مطالعات مدیریت انتظامی (پژوهش های مدیریت انتظامی)

مطالعات مدیریت انتظامی (پژوهش های مدیریت انتظامی)

مطالعات مدیریت انتظامی سال دوم زمستان 1386 شماره 4 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

رابطه ویژگی های فردی با اثربخشی آموزش تیراندازی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۲۱۰
در اجرای مأموریت های پلیسی، هدف دستگیری زنده متهم برای انجام اقدامات بعدی می باشد و مهارت در تیراندازی که شرایط لازم برای شلیک به نقاط کم خطر بدن سوژه را فراهم می نماید از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در این تحقیق تلاش شده است ویژگی های فردی مؤثر بر اثربخشی تیراندازی دانشجویان پلیس مورد بررسی قرار گیرد تا با استفاده از روش های علمی نسبت به تعیین شاخص های موثر بر آموزش تیراندازی آنها اقدام گردد و از این طریق اثربخشی آموزش ها افزایش یابد و زمینه های لازم برای گسترش مهارت تیراندازی فراهم شود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی می باشد و به روش توصیفی پیمایشی انجام شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سلامت روان LCS90، هوش ریون بزرگسالان، تیپ شخصیت نوع B و A، فرم های آمادگی جسمانی و اطلاعات مربوط به سن و نمره تیراندازی موجود در پرونده های خدمتی دانشجویان دوره 18 کارشناسی و 19 کاردانی دانشگاه علوم انتظامی به تعداد 611 نفر که در سال 5831- 6831 مشغول به تحصیل بوده اند استفاده گردید و نتایج به دست آمده بیانگر این است که بین سلامت روان – سطح هوش و شخصیت نوع B با یادگیری مهارت تیراندازی رابطه معنادار وجود دارد و ارتباط بین آمادگی جسمانی و سن و شخصیت نوع A دانشجویان گروه نمونه با مهارت تیراندازی رد شده است.
۲.

بهره گیری فرماندهان ازشیوه های متقاعدسازی مؤثر بر افزایش روحیه مأمورین در زمان اغتشاش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۲۴۲
در این پژوهش به میزان آگاهی و بهره گیری فرماندهان از شیوه های متقاعدسازی مؤثر بر افزایش روحیه مأمورین در زمان اغتشاش پرداخته شده است. از نظر ماهیت یک تحقیق همبستگی است که در آن رابطه بین چند متغییر مورد سنجش قرار می گیرد. ابتدا آگاهی 120 نفر از فرماندهان یگان ویژه و تمایل و اعتقاد آنان به بهره گیری از فنون متقاعدسازی، با استفاده از آزمون های آماری، ضریب همبستگی و AVONA، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج نشان داد که میزان آگاهی فرماندهان از فنون متقاعدسازی در سطح متوسط است و بین میزان آگاهی فرماندهان دارای درجات مختلف در این زمینه تفاوت آماری معناداری وجود ندارد ، بین سابقه خدمت و میزان آگاهی از فنون متقاعدسازی رابطه معناداری وجود ندارد، در حالی که بین سابقه خدمت و میزان تمایل و بهره گیری از آن فنون، ضریب همبستگی معنا داری وجود دارد. بین میزان آگاهی از فنون متقاعدسازی و میزان آمادگی برای بهره گیری از آنها رابطه معناداری وجود دارد.
۳.

اثربخشی عملیاتی سیستم 110 در رده های مأموریتی ناجا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۱۷۵
این پژوهش، تعیین رابطه راه اندازی سیستم 110 با اثربخشی عملیاتی در رده های مأموریتی ناجا است. «رابطه سیستم 110 با اثربخشی عملیاتی در رده های مأموریتی ناجا» با استفاده از روش تحقیق همبستگی از طریق یک فرضیه اصلی و 3 فرضیه فرعی انجام شد. جامعه آماری پژوهش 205 نفر از خبرگان و کارشناسان عملیاتی رده های مأموریتی ناجا بوده است که به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای با استفاده از فرمول کوکلان در 6 استان انتخاب گردیدند. نتایج تحقیق، نشان داد که راه اندازی سیستم 110، رابطه مستقیم و مثبتی با اثربخشی عملیاتی (سرعت حضور و رسیدگی، افزایش بنیه اطلاعاتی، تغییر تاکتیک های انتظامی) در رده های مأموریتی ناجا داشته است، با استفاده از همین یافته ها، پیشنهادهایی برای تقویت اثربخشی سیستم ارائه گردید.
۴.

عوامل مؤثر بر میزان عملکرد کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی شهرستان کرج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۱۷۰
کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی مهم ترین و اساسی ترین یگان های اجرایی نیروی انتظامی و مسئول برقراری نظم و امنیت در سطح کشوری می باشند. از آنجایی که عملکرد خوب، قاطع و مقتدرانه کلانتری ها و پاسگاه ها می تواند بستر تحقیق، رسیدگی و بهره برداری های سایر یگان ها را نیز به همراه داشته باشد و از طرف دیگر میزان نفوذ، اقتدار و عملکرد مؤثر پلیس به عنوان نمادی از قدرت حاکم تأثیرات بسزایی در امنیت و احساس امنیت جامعه و روابط اجتماعی دارد، بنابراین بررسی عملکرد آنها بسیار مهم و ضروری است. در این مطالعه به شناسایی عوامل مرتبط بر عملکرد کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی پرداخته شده است. به همین منظور عملکرد کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی از پنج بعد: ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، سیستم فناوری، سیستم پاداش و سیستم ارزیابی عملکرد مورد بررسی قرار گرفت. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه خودساخته پیرامون پنج بُعد مورد نظر در پژوهش (39/0=) بین 84 نفر از کارکنان کلانتری و پاسگاه های انتظامی شهرستان کرج به صورت نمونه گیری (39/0=) تصادفی خوشه ای جمع آوری گردید. وجود رابطه بین 5 عامل بررسی شده عنوان شده و عملکرد کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی را تأیید کردند. همچنین مشخص شد که کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی شهرستان کرج در ابعاد فوق و همچنین عملکرد از وضعیت مناسبی برخوردار نمی باشند.
۵.

ارزیابی عملکرد مبارزه با اراذل واوباش طرح ارتقای امنیت اجتماعی ازدیدگاه مردم شهرستان کرج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۵۷۱
این تحقیق به منظور بررسی عملکرد نیروی انتظامی در ارتباط با اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی(مبارزه با اراذل واوباش) از دیدگاه مردم شهرستان کرج با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی-پیمایشی با نظرسنجی از 004 نفر از مردم، از بین زنان و مردان بالای 81 سال به صورت نمونه گیری تصادفی ساده و با روش جمع آوری اطلاعات از طریق استفاده از ابزار پرسشنامه با حجم جامعه آماری 000/004 نفر در سال 6831 در شهرستان کرج انجام شده است. مهم ترین اهداف این تحقیق آشنایی با دیدگاه مردم در ارزیابی عملکرد پلیس در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی از قبیل افزایش ضریب احساس امنیت مردم، رضایتمندی، همکاری و مشارکت مردم و چگونگی تبلیغات و اطلاع رسانی پلیس به شهروندان و شناخت اقشارمختلف حامی می باشد. نتیجه تحقیق این است که طرح ارتقای امنیت اجتماعی احساس امنیت مردم را افزایش داده و رضایتمندی و همکاری و مشارکت مردم را به دنبال داشته و پلیس نیز در اطلاع رسانی به شهروندان موفق بوده است.
۶.

اثربخشی طرح ارتقای امنیت اجتماعی پیرامون پوشش زنان و دختران جوان شهر ساری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۲۰۱
طرح ارتقای امنیت اجتماعی از اردیبهشت ماه سال 1386 هم زمان در سراسر کشور در استان مازندران نیز به اجرا درآمد که یکی از مصادیق آن مقابله با پوشش نامناسب زنان بوده است. در این تحقیق تلاش شد به این سؤال پاسخ داده شود که آیا اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در مقابله و کنترل پوشش نامناسب دختران و زنان 15تا 29سال شهر ساری در سال 1386 اثربخش بوده است یا خیر؟ جهت دسترسی به پاسخ و میزان اثربخشی طرح فوق از «سیستم نظام اجتماعی تالکوت پارسونز» استفاده شده است. این تحقیق توصیفی – تحلیلی و پیمایشی با تکیه بر تحقیقات میدانی انجام است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه خودساخته با طیف پنج گزینه ای بود (86/0= α). جامعه آماری این تحقیق برابر با 13982 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای هدفمند و فرمول کوکران 382 نفر به عنوان نمونه انتخاب و در تکمیل پرسشنامه مشارکت داده شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که هر چه کنترل پوشش نامناسب زنان، اطلاع رسانی توسط پلیس، رضایت مردم از اکیپ های گشت ارشاد، پایداری و حفظ الگوی حجاب توسط اکیپ های گشت ارشاد، بیشتر صورت گیرد و اعمال گردد و هر چه رفتار مامورین پلیس بهتر شود و از روش های نو و مناسب برای اجرای ماموریت خود بهره بگیرد، طرح ارتقای امنیت اجتماعی نیز موفق تر و دارای اثربخشی مطلوب نیز خواهد بود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷