مطالعات مدیریت انتظامی (پژوهش های مدیریت انتظامی)

مطالعات مدیریت انتظامی (پژوهش های مدیریت انتظامی)

مطالعات مدیریت انتظامی سال نهم زمستان 1393 شماره 4 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی جامعه شناختی نظم انسجامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظم انسجامی باورهای اخلاقی احساس نا امنی احساس بی عدالتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۴۰
زمینه و هدف: تحقیق حاضر با هدف مطالعه عوامل مؤثر بر نظم انسجامی در شهر رشت صورت پذیرفته است و تأثیر عواملی نظیر احساس بی عدالتی، احساس نا امنی و باورهای اخلاقی را بر متغیر نظم انسجامی مورد بررسی قرار می دهد. نظم، انسجامی است که معرف گونه ای از نظم است که در آن با حفظ تفاوت ها و تمایزات نوعی انسجام و همبستگی جمعی برای دستیابی به اهداف مشترک بر پایه خرد جمعی و همکاری بین افراد در فضایی عقلانی و منطقی شکل می گیرد؛ در حالی که در شکل دیگر نظم اجتماعی یعنی نظم انتظامی تأکید بر قدرت و حاکمیت وجود دارد و گونه ای از نظم که از طریق اعمال زور توسط نهادهای سیاسی اعمال می شود مورد نظر است.روش: جامعه آماری این پژوهش را کلیه شهروندان شهر رشت تشکیل می دهد و روش پژوهش نیز از نوع پیمایشی است. پرسشنامه ای مرکب از تعدادی از سؤالات بسته میان چهارصد نفر از اعضای شهر رشت توزیع شده و یافته های پژوهش با استفاده از نرم افزار (spss) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. روش نمونه گیری این تحقیق ، از نوع نمونه گیری خوشه ای نسبی است؛ بدین صورت که ابتدا فهرست کاملی از محلات شهر رشت تهیه شد و در مرحله بعد محلاتی که به لحاظ ویژگی های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی در یک سطح قرار دارند در درون یک خوشه قرار گرفت و از میان هر خوشه یک محله به عنوان نماینده آن خوشه برگزیده شده و نهایتاً به تناسب جمعیت آن نمونه مورد نظر انتخاب گردید. یافته ها: بر پایه تحقیق حاضر مشخص شد که بین متغیرهایی نظیر احساس بی عدالتی، احساس نا امنی ، باورهای اخلاقی و متغیر وابسته نظم انسجامی رابطه معناداری وجود دارد. در واقع هر مقدار که بر میزان احساس بی عدالتی و احساس نا امنی افزوده شود به همان اندازه از میزان پایبندی به نظم انسجامی در بین شهروندان شهر رشت کاسته می شود. همچنین بین متغیر باورهای اخلاقی و پایبندی به نظم انسجامی نیز رابطه مثبتی دیده می شود. نتیجه گیری: تحقیق فوق به صورت تجربی نشان داد که سه متغیر فوق می توانند حدود 36 درصد از کل تغییرات در نظم انسجامی را تبیین کنند. به عبارت دیگر در حدود 64 درصد تغییرات در متغیر وابسته نظم انسجامی از طریق سایر متغیرهای مستقل تعیین خواهد شد.
۲.

آسیب شناسی مدیریت از منظر اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آسیب شناسی مدیریت فرماندهی اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۲۷۶
زمینه و هدف: هر مدیریتی اگر بخواهد تداوم پیدا کند باید مقتضیات آن موجود و موانعش مفقود باشد. شناسایی موانعی که از منظر اسلام، به عنوان آفات وآسیب ها، از تداوم حرکت بالنده مدیریت و فرماندهی اسلامی جلوگیری می کنند می تواند ما را در نحوه مدیریت مبتنی بر موازین اسلامی و جلوگیری از سقوط و انحطاط بر اثر جهل و نادانی و عدم پایبندی به دستورهای شرع مقدس یاری نماید. روش ها: در این مطالعه کیفی، با جست وجو و تحقیق در کتب اصیل اسلامی و مدیریتی و با استفاده از کلمات کلیدی مرتبط و بررسی منابع الکترونیکی از بانک اطلاعاتی گنجینه نور، سیره نبوی و منهج النور حاوی مجموعه ای کامل از احادیث و روایات اسلامی با قابلیت دسترسی به موضوعات مورد نیاز، مطالب مربوط به آسیب ها و راه های مقابله با آن از منظر قرآن و نهج البلاغه و روایات، استخراج و تحلیل گردید. یافته ها: سپردن کارها به دست افراد نامناسب، تملق پذیری و تملق گویی، استبداد رأی، رعایت نکردن مساوات و تبعیض بی دلیل ، عدم پایبندی به عهد و پیمان، قاطعیت بیش ازحد و بدون نرمش، تقدم رابطه برضابطه، عدم استفاده صحیح از ابزار تشویق و تنبیه، ضعف مدیریت، از جمله مواردی هستندکه در آسیب شناسی مدیریت از منظر اسلام مورد توجه قرار می گیرند.نتیجه گیری: موفقیت و مصونیت مدیران در حکومت اسلامی منوط به توجه به مؤلفه هایی مانند انتخاب مدیران عادی، استفاده درست از ابزار تشویق و تنبیه، تبعیت از مافوق، مشارکت دادن دیگران، پایبندی به عهد و پیمان، مقابله با پیمان شکنی و قاطعیت است که دین مبین اسلام بر رعایت آنها تأکید جدی دارد. قطعاًپرداختن به این مؤلفه ها و اهتمام به آموزش و توجیه مدیران و به کارگیری آنها در این خصوص،کار آیی و اثر بخشی و وصول به اهداف را افزایش می دهد و به مدیران توانایی می بخشد که جامعه را به سوی اهدف متعالی رهنمون شوند.
۳.

تحلیل پویایی های ترکیب جمعیتی پلیس ایران با روش پویایی شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ترکیب جمعیّتی پویایی شناسی سامانه رویکرد سامانه شبیه سازی تحلیل دینامیکی پلیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۰۶
زمینه و هدف: در مدیریت منابع انسانی پلیس، ترکیب جمعیتی کارکنان در درجات مختلف نقش مهمی درفرآیند رشد سازمانی، تخصیص مشاغل ومنابع دارد. ساختار ترکیب جمعیتی نیروهای پلیس باید با مشاغل موجود و پست های سازمانی مصوب متناسب باشد. ترکیب جمعیتی پلیس را می توان به صورت یک زنجیره از درجات توزیع نمود و باید تمامی اعضای این زنجیره به صورت متناسب با مشاغل تعریف شده خود رشد کنند. با توجه به تأثیرگذاری هر مؤلفه بر مؤلفه های بعدی در زنجیره ترکیب جمعیتی، سیاست ها و تصمیم هایی که بتواند رشد متناسب و متعادل آن را محقق سازد بسیار حائز اهمیت خواهد بود. هدف از این مقاله تجزیه و تحلیل ساختار تشکیل دهنده رفتار پویای موجود در ترکیب جمعیتی پلیس با استفاده از یک رویکرد کل نگر، پویا و سامانه است. روش: در این تحقیق بر اساس روش شناسی پویایی های سامانه، مدلی پویا از ترکیب جمعیتی پلیس ارائه می شود؛ به طوری که فرضیه پویای تحقیق مبتنی بر شناخت وضع موجود ساختار سازمانی ناجا با استفاده از بررسی مستندات و مطالعات کتابخانه ای و نیز نظرهای خبرگان سازمانی در قالب مصاحبه های ساخت یافته، شکل گرفته است. محققان با استفاده از این رویکرد به دنبال تحلیل تأثیرات بازخورد های موجود در ساختار بر رفتار ترکیب جمعیتی هستند. در این رویکرد پس از کشف بازخوردها و بازنمایی ساختار تعیین کننده رفتار، آثار حاصل از اجرای سیاست های مختلف تصمیم شبیه سازی می شود. جامعه آماری شامل بیست نفر از استادان دانشگاه، کارشناسان و مدیران عالی رتبه ناجاست که با مفاهیم مدیریت منابع انسانی در ناجا آشنایی دارند و با روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند انتخاب شده اند. یافته های تحقیق: ارائه مدل مرجع و پویا برای ساختار ترکیب جمعیتی پلیس مهم ترین دستاورد پژوهش حاضر محسوب می شود. همچنین متغیرها و نقاط اهرمی مدل شناسایی شده و سناریوها و سیاست های مختلف روی آن اجرا و نتایج حاصل شبیه سازی گردید. نتیجه گیری: با مشاهده نتایج حاصل از شبیه سازی سناریو ها می توان گفت طول مدت توقف افراد در هر درجه مهم ترین عامل ایجاد پویایی در ترکیب جمعیتی است.
۴.

تعیین اوزان راهبردها و رتبه بندی شرکای راهبردی بانک ها (با استفاده از یک رویکرد گروهی-ترکیبی از تصمیم گیری چند معیاره)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۱۳۰
زمینه و هدف: در دنیای رقابتی امروز ایجاد یک اتحاد راهبرد و بهره گیری از تجربیات، دانش و تخصص شرکای تجاری می تواند سرعت ورود سازمان ها و بنگاه های کوچک را به بازارهای داخلی و خارجی دو چندان سازد. انتخاب شرکای راهبردی که راهبردهایی همسو با سازمان داشته باشند، مهم ترین بخش از برقراری یک اتحاد راهبردی است. هدف این مقاله ارائه رویکردی به منظور شناسایی و رتبه بندی راهبردهای بانک هاست تا بر اساس آن بتوان چارچوبی را در جهت تعیین شرکای راهبردی آنها پیشنهاد داد؛ لذا به منظور تشریح رویکرد پیشنهادی، براساس یک مطالعه موردی در بانک انصار، علاوه بر اولویت بندی راهبردهای بانک، ارزیابی و انتخاب شرکای آتی از نظر همسویی و نزدیکی آنها با اهداف و راهبردهای چندگانه و تعریف شده بانک انصار ارائه می گردد. روش: در این مقاله یک روش شناسی گروهی-ترکیبی براساس تصمیم گیری چند معیاره توسعه یافته پیشنهاد می شود که می تواند در فرایند تصمیم گیری، مقدار بهینه اوزان اهمیت راهبردها را نیز ارائه نماید.یافته ها: علاوه بر تعیین مناسب ترین بانک به عنوان شریک تجاری، کاراسازی شبکه شعب و توسعه گستره خدمات و بازار، بیشترین وزن اهمیت راهبردهای بانک انصار را به خود اختصاص می دهند. نتیجه گیری: از آنجا که همسویی و تناسب اهداف و راهبردهای شرکای تجاری به عنوان یکی از الزامات اساسی موفقیت هر اتحاد راهبردی قلمداد می شود، لذا می توان از راهبردهای تعریف شده بانک ها و سایر سازمان ها به عنوان معیارهای انتخاب و رتبه بندی شرکای تجاری آنها استفاده کرد.
۵.

بررسی رابطه ابعاد مسئولیت پذیری با عملکرد فرماندهان کوپ استان اردبیل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت پذیری فرماندهان عملکرد کفایت وظیفه شناسی خود کنترلی نظم و ترتیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۳۳
هدف و زمینه: مسئولیت پذیری خصیصه ای است که از یک تصمیم سرنوشت ساز در برهه ای از زندگی انسان ها نشئت می گیرد. به بیان دیگر انسان ها تحت تأثیر عوامل گوناگون اجتماعی و تربیتی مسئولیت پذیر می شوند و این ویژگی را در روند زندگی خود پاس می دارند. در واقع مدیران و فرماندهان در نیروی انتظامی، باید به اهمیت، حساسیت و حجم مسئولیت سازمانی خود توجه داشته باشند؛ که در تحقیق حاضر به بررسی رابطه ابعاد مسئولیت پذیری با عملکرد فرماندهان پاسگاه ها و رؤسای کلانتری های فرماندهی انتظامی استان اردبیل می پردازیم. همچنین سعی شده که مفهوم مسئولیت پذیری مورد تعریف دقیق قرار گرفته و ابعاد مختلف آن، راه های افزایش و کاهش و دیدگاه های مختلف در خصوص مسئولیت پذیری و تأثیر آن بر عملکرد فرماندهان و مدیران در ناجا بررسی گردد. روش: روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی و با استفاده از پرسشنامه برای تحقیق حاضر جامعه آماری هشتاد نفر از فرماندهان و رؤسای کلانتری های فرماندهی انتظامی استان اردبیل به روش نمونه گیری نظام مند انتخاب شدند و به پرسشنامه آزمون شخصیتی نئو و عملکرد افراد نیز توسط نمرات تعرفه ارزیابی عملکرد ن.پ 2 پاسخ دادند و در تجزیه و تحلیل آمار داده ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد اولاً بین نظم و ترتیب، وظیفه شناسی و تلاش مضاعف و احتیاط در انجام کارها از سوی فرماندهان پاسگاه ها و رؤسای کلانتری ها با عملکرد آنها رابطه معنی داری وجود دارد. ثانیاً برخی از ویژگی ها از جمله کفایت و خود کنترلی با عملکرد فرماندهان و رؤسای کلانتری ها رابطه ندارد؛ به عبارت دیگر نقش کلیدی در ارتقای عملکرد فرماندهان ایفا نمی کند. ثالثاً برخی از ویژگی های دیگر از جمله درجه، سنوات خدمتی، سنوات مدیریت و سن مدیران هر چه افزایش یابد در افزایش مسئولیت پذیری فرماندهان تاثیر گذار است. نتیجه گیری: هر چه قدر مدیران و فرماندهان ملزم به نظم و مبانی انضباطی سازمان باشند عملکرد آنان بهتر خواهد بود و از طرفی احساس مسئولیت پذیری آنها را افزایش خواهد داد و در بُعد توفیق گرایی مدیران که نشان از تلاش آنها در رسیدن به اهداف سازمانی است اگر با محتاط بودن و بررسی همه جوانب باشد بر عملکرد آنها تأثیر مثبتی دارد.
۶.

بررسی علل پایین بودن استقبال کارکنان واجدالشرایط جهت تحصیل دردوره مدیریت و فرماندهی انتظامی درسال 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دوره مدیریت و فرماندهی انتظامی آزمون تحصیلات تکمیلی اثربخشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۱۲۲
زمینه و هدف: بدون شک ارتقای سطح علمی و تحصیلی می تواند سازمان ها رادررسیدن به چشم اندازهای تعیین شده یاری کند، درنیروی انتظامی این وظیفه برعهده دانشگاه علوم انتظامی امین است، این دانشگاه با فراهم نمودن ابزار های مورد نیاز درجهت رسیدن به این هدف متعالی گام برمی دارد. اما هم اکنون دغدغه ذهنی مسئولان امر و فرماندهان آن است که چرا علی رغم فراهم بودن شرایط تحصیل، بسیاری ازکارکنان واجد الشرایط (درجات افسرارشدی و بالاتر) تمایل چندانی به ادامه تحصیل در دوره مدیریت و فرماندهی انتظامی ندارند. روش: برای پاسخ گویی به سؤال تحقیق از روش پیمایشی تحلیلی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان ناجا که شرایط شرکت در دوره مدیریت وفرماندهی انتظامی را دارند، است، که تعداد جامعه آماری توسط جدول مورگان133نفرمحاسبه گردید، روش نمونه گیری روش تصادفی ساده است، وروش تجزیه وتحلیل داده ها استفاده ازتحلیل تک متغیره (شاخص ها گرایش به مرکز و پراکندگی) و تحلیل دومتغیره (همبستگی پیرسون) وبکارگیری نرم افزارspss است. یافته ها: بین درک افراد از عدالت سازمانی، میزان رضایت شغلی دانشجویان، انگیزه پیشرفت افراد، میزان تمایل افراد به شرکت در آزمون، نگرش مثبت به شغل و مزایای جانبی موجود و میزان تمایل افراد به شرکت در آزمون دوره مدیریت وفرماندهی انتظامی رابطه معناداری در سطح اطمینان 95 درصد وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد بسیاری ازعواملی که سبب عدم استقبال کارکنان واجد الشرایط برای شرکت دردوره فوق می شوند شامل عوامل درونی فرد مانند انگیزه، ادراک عدالت، تمایل فردی و رضایت شغلی است و با تقویت این عوامل می توان شاهد استقبال بیشترکارکنان بود.
۷.

طراحی نظامی برای برون سپاری فعالیت های پلیس آگاهی ناجا با بهره گیری از فرآیند تصمیم گیری چند معیاره(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظام برون سپاری فعالیت های پلیس آگاهی روش های برون سپاری معیارهای برون سپاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۱۲۰
زمینه و هدف: فراوانی جرایم و بزهکاری، تنوع مأموریت های محوله و افزایش نرخ جرم و جنایت در کشور، شرایط را به گونه ای رقم زده که نقش واکنشی پلیس به ویژه پلیس آگاهی ناجا در مقابله و کشف جرائم در کشور پاسخگوی این مهم نبوده و هر سال بخش قابل توجهی از جرائم به دلایل ذکر شده و همچنین کمبود نیروی انسانی و عوامل تأثیرگذار دیگر کشف نمی گردند. برون سپاری، یکی از راه های برون رفت از این شرایط می تواند باشد، لذا هدف این پژوهش طراحی نظامی برای برون سپاری فعالیت های پلیس آگاهی ناجاست.روش: روش تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی بوده و از دو روش کیفی و کمّی در انجام تحقیق استفاده شده است؛ به این صورت که معطوف به سؤالات تحقیق، ادبیات مورد مطالعه قرار گرفت که حاصل آن نظام برون سپاری فعالیت ها بود. سپس پرسشنامه سنجش متغیرهای تشکیل دهنده نظام برون سپاری، در میان خبرگان حوزه پلیس آگاهی ناجا توزیع، تکمیل و جمع آوری شد و بعد از کنترل و بررسی و حذف نسخه های ناقص، پرسشنامه های مفید و قابل استفاده به دست آمد. داده های حاصل از پرسشنامه ها به محیط نرم افزار SPSS منتقل و بعد از بررسی روایی و پایایی، با بهره گیری از فرآیند تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) و روش Topsis مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.یافته ها: تحقیق منجر به طراحی نظام برون سپاری فعالیت های پلیس آگاهی ناجا شد. این نظام متشکل از چهار قسمت ورودی (فعالیت های پلیس آگاهی)، فرآیند (روش های برون سپاری فعالیت های پلیس آگاهی)، بازخور (معیارهای فعالیت های پلیس آگاهی) و خروجی (اولویت برون سپاری فعالیت های پلیس آگاهی) است.نتیجه گیری: متناسب با یافته های تحقیق، در روش بخشی، به ترتیب فعالیت های آزمایش اعتیاد، تحقیقات ازدواج، تحقیقات گمشدگان و.. برون سپاری شوند. در روش قراردادی نیز به ترتیب فعالیت های آزمایش ژنتیک، شناسایی مواد مخدر، تحقیقات ازدواج و.. برون سپاری شوند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶