های عمیق (از طریق نمونه گیری گلوله برفی) جمع آوری شدند و پس از انجام ده مصاحبه به اشباع نظری رسیدند.یافته ها: نتایج در قالب شش مؤلفه ی مدل پارادایمی استاندارد ارائه گردید. اعتماد به تبلیغات دیجیتال مبتنی بر بلاک چین به عنوان پدیده محوری شناخته شد و ارتباط آن با سایر عوامل از جمله شرایط علی (مشتری، تبلیغات و ویژگی های تبلیغ کننده)، شرایط زمینه ای (ماهیت بلاک چین، زمینه فناوری، زمینه بازاریابی)، شرایط مداخله کننده (عوامل هنجاری، عوامل اجرایی تبلیغات)، استراتژی ها (بهبود بازاریابی و تبلیغات) و سرانجام، پیامدها (مشتری، تبلیغ کننده، اجتماعی) آشکار گردید.نتیجه گیری: فناوری بلاک چین علیرغم ماهیت شفاف خود در انتقال اطلاعات به مخاطبان هدف، از ایجاد اعتماد بی نیاز نیست. به این دلیل که جنبه های فناوری و تکنیکی به تنهایی برای ایجاد اعتماد در مشتریان کافی نیستند و در این میان تبلیغ کنندگان باید به تمامی خصوصیات انسانی، سازمانی و فناوری توجه نمایند.
۶.

طراحی مدل بهینه ارزشی بازاریابی به منظور ترویج و بهبود فروش داروهای گیاهی: یک تحقیق کیفی

تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۵۵
این مقاله با هدف طراحی مدل بازاریابی به منظور ترویج و بهبود فروش داروهای گیاهی به رشته تحریر درآمده است. نمونه ها با شیوه هدفمند انتخاب شدند و محقق با 12 نفر از خبرگان و شرکت های توزیع کننده داروهای گیاهی، پزشکان و داروسازان مصاحبه کرده و به دلیل جدید بودن موضوع تحقیق و با توجه به جمع آوری داده ها در فرایند اکتشافی، از ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد و مقوله ها که اجزای مختلف مدل را تشکیل می دادند در 6 طبقه دسته بندی شدند. نتایج کدگذاری باز نشان می دهد که در مجموع 206 کد باز استخراج شد و در بخش کدگذاری محوری،121 کد اولیه در قالب 26 مقوله جاگذاری شد و بدین ترتیب مدل مفهومی تحقیق شکل گرفت. نخستین اجزا مدل ارائه شده، شامل ارتقاء سلامت جامعه، پتانسیل بالقوه تولید و عرضه گیاهان داروئی، سبک زندگی و نگرش، اهمیت و جایگاه داروی گیاهی می باشد که عوامل علی را تشکیل می دهند. شرایط علی زمینه ساز ظهور جز بعدی یعنی بازاریابی دارویی و ارتباطات یکپارچه هستند که مقوله های اصلی مدل می باشند.
۷.

نقش قدرت داستان سرایی رسانه های اجتماعی و سنجش ابعاد آن در توسعه مقصد گردشگری با رویکردی بر تحلیل مضمون

تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۱۲۰
هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش قدرت داستان سرایی رسانه های اجتماعی و سنجش ابعاد آن در توسعه مقصد گردشگری شهر توریستی رامسر است. این پژوهش دارای رویکرد آمیخته است. جامعه آماری در بخش کیفی، تمامی داستان های مقصد رامسر در رسانه های اجتماعی است که تعداد 62 داستان به روش نمونه گیری قضاوتی برگزیده می شوند. روش گردآوری داده ها، داستان های مکتوب آنلاین (برخط) هستند که از راه تحلیل روایت و با کمک تحلیل مضمون تجزیه وتحلیل می شوند. ابعاد قدرت داستان سرایی رسانه های اجتماعی شناسایی و در قالب شبکه مضامین و سپس مدل مفهومی این مقصد ارائه می شوند. جامعه آماری در بخش کمّی شامل تمامی گردشگرانی است که داستان های گردشگری این مقصد را در رسانه های اجتماعی مطالعه می کنند. نمونه گیری به روش غیراحتمالیِ در دسترس است و با دریافت 450 پرسشنامه (الکترونیکی) از گردشگران، نتایج مدلسازی معادله های ساختاری نشان می دهد که تمامی ابعاد قدرت داستان سرایی رسانه های اجتماعی برخط شهر رامسر شامل جنبه های دانش ادبی، جذابیت و پویایی، شناختی، عاطفی، اعتماد و اعتبار، گردشگری، و اخلاقی بر توسعه این مقصد اثر معناداری می گذارند.
۸.

بازاریابی قابلیت های فرهنگی تاریخی، گردشگری شهری مطالعه موردی: استان گیلان

تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۱۱۹
در دنیای کنونی یکی از مهم ترین فعالیت هایی که در جوامع مختلف در جریان است، گردشگری است و پیامدهای آن اثرات مستقیم و غیرمستقیم به ارکان جامعه ازجمله اقتصاد، فرهنگ، سیاست، هنر دارد. در این میان استان گیلان نتوانسته آن گونه که باید به نرخ مناسبی از ورود و خروج گردشگران دست یابد. این نقصان و مشکل را می توان در فعالیت های نامناسب بازاریابی در سطح استان و شهرستان های محدوده موردمطالعه بیان کرد. درواقع،به واسطهروش هایبازاریابی،می توانگردشگرانبالقوهراجذبمقاصدموردنظرکرد.ازاین رو پژوهش حاضر باهدف ارائه مدل بازاریابی قابلیت های فرهنگی-تاریخی، گردشگری گیلان صورت پذیرفته است. روش پژوهش حاضر به صورت کیفی و با بهره گیری ازنظریه داده بنیاد و بر اساس گام های پیشنهادی گلیزر و استراوس به اجرا درآمده است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران ارشد سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان و نیز خبرگان رشته های مدیریت بازرگانی و گردشگری و مدیران ارشد سازمان های شهرداری، استانداری و فرمانداری است که در این میان 15 نفر از آنان به روش گلوله برفی به عنوان روشی هدفمند در قالب نمونه آماری جهت مصاحبه از طریق پرسشنامه نیمه ساختاریافته بهره گرفته شده است. به منظور تجزیه وتحلیل مصاحبه ها از نرم افزار مکس کیو دی ای، و سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری انتخابی و کدگذاری محوری استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که بازاریابی قابلیت های فرهنگی و بازاریابی قابلیت های تاریخی در دسته شرایط راهبردی قرار دارد که دراین بین عوامل مربوط به صنعت گردشگری شرایط زمینه حاکم است و شرایط محیطی کشور نقش تعدیل کننده را ایفا می کند. توسعه فرهنگی و اقتصادی گیلان از پیامدهای بازاریابی قابلیت های فرهنگی-تاریخی، گردشگری گیلان می باشد.
۹.

Challenges of the Iranian E-Banking Business Model in Digital Transformation

تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۳۴
With advanced information and communication technology, the organizations’ business model has undergone fundamental changes. These changes are also observed in the banking industry. This research aims at explaining the Iranian electronic banking business model and recognizing its challenges in the transformation to digital banking, which is considered as the research innovation. In terms of method, the present research is a qualitative study and in terms of goal, it is primary research. In this research, grounded theory has been used as a systematic method for the investigation of complex multilateral issues. The population includes the expert managers of the banking industry who have mastery over macro policies of banking and electronic payment in Iran. Regarding the research method, all the interviews were recorded and converted to text. The coding and classification process was done based on three stages of open coding, axial coding, and selective coding. The outputs of these three stages were provided in the form of codes, concepts, and categories. During and after data collection, the data were reviewed for several times, the key points were specified, and the related codes were counted. Finally, 761 codes, 26 concepts, and 14 categories related to the research topic were identified based on which, the conceptual business model of Iranian electronic banking was developed. Based on the conceptual model of the research, seven challenges for digital banking transformation were identified.
۱۰.

تأثیر سبک زندگی الکترونیک بر اجتناب از تبلیغات اینترنتی با تبیین نقش تعدیلگری تجربه منفی و ازدحام تبلیغات

تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۰
هدف: اقتضای کسب وکارهای امروزی، ضرورت آشنایی با الگوهای زندگی الکترونیکی را ایجاب می کند که بتواند بستر و محتوای مفیدی برای بازاریابی و طراحی خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات فراهم کند و ارائه تبلیغات هدفمند را که به کاهش اجتناب از تبلیغات اینترنتی و افزایش میزان کلیک کمک خواهد کرد، ممکن سازد. در پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سبک زندگی الکترونیک بر اجتناب از تبلیغات اینترنتی با اثر تعدیل کنندگی تجربه منفی قبلی کاربران و ازدحام درک شده از تبلیغات توسط کاربر در صفحات اینترنتی بررسی شده است.روش: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از جنبه روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی به شمار می رود. جامعه آماری آن، کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در استان گیلان بود که از میان آنها، 385 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و با توزیع پرسش نامه میان آنها، داده های پژوهش جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از روش معادلات ساختاری انجام گرفت.یافته ها: سبک زندگی الکترونیک بر اجتناب از تبلیغات اینترنتی تأثیر منفی و معناداری دارد. همچنین تجربه منفی قبلی و ازدحام تبلیغات، بر اجتناب از تبلیغات تأثیرگذار بوده و آن را تقویت می کند.نتیجه گیری: نتایج بررسی فرضیه های پژوهشی نشان داد به هر اندازه که فرد در زندگی خود از اینترنت تأثیر می پذیرد (درگیری کاربر با اینترنت بیشتر باشد)، میزان اجتناب وی از تبلیغات کاهش می یابد. بر اساس این نتیجه، سبک زندگی الکترونیکی کاربران شاخص و معیار بسیار مهم برای چگونگی طراحی تبلیغات اینترنتی و نحوه ارائه آن است.
۱۲.

عوامل موثر بر رشد صنعت گردشگری ایران

کلید واژه ها: ایران ARDL توسعه گردشگری هتل صنعت گردشگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴۴ تعداد دانلود : ۲۴۰۸
پاسخ به این پرسش که «چه عوامل در افزایش درآمدهای گردشگری خارجی ایران موثر هستند؟» زمینه اجرای پژوهش حاضر را فراهم آورده است. «افزایش تعداد اتاق در هتل»، «آموزش منابع انسانی شاغل در صنعت گردشگری» و «جنگ» از جمله متغیرهای توضیحی هستند که به گمان محقق می توانستند موجب تاثیر بر گردشگری خارجی ایران (متغیر وابسته) شوند. نوع داده های پژوهشی سری زمانی 1357-1386است.برای آزمون پایایی سری زمانی از آزمون ریشه واحد و به منظور آزمون فرضیه های پژوهش و برآورد مدل تعادل بلند مدت از رگرسیون چند متغیره و تکنیک خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که ضرایب متغیرهای مربوط به «تعداد اتاق هتل»، «درآمدهای ارزی دوره های گذشته»، «قیمت اتاق هتل»، «نرخ آزاد ارز»، «آژانس های گردشگری» معنادار و علامت آنها نیز طبق انتظار است.
۱۳.

مصرف کنندگان چگونه رنگ ها را انتخاب می کنند

کلید واژه ها: رفتار مصرف کننده رفتار استراتژی بازاریابی طراحی محصول نشان مدیریت محصول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۴ تعداد دانلود : ۶۶۷
دست اندرکاران بازاریابی احتمالا می دانند که رنگ محصولات نقش مهمی در تصمیم خرید مصرف کنندگان ایفا می کند، اما شاید با تحقیقات تجربی در این زمینه چندان آشنا نباشند. هدف این مقاله عبارتست از کاربرد چارچوب یادگیری ارتباطی در ادبیات موضوع رنگ، برای کمک به شناخت نحوه انتخاب رنگ ها از سوی مصرف کنندگان...
۱۴.

مقایسه صنعت گردشگری در ایران و ترکیه

کلید واژه ها: گردشگری سازمان جهانی گردشگری توریسم سبز درآمد ارزی گردشگری طبیعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۵۲ تعداد دانلود : ۳۵۸۴
امروزه صنعت گردشگری تغییرات اقتصادی و اجتماعی فراوانی در کشورهای مختلف جهان پدید آورده است و به همین دلیل مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. یکی از نکات مورد توجه محققان، اهمیت اقتصادی این صنعت در مقایسه با سایر صنایع می باشد. کشور ایران دارای امتیازات فراوانی در عرصه جهانگردی است...

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان