مطالعات مدیریت انتظامی (پژوهش های مدیریت انتظامی) - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات مدیریت انتظامی (پژوهش های مدیریت انتظامی) (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
e-issn: ۲۶۴۵-۳۳۷۱
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۵ خرداد ۱۳۸۸
مدیر مسئول: دکتر اصغر آقایی
ناشر: دانشگاه علوم انتظامی
p-issn: ۱۷۳۵-۹۵۷۰
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم انتظامی امین
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر سیدمهدی الوانی
مدیر داخلی: دکتر علی اصانلو
مدیر اجرایی: دکتر حسین طاهری
هیئت تحریریه: دکتر سیدمهدی الوانی، دکتر حسن بختیاری، دکتر لطفعلی بختیاری، دکتر محمدرضا بهرنگی، دکتر ابراهیم حسن بیگی، دکتر سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی، دکتر سیدحمید خدادادحسینی، دکتر مجید رضایی راد، دکتر محمد سهرابی، دکتر محمد قصری، دکتر محمدجواد کاملی، دکتر عبداله هندیانی
آدرس: تهران، ابتداى بزرگراه شهید خرازى، خیابان شهید جدى اردبیلى، دانشگاه علوم انتظامی امین، دانشکده فرماندهی و ستاد، معاونت پژوهش، دفتر فصلنامه علمى پژوهش‌هاى مدیریت انتظامى
تلفن: ۰۲۱۴۸۹۳۱۸۰۶
وب سایت: http://pmsq.jrl.police.ir/
پست الکترونیکی: pudafoos@police.ir
فکس: ۰۲۱۴۸۹۳۱۶۰۵

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶