مطالعات مدیریت انتظامی (پژوهش های مدیریت انتظامی)

مطالعات مدیریت انتظامی (پژوهش های مدیریت انتظامی)

مطالعات مدیریت انتظامی سال دوم پاییز 1386 شماره 3 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تأثیر عوامل درون سازمانی مؤثر بر توانمندسازی کارکنان کنترل گذرنامه فرودگاه بین المللی امام خمینی

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی پلیس توانمندی کارکنان پلیس فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) کنترل مسافران هواپیمایی آموزش کارکنان پلیس سبک مدیریتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۵۶
عوامل بسیاری در توانمندسازی کارکنان سازمان ها مؤثرند، لیکن به دلیل محدودیت های موجود، در این تحقیق صرفاً به چهار عامل درون سازمانی (آموزش، سبک مدیریت، انگیزش و فرهنگ سازمانی) مؤثر بر توانمندسازی پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان کنترل گذرنامه فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) بوده که به صورت تمام شماری نمونه گیری شده است. روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و پیمایشی است. از پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده گردیده (38/0=α) و با استفاده از رو ش های آزمون تی تست و تحلیل واریانس دادها تحلیل شده اند. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر عوامل درون سازمانی (آموزش، سبک مدیریت، فرهنگ سازمانی و انگیزش) بر توانمندسازی کارکنان بوده و در این عوامل بین وضعیت مطلوب و فعلی اختلاف معنا داری وجود دارد، به طوری که وضعیت فعلی در سطح پائین تری نسبت به وضعیت مطلوب قرار دارد.
۲.

تأثیر طرح تعدیل نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان از دیدگاه مدیران

کلید واژه ها: برنامه ریزی نیروی انسانی پلیس عملکرد کارکنان تعدیل نیروی انسانی کارآیی قابلیت های فردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۲۶۱
منابع انسانی مهم ترین و ارزشمندترین عامل در ارائه خدمات در سازمان ها به شمار می رود. لذا توجه به فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی در هر سازمانی ضروری می باشد و یکی از سیاست های سازمان ها در این برنامه ریزی و فرایند آن اجرای طرح تعدیل نیروی انسانی است. در همین راستا، در این تحقیق با توجه به حساسیت یگان های عملیاتی ناجا از قبیل کلانتری ها، طرح تعدیل و اصلاح ساختار در آنها اجرا شده است. مورد بررسی قرار گرفته است. به همین دلیل با بررسی نظریات مختلف مبنی بر اینکه تعدیل نیرو به بهبود عملک رد و کارآیی سازمان و کاهش هزینه نیروی انسانی منج ر می شود و هدف اصلی تعدیل، استفاده بهینه و مطلوب از نیروهای موجود خواهد بود و از طرفی اجرای این طرح بر قابلیت های فردی اثر گذاشته و موجب بهبود مهارت ها و توانایی های کارکنان می گردد نسبت به انجام تحقیق در این زمینه با هدف بررسی تأثیر اجرای طرح تعدیل بر قابلیت های فردی و کارآیی کارکنان، افزایش توان سرپرستی مدیران اقدام گردید. این تحقیق از نظر نوع کاربردی و از نظر روش توصیفی در 6 ماهه اوّل سال 1386در کلانتری های فرماندهی انتظامی تهران بزرگ انجام شده است. داده ها از طریق پرسشنامه ای محقق ساخته حاوی 22 سؤال بسته با پایایی و روایی مورد تأیید، به صورت تمام شماری جمع آوری سپس تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های خی دو وt انجام گرفته و نتایج زیر به دست آمد: اجرای طرح تعدیل نیروی انسانی موجب افزایش قابلیت های فردی و کارایی کارکنان و نیز موجب افزایش توان سرپرستی و رهبری مدیران گردیده است.
۳.

نقش حقوق شهروندی در مأموریت های کشف جرم

کلید واژه ها: حقوق شهروندی علم کش ف جرم تحقیقات جنایی احترام پلیس و حقوق شهروندی پلیس امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۴۴۳
حقوق شهروندی، که در سال های اخیر در ادبیات حقوقی سیاسی کشورمان رواج یافته و در محافل دانشگاهی و میان صاحبان فکر، قلم و اندیشه رونق پیدا کرده است. هدف این پژوهش بررسی آن دسته از متغیرهای حقوق شهروندی است که نوع برخورد با آنها می تواند اثر مثبت یا منفی درکشف جرائم ایفاء کند. برای رسیدن به این هدف، با بهره گیری از ابعاد و شاخص هایی مثل احترام پلیس به مردم و آگاهی مردم نسبت به حقوق شهروندی، دانش پلیس نسبت به مسائل حقوقی و علمی و نیز اجمال و ابهام قوانین شهروندی، چهار فرضیه را مطرح کرده است. این پژوهش به روش پیمایشی تحلیلی طراحی گردیده و ضمن بهره گیری از قوانین و نظریه های موجود با ابزار پرسشنامه براساس طیف لیکرت و به صورت تمام شمار اقدام به نظر سنجی از 61 نفر از صاحب نظران و کارشناسان کشف جرائم شاغل در پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا و اداره آگاهی تهران بزرگ شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها،حاکی از تأیید هر چهار فرضیه تحقیق است. در مجموع، یافته های تحقیق نشان می دهد که سه فرضیه « احترام پلیس» و «آگاهی مردم نسبت به حقوق شهروندی» و همچنین «دانش پلیس» نسبت به مسائل حقوقی و علمی به پلیس در کشف جرائم کمک می کند و فرضیه « اجمال و ابهام» موجود در سه بند قانون احترام به حقوق شهروندی مانع اقدامات پلیس در کشف جرم شده است.
۴.

تأثیر فرهنگ سازمانی بر رفتار دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی پلیس رفتار استاندارد پلیس تمرکز شخصیت نظم و انضباط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۲۸۶
عوامل متعددی در استانداردسازی رفتار کارکنان موثرند که یکی از این عوامل مهم، فرهنگ سازمانی می باشد. در این تحقیق وضعیت موجود فرهنگ سازمانی درناجا مورد مطالعه قرار گرفته و نقش عوامل فرهنگی در نهادینه شدن رفتار مطلوب دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا شش فرضیه طرح شد که همه آنها مورد تایید قرار گرفتند. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی میدانی و ابزار گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه می باشد. جامعه آماری 054 نفرازدانشجویان در حال تحصیل دانشکده فرماندهی و ستاد و دانشجویان کارشناسی ارشد داخلی سایر دانشکده های دانشگاه علوم انتظامی ، و فرماندهان صف (آموزش) لشگر دانشجویی دانشگاه بیشتر از 01 سال خدمت می باشد. تعداد 165 نفر بر اساس فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند، از آزمونt و همبستگی برای تجزیه و تحلیل داده های آماری استفاده شده است.داده های تحقیق نشان داد، بین فرهنگ سازمانی و نهادینه شدن رفتارمطلوب دانشجویان رابطه وجود دارد.
۵.

رابطه ویژگی های جمعیتی (اجتماعی و اقتصادی) ورامین با امنیت عمومی

کلید واژه ها: امنیت عمومی مهاجرت گروه های قومی اتباع خارجی آسیب شناسی اجتماعی ورامین مناطق حومه شهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۹۴
موضوع مقاله رابطه ویژگی های جمعیتی (اجتماعی و اقتصادی)ورامین با امنیت عمومی می باشد. بررسی و اهداف آن: الف- بررسی تاثیر وجود اتباع خارجی در امنیت عمومی شهرستان ورامین؛ ب- بررسی تاثیر وجود اقوام و طوایف مختلف در امنیت عمومی شهرستان ورامین؛ ج- بررسی تأثیر مهاجر پذیربودن این شهرستان (مهاجرت مردم تهران به این شهرستان به علت وجود مسکن ا رزان قیمت) در امنیت عمومی شهرستان ورا مین. سه فرضیه بر اساس اهداف تحقیق طراحی و تدوین، و مورد بررسی قرار گرفت که عبارتند از:1) افزایش اقوام و طوایف مختلف (لر،کرد،ترک، تاجیک،عشایر) با کاهش امنیت عمومی شهرستان و رامین ارتباط دارد؛ 2) افزایش حضور اتباع خارجی به ویژه افاغنه با کاهش ضریب امنیت عمومی شهرستان ورامین مرتبط است؛3) ازدیاد جمعیت مهاجر از تهران و سایر نقاط (به علت مسکن ارزان قیمت)با کاهش امنیت عمومی شهرستان ورامین ارتباط دارد.جامعه آماری این پژوهش 420 نفر از یگان های انتظامی شهرستان ورامین که مسئولین اصلی امنیت عمومی این شهرستان می باشند و نمونه تحقیق با استفاده از فرمول کوکران تعداد 98 نفر می باشد. سؤال های اصلی تحقیق بر اساس فرضیه های فوق تدوین شد و پرسشنامه با 21 سؤال تنظیم و در اختیار نمونه های تحقیق قرار گرفت و به روش پیمایشی انجام شد. منغیرهای سه گانه تحقیق شامل، اقوام و طوایف مختلف، اتباع خارجی، مهاجرت در قالب فرضیه های تحقیق مطرح شده است. شیوه تجزیه و تحلیل داده ها به دو روش توصیفی و استنباطی بر روی آزمون ها صورت گرفته است در مورد آمار توصیفی، برای هر سؤال از پرسشنامه فراوانی و درصد فراوانی، مد نظر قرار گرفته و در مورد آمار استنباطی از آزمون (توزیع دو جمله ای) بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیر های اقوام و طوایف مختلف، مهاجرت،اتباع خارجی بر کاهش امنیت عمومی شهرستان ورامین موثرند ولی اثر گذاری هر یک از آنها در امنیت عمومی متفاوت بوده به طوری که حضور اتباع خارجی بیشترین تاثیر را بر کاهش امنیت عمومی شهرستان داشته است.
۶.

برخورد کارکنان کلانتری های تهران بزرگ در قبال جرائم مشهود

کلید واژه ها: برخورد پلیس با شهروندان کارکنان کلانتری ها فرماندهی انتظامی تهران بزرگ جرائم مشهود رفتار پلیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۲۱۰
هدف از این پژوهش، بررسی عوامل تاثیرگذار در نحوه برخورد کارکنان کلانتری ها در قبال جرائم مشهود می باشد که برخی از این عوامل عبارتند از: 1- سیاست و رویه خاص در مواجهه با جرایم؛ 2- ملاک ها و ضوابط تشخیص جرایم مشهود ازغیرمشهود؛ 3- آموزش کارکنان؛ 4- توسعه دامنه و گستره جرایم مشهود؛ 5- استنباط، دیدگاه و برداشت کارکنان کلانتری ها ازجرایم مشهود. جامعه آماری این تحقیق3500 نفراز کارکنان کلانتری های تهران بزرگ شاغل در دوایر قضایی و پیشگیری در خرداد ماه سال 1386میباشند که نمونه گیری تصادفی خوشه ای حجم نمونه 346 نفرتعیین گردید. ابزار جمع آوری داده، پرسشنامه محقق ساخته است که بر اساس طیف لیکرت برای هر سوال پنج پاسخ تعیین و از 1 تا 5 ارزش گذاری شده، و آلفای کرونباخ پرسشنامه ها 0/8114 محاسبه گردیده است. جهت تجزیه تحلیل داده ها در سطح توصیفی از میانگین، میانه، مد و همچنین معیارهای پراکندگی مثل انحراف معیار و در سطح استنباطی ازآزمونt یک نمونه ای و آزمون علامت استفاده گردیده است. جهت مشاهده شهودی از نمودار میله ای و دایره ای استفاده شده است.نتایج پژوهش حکایت از تایید پنج فرضیه فوق توسط آزمودنی ها دارد.
۷.

عوامل مؤثر بر هزینه های تعمیراتی خودروهای ناجا

کلید واژه ها: آماد و پشتیبانی پلیس تعمیرات خودرویی هزینه آماد و پشتیبانی تعمیر و نگهداری مدیریت ترابری پلیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۲۹
خودروها به عنوان یکی از سرمایه های اصلی ناجا، نقش به سزایی در انجام مأموریت ها و تحقق اهداف سازمانی دارند.شرایط خاص جغرافیایی کشور در مناطق کوهستانی و کویری، وجود جاده های صعب العبور، میزان و نوع استفاده از خودروها خصوصاً در یگان های اجرایی و عملیاتی و از طرفی محدودیت اعتبارات تعمیراتی، ضرورت موضوع تعمیر و نگهداری و آماده به کار، نگاه داشتن خودروها را بیش از پیش نمایان می سازد . این تحقیق به دنبال بررسی برخی از عوامل مؤثر بر هزینه های تعمیراتی خودروها و علاوه بر آن تعیین میزان تأثیر هر یک از این عوامل بر هزینه های تعمیراتی می باشد. نوع پژوهش کاربردی و روش انجام تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده است. جامعه آماری 25 نفر از فرماندهان آماد و پشتیبانی و مسئولان مراکز تعمیرات خودرویی فرماندهی انتظامی استان لرستان و شهرستان های تابعه بوده که با استفاده از پرسشنامه نظرات آنان اخذ و اطلاعات جمع آوری شده با بهره گیری از آزمون خی دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که از میان عوامل مختلف ابزار آلات و تجهیزات فنی مناسب تعمیرگاهی بیشترین تأثیر را بر هزینه های تعمیراتی داشته و این تأثیر در جهت کاهش هزینه ها می باشد و در اولویت های بعدی نیروی انسانی، فضا و مکان، بودجه، دستورالعمل های تعمیراتی، بازرسی و نظارت، بیشترین تأثیر را بر کاهش هزینه های تعمیراتی داشته اند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷