مطالعات مدیریت انتظامی (پژوهش های مدیریت انتظامی)

مطالعات مدیریت انتظامی (پژوهش های مدیریت انتظامی)

مطالعات مدیریت انتظامی 1387 بهار شماره 1

مقالات

۱.

(استرس پلیس) عوامل استرس زای کارکنان پایور یگان ویژه پاسداران در کنترل اغتشاشات

کلید واژه ها: استرس استرس پلیس عامل استرس زا کنترل اغتشاشات یگان ویژه پاسداران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴۶
گذشته از ماهیت شغلی پلیس به دلیل گستردگی ارتباطات اجتماعی و سازمانی از نظر نوع ارتباط سطح جغرافیای تحت پوشش و انواع ارباب و مخاطبان فشارهای روانی فراوان در این شغل شناسایی شده است. کارکنان ناجا بیشتر ازمشاغل دیگر تحت فشار روحی هستند. مهمترین مساله دوم اینکه کارکنان ناجا استرس زیادی تحمل می کنند و اغلب مشاغل آنها درمعرض دید و زیر ذربین جامعه است. هدف این پژوهش، بررسی عوامل استرس زای کارکنان پایور یگان ویژه در کنترل اغتشاشات در شهر تهران می باشد. نوع پژوهش کاربردی و روش آن تحقیق زمینه یابی است. جامعه آماری کارکنان یگان ویژه پاسداران تهران و حجم نمونه 200 نفر می باشد که به روش تصادفی ساده در سه طبقه افسران ارشد (6نفر)، و جزء (27نفر) و درجه داران (167نفر) انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری، پرسشنامه خودساخته و با طیف لیکرت و روایی پرسشنامه با مطالعه منابع، تست، نظر کارشناسان و اساتید راهنما و مشاور و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه (a=0.81) و جهت تجزیه و تحلیل داده، از فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار، نمودار و از آزمون کای دو و تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج تحقیق آسیب جسمی و عطفی را در اولویت اول ایجاد استرس و سپس ابهام در برخورد با اغتشاشگران، ارزیابی عملکرد، مخاطراتی جانی، روابط سازمانی و کاهش جایگاه شغلی را در اولویت های بعدی کارکنان قرار داده است.
۲.

(پیشگیری از جرم) نقش اقدامات در پیش گیری از جرایم در مناطق حاشیه نشین بومهن

کلید واژه ها: حاشیه نشینی مهاجرپذیری اقدامات انتظامی کاهش جرم پیشگیری ازجرم برخورد قضایی امکانات و تجهیزات پلیس مناطق حاشیه نشین شهر بومهن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹۲
هدف پژوهش بررسی نقش اقدامات انتظامی در پیش گیری و کاهش میزان وقوع جرایم در مناطق حاشیه نشین شهر بومهن انجام یافته است. روش تحقیق پیمایشی است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده است؛ برای روایی پرسشنامه از روایی صوری (نظر استاتید متعدد، صاحب نظران و کارشناسان) استفاده گردید و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایایی آن سنجیده شد(a=0.9057). جامعه آماری کلیه ساکنین بالغ درمناطق حاشیه نشین شهر بومهن است که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و نمونه گیری خوشه ای 173 نفر انتخاب شدند. برای تجزیه تحلیل استنباطی داده ها از آزمون t و فریدمن استفاده گردید. رابطه معناداری میان کیفیت اقدامات پلیس، کیفیت امکانات و تجهیزات پلیس و نحوه به کارگیری آن ها، نحوه برخورد قضایی با مجرمین و پیش گیری و کاهش بر اساس نتایج به دست آمده نزدیکی شهر بومهن با تهران بزرگ با شیوع انواع خاصی از جرایم در مناطق حاشیه نشین بومهن رابطه معناداری را نشان می دهد.
۳.

(جغرافیای جرم) عوامل موثر بر وقوع سرقت های به عنف شهرستان کرج

کلید واژه ها: کرج جغرافیای جرم مهجرین واحدهای آگاهی کلانتری شهرستان کرج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷۹
با توجه بالا بودن آمار جرم و جنایت ورو به تزاید آن، در این تحقیق سعی شده که تاثیرموقعیت جغرافیای و شرایط مکانی و عوامل تسهیل کننده در وقوع جرم مورد بررسی قرار گیرد. اهداف این پژوهش، رابطه بین جرم سرقت به عنف و فضاهای مکانی و توان انتظامی و نقش مهاجرین و حمل و نقل مسافرین (خودروهای شخصی) در شهرستان کرج را مورد بررسی قرار داده است. سوال اصلی تحقیق عبارت است از: عوامل موثر بر وقوع سرقت های به عنف شهرستان کرج چیست؟ داده های پژوهش ازطری پرسشنامه خود ساخته (a=0.7434) توسط 150 نفر از افسران آگاهی و افسران کلانتری های شهرستان کرج در سال 1386 که دارای 10 سال سابقه خدمت انتظامی داشته اند به صورت تمام شمار داده های گردآوری شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که موقعیت جغرافیایی، ناوگان مسافربری (خودروهای شخصی) وجود افراد مهاجر، و ضعف توان عملیاتی پلیس در وقوع سرقت های به عنف موثراست.
۴.

(عملکرد پلیس) در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی با رویکرد مواد مخدر از دیدگاه مردم یزد

کلید واژه ها: اعتیاد ارزیابی عملکرد یزد طرح ارتقای امنیت اجتماعی مواد اعتیاد آور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۲
پژوهش حاضر عملکرد پلیس دراجرای ارتقای امنیت اجتماعی درحوزه مبارزه با مواد مخدر را از دیدگاه مردم یزد در سال 1385 موردبررسی قرار داده است. هدف این تحقیق بررسی نقاط ضعف و قوت طرح ارتقای امنیت اجتماعی بوده است. روش تحقیق از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی با تکنیک پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق 114 نفر از مدیران و دبیران دبیرستانهای پسرانه ناحیه 1 آموزش و پرورش شهرستان یزد در سال 1385 به صورت تمام شمار می باشند. ابزار جمع آموری پرسشنامه شامل 15 سوال با پاسخ های پنج گزینه ای لیکرت پس از تایید روایی و پایایی (a=0/87) تهیه و تنظیم شده است. از یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که عملکرد پلیس دراجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی با رویکرد مبارزه با مواد مخدر از دیدگاه مردم مثبت ارزیابی شده است، مردم از عملکرد پلیس در رابطه با برخورد با معتادان به مواد مخدر و قرص های روانگردان رضایت بخش نبوره است. نتیجه گیری کلی این تحقیق نشان دهنده آن است که عملکرد پلیس دراجرای طرح مذکور مثبت ارزیابی شده است. بر اساس نتایج پژوهش پیشنهاد می گردد جهت بهبود طرح ارتقای امنیت اجتماعی اجرای این طرح تداوم داشته و امکانات بیشتری در اختیار یگان های عمل کننده طرح قرار گیرد؛ همچنین برخورد پلیس با معتادان به مواد مخدر و قرص های روانگردان با هماهنگی مقامات قضایی شدیدتر و قاطع تر شود.
۵.

(مدیریت بحران) علل شکل گیری و گسترش ناآرامی های شهری فرانسه (اکتبر و نوامبر 2005)

کلید واژه ها: هویت امنیت تبعیض فرانسه مهاجرت مدیریت بحران ناآرامی پلیس ناآرامی شهری رفتار جمعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷۰
این تحقیق با هدف شناسایی و بررسی علل شکل گیری و تداوم ناآرامی شهری (اکتبر و نوامبر 2005) و بررسی نحوه مدیریت و شیوه های کنترل و مهار بحران مذکور، به اجرا درآمد. فوت دو نوجوان در 27 اکتبر 2005 در شهرک «کلیشی-سو-بوا» از توابع پاریس و ابراز نارضایتی نوجوانان از عملکرد پلیس فرانسه در این حادثه، باعث شکل گیری هسته اولیه نا آرامی شده و سپس اظهارات تند وزیر کشور وقت فرانسه علیه جوانان و خطاب نمودن معترضان به عنوان اوباش و پوشش رسانه ای واقعه و عدم اقدام به موقع مدیریت بحران در مهار آن باعث شتاب دادن انتشار ناآرامی ها به بقیه نواحی شده است. در نهایت علل زمینه ای و تقویت کننده از قبیل بیکاری، کاهش یارانه ها بحران هویت، تعبیض، خرده فرهنگ خشونت، سیاست های مهاجرت و ناکامی های آموزشی نوجوانان مهاجر و نارضایتی از عملکرد پلیس در مناطق جمعیتی مهاجرنشین و ...، باعث تداوم آن شد. روش تحقیق، کتابخانه ای و اسنادی است و اطلاعات مورد نیاز در زمینه تحقیق از اسناد، مدارک و آمار رسمی مراکز علمی معتبر در داخل و خارج از کشور تهیه، جمع آوری و تدوین شده است جامعه مورد مطالعه درتحقیق جوانان و نوجوانان شکرت کننده در ناآرامی های اکتبر و نوامبر 2005 کشور فرانسه است. تجزیه وتحلیل داده ها و اثبات فرضیه های تحقیق که از سوی صاحب نظران و کارشناسان داخلی و خارجی مورد علل در قالب سه رهیافت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فرهنگی دسته بندی گردید و سپس نسبت به تجریه و تحلیل داده ها و بررسی ارتباط بین متغیرهای مستقل و ناآرامی های فرانسه مبادرات شد که ادامه تمامی فرضیه های تحقیق به اثبات رسید. در تحقیق حاضر از روش های سنجش اعتبار صوری، اعتبار تجربی و سازه ای بهره گیری شد.
۶.

(مشارکت مردمی) موانع و مشکلات جلب مشارکت های مردمی درکلانتری های شمال شرق تهران

کلید واژه ها: آموزش همگانی مشارکت مردم پلیس تعامل پلیس با مردم ساختار پلیس فرهنگ سازمانی پلیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۸
جلب اعتماد مردم و ایجاد رضایت مندی درآن ها، تاثیر به سزایی در موقعیت پلیس دارد. کلانتری ها با استفاده ازمشارکت افراد و سکنه محلی، اعضا شورا ها، هیات امنای مساجد، روحانیون، هیات های علمی و دانشگاهی و استفاده ازنقطه نظرات آن ها، برمشکلات امنیتی و انتظامی محدوده استحفاظی وقوف یافته و با سهیم نمودن مردم در امنیت، می توانند بیش از پیش دربرقراری نظم و حفظ امنیت موفق باشند. این پژوهش با هدف شناسایی مشکلات و موانع پیش روی مشارکب مردمی با کلانتری ها و اولویت بندی آن ها طراحی و اجرا گردیده است، جامعه آماری، کارکنان کلانتری های شمال شرق تهران می باشد. که به صورت تصادفی ساره تعداد 106 نفربه عنوان جامعه نمونه تحقیق به عمل آمد و با استفاده آزمون t داده های پژوهش تجزیه و تحلیل شد. پس از اولویت بندی موانع و مشکلات با آزمون فریدمن موانع مشارکت مردم با کلانتری ها به ترتیب عبارتند از: آموزش کارکنان، منابع و امکانات کلانتری ها، آموزش همگانی، ساختار و تشکیلات پلیس، فرهنگ اجتماعی مردم، و فرهنگ سازمانی پلیس.
۷.

(نظارت همگانی بر پلیس) تاثیر نظارت هماهنگی برانگیزش کارکنان کلانتری های تهران بزرگ

کلید واژه ها: انگیزش کارکنان کلانتری های تهران بزرگ نظارت همگانی بر پلیس فرآیند رسیدگی به شکایات مردمی نحوه احضارکارکنان میزان تبلیغات تشویق سیستماتیک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۳۵۲۶
هدف پیمایش بررسی تاثیر نظارت همگانی برانگیزش کارکنان کلانتری های تهران بزرگ انجام گرفته است. داده های پژوهش ازطریق پرسشنامه درمیان 353 نفر از کارکنان کلانتری های بزرگ به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای در آبانماه 1386 گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون خی دو یک متغیره استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که نحوه فرایند بررسی خواسته های مردم در دفتر نظرات همگانی ناجا (197)، نحوه احضار کارکنان متشاکی توسط مرکز نظارت همگانی، تشویق سیستماتیک 197 ازکارکنانی که توسط مردم مورد تقدیر قرار گرفته اند، بر انگیزش کلانتری های تهران بزرگ تاثیر مثبت دارد. نتایج نیز نشان می دهد که میزان تبلیغات 197 در انگیزه های شغلی کارکنان تاثیر منفی دارد. سایر نتایج نیز نشان می دهد که میزان و بررسی رابطه درجه پاسخگویان و نگرش آنها درخصوص تاثیر احضار کارکنان متشاکی به 197 در ایجاد انگیزه مثبت شغلی رابطه معنی داری وجود دارد . بین درجه پاسخگویان و نگرش آنها در خصوص تاثیر نحوه و فرآیند بررسی خواسته های مردم در دفتر نظارت همگانی، تشویق سیستماتیک کارکنانی که توسط مردم مورد تقدیر قرار گرفته اند و میزان تبلیغات دفتر نظارت همگانی بر ایجاد انگیزش مثبت شغلی در کارکنان کلانتری های تهران بزرگ رابطه معنا داری وجود دارد. بر اساس نتایج، می توان پیشنهاد کرد که ازتبلیغات زیاد و اضافی درجهت افزایش نظارت مردم بر عملکرد پلیس پرهیز نمود، زیرا افزایش تبلیغات می تواند تاثیر معکوسی داشته باشد و ضمن کاهش اعتماد مردم به پلیس، انگیزه شغلی کارکنان ناجا را به ویژه کارکنان کلانتری های تهران بزرگ را کاهش می دهد. به طور کلی، اگر چه کارکنان کلانتری ها، مرکز نظارت همگانی را در کنترل و نظارت عملکرد پلیس باور دارند، ولی در برخی از مواد مرکز نظارت به دلیل عدم رعایت برخی امور و توجه بیش ازحد و یک طرفه به گزارش های مردمی موجب کاهش انگیزه شغلی کارکنان شده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶