مطالعات مدیریت انتظامی (پژوهش های مدیریت انتظامی)

مطالعات مدیریت انتظامی (پژوهش های مدیریت انتظامی)

مطالعات مدیریت انتظامی سال دهم پاییز 1394 شماره 3 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی پلیس راهور ناجا: مطالعه کیفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار شهروندی سازمانی پلیس راهنمایی و رانندگی عوامل فردی عوامل مدیریتی عوامل سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۲۳۴
زمینه و هدف: رفتار شهروندی سازمانی به عنوان مجموع رفتار های غیر رسمی کارمندان سازمان در نظر گرفته می شود و در رشد بهره وری وکارایی سازمان، میزان رضایت ارباب رجوع، کاهش هزینه ها، و کاهش غیبت از کارتاثیر بسزایی دارد. هدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای رفتار شهروندی سازمانی در پلیس راهنمایی ورانندگی از دیدگاه خبرگان حوزه راهنمایی و رانندگی است. روش: این مطالعه ازنظر هدف،کاربردی و از لحاظ روش،کیفی است و برای جمع آوری داده ها از ابزار مصاحبه نیمه باز استفاده شده است و جامعه آماری،24نفر شامل 9 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی و 15نفرازخبرگان راهنمایی و رانندگی حوزه ستادی راهورکه هم زمان مدرس و عضو هیئت علمی دانشکده راهور نیز هستند تشکیل داده اند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار کیفی مکس کیودی ای استفاده شده است.یافته ها: عامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی درسه سطح:1- عوامل فردی (انگیزه، ویژگی های شخصیتی، توانایی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی)؛2- عوامل مدیریتی (سبک مدیریت، سیستم کنترل مدیریت) ؛3- عوامل سازمانی (حمایت سازمانی، فرهنگ سازمانی، عدالت در پلیس)؛ شناسایی شدند. نتیجه گیری: با توجه به اینکه ده عامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی بدست آمد، برای افزایش رفتار شهروندی سازمانی در پلیس راهور ناجا باید نسبنت به ارتقای این عوامل اقدام کرد، علیهذا ویژگی های شخصیتی، توانایی، تعهد سازمانی بسیار سخت قابل تغییرند ولی هفت عامل مؤثر دیگر از جمله انگیزه، رضایت شغلی، سبک مدیریت، سیستم کنترل مدیریت، حمایت سازمانی، فرهنگ سازمانی و عدالت در پلیس با فرهنگ سازی تغییر نگرش و ارائه سازکار لازم توسط مدیران پلیس راهور قابل ارتقا و تغییر هستند.
۲.

رابطه انگیزش پیشرفت مدیران ناجا با عملکرد و رضایت شغلی آنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگیزش پیشرفت عملکرد شغلی رضایت شغلی مدیران فرماندهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۲۳۹
زمینه و هدف: با توجه به نقش محوری کارکنان در بهره وری سازمان ها، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز همانند هر سازمان و نهاد دیگری، علاقه مند است بداند چه عامل یا عواملی، می توانند عملکرد، کارآیی و رضایت شغلی مدیران، فرماندهان و کارکنانش را فزونی بخشند. لذا این تحقق با هدف بررسی رابطه انگیزش پیشرفت مدیران ناجا با عملکرد و رضایت شغلی آنها انجام شده است. روش: در این پژوهش با هدف فوق و با بهره گیری از روش تحقیق همبستگی، پیوند انگیزش پیشرفت با دو عامل «عملکرد شغلی» و «رضایت شغلی» شماری از مدیران و فرماندهان ناجا مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از بین فرماندهان و مدیران شاغل در ستاد ناجا و فرماندهی انتظامی تهران بزرگ نمونه ای به حجم 168 نفر و به روش تصادفی انتخاب شدند. سپس انگیزش پیشرفت، عملکرد شغلی و رضایت شغلی آنان با استفاده از سه مقیاس محقق ساخته دارای روایی و پایایی مناسب اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری همبستگی و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: براساس نتایج تحقیق، انگیزش پیشرفت همبستگی معنی دار و مستقیمی با هر یک از سه عامل و کل عملکرد شغلی فرماندهان و مدیران ناجا دارد و بالاترین میزان همبستگی مربوط به رابطه انگیزش پیشرفت و عوامل فرآیند رفتاری (68/0= r) است. نتیجه گیری: هر هفت شاخص انگیزش پیشرفت، امید موفقیت، اشتیاق موفقیت، سطح انتظارات، پشتکار، روحیه چالش گری و هیجانات مثبت، سهم معناداری در پیش بینی عملکرد شغلی دارند. این هفت عامل با یکدیگر قادرند بیش از 60 درصد واریانس عملکرد شغلی را تبیین نمایند با افزایش سطح انگیزیش پیشرفت فرماندهان و مدیران بر عملکرد شغلی آنان افزوده می شود.
۳.

تدوین راهبرد مناسب ناجا به کمک تکنیک سوات و تحلیل شبکه ای(مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی شهرستان ارومیه)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قوت ضعف فرصت تهدید فرماندهی انتظامی شهرستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۲۹۲
زمینه و هدف: دراین تحقیق تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید فرماندهی انتظامی شهرستان ارومیه با استفاده ازتکنیک تصمیم گیری چندمعیاره تحلیل شبکه ای بر پایه الگوی سوات صورت پذیرفته است و هدف از آن تدوین راهبرد مناسب برای فرماندهی انتظامی ارومیه است. روش شناسی: نوع تحقیق با توجه به هدف،کاربردی وبا توجه به روش جمع آوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعهآماری تحقیق مدیران عالی، میانی وعملیاتی فرماندهی انتظامی شهرستان ارومیه (از جایگاه 15 به بالا) به تعداد تقریبی 155 نفر است.روش نمونه گیری، تصادفی طبقه ای و حجم نمونه 87 نفر بوده است. ابزارجمع آوری داده ها پرسشنامه ی ارزیابی عوامل داخلی و خارجی است.روایی پرسشنامه ها با مراجعه به متخصصان به دست آمد و پایایی آنها نیزبا محاسبه ضریب آلفای کرونباخ عدد 8/0 به دست آمد. ابزار تجزیه و تحلیل داده ها، تکنیک تحلیل فرآیند شبکه ای و سوات است.یافته ها: مهم تریننقاط قوت فرماندهی انتظامی شهرستان ارومیه شایستگی های بالا،مدیریت منسجم،مهارتهای فنی و داشتن پشتیبانی خوب است ومهم ترین نقاط ضعف آن نیز نبود استراتژی مشخص،عوامل حاشیه ای و به روز نبودن کارکنان است.مهم ترین فرصتها نیز اختیارات قانونی فراوان، دستیابی سریع تر به امکانات و فنآوریها، وجود مشارکت مردمی ومهم ترین تهدید ها نیز وجود قوانین دست و پاگیر، هزینه پایین تخلف و بالا بودن مهارتهای متخلفان است. نتیجه گیری: مناسب ترین راهبرد فرماندهی انتظامی ارومیه، رقابتی یا همان استفاده حداکثری ازفرصتهای محیطی برای حداقل کردن ضعفهای خود است تا بتواند به نحو احسن ماموریتهای خودرا محقق سازد.
۴.

نقش سامانه رخدادهای انتظامی در پیشگیری از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سامانه اطلاعاتی پیشگیری از جرم کاربرد سامانه اطلاعاتی سامانه رخدادهای انتظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶۴ تعداد دانلود : ۳۲۴
زمینه و هدف: نقش سامانه های اطلاعاتی و تأثیر انکار ناپذیرشان بر جامعه و سازمان ها پوشیده نیست. یکی از این سامانه ها که برای بهینه سازی فرایندهای مرتبط با فوریت های پلیسی، ایجاد شد، سامانه رخدادهای انتظامی است. هدف این تحقیق، بررسی کاربرد سامانه رخدادهای انتظامی در پیشگیری از جرم است. روش: این تحقیق از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، فرماندهان و کاربران سامانه جامع پیشگیری در استان گیلان در سال 1391 (135 نفر) است که به صورت تمام شمار عمل شد. جمع آوری داده ها با پرسشنامه محقق ساخته انجام شد که روایی آن با نظر کارشناسان و پایایی آن (0.85a=) تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش های موجود در آمار توصیفی، استنباطی و آزمونT تک نمونه ای انجام شد. یافته ها: سامانه رخدادهای انتظامی بر پیشگیری از جرم به ترتیب بر ابعاد: افزایش نقش اطلاعات در کشف جرم، بهبود فرایند پیشگیری از جرم، نظارت و کنترل یگان ها، افزایش مشارکت مردم در پیشگیری از جرم و افزایش سرعت کشف جرم تاثیر دارد. نتیجه گیری: مشخص شد سامانه رخدادهای انتظامی از ابعاد تبیین شده در پیشگیری از جرم مؤثر است و این تاثیر از زمان به کارگیری سامانه آغاز شده است و با یکپارچه سازی سامانه های اطلاعاتی ناجا این تاثیرگذاری در ماموریت های ناجا و به ویژه پیشگیری از جرم بیشتر می شود.
۵.

چالشهای فرماندهان و مدیران در مدیریت انتظامی پدیده بد حجابی (مورد مطالعه استان کرمانشاه 1393)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بدحجابی چالش های فرماندهان مدیریت انتظامی آسیب شناسی اجتماعی کنترل اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۱۹۲
زمینه و هدف: بد حجابی از پدیده های اجتماعی است که نیروی انتظامی مسئولیت اصلی کنترل آن را بر عهده دارد.این موضوع با توجه به ماهیت و ابعاد آن، مشکلات و چالشهایی را به ویژه در سطح فرماندهان و مدیران انتظامی استانها ایجاد می کند که این تحقیق با هدف شناسایی و بررسی این چالشها (در فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه) شکل گرفته است.روش: نوع تحقیق، کاربردی و روش توصیفی، پیمایشی است. جامعه آماری شامل فرماندهان و جانشینان انتظامی، رؤسای پاوا و امنیت اخلاقی استان و شهرستانهای تابعه استان کرمانشاه است. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری طبقه ای از بین گروه ها صورت گرفته است.ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است. برای تحلیل داده ها آزمونهای آمار توصیفی، مانند جدول فراوانی و استنباطی مانند کای اسکوئر وآزمون فریدمن استفاده شده است.یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد اهمیت چالشهای فرماندهان و مدیران در استان کرمانشاه در مدیریت انتظامی پدیده بدحجابی به ترتیب: چالش اجتماعی، چالش بین سازمانی، چالش حقوقی و قانونی و چالش سازمانی است.نتیجه گیری: بر اساس یافته های تحقیق لازم است مدیریت انتظامی پدیده بد حجابی در استان کرمانشاه عمدتاً باید معطوف به برطرف کردن چالشهای اجتماعی مانند تعامل ضعیف نهادهای آموزشی، مدارس و خانواده ها با نیروی انتظامی این استان باشد.
۶.

سبک رهبری تحول گرا و مدیریت سرمایه فکری در پلیس مهاجرت و گذرنامه ج.ا.ا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری تحول گرا سرمایه فکری سرمایه انسانی سرمایه ساختاری سرمایه رابطه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۹۱
زمینه و هدف: دارایی های نامشهود تأثیر مهمی بر عملکرد و پیاده سازی راهبردههای سازمانی دارند؛ از این رو شناسایی، اندازه گیری و مدیریت این دارایی ها دارای اهمیت خاصی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول گرای مدیران با مدیریت سرمایه فکری به انجام رسیده است، روش: این پژوهش از نظر نوع تحقیق، کاربردی و به لحاظ روش پژوهش، همبستگی است . جامعه آماری شامل کلیه کارکنان پلیس مهاجرت و گذرنامه تهران (تعداد 650 نفر) است. نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی- مورگان تعداد 242 نفر و به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعیین شد. برای سنجش سبک رهبری تحول گرا از پرسشنامه اولیو و برای سنجش مدیریت سرمایه ی فکری از پرسشنامه بنتیس استفاده شد. روایی پرسشنامه ها از طریق روایی محتوایی و پایایی آن، با اجرای مقدماتی در بین 30 نفر از روش آلفای کرانباخ قابل قبول بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t تک گروهه، پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد.یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که میزان به کارگیری سبک رهبری تحول گرا توسط مدیران، بالاتر از میانگین است و بین ابعاد رهبری تحول گرا با سرمایه فکری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و ابعاد رهبری تحول گرا(صفات آرمانی، ترغیب به تلاش فکری، انگیزش الهام بخش، توجه فردی و رفتار آرمانی) می توانند تغییرات مدیریت سرمایه فکری را تبیین کنند. همچنین بعد صفات آرمانی بیشترین سهم را در تبیین سرمایه فکری دارد و بعد از آن به ترتیب ابعاد رفتار آرمانی، ترغیب به تلاش فکری، انگیزش الهام بخش و توجه فردی قرار دارند.نتیجه گیری: بر اساس یافته ها و با توجه به اهمیت سبک رهبری در شکوفا شدن و بهره گیری هرچه بهتر از سرمایه فکری کارکنان پلیس مهاجرت و گذرنامه ج.ا.ا. مهم ترین رهنمود پژوهش حاضر، به کارگیری هر چه بیشتر این سبک رهبری به صورت عملی توسط مدیران به منظور ترویج رفتارهای تحول آفرین در سطوح پایین تر سازمان است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷