مطالعات مدیریت انتظامی (پژوهش های مدیریت انتظامی)

مطالعات مدیریت انتظامی (پژوهش های مدیریت انتظامی)

مطالعات مدیریت انتظامی سال یازدهم بهار 1395 شماره 1 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی رابطه سلامت اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه کارکنان فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سلامت اجتماعی رفتار شهروندی سازمانی فضیلت مدنی شکوفایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 223 تعداد دانلود : 121
زمینه و هدف: پلیس به عنوان یکی از سازمان هایی که با مردم در ارتباط است، باید در ارتقاء رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اقدام کند. از این رو اولین گام، شناخت عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی است؛ یکی از این عوامل تأثیرگذار، سلامت اجتماعی است. در این تحقیق سعی شده با بیان مفهوم این دو متغیر، چگونگی ارتباط سلامت اجتماعی براساس شاخص های «شکوفایی، مشارکت، انسجام، همبستگی و پذیرش» به عنوان متغیر مستقل با رفتار شهروندی سازمانی براساس شاخص های «جوانمردی، فضیلت مدنی، احترام و تکریم، نوع دوستی و وظیفه شناسی» به عنوان متغیر وابسته سنجیده شود. روش: نمونه آماری از بین کارکنان فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی به تعداد 341 نفر انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه سنجش سلامت اجتماعی براساس نظریه کییز و پرسش نامه رفتار شهروندی سازمانی براساس نظریه اورگان است که روایی آن ها توسط افراد خبره و متخصص مورد تأیید بوده و میزان پایایی برای پرسش نامه سلامت اجتماعی 76/0، برای پرسش نامه رفتار شهروندی سازمانی 79/0 و برای مجموع دو پرسش نامه 788/0 به دست آمد. یافته ها: بررسی استنباطی داده ها بیانگر وجود رابطه معنادار بین تمام فرضیه ها را نشان می دهد. همچنین آزمون معادلات ساختاری نشان می دهد بین برخی از شاخص های سلامت اجتماعی با خود این متغیر و کلیه شاخص های رفتار شهروندی سازمانی با این متغیر رابطه وجود دارد. همچنین بررسی نتایج آزمون واریانس یک سویه هم بیانگر نبود تفاوت بین متغیرهای جمعیت شناختی و میزان سلامت اجتماعی است. نتیجه گیری: نتایج حاصل از تحلیل داده ها بیانگر آن است که سلامت اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان تأثیرگذار است. از این رو با بهبود سلامت اجتماعی کارکنان، ضمن ایجاد دلگرمی و دلبستگی در آنها نسبت به محیط کاری خود، وضعیت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان برای افزایش کیفیت خدمات ارائه شده و بهره وری، بهبود خواهد یافت.
۲.

تأثیر ارتباطات بین سازمانی فرماندهان و مدیران در نظارت بر صنوف و اماکن عمومی استان گلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارتباطات بین سازمانی فرماندهان و مدیران نظارت صنوف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 73 تعداد دانلود : 834
زمینه و هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش ارتباطات بین سازمانی فرماندهان و مدیران انتظامی استان گلستان باهدف تأثیر ارتباطات در افزایش اثربخشی نظارت بر صنوف و اماکن عمومی استان انجام شد. روش: روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری دو گروه فرماندهان و مدیران (40 نفر) و اصناف (45 نفر) هستند که ازطریق نمونه گیری احتمالی نظام مند انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته است که قبل از اجرا اعتبار و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین جهت تجزیه وتحلیل داده ها از شاخص های توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف)، آزمون تی و آزمون فریدمن با نرم افزار اس.پی.اس.اس استفاده شد. یافته ها: یافته ها بیانگر آن است که فرماندهان و مدیران استان گلستان برای نظارت بیشتر بر اماکن عمومی در ارتباطات رسمی خود باید با اصناف و شهرداری؛ در ارتباطات غیررسمی خود باید بیشتر با نهاد های فرهنگی؛ در نوع تعاملات با سایر سازمان های استانی بیشتر از شیوه تعامل دوسویه در نظارت بر اماکن عمومی بر مبنای ایجاد شیوه های ارتباطی (مانند اینترنت، تلفن، بی سیم و تبادل نماینده) استفاده کنند. نتیجه گیری: به طورکلی ارتباطات بین سازمانی فرماندهان و مدیران بر اثربخشی نظارت بر صنوف استان گلستان تأثیر می گذارد. زیرا این گونه ارتباطات با فراهم کردن منابع و امکانات، موفقیت در اجرای برنامه ها، تصمیم گیری های مشترک، کاهش هزینه های اقتصادی، پاسخ دهی سریع، افزایش توان خدمات، فراهم کردن فرصت یادگیری، نوآوری و تبادل اندیشه، موجب افزایش ظرفیت های برون سازمانی فرماندهان و مدیران در نظارت بر صنوف می شود. پیشنهادها: در حوزه ارتباطات رسمی پیشنهاد می شود فرماندهان و مدیران با برگزاری نشست های رسمی، تنظیم تفاهم نامه با سازمان های رسمی و غیررسمی (با اولویت نهاد های فرهنگی) و استفاده از منابع و اطلاعات خبری و فناوری های روز مانند اینترنت، از بانک های اطلاعاتی این سازمان ها بهره برداری و بدین نحو دایره نظارت خود را در سطح حوزه بازار گسترش دهند. همچنین پیشنهاد می شود که مدیران و فرماندهان انتظامی استان در راهکارهای مدیریتی خود تعامل دوسویه با سایر سازمان ها (با حفظ استقلال دو طرف) را مدنظر قرار دهند.
۳.

ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های تعیین شایستگی حفاظتی فرماندهان و مدیران انتظامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ابعاد شایسته سالاری حفاظتی مؤلفه های شایسته سالاری حفاظتی شاخص های شایسته سالاری حفاظتی فرماندهان و مدیران انتظامی شایسته سالاری حفاظتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 525 تعداد دانلود : 464
زمینه و هدف: تبیین شاخص های شایسته سالاری حفاظتی فرماندهان و مدیران انتظامی در اجرای کارکردهای سازمان های امنیتی، یکی از روش های مهم در راستای صیانت کارکنان در عصر مدیریت دانش است. بر این اساس، سازمان ها می توانند با ایجاد فرهنگ حفاظتی، تصویر صحیح تری از میزان دانش، نگرش و مهارت حفاظتی فرماندهان و مدیران داشته و برای تقویت عملکرد کارکنان شاغل در سازمان، بهره لازم را کسب کنند. با این هدف، پژوهش حاضر بر آن است تا به تبیین شاخص های شایسته سالاری حفاظتی فرماندهان و مدیران انتظامی پرداخته و ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های شایسته سالاری حفاظتی و صیانتی فرماندهان و مدیران انتظامی را ارائه کند. روش: تحقیق حاضر ازنوع کاربردی است که به روش توصیفی انجام شده است. پرسش نامه در میان مدیران و فرماندهان توزیع، تکمیل و جمع آوری شد و بعد از کنترل و بررسی و حذف نسخه های ناقص، تعداد 30 پرسش نامه مفید و قابل استفاده به دست آمد. داده های حاصل از پرسش نامه ها به محیط نرم افزار اس.پی.اس.اس منتقل و بعد از بررسی روایی و پایایی، مورد تحلیل قرار گرفت. همچنین برای کسب روایی ابزار آزمون، از نظر خبرگان استفاده شد. یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل داده ها حاکی است، مهم ترین بعد شایستگی حفاظتی فرماندهان و مدیران را بعد پیشگیری و مهم ترین مؤلفه ها نیز جاسوسی، براندازی و خرابکاری از میان انواع مؤلفه های موجود از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و شاخص های هر مؤلفه نیز در افق آینده احصاء شد. نتیجه گیری: براساس یافته های تحقیق، در ابعاد و مؤلفه های مربوط به پیشگیری از جاسوسی، تعداد 14 شاخص ، در ابعاد و مؤلفه های مربوط به پیشگیری از براندازی، تعداد 8 شاخص و در ابعاد و مؤلفه های مربوط به پیشگیری از خرابکاری تعداد 10 شاخص به عنوان شایستگی های حفاظتی فرماندهان و مدیران انتظامی احصا و ارائه شد.
۴.

تبیین نقش کنترل، نظارت و عوامل فردی و سازمانی فرماندهان در سلامت سازمانی (مورد مطالعه فرماندهی انتظامی استان گیلان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سلامت سازمانی ویژگی های شخصیتی انضباط سازمانی دینداری کنترل پیشگیر کنترل همگام کنترل بازخورد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 48 تعداد دانلود : 680
زمینه و هدف: فرماندهی و مدیریت از ارکان اصلی سازمان و جامعه است. دانش مدیریت و رهبری سازمانی در کنار سایر وظایف مدیریت، مانند؛ برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و...، یکی از وظایف ضروری و حیاتی است و نقش زیربنایی در سلامت سازمانی دارد. در این پژوهش بر تأثیر سه عامل مهم کنترل پیشگیر یا مقدماتی، کنترل همگام و کنترل بازخورد و همچنین ویژگی های شخصیتی، انضباط سازمانی و خودکنترلی (دینداری) فرماندهان بر سلامت سازمانی پرداخته شد. هدف این پژوهش، تبیین نقش کنترل، نظارت و عوامل فردی و سازمانی فرماندهان بر سلامت سازمانی است. روش: این پژوهش، کاربردی از نوع توصیفی است که به روش پیمایش انجام و به منظور جمع آوری داده ها از ابزار پرسش نامه استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان فرماندهی انتظامی استان گیلان تشکیل دادند که از میان آنها 180 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. داده های حاصل از پرسش نامه ها به محیط نرم افزار اس.پی.اس.اس، منتقل و پس از بررسی روایی و پایایی، مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد که میان سلامت سازمانی و متغیرهای ویژگی های شخصیتی، انضباط سازمانی، دینداری، کنترل پیشگیر، کنترل همگام و کنترل بازخورد و درآمد همبستگی معناداری وجود دارد اما از آن میان، سهم دو عامل انضباط سازمانی (384/0=beta) و کنترل پیشگیر (345/0=beta) در تبیین سلامت سازمانی بیشتر از بقیه است. باتوجه به مقدار R2 می توان گفت که 53 درصد از تغییرات متغیر وابسته (سلامت سازمانی) توسط متغیرهای مستقل توضیح داده شده است. نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش، لازم است تا در راستای ارتقاء سلامت سازمانی، دو عامل انضباط سازمانی و کنترل پیشگیر تقویت شوند و در اولویت قرار گیرند. همچنین با کنترل پیشگیرانه تلاش شود از انحرافات در کیفیت و کمیت منابع انسانی، مادی و مالی مورد استفاده سازمان، پیشاپیش جلوگیری شود.
۵.

نقش فرایندهای مدیریت دانش در کاهش هزینه های ترک خدمت منابع انسانی دانش محور در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت دانش هزینه های ترک خدمت منابع انسانی دانش محور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 470 تعداد دانلود : 611
زمینه و هدف: ترک خدمت و اقدام به خروج منابع انسانی دانش محور به دلایل مختلف، سبب ایجاد خلل در دستیابی به هدف های ازپیش تعیین شده و به عنوان یک واقعیت غیرقابل انکار، موجب اثرات غیرقابل اغماض در سازمان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی می شود و این امر برای این سازمان ایجادکننده تهدید و تحمیل کننده هزینه هایی است که لازم است جهت تسریع دستیابی به هدف های ازپیش تعیین شده، اثرات این گونه تهدیدها با اقداماتی به منظور کاهش هزینه های ایجادشده تاحدودی رفع شود. بر این اساس، این پژوهش به بررسی نقش فرایندهای مدیریت دانش در کاهش هزینه های ترک خدمت منابع انسانی دانش محور سازمان نیروهای مسلح می پردازد. روش: این پژوهش ازلحاظ هدف، پژوهش کاربردی بوده و ازلحاظ زمان پژوهشی مقطعی است که به صورت توصیفی– پیمایشی و با ابزار پرسش نامه انجام شده است. فرضیه اصلی پژوهش این است که میان فرایندهای مدیریت دانش و کاهش هزینه های ترک خدمت منابع انسانی دانش محور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی رابطه معناداری وجود دارد. جامعه آماری این پژوهش از خبرگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و صنایع وابسته به آن است و با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی هدفمند به تعیین نمونه پرداخته است. نتایج حاصله با استفاده از تحلیل همبستگی پیرسون بررسی شد. یافته ها: نتایج با استفاده از تحلیل همبستگی پیرسون میان متغیرهای پژوهش حاکی از وجود رابطه معنادار میان فرایندهای مدیریت دانش و کاهش هزینه های ترک خدمت نیروی انسانی دانش محور در نیروهای مسلح است. نتیجه گیری: مشخص شد فرایندهای مدیریت دانش، رابطه بیشتری با کاهش هزینه های مستقیم نسبت به هزینه های غیرمستقیم ترک خدمت منابع انسانی دانش محور دارند.
۶.

ارائه الگوی تبیین ساختار تحلیلی مدیریت راهبردی در نیروی انتظامی براساس رویکرد توانمندی های پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت راهبردی سازمان پلیسی پلیس کارآمد توانمندی های پویا سازمان دو سو توان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 276 تعداد دانلود : 577
زمینه و هدف: با افزایش پیچیدگی و شدت جرائم، حصول به اثربخشی برای تأمین امنیت اجتماعی، مهم ترین چالش فرماندهان پلیس است که برای غلبه بر آن، نظریه ها و دیدگاه های مختلفی مطرح شده است. این مقاله رویکرد توانمندی های پویا که یکی از نظریه های جدید مدیریت راهبردی است را به مدیریت راهبردی سازمان های پلیسی اتخاذ کرده است و بر مبنای آن یک الگوی مدیریت راهبردی توسعه و ارائه می کند. روش: این پژوهش براساس روش پژوهش کیفی و روش شناسی نظری برخاسته از داده ها به تبیین مفهوم راهبرد در سازمان های پلیسی و ارائه الگوی مدیریت راهبردی در سازمان های پلیسی می پردازد. سپس براساس نظرسنجی از خبرگان به بررسی اعتبار الگو پرداخته و براساس آن شواهدی برای پشتیبانی و تائید الگوی توسعه یافته، ارائه می کند. یافته ها: یک الگوی فرایندی برای مدیریت راهبردی سازمان های پلیسی، متشکل از شش مقوله اصلی توسعه یافته است که عبارت اند از: «تعیین حوزه ها و حیطه فعالیت و ارکان جهت ساز»، «تعیین اهداف عملکردی سازمان در تأمین امنیت اجتماعی»، «متوازن سازی فعالیت های اکتشاف و بهره برداری»، «یکپارچه سازی مسیرهای سازمانی»، «فرایندها، منابع و توانمندی های سازمان های پلیسی» و «ارائه خدمات». نتیجه گیری: این الگو درک راهبردی از سازمان های پلیسی را ارتقا می دهد و این امکان را برای سازمان های پلیسی فراهم می کند که با تجزیه وتحلیل های خود وضعیت توانمندی های پویای سازمان را شناسایی کنند. ویژگی این مطالعه، تبدیل کردن چارچوب مفهومی مدیریت راهبردی براساس رویکرد توانمندی های پویا به یک الگوی اجرایی و قابل پیاده سازی و از آن مهم تر قابل ارزیابی برای مدیریت راهبردی در سازمان های پلیسی بوده است.
۷.

الگوی مطلوب فرماندهی و مدیریت ذخیره جیره غذایی و آب و سوخت نیروی انتظامی در شرایط بحران مبتنی بر معیار مکانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بحران فرماندهی و مدیریت بحران ذخیره سازی اقلام آمادی معیار مکانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 812 تعداد دانلود : 275
زمینه و هدف: یکی از دغدغه های اساسی فرماندهان در شرایط بحران، مدیریت کمیت و کیفیت جیره غذایی، آب و سوخت کارکنان مأموریتی و ستادی است. بدون پشتیبانی مناسب کمی و کیفی، انتظار مأموریت موفق، انتظار بجایی نبوده و این یک اصل بدیهی در مدیریت و فرماندهی است. پرسش اصلی پژوهش این است که، در نیروی انتظامی، جیره غذایی، آب و سوخت برای مراحل سه گانه بحران، در چه مکان هایی اعم از مرکزی، منطقه ای، رده ای و یگانی باید ذخیره سازی شود و از چه الگویی تبعیت کند؟ روش: پژوهش حاضر ازنظر روش، توصیفی – پیمایشی و ازنظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری مورد مطالعه، شامل فرماندهان و کارکنان آمادیِ معاونت آماد و پشتیبانی، یگان ویژه، معاونت عملیات و پلیس پیشگیری نیروی انتظامی به تعداد 87 نفر است. یافته ها: یافته ها مبین آن است که ذخیره سازی قبل از بحران، باید در هر چهار بخش نگهداری مراکز مرکزی- منطقه ای- یگانی و رده ای صورت پذیرد. همچنین ذخیره سازی حین بحران، باید در هر چهار بخش نگهداری اماکن نظامی و انتظامی - چادرها و خودروهای - اماکن دولتی و ایستگاه های ثابت و سیار صورت پذیرد. نتیجه گیری: بررسی یافته ها بیانگر آن است که تناسب با مأموریت، وجود شیوه نامه ها، اجرای شیوه نامه ها، استانداردبودن، پدافند غیرعامل و استحکام بسته بندی از شاخص های مؤثر بر ذخیره سازی قبل از بحران همگی دارای اولویت یکسان است. اولویت داشتن نگهداری رده ای نسبت به نگهداری منطقه ای، یگانی و مرکزی در شرایط قبل از بحران، ایجاب می کند که در برنامه ریزی ها و طراحی شیوه نامه های ذخیره سازی باید نگهداری رده ای، در اولویت قرار گیرد

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۵