مطالعات مدیریت انتظامی (پژوهش های مدیریت انتظامی)

مطالعات مدیریت انتظامی (پژوهش های مدیریت انتظامی)

مطالعات مدیریت انتظامی سال هفتم زمستان 1391 شماره 4 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

الگوی جامع دانش آفرینی در سازمان های پلیسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تولید دانش تسهیل کننده ها تواناسازها فرایندهای مدیریت دانش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 276 تعداد دانلود : 281
زمینه وهدف:به دلیل نقش غیر قابل انکار دانش جدید در بقا و رشد سازمان گاه دانش خلق شده اهمیتی بسیار بیشتر از دانش موجود می یابد. هدف این پژوهش، طراحی الگوی تولید دانش نو پلیسی در سازمان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می باشد. روش:روش این پژوهش، ترکیبی اکتشافی است. جامعه آماری این تحقیق خبرگان واعضای هیت علمی وکارشناسان ناجا بوده که با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه آماری کوکران، نمونه ای۱۷۶ نفری از آنان به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و جهت جمع آوری داده ها پرسش نامه ای که روایی و پایایی آن مورد تایید بود، بین آنها توزیع شد و پس از جمع آوری با استفاده از آزمون های تحلیل عاملی و همبستگی تجزیه و تحلیل گردیدند. نتیجه گیری:نتایج به دست آمده نشان می دهد؛ بین فناوری توانا سازها، فرایندهای مدیریت دانش و تسهیل کننده های مدیریت دانش با تولید دانش نو رابطه معنادار ومستقیم وجود دارد. نوآوری پژوهش حاضر در بررسی شیوه تاثیر گذاری تواناسازها وتسهیل کننده های مدیریت دانش بر فرایندهای مدیریت دانش وتولید دانش نو پلیسی می باشد.
۲.

هم ردیفی میان راهبردهای کسب و کار و راهبردهای نظام های اطلاعاتی در سازمان های برتر ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هم ردیفی راهبرد نظام های اطلاعاتی راهبرد کسب و کار شرکت های تدافعی تحلیلی و پیشن گر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 429 تعداد دانلود : 66
زمینه و هدف:در محیط پرتلاطم کسب و کار امروزی، موفقیت سازمان ها در گرو جهت گیری همه بخش های سازمان، در راستای مسیر راهبردی آن است. در چنین محیطی که بیشترین سرمایه گذاری سازمان ها بر روی فناوری اطلاعات و نظام های اطلاعاتی صورت می گیرد، سازمان ها در جهت رسیدن به اهداف راهبردی خود چاره ای جز استفاده از فناوری اطلاعات به عنوان یک منبع راهبردی ندارند و اینجاست که مفهوم همسویی راهبرد های فناوری اطلاعات و کسب و کار (همسویی راهبردی)، معنی پیدا می کند. همسویی راهبردی، به به کارگیری فناوری اطلاعات به شیوه ای شایسته و بهنگام و در توازن با راهبردها، اهداف و نیاز های کسب و کار اشاره دارد. تحقیقات انجام شده در زمینه همسویی راهبردی، وجود ارتباط مثبت و موثر بین راهبرد های رقابتی، فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی را نشان می دهد. مدیرانی که در سازمان هایشان موفق به ایجاد همسویی راهبرد های کسب و کار و فناوری اطلاعات شده اند، تاکید می کنند که ایجاد یکپارچگی برای بقا و موفقیت سازمان ها ضروری به نظر می رسد. این مقاله هم ردیفی را بر عملکرد کسب و کار که مطابق طبقه بندی مایلز و اسنو (سازمان هایی با راهبرد تدافعی، سازمان هایی با راهبرد تحلیلی و سازمان هایی با راهبرد پیش نگر) می باشد، ارزیابی کرده است. روش:روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می باشد. یافته ها:هم ردیفی یا هم افزایی بین راهبردهای کسب و کار و راهبردهای نظام های اطلاعاتی به طور کاملا شفافی با اثر بخشی و عملکرد سازمان ها در ارتباط است. سازمان هایی که بر فعالیت های بلند مدت تمرکز ندارند اگر سرمایه گذاری های سنگین بر روی نظام های اطلاعاتی که برای پیش بینی های بلند مدت طراحی شده انجام دهند، از منابع خود به درستی استفاده نکرده اند. نتیجه:در این تحقیق نشان داده شد: در سازمان هایی که بین راهبردهای کسب و کار آنها و راهبردهای نظام های اطلاعاتی آنها هم ردیفی بهتر یا هم افزایی بیشتری وجود داشته است از عملکرد بهتری برخوردار بوده اند
۳.

شناسایی کانون های بزه قاچاق چوب با استفاده از GIS و برنامه ریزی برای پیشگیری از آن (مورد مطالعه: تجاوزات جنگل نشینان و قاچاقچیان چوب در طرح جنگلداری سیاهرود املش)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قاچاق چوب جنگل نشین GIS کانون بزه طرح جنگلداری برنامه گشت پیشگیرانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 603 تعداد دانلود : 948
زمینه و هدف:قاچاق چوب آلات جنگلی و تجاوزات جنگل نشینان از معضلات پیچیده منابع طبیعی در ایران است. این تجاوزات اغلب در مکان ها و زمان های مشخص رخ می دهد. با جمع آوری این اطلاعات و با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)، می توان کانون های بزه را در یک طرح جنگلداری مشخص کرده و با تدوین برنامه و گشت پیشگیرانه در قالب نیروی انتظامی، نگهبان جنگل و قرقبان، حفاظت بیشتری از این میراث طبیعی به عمل آورد. روش:با استفاده از شبکه آماربرداری ۲۰۰×۱۵۰ متری و به روش تصادفی نظام مند جنگل مورد آمایش قرار گرفت و طول و عرض جغرافیایی کلیه نقاطی که در آنها اثری از تجاوزات جنگل نشینان و قاچاقچیان در قالب قاچاق چوب، شاخه زنی، کت زنی و چرای غیر مجاز دام رویت شد، در دستگاه GPS و نیز فرم های آماربرداری سازمان جنگل ها ثبت گردید. سپس با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)، نقشه ای جداگانه برای هر مورد تجاوز ترسیم شد. یافته ها:با توجه به نقشه های به دست آمده مشخص شد که کانون های قاچاق چوب، شاخه زنی، کت زنی و چرای دام به ترتیب فقط در ۲۴، ۱۵، ۲۱ و ۴۸ درصد از کل عرصه جنگلی واقع است و تقریبا در سایر نقاط جرمی انجام نمی شود. نتیجه گیری:با ترسیم کانون های بزه توسط GIS، و مشخص شدن زمان ارتکاب آنها، برنامه گشت پیشگیرانه برای مدیریت طرح جنگلداری تدوین شد که در صورت اجرای این برنامه احتمال کشف موارد جرم بیشتر خواهد شد.
۴.

بررسی نقش و جایگاه ناجا در مدیریت بحران های طبیعی (مطالعه موردی: بحران سفید، بحران برف ۱۳۸۳ گیلان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انتظامی شیوه انتظامی بحران مدیریت بحران تعامل آموزش تجهیزات فنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 741 تعداد دانلود : 198
زمینه و هدف: سرزمین پهناور ایران به دلایلی از جمله قرارگرفتن درکمربند زلزله آلپ وهیمالیا، موقعیت جغرافیایی و...، همواره گرفتار بلایای طبیعی و قهر طبیعت بوده به گونه ای که هر ساله ۳۱ نوع بلایای طبیعی در آن حادث می شود. از سوی دیگر نیروهای نظامی و انتظامی با توجه به برخورداری از پیشرفته ترین فناوری ها و تجهیزات به دلیل حجم سازمانی بزرگ و آمادگی دایم برای واکنش سریع در برابر تهدیدهای و حفظ امنیت در هنگام بروز بحران های طبیعی می توانند نقش موثری ایفای نمایند.این پژوهش با هدف بررسی نقش و جایگاه ناجا در مدیریت بحران های طبیعی (با نگاه به بحران سفیدگیلان)، و شناخت و دستیابی به عملکرد ناجا در مدیریت بحران فوق مورد بررسی قرار گرفته است. روش: این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و روش انجام پژوهش توصیفی، پیمایشی، تحلیلی است.داده ها از انجام مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و نیز مطالعات میدانی گرد آوری شده است.جامعه آماری با استفاده از روش نمونه خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده است که تعداد آنها بر اساس فرمول کوکران برابر با ۲۴۲ نفر بوده که در این پژوهش ۳۰۰ نفر انتخاب شده است.ضریب پایایی ابزار(پرسشنامه)با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بیش از ۷/۰ بوده است.روش تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزار spss آزمون گاما، ضریب اسپیرمن و آزمون واریانس تک متغیر بوده است. یافته ها:بر اساس یافته های این تحقیق، ناجا با توجه به برخورداری از مستندات قانونی و رسالت و ماموریت می تواند نقش اساسی در مدیریت بحران های طبیعی داشته باشد. در نهایت مشخص گردید که در مجموع از دید سازمان های امدادرسان و درگیر، رضایت مندی کلی از عملکرد فرماندهی انتظامی استان گیلان در مدیریت بحران بارش برف سنگین گیلان(بهمن۸۳)وجود داشته و فرضیات تحقیق تایید گردید. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که بین شیوه انتظامی ناجا در مقابله با بحران های طبیعی(بحران برف ۱۳۸۳ گیلان) رابطه معناداری وجود دارد.بدین وسیله فرماندهان انتظامی در هنگام بروز بلایای طبیعی با آمادگی از قبل می توانند بهترین روش ها وشیوه های انتظامی را در اسرع وقت و با بهترین کارایی ارائه دهند.
۵.

تبیین ابعاد و شاخص های کیفیت خدمات انتظامی کلانتری های استان بوشهر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت خدمات سروکوال تحلیل شکاف کلانتری ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 463 تعداد دانلود : 129
ز مینه و هدف : ارزیابی کیفیت خدمات پلیس و نیروهای انتظامی به دلیل ماهیت مشتریان، تصمیم-گیرندگان و پیچیدگی محیطی که نیروهای پلیس تجربه می-کنند، مشکل است. در این پژوهش سطح کیفیت خدمات انتظامی کلانتری-های استان بوشهر از دیدگاه استفاده-کنندگان از این خدمات (مردم) با استفاده از مدل سروکوال، مورد بررسی قرار گرفته و با شناسایی شکاف-های موجود در ارائه خدمات مطلوب، پیشنهادهایی برای رفع این شکاف-ها ارائه گردیده است. روش : این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر میزان کنترل متغیرها، توصیفی و از بعد روش اجرا، پیمایشی است. به منظور جمع آوری اطلاعات، از پرسش نامه سنجش کیفیت خدمات بر اساس مولفه های استاندارد مدل سروکوآل و دو بعد اضافه شده چو (2010) برای کاربردی کردن این مقیاس در خدمات پلیس استفاده شده است. به منظور تامین تعداد نمونه مورد نیاز و کفایت نمونه برای تعمیم پذیری بیشتر نتایج، تعداد 1000 پرسشنامه تکمیل و در تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. در این پژوهش برای آزمون پایایی مقیاس و سازه های مورد مطالعه از روش سازگاری داخلی و شاخص الفای کرونباخ ، جهت آزمون اعتبار سازه های مورد مطالعه، علاوه بر استفاده از نظر متخصصان و صاحب نظران از روشهای آماری تحلیل عاملی و برای آزمون فرضیه ها و سئوالات اساسی از آماره آزمون t (آزمون تفاوت میان میانگین ها در نمونه های زوجی) استفاده شده است. یافته : نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای بررسی معنی-داری بین میانگین ادراکات و انتظارات افراد در ابعاد هفت گانه کیفیت خدمات با استفاده از آزمون t نمونه های زوجی روشن نمود که بین ادراکات و انتظارات مردم از ویژگی-های ملموس کیفیت خدمات، قابلیت اطمینان کیفیت خدمات، رغبت و اشتیاق به پاسخگویی، تضمین و اعتبار کیفیت خدمات، همدلی کیفیت خدمات، به موقع عمل نمودن زمانی و مکانی و مشروعیت کیفیت خدمات، تفاوت معنی-دار وجود دارد. نتیجه گیری : با توجه به اینکه ارزیابی کیفیت خدمات در بخش خدمات عمومی به طور کلی و در کلانتری ها به صورت خاص و با استفاده از شاخص تعدیل شده سروکوال بر مبنای دو بعد مشروعیت و اقدامات فوری زمانی و مکانی برای بومی سازی و کاربردی کردن آن در ایران برای اولین بار انجام می-شود، این تحقیق می تواند روزنه های جدیدی را برای انجام تحقیقات بعدی باز نماید.
۶.

تدوین راهبردهای ورودی منابع انسانی در پلیس پیشگیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: راهبرد راهبرد های منابع انسانی نظام مدیریت منابع انسانی مدیریت راهبردی منابع انسانی پلیس پیشگیری تجزیه و تحلیل (SWOT)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 237 تعداد دانلود : 88
زمینه وهدف: انسان، رکن اساسی در یک سازمان است و مدیران با داشتن علم مدیریت و شناخت انسان به عنوان عنصری پیچیده، قصد بقا و ارتقای سازمان را دارند. پژوهش حاضر به دنبال نگرش راهبردی مدیریت منابع انسانی و کارکرد های آن در حوزه پلیس پیشگیری ناجا است و تلاش دارد پس از ورود به موضوع مدیریت راهبردی منابع انسانی در بخش پلیس پیشگیری، ضمن دستیابی به زیر نظام های منابع انسانی بتواند به نوعی هماهنگی بین سیاست های منابع انسانی با راهبرد های سازمان دست یابد. با توجه به مدیریت منابع انسانی در عصر دانش و کارکنان دانشی، انتخاب بین فنا و بقا امری اجتناب ناپذیر است، ازهمین رو راهبرد منابع انسانی در این مقوله دارای اهمیت به سزایی می باشد و اهمیت روزافزون آن موجب رویکردهای نو در مسیر جذب، نگهداری، آموزش و ارتقای سطح کیفی منابع انسانی شده است. اهمیت این موضوع در پلیس پیشگیری که یک پلیس تخصصی و کارکرد آن در متن جامعه به وضوح قابل رویت است ملموس می باش؛ بنابراین حوزه این تحقیق، منابع انسانی پلیس پیشگیری است و محقق در صدد پاسخ به مسئله تحقیق یعنی «شناسایی راهبرد فرایند ورودی منابع انسانی پلیس پیشگیری ناجا» می باشد. روش: تحقیق فوق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی و از شاخه پیمایش می باشد.در این تحقیق با بررسی دقیق فرایند ورودی نظام مدیریت منابع انسانی در پلیس پیشگیری ناجا و استفاده از روش تجزیه و تحلیل SWOT and PEST نقطه قوت و ضعف درونی و نیز فرصت ها و تهدیدهای بیرونی شناسایی و راهبرد مناسب ارائه گردید. یافته ها: نتایج به دست آمده از ارزیابی عوامل خارجی (EFE) و عوامل داخلی (IFE) در این تحقیق دارای ۵ مرحله عملیات به شرح ذیل بود: ۱- عوامل خارجی، داخلی توسط پاسخگویان شناخته شد و فهرست گردید.۲- به هریک از عوامل با توجه به نظر خبرگان پلیس پیشگیری(وزن) ضریب داده شد.(با روش دلفی ضریب تعیین می گردد) ۳- در عوامل خارجی رتبه تهدیدهای ۱ و ۲ و فرصت ها ۳ و ۴ است. (رتبه ۱ تهدید بسیار اساسی، رتبه ۲ تهدید اساسی، رتبه ۳ فرصت خوب و رتبه ۴ فرصت عالی است). ۴ در عوامل داخلی رتبه ضعف ها ۱و۲ و قوت ها ۳ و۴ است. (رتبه ۱ ضعف اساسی، رتبه ۲ ضعف کم، رتبه ۳ قوت، رتبه ۴ قوت بالا است) ۵-ضریب هر عامل در رتبه ضرب نمره نهایی به دست آمد. نتیجه گیری:در بخش پایانی راهبرد های مناسب -بر اساس راهبردهای استخراج شده با استفاده از فنSWOT متناسب با کارکردهای (زیر سیستم های) چهارگانه ورودی (نیرویابی، جذب، انتخاب و آموزش های ورودی و توجیهی) ارائه شده است.
۷.

طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد مدیران در پلیس پیشگیری (مورد مطالعه: کلانتری)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزشیابی عملکرد جامعه محوری دانش محوری وظیفه محوری ارزش محوری انسان محوری نتایج عملکردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 907 تعداد دانلود : 926
زمینه و هدف:هدف این مقاله، توسعه الگویی برای ارزشیابی عملکرد روسای کلانتری است. ورود رویکردهای جدیدی مانند دانش محوری و جامعه محوری در فعالیت های پلیسی، نیاز به بازنگری در الگوی ارزشیابی عملکرد را بیشتر می سازد. در این تحقیق با توجه به اهمیت روسای کلانتری، ارزشیابی عملکرد این سطح از مدیران مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور یک الگوی اولیه و نسبتا جامع از ابعاد، مولفه ها و شاخص های عملکرد مبتنی بر مشاهدات و مطالعات محقق پیشنهاد شد. روش:دو پرسشنامه به منظور اعتبارسنجی الگو طراحی شد. پرسشنامه اول برای اعتبارسنجی ابعاد و مولفه ها بین ۲۴ نفر و پرسشنامه دوم برای اعتبارسنجی شاخص ها بین ۱۸۶ نفر از خبرگان ستادی و فرماندهان ناجا توزیع شد. داده های تحقیق با استفاده از آزمون t و آزمون t زوجی تجزیه و تحلیل شد. یافته و نتیجه: نتایج نشان می دهد ابعاد، مولفه ها و شاخص های الگو مورد تایید خبرگان قرار گرفته اند. همچنین وضع موجود شاخص ها نامناسب و میزان اهمیت تمام ابعاد، مولفه ها و شاخص ها بالا است. بر اساس نتایج، از بین مولفه ها، انسان محوری نسبت به مولفه های دیگر اهمیت کمتری دارد. اگر چه شاخص مراقبت در مولفه انسان محوری دارای اهمیت نسبی بالایی است. همچنین در مولفه دانش محوری شاخص های مربوط به آگاهی و آگاه سازی اهمیت بالاتری نسبت به یادگیری و نوآوری دارند. از بین شاخص های نتایج عملکردی نیز کیفیت خدمات، اعتماد مردم به پلیس و ارتباطات درونی نسبت به سایر شاخص ها اهمیت کمتری دارند. به طور کلی تمام مولفه ها و شاخص ها حائز اهمیت شناخته شده اند و در وضع موجود تنها به مولفه ارزش محوری به میزان لازم توجه می شود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶