مطالعات مدیریت انتظامی (پژوهش های مدیریت انتظامی)

مطالعات مدیریت انتظامی (پژوهش های مدیریت انتظامی)

مطالعات مدیریت انتظامی سال پانزدهم زمستان 1399 شماره 4 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تاثیر عوامل مدیریتی پلیس بر تقویت قانون پذیری در بین جوانان شهر کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت پلیس قانون پذیری انطباق پذیری یکپارچگی مشارکت پذیری جوانان شهر کرمانشاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 898 تعداد دانلود : 462
زمینه و هدف: قانون و قانون پذیری یکی از پایه های اصلی برقراری ثبات در جوامع انسانی است که با افزایش روند شهرنشینی هر روز بر اهمیت آن افزوده می شود. هم اکنون نهادهای بسیاری وظیفه قانون پذیری افراد جامعه را بر عهده دارند که یکی از آنها نیروی انتظامی است. پلیس با اقدامات اجتماعی پیش بینانه، پیشگیرانه و مقابله ای سعی بر انجام این مهم دارد. هدف اصلی این پژوهش، تعیین میزان تاثیر عوامل مدیریتی پلیس بر تقویت قانون پذیری در بین جوانان شهر کرمانشاه است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش جوانان 15 تا 25 ساله کرمانشاهی در سال 97 به تعداد 179015 نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 300 نفر حجم نمونه پژوهش را تشکیل دادند که از آن میان 115 پرسشنامه صحیح در تجزیه و تحلیل داده ها منظور شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است. روایی ابزار از دیدگاه صاحب نظران تایید شد و پایایی ابزار با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 96/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل و رتبه بندی داده ها، از آزمون های رگرسیون و فریدمن استفاده شد.   یافته ها: یافته های به دست آمده از آزمون های استنباطی حاکی از آن است که عواملی مانند: انطباق، انسجام، عدالت و مشارکت پذیری در مدیریت پلیس بر تقویت قانون پذیری در بین جوانان شهر کرمانشاه تاثیر دارد. در این میان، مشارکت پذیری در رتبه اول و انطباق، انسجام و عدالت به ترتیب در رتبه های دوم تا چهارم هستند. نتایج: براساس رتبه بندی گویه های 25 گانه پرسشنامه، گویه های استفاده پلیس از ظرفیت رسانه های جمعی، روابط صمیمانه پلیس و مردم بر مبنای آموزه های دینی و مشارکت پلیس با سازمان های مردم نهاد و دولتی، بیشترین تاثیر را بر قانون پذیری جوانان کرمانشاهی داشتند.
۲.

مدل راهبردی مدیریت منابع انسانی صنعت هوانوردی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی مدیریت راهبردی منابع انسانی راهبرد منابع انسانی صنعت هوانوردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 706 تعداد دانلود : 455
زمینه و هدف: هدف اصلی پژوهش، شناسایی و معرفی مدل راهبردی منابع انسانی سیستم حمل و نقل هوایی کشور برای شناسایی و معرفی راهبردهای مناسب هر خرده فرآیند مدیریت منابع انسانی در سیستم یادشده است. تدوین راهبرد منابع انسانی، بیشتر به موضوع یکپارچگی و انسجام مربوط می شود. یکپارچگی یکی از هدف های اساسی مدیریت راهبردی منابع انسانی است؛ یعنی تضمین اینکه طرح های مدیریت منابع انسانی به طور کامل با طرح های راهبردی، یکپارچه و هماهنگ است. سیستم های مدیریت منابع انسانی می توانند منبع قابلیت هایی باشند که به سازمان امکان می دهد فرصت های جدید را بشناسد و برای آنها سرمایه گذاری کند، به طوری که یک نوایی صحیح سیستم های منابع انسانی و راهبرد کسب و کار، عملکرد بنگاه را افزایش دهد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت داده ها در زمره پژوهش های کیفی است. جامعه آماری، تمام خبرگان سیستم هوانوردی شامل مدیران، فرماندهان و متخصصان ارشد هوانوردی و هواناجا هستند که برای حضور در مصاحبه های نیمه ساختاریافته انتخاب شدند. روش انتخاب مصاحبه شوندگان گلوله برفی است و پس از مصاحبه با 35 نفر، اشباع نظری حاصل شد. روش تحلیل داده ها تحلیل مضمون است. یافته ها: بر مبنای ابعاد مختلفی از جمله منطق، هدف و الگوی نقاط مرجع راهبردی، براساس راهبرد تحلیل تم با مصاحبه از خبرگان هوانوردی، مضامین اصلی و فراگیر در حوزه دسته بندی و تفکیک دقیق مشاغل شامل ویژگی های مشاغل راهبردی، ویژگی های مورد انتظار از کارکنان و جلوه های فرایندهای منابع انسانی، کشف شد. سپس از روش مصاحبه گروهی استفاده شد و با نشست کلیه خبرگان، کلیه نقاط مرجع راهبردی سیستم هوانوردی کشف شد. نتایج: با توجه به تفکیک مشاغل صنعت، راهبردهای تدوین شده عبارت اند از: مشاغل اصلی (خاص)؛ متعهدانه خلاق، متعهدانه تعامل گرا و پیمانکارانه تعامل گرا، مشاغل تخصصی؛ متعهدانه تخصصی و پیمانکارانه واگذاری، مشاغل پشتیبانی؛ پدرانه خلاق و ثانویه واگذاری و مشاغل حساس؛ پدرانه عام و ثانویه عام.
۳.

مدل عوامل عملیاتی موثر بر توان رزم در نیروی انتظامی (مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی توان رزمی عوامل فیزیکی عوامل غیرفیزیکی عوامل برتری ساز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 726 تعداد دانلود : 727
زمینه و هدف: برقراری نظم و امنیت در جوامع پیچیده و گسترده امروزی، نیازمند مدیریت و برنامه ریزی متناسب با آن جوامع است که در این میان پلیس، یکی از مهمترین مولفه های اصلی در برنامه ریزی یادشده است. در این رابطه داشتن آمادگی و توان رزمی بالا یکی از مهمترین عواملی است که فرماندهان و مدیران عالی نیروهای امنیتی در پی تقویت آن هستند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل عوامل عملیاتی موثر بر توان رزمی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی انجام شد. روش : پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی است که براساس جدول مورگان تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است و در پژوهش حاضر برای بررسی روایی ابزار، از روش روایی صوری استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادل ساختاری در نرم افزار اسمارت پی. ال. اس استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که در فرایند ارتقاء توان رزمی کارکنان فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی تعداد 3 بعد، 10 مولفه و 57 شاخص (مفهوم) تأثیرگذار است.یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل غیرفیزیکی با ضریب مسیر 786/0 بیشترین تاثیر را در ارتقای توان رزمی دارد عوامل برتری ساز با ضریب مسیر 532/0 در رتبه دوم و عوامل فیزیکی با ضریب مسیر 494/0 در رتبه سوم تاثیرگذاری بر توان رزمی قرار دارد. نتایج: نتایج نشان داد ابعاد موثر در ارتقاء توان رزمی کارکنان فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی می تواند سه بعد توان فیزیکی، توان غیرفیزیکی و عوامل برتری ساز باشد. خروجی پژوهش منجر به ارائه مدل عوامل عملیاتی موثر بر توان رزم فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی شد.
۴.

عوامل ارتباطی موثر بر کنترل امنیت گردشگران خارجی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امنیت گردشگری ارتباطات پلیس کنترل ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 589 تعداد دانلود : 338
زمینه و هدف: یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار در توسعه گردشگری و تامین امنیت گردشگران، وجود ارتباطات نظام مند و بهینه میان سازمان های دخیل در گردشگری است، به گونه ای که این ارتباط به تسهیل امر گردشگری یاری رساند. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر عوامل ارتباطی (ارتباطات رسمی و غیررسمی و کانال های ارتباطی) موثر بر امنیت گردشگران خارجی در سال 1395 انجام شد. روش: روش پژوهش توصیفی – تحلیلی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری، کارکنان پلیس مهاجرت و گذرنامه و سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری هستند. حجم نمونه با استفاده از رابطه کوکران 140 نفر تعیین شد. روش نمونه گیری طبقه ای متناسب و در ادامه تصادفی ساده است. به منظور سنجش متغیرهای پژوهش از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه به روش صوری (استفاده از نظرات 15 تن از خبرگان) و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، 86/0 به دست آمد. روش تجزیه و تحلیل در بخش توصیفی از میانگین و در بخش تحلیلی از همبستگی، رگرسیون و فریدمن استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که کانال های ارتباطی، ارتباطات رسمی، ارتباطات غیررسمی، ارتباطات بین سازمانی و کاهش تخلفات و جرائم غیرامنیتی، بر کنترل امنیت اثرگذاری معنادار و مثبتی دارند. ارتباطات رسمی بر کنترل امنیت اثرگذاری معناداری داشته است. ارتباطات غیررسمی دو سازمان پلیس و گردشگری بر کنترل امنیت اثر مستقیمی دارد. کاهش تخلفات و جرایم غیرامنیتی بر کنترل امنیت اثر معنادار و مستقیمی دارد، چنانکه با کاهش هرچه بیشتر تخلفات و جرایم غیرامنیتی، کنترل امنیت گردشگران خارجی تا حدود 42 درصد فزونی می یابد. نتایج: نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان داد که ارتباطات رسمی با رتبه میانگین 6/4 در رتبه اول ارجحیت قرار دارد. رتبه دوم به کانال های ارتباطی با رتبه میانگین 19/4 و رتبه سوم به ارتباطات غیررسمی با رتبه میانگین 67/2 تعلق دارد.
۵.

الگوی روانه سازی کارکنان در سازمان های انتظامی و غیرانتظامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شرایط شغلی بسترسازی شرایط سازمانی روانه سازی سازمان های انتظامی و غیرانتظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 845 تعداد دانلود : 908
زمینه و هدف: کارکنان جدید، ارزش ها و منش های بیرون سازمان را به داخل سازمان می آورند و در مقابل، سازمان ها تلاش می کنند آن ها را با ارزش ها و منش های درونی آشنا و سازگار کنند، بنابراین هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی روانه سازی کارکنان در سازمان های انتظامی و غیرانتظامی ایران است. روش: پژوهش حاضر به صورت پژوهش ترکیبی (کیفی - کمی) انجام شد. در بخش اول پژوهش به منظور طراحی الگوی جامع روانه سازی کارکنان، از روش فراترکیب سندلوسکی و باروسو (2007) استفاده شد. در بخش دوم پژوهش، با استفاده از نظرات خبرگان و ارزیابی ضریب نسبی و شاخص روایی محتوا، تبیین الگوی روانه سازی کارکنان میسر شد. به منظور ارائه ترکیب مطلوبی از ابعاد که بتواند روانه سازی کارکنان را در ستاد فرماندهی انتظامی، ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور مالیاتی و آموزش وپرورش استان فارس، بهینه کند، از روش سیستم خبره فازی استفاده شد. در گام بعدی به منظور کاربردی کردن الگو و ارزیابی مؤلفه های روانه سازی کارکنان در سازمان های انتظامی و غیرانتظامی، 294 پرسشنامه بین کارکنان چهار سازمان یادشده که به صورت نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده بودند، توزیع و داده ها با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: انجام این پژوهش، ضمن طراحی الگوی روانه سازی کارکنان در سازمان های انتظامی و غیرانتظامی، به ارائه ترکیب مطلوب ابعاد الگو به گونه ای که بتوان روانه سازی کارکنان در سازمان های انتظامی و غیرانتظامی را بهینه کرد. همچنین یافته ها نشان می دهد که خبرگان پژوهش، 6 بعد، 14 مولفه و 77 شاخص برای پیاده سازی موفق روانه سازی کارکنان در ساختارهای یادشده را تشخیص دادند. نتایج : ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های استخراجی از روش فراترکیب (الگوی پژوهش) در جامعه هدف تایید شد و نتایج آزمون نشان دهنده آن است که شرایط شغلی، بسترسازی و شرایط سازمانی و آثار و نتایج، تأثیر معنی داری بر روانه سازی کارکنان داشتند.
۶.

حکمرانی اخلاقی بر اساس نوع شناسی طبقه نظامیان از دیدگاه نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امام علی (ع) نهج البلاغه حکمرانی اخلاقی ساختار حکمرانی نظامیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 558 تعداد دانلود : 546
زمینه و هدف:امام علی (ع) در نامه 53 نهج البلاغه به تشریح ماهیت حکمرانی خود که مبتنی بر اخلاقیات نبوی است می پردازد.ایشان با تبیین انواع طبقات اجتماعی نظیر: لشگریان خدا، نویسندگان عمومى و خصوصى، قضات دادگستر، کارگزاران عدل و نظم اجتماعى، جزیه دهندگان، پرداخت کنندگان مالیات، تجّار و بازرگانان، صاحبان صنعت و پیشه وران، و نیز طبقه پایین جامعه، یعنى نیازمندان و مستمندان، به کارکردهای ایشان در نظام اجتماعی و نحوه حکمرانی بر آن ها اشاره می کند در این پژوهش این مهم تحت عنوان «نظریه حکمرانی اخلاقی» تشریح شده است. هدف ما در این جستار شناخت ماهیت حکمرانی اخلاقی متناسب با طبقه نظامیان از منظر نهج البلاغه است. روش تحقیق: این پژوهش کیفی و از راهبرد تحلیل مضمونی استفاده شده است. داده ها از متن کتاب نهج البلاغه استخراج شده است .وبرای اعتبار یابی مضامین کشف شده از روش ژرفکاوری متن محور بهره گرفته شده است یافته ها:ماحصل این پژوهش کشف نظریه ی بدیع با عنوان «حکمرانی اخلاقی در حوزه نظامیان» می باشدکه مبتنی بر سه مضمون فراگیر:اعتقادات،ساختار حکمرانی و اخلاقیات می باشد که از220کدباز، 129 کد توصیفی و 18کد تفسیری به دست آمده است. نتایج:هسته اصلی نظریه ی حکمرانی علوی، ناظر بر نقش پررنگ اخلاق در حکمرانی جامعه است .فرایندی که با شناخت هستی و انسان آغازمی شود و سپس با تبیین کارکردهای گروه ها و بخش های مختلف جامعه ،آموزه های اصیل الهی را در قالب اخلاقیات حکمرانی بیان می کند؛ تا از رهگذر عمل به آن ها، طبقات اجتماع، سازمان کارآمدی بیابند و نقش سازنده خود را در سعادت جامعه ایفا نمایند.همچنین این گزاره های اخلاقی در پی جهت دهی و اعتباربخشی به ساختارها و فرایندهای کاری می باشد که خیر عمومی را تضمین می کند
۷.

ارا ئه الگوی جانشین پروری برای فرماندهان دانشگاه علوم انتظامی امین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگو بعد سازمانی فرایندهای سازمان توسعه سازمان خبرگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 317 تعداد دانلود : 13
در پژوهش حاضر به ارا ئه الگوی جانشین پروری فرماندهان دانشگاه امین پرداخته شده است. روش پژوهش حاضر از نظر اهداف؛ کاربردی و از نظر داده کیفی و از نظر ماهیت و نوع مطالعه داده بنیاد نوظهور است . جامعه آماری مورد نظر پژوهش حاضر را شامل کلیه خبرگان حوزه منابع انسانی تشکیل می دهد که براساس روش نمونه گیری آگاهانه از نوع هدفمند گلوله برفی و اشباع نظری تعداد 15نفر خبره حجم نمونه را شامل می شود.. ابزار سنجش پژوهش حاضر را یک فرم مصاحبه نیمه ساختار یافته تشکیل داد .که در آن ، ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های الگوی جانشین پروری تنظیم شد.برای فرم مصاحبه مذکور ابتدا کلیه الگوها، یافته ها، مطالعات و تئوری های ملی وجهانی بررسی شده و سپس توسط کد گذاری باز، شاخص ها احصا شدند و بعدتوسط کدگذاری محوری،در قالب ابعاد،مولفه ها وشاخص ها مقوله بندی شد . برای 15نفر از خبرگان حوزه مربوطه ارسال وبه مدد کد گذاری انتخابی از طریق مصاحبه ،فن دلفی وبارش فکری بر روی خبرگان اجرا و این روند تا اشباع نظری استمرار داشت.که در نتیجه 3بعد،17مولفه و126شاخص برای الگوی جانشین پروری برای فرماندهان دانشگاه امین نهایی گردید.پس از تایید نهایی واولویت بندی خبرگان در خصوص ابعاد،مولفه ها وشاخص های سازنده الگوی مذکور این مهم در قالب یک الگو ترسیم، ومجددا الگوی مذکور توسط خبرگان اعتبار یابی شد.روش تجزیه وتحلیل داده ها کیفی بوده ودر نهایت ، به ترتیب اولویت 3بعد:1- بعد سازمانی ،2-بعد فرایندهای سازمان ،3-توسعه سازمان و 17 مولفه : ساختار وروش ها ،فرهنگ سازمانی،مدیریت ،سیاست ها،چشم انداز،راهبرد،پذیرش کارکنان،شناسایی مناصب،شناسایی وارزیابی کاندیدها ،جذب کاندیدها ،نگهداری کاندیدها ،آموزش وبهسازی کاندیدها ،بکارگیری وارتقای کاندیدها،برنامه ریزی،پایش،نظارت، ارزیابی و126 شاخص برای الگوی مذکور نهایی شد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۵