مطالعات مدیریت انتظامی (پژوهش های مدیریت انتظامی)

مطالعات مدیریت انتظامی (پژوهش های مدیریت انتظامی)

مطالعات مدیریت انتظامی سال ششم زمستان 1390 شماره 4 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی کارکرد هم افزایی قوّت ها و فرصت های مدیریت مبارزه با جرایم اقتصادی در خنثی سازی تهدیدهای مرتبط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: کارکرد فرصت تهدید هم افزایی نقطه ضعف نقطه قوت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۹ تعداد دانلود : ۶۵۲
زمینه وهدف: این مقاله دارای سه هدف کلی است: اولاً تلاش دارد عوامل محیطی مدیریت مبارزه با جرایم اقتصادی را برشمارد. ثانیاً سطح معناداری اهمیت نقاط قوّت و فرصت مدیریت مبارزه با جرایم اقتصادی را محاسبه نماید. ثالثاً روند هم افزایی برخی از مهم ترین نقاط قوت و فرصت های مدیریت مبارزه با جرایم اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد. از همین رو به منظور دستیابی به اهداف مذکور از روش همبستگی و همخوانی استفاد شده است. روش: این تحقیق از نوع کاربردی ونیز توسعه ای است. دراین پژوهش از روش همبستگی و همخوانی استفاده می شود و برای تحلیل داده ها از آزمون خی دو ،آزمون ضریب همبستگی و رگرسیون چند متغیری استفاده شده است. همچنین به منظور اندازه گیری متغیرهای تحقیق مجموعه ای از صاحب نظران، نخبگان و مسؤلین با تجربه در عرصه های مختلف ستاد و صف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که دارای سال ها سابقه خدمت در حوزه کشف جرم و آشنا با امور جرایم و مفاسد اقتصادی بوده اند به عنوان جامعه آماری منظور شده اند که تعداد 34 نفر به طور هدفمند از میان جامعه آماری انتخاب شده و در فرآیند تدوین راهبرد مبارزه با جرایم اقتصادی از دیدگاه های آنان استفاده شده است. یافته و نتیجه گیری: مدیران و خبرگان کشف جرایم و به ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی بر این باورند که مبارزه با جرایم اقتصادی همواره با تهدیدهایی از سوی رقبا و عناصر متعدد همراه بوده و از طرفی همواره دارای نقاط قوت و فرصت هایی در محیط مربوط به خود می باشد که شایسته اعمال مدیریتی هوشمند و کارآمد در بستر فرآیندی راهبردی می باشد. بنابر محاسبات صورت گرفته به جرات می توان ادعا نمود روش محاسبه میزان هم افزایی مناسب ترین نقاط قوت و فرصت مدیریت مبارزه با جرایم اقتصادی کارکرد های مثبت زیادی در روند موفقیت های این عرصه دارد. بنابراین در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان به ویژه کارکرد های پنهان و نامحسوس سایر متغیر های اثر گذار در بهره گیری از قوت ها و فرصت ها در یک محیط مفروض کشف جرم از اهمیت زیادی برخوردار است. در غیر این صورت قوت ها و فرصت ها به عناصر دیگر کارکردی، در خوشبینانه ترین حالت، به عناصر بیکار که فاقد اثر و نتیجه بوده و کارکردی در این فرآیند به عهده ندارند، تبدیل خواهند شد و در بدترین حالت، قوت ها و فرصت ها به عناصر ضد کارآ یا عناصر غیر موجه...که حتی در جهت تحقق تهدید عمل می کنند، تبدیل خواهند شد.
۲.

مطالعه تطبیقی مسائل زنان حاشیه نشین به منظور مدیریت آسیب های اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنان مدیریت شهری حاشیه نشینی جعفرآباد محلات حاشیه همدان مدیریت آسیب های اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸۱ تعداد دانلود : ۱۴۵۵
زمینه و هدف: در این مقاله تلاش شده است تا نتایج پیمایش محققان درباره مسائل زنان حاشیه نشین در محله جعفرآباد کرمانشاه و مناطق حاشیه همدان مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. روش: محققان در این تحقیق از روش مطالعه پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته اند. حجم نمونه شامل 154 نفر از زنان حاشیه نشین کرمانشاه و 215 نفر از زنان در نواحی حاشیه همدان میباشد. یافته: نتایج این بررسی نشان میدهد که زنان دارای وضعیت تحصیلات پایینی هستند، اقتصادی خانوار و مسکن زیر استاندارد است و بُعد خانوار و باروری زنان بالا است. تعلق شهروندی متوسط تا کم می باشد. آسیب های اجتماعی به طورکلی و زنان به طور خاص در این مناطق زیاد بوده و نهایتاً اینکه رضایت از مدیریت شهری در بین زنان حاشیه نشین نیز اندک است. نتیجه گیری: بر اساس یافته های استنباطی تحقیق نیز کسانی که سابقه سکونت بیشتری در محله داشته اند، معتقد بوده اند که میزان آسیب های اجتماعی در محله زیاد می باشد برعکس کسانی که سابقه سکونت کم تری در محله داشته اند میزان آسیب های اجتماعی در محله را پایین می داشته اند. همچنین کسانی که سابقه سکونت بیشتری در محله داشته اند در مقایسه با کسانی که سکونت کم تری داشته اند، دارای تعداد فرزندان بیشتری بوده اند. مسن ترها رضایت کمتری نسبت به جوان ترها از عملکرد نهادهای رسمی داشته اند اما مشارکت اجتماعی شان نسبت به جوان ترها بیشتر بوده است.
۳.

شناسایی عوامل سازنده شایستگی های مدیران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شایستگی مدیریت بحران مدیریت تغییر مدیریت مالی درک تفاوت های فردی تیم سازی درک ماموریت سازمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰۲ تعداد دانلود : ۲۵۷۱
زمینه وهدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل سازنده شایستگی های مدیران دانشگاه پیام نور استان تهران و همچنین تعیین تعداد سوال های هر یک از عوامل، ترتیب اولویت عوامل و شاخص های مذکور و در نهایت ارائه مدل مطلوب شایستگی مدیران صورت گرفته است. روش: تحقیق حاضر از نوع توصیفی و روش آن تحلیل عاملی اکتشافی است. جامعه آماری، کلیه کارکنان دانشگاه پیام نور استان تهران است که بر اساس روش نمونه گیری در دسترس و فرمول تعیین حجم نمونه پژوهش حاضر، 86 نفر محاسبه شد. ابزار سنجش پژوهش حاضر را پرسشنامه تشکیل می دهد که از طریق آن شایستگیهای مدیران به وسیله کارکنان آنان مورد سنجش قرار گرفت و در نهایت به وسیله آزمون تحلیل عاملی از نوع تجزیه مولفه های اصلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: برونداد اولیه نشان می دهدکه دترمینان ماتریس همبستگی00007/0 عددی غیرصفر، ومقدارKMO برابر897/0، ونتیجه آزمون کرویت بارتلت به مقدار 971/27272 نیزهمچنان ازلحاظ آماری درسطح کمتراز 00001/0 معناداراست. در برونداد نهایی عامل های 16گانه استخراج شده باروش PC بااستفاده ازشیوه واریماکس دوران داده شده، ومجموعه ماده هایی که مشترکا بایک عامل همبسته بوده وتشکیل یک پاره تست داده اند نتیجه گیری : در مجموع بر اساس اجرای تحلیل عاملی شانزده عامل زیر احصاء شد: 1- درک تفاوت های فردی، 2- مدیریت تغییر، 3- مدیریت مالی، 4- تیم سازی، 5- مدیریت بحران، 6- درک ماموریت سازمان، 7- شناخت واقعیت های سازمانی، 8- یادگیری مستمر، 9- مدیریت منابع انسانی، 10- برنامه ریزی ، 11- مشارکت جویی، 12- مشتری محوری، 13 مهارت فنی، 14- ثابت قدمی، 15- توجه به منافع سازمانی و 16- تعیین هدف های چالشی برای شایستگیهای مدیران.
۴.

بررسی نقش تبلیغات عمومی فاتب درمیزان آشنایی مردم با طرح انضباط اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبلیغات امنیت اجتماعی پلیس آموزش عمومی طرح انضباط اجتماعی فاتب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۷ تعداد دانلود : ۵۸۳
زمینه وهدف: این پژوهش با هدف شناخت روش ها و الگوهای تبلیغاتی و تاثیر آن در جلب افکار عمومی مردم تهران انجام گرفته است. آنچه مسلم است، این طرح به عنوان یکی از مهم ترین برنامه های اجتماعی ناجا تلقی شده و بررسی الگوها و شعار های تبلیغاتی به کار رفته در این طرح می تواند ضمن آسیب شناسی آن، مدیران فاتب را در اجرای موفق طرح های آتی رهنمون سازد. مواد و روش: این تحقیق با استفاده از روش تحقیق پیمایشی در صدد سنجش دیدگاه های مردم تهران به موضوع نقش تبلیغات در آشنایی مردم از طرح انضباط اجتماعی است. جامعه آماری این تحقیق شهروندان 5 منطقه تهران (3، 5، 7، 11، 12) است که با استفاده از معادله کوکران حجم نمونه از جامعه آماری محاسبه گردید (محاسبه عدد 240 را به دست داده است). یافته: کلیه فرضیه ها گویای این واقعیت است که فاتب باید قبل از اجرای هر طرح اجتماعی و امنیتی , تبلیغات گسترده ای در وسایل ارتباط جمعی در خصوص اهداف طرح انجام داده تا مردم شناخت درستی از موضوع طرح و اهداف اجتماعی، امنیتی و ارزشی و تربیتی آن داشته باشند. نتیجه گیری : نتایج این تحقیق نشان داده است بیشتر مردم برداشت درستی از طرح انضباط اجتماعی نداشته و بیشتر آن ها مبارزه با خشونت های اجتماعی را هدف اصلی طرح می دانستند.
۵.

آسیب شناسی نظام نگه داشت منابع انسانی در ناجا (مورد مطالعه فرماندهی انتظامی استان همدان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهداشت روانی آسیب شناسی حقوق و مزایا خدمات رفاهی نگهداری منابع انسانی بهداشت جسمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵۵ تعداد دانلود : ۱۷۹۲
زمینه و هدف: در این تحقیق با درک این واقعیت که نیروی انسانی در سازمان نیروی انتظامی بیش از سایر سازمان ها از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است و عامل انسانی نقش ارزنده ای در پیشرفت اهداف سازمان ناجا دارد و حفظ و نگهداری این سرمایه ارزشمند باید در اولویت کارکرد های مدیریت نیروی انسانی قرار گیرد. به آسیب شناسی نظام نگه داشت منابع انسانی در ناجا با هدف شناخت آسیب های نظام نگه داشت منابع انسانی در ناجا پرداخته شده است. روش: این تحقیق از نوع کاربردی، و از نظر روش، پیمایشی است. حجم نمونه آماری 168 نفر می باشد. داده ها از طریق تنظیم پرسشنامه محقق ساخته، حاوی 34 سوال بسته جمع آوری و روایی پرسشنامه با انجام تست تنظیم پیش آزمون و اخذ نظر کارشناسان، و استادان راهنما و مشاورانجام شده است و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 7/91 درصد محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های تی تست و فرید من صورت گرفته و در پایان هر چهار فرضیه تحقیق، تایید گردیده است. یافته ها: هریک از فرضیه ها بر نگه داشت کارکنان تأثیر داشته لکن تأثیر آن ها یکسان نمی باشد به گونه ای که تأثیر فرضیه چهارم «ضعف در ارائه خدمات رفاهی» نسبت به سایر فرضیه ها بیشتر است. نتیجه گیری : مشخص گردید که ضعف بهداشت جسمی و روانی هم چنین ضعف در سیستم پرداخت حقوق و مزایا و نیز ضعف در سیستم ارائه خدمات رفاهی بر نظام نگه داشت منابع انسانی ناجا تأثیر داشته و هرگونه بی توجهی و سهل انگاری که موجب افزایش این ضعف در سازمان ناجا گردد، باعث آسیب های مختلفی به نظام نگه داشت منابع انسانی خواهد شد.
۶.

عوامل مؤثر بر چابک سازی سیستم نگهداری و تعمیرات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ناجا چابک سازی سیستم نگهداری و تعمیرات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۲۱۱
هدف: چابکی یکی از مفاهیم اساسی و تاثیر گذار در افزایش کارایی و اثربخشی عملیاتی یک سازمان محسوب می شود. با این توصیف تحقیق حاضر در نظر دارد ضمن بهره گیری از مدل های چابک سازی، عوامل تأثیر گذار بر چابکی سیستم نگهداری و تعمیرات ناجا را بررسی و راهکارهای عملی چابک سازی سیستم نگهداری و تعمیرات را ارائه نماید. روش: این پژوهش مطالعه ای توصیفی - تحلیلی است. در این راستا، 144 از نفر کارشناسان و مدیران نگهداری و تعمیرات ناجا به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و پس از شناسایی عوامل و مولفه های اصلی، پرسش نامه تحقیق بر آن اساس تهیه، توزیع و جمع آوری شد. پس از ورود داده های حاصله در نرم افزار و تست نرمال بودن داده ها، تاثیر مولفه های شناسایی شده بر چابک سازی نت با استفاده از آزمون های پارامتریک T تک نمونه ای و تحلیل عاملی تاییدی برای پاسخ به فرضیه های تحقیق مورد سنجش قرار گرفت. نتیجه گیری و یافته ها: نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که عوامل مؤثر بر چابک سازی سیستم نت ناجا عبارتند از: عوامل انسانی، راهبردی، فناورانه و سازمانی.
۷.

رویکرد آمیخته پژوهی در امنیت پژوهی: چیستی و چرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ساختارگرایی پساساختارگرایی نظریه انتقادی اثبات گرایی تفسیرگرایی روش های آمیخته پژوهش رویکردهای فلسفی سازاگرایی روش های کمی پژوهش روش های کیفی پژوهش امنیت پژوهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷۵ تعداد دانلود : ۳۱۹۲
زمینه وهدف: رویکردهای فلسفی، زیربنای روش های پژوهش هستند. به منظور فهم میزان تناسب روش های پژوهشی، اعم از کمّی ، کیفی و آمیخته ، شناخت رویکردهای فلسفی و پاسخ گویی به سه سؤال اساسی، چیستی مفهوم واقعیت، چگونگی شناخت آن، و راه های کسب آن، از ضرورتی انکارناپذیری برخوردار است. با توجه به محدویت های دو روش کمی و کیفی، و هم چنین ماهیت چندبعدی و پیچیده پدیده های علوم اجتماعی، نمیتوان صرفاً با استفاده از یک روش (کمّی یا کیفی) به شناخت عمیق و کافی از مسائل این علوم دست یافت. در دهه اخیر توجه به روش های آمیخته پژوهش ، بیش از پیش مورد توجه محافل علمی قرار گرفته است. این طرح ها در یک تقسیم بندی، به سه دستة روش های آمیخته اکتشافی، تبیینی و درهم تنیده دسته بندی می شوند. روش: اگرچه روش آمیخته پژوهی در جهان از جمله در ایران سابقه قابل توجهی ندارد اما در این بررسی مروری تلاش شد تا آخرین تولیدات علمی در این زمینه در کتب، مقالات و پایگاه های اطلاعات علمی الکترونیکی معتبر بررسی گردد. یافته: پژوهش های آمیخته به محققان این امکان را میدهد تا به جای اینکه صرفاً به دنبال اندازه گیری جنبه های قابل اندازه گیری و مشاهده پذیر پدیده ها باشند، به طور جامع به درک واقعیت پدیده های علوم اجتماعی نایل آیند. به همین دلیل، طرح های آمیخته پژوهش را مناسب ترین، طرح برای مطالعه در امنیت پژوهی میدانیم. بحث و نتیجه گیری : استفاده از رویکردهای آمیخته پژوهش، به دلیل بهره مندی توأمان از مزیت های روش های کمّی و کیفی و رفع کاستی های یکدیگر، امکان درک همه جانبه و نظام مند از پدیده های علوم اجتماعی، نظیر امنیت عمومی، را بیشتر فراهم نموده و در سطحی برتر به افزایش معناداری یافته ها و امکان تعمیم بخشی صحیح، منتج می شود.
۸.

شبکه اجتماعی زنان و مردان و اعتماد به پلیس مورد مطالعه شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی شبکه اجتماعی اعتماد به پلیس شبکه عاطفی شبکه حمایتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹۷ تعداد دانلود : ۸۷۹
زمینه و هدف: اعتماد سنگ بنای تعاملات اجتماعی و تسهیل کننده روابط اجتماعی است. اعتماد عام به اصحاب تخصص یکی از مؤلفه های سرمایة اجتماعی جدید محسوب می شود که پایة اصلی حیات اجتماعی است. بر اساس دیدگاه شبکه، روابط و پیوندها به عنوان سرمایه اجتماعی محسوب می شوند و فرد از طریق آن ها به منابع و حمایت های موجود در شبکه دسترسی مییابد. به دلیل آن که اعتماد به پلیس، تسهیل کنندة کنش ها و انتظام بخش حیات اجتماعی است، با این توصیف مطالعه و شناخت وضعیت موجود اعتماد به پلیس با توجه به شبکه اجتماعی زنان و مردان در شهر اصفهان از اهداف اساسی این مقاله به شمار می رود. سؤال اصلی مقاله این است که وضعیت موجود اعتماد به پلیس با توجه به شبکه های اجتماعی در شهر اصفهان چگونه است؟ روش تحقیق: در این مقاله بر اساس روش نظری کلمن، پکستن، گیدنز، فوکویاما، ولمن، و وبر به مطالعه شبکه اجتماعی زنان و مردان و اعتماد به پلیس پرداخته شده است. این تحقیق با روش پیمایشی در سال 1390 در شهر اصفهان انجام شده است. زنان و مردان 18ساله و بیشتر ساکن شهر اصفهان جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهند. بر اساس فرمول، حجم نمونه تعداد 300 نفر برآورد شده است. اطلاعات با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. یافته ها: موقعیت طبقاتی افراد مورد مطالعه در میزان اعتماد آنان به پلیس، تعیین کننده بوده است. بیشترین تعداد پاسخ گویان متعلق به پایگاه اقتصادی – اجتماعی پایین، بالاترین اعتماد اجتماعی به پلیس را به خود اختصاص داده اند. بین ویژگی های شبکه اجتماعی و اعتماد به پلیس تفاوت معنادار وجود دارد. زنان عموماً بیش از مردان دارندة شبکه های همگون هستند و بیشتر بر خویشاوندان به عنوان اعضای شبکه، تکیه میکنند. نتیجه گیری : نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه نشان میدهد که از بین تمام متغیرهایی که وارد معادله شده اند، متغیرهای شبکه عاطفی، تحصیلات و درآمد، به ترتیب بیشترین تأثیر را بر اعتماد به پلیس ایفا می کنند و از همین رو معادله باقی مانده اند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶