عباس خورشیدی

عباس خورشیدی

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر، گروه علوم تربیتی، اسلام شهر، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۶ مورد.
۱.

ارائه الگوی بالندگی مدیران آموزشی بر پایه فرهنگ سازمانی ایرانی اسلامی در نظام آموزشی (مورد مطالعه: مدیران دبیرستان های استان مرکزی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: بالندگی مدیران آموزشی فرهنگ سازمانی نظام آموزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 338 تعداد دانلود : 484
  موضوع پژوهش حاضرارائه الگوی بالندگی مدیران آموزشی بر پایه فرهنگ سازمانی ایرانی اسلامی در نظام آموزشی بود. روش تحقیق پژوهش حاضر ترکیبی از نوع تحقیقات کیفی و کمی می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی نظریه پردازی زمینه بنیان بود. ابتدا در بخش تحلیل محتوی مقاله ها دسته بندی و تحلیل شدند که 95 مقاله داخلی و خارجی شاخص های اساسی استخراج شد، سپس سوال های پرسشنامه زیر نظر کمیته علمی طراحی و بصورت مصاحبه  نیمه ساختار یافته با 30 خبرگان از  اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی که 15 سال سابقه کار داشتند ارسال و با استفاده از تکنیک دلفی در 3 مرحله تحلیل شد. در بخش کمی جامعه آماری 175 نفر از مدیران و معاونان  آموزشی دبیرستان های استان مرکزی بودند روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی بود که  بر اساس جدول مورگان  118 نفر به عنوان نمونه و به پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ 86/0 درصد پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داد های بخش کیفی  از آزمون ضریب توافق کندال و در بخش  کمی جهت تایید تحلیل عاملی و مدلسازی معادلات ساختاری نرم افزار Lisrelاستفاده شد.نتایج مطالعه حاضر نشان داد در مصاحبه با خبرگان توافق بالاتر از 85 /0 درصد وجود داشت.در هر دو بخش کیفی و کمی مشخص شد که ابعاد بالندگی رهبر؛ بالندگی فردی؛بالندگی ،حرفه ای؛بالندگی سازمانی؛بالندگی اجتماعی/فرهنگی ؛بالندگی اقتصادی /سیلسی  در بالندگی سازمانی  در فرهنگ ایرانی اسلامی موثر است .
۲.

Designing a Model for Managing Volunteer Forces in the Imam Khomeini Relief Foundation(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 944 تعداد دانلود : 294
Purpose: The purpose of this study was to provide a model for managing volunteer forces in the Imam Khomeini Relief Foundation (grounded theory).  Methodology: In the present study, the grounded theory method has been used. The statistical population consisted of experts and professors who were knowledgeable in the field of management and could provide valuable information to the researcher. The research sample was selected through chain sampling method (snowball). Data were collected through 15 semi-structured interviews with professors and experts selected by purposive sampling. The data were analyzed through three stages of open, axial and selective coding.  Findings: A model including 5 dimensions, 13 main categories and 41 sub-categories was presented and validated by members' check. Categories are as following: Causal conditions (Having monotheistic faith, having organizational faith, believing in the philosophy of the organization, paying attention to both material and spiritual aspects, having faith and commitment, belief in Velayat-e-Faqih, adhering to revolutionary values, paying attention to Islamic values, paying attention to the value of human relations). Underlying conditions (Respect for members, strengthening self-confidence in the group, strengthening self-confidence in the group, cooperation and team spirit, forming an effective team, division of labor among members, talking to employees, verbal communication, respect for the feelings of others, understanding the position of others). Interfering factors (Determining a clear mission and goal, having a vision, comprehensive knowledge of the organization, problem analysis, quality decision making, prudence and rational decision making, understanding the rules of the organization, the ability to communicate multilaterally, the ability to adjust the rules). Strategies (Develop dynamic methods of recruitment, synergy, training of subordinates, keeping employees up to date, involvement in decisions). Consequences (Retaining the old volunteer forces, attracting new volunteer forces, improving the level of organizational culture, creating a suitable work environment for volunteers, creating a favorable atmosphere in the organization, growing the participatory spirit, growing synergy, growing solidarity). Also, a comprehensive and inclusive model that covers all the contextual, environmental, technical and informational aspects related to the recruitment of volunteers in the Imam Khomeini Relief Foundation was found as a central category. Conclusion: It is necessary to pay attention to the volunteer forces in the Imam Khomeini Relief Foundation, which requires paying attention to issues such as respect for members, team spirit, training subordinates, strengthening organizational culture, creating a favorable organizational atmosphere.
۳.

ارائه الگوی شادکامی برای دانش آموزان مدارس ابتدایی آموزش و پرورش (مورد مطالعه شهر تهران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: الگو بعدخانواده بعدمدرسه بعدمحیط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 123 تعداد دانلود : 235
هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی شادکامی برای دانش آموزان مدارس ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران است. پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی، از نظر داده کیفی و از نظر ماهیت ونوع مطالعه نیز داده بنیاد است. جامعه آماری پژوهش حاضر را در بعدکیفی کلیه متخصصان حوزه شادکامی مانند روانشناسان و جامعه شناسان، علوم تربیتی را تشکیل می دهدبراین اساس در بعدکیفی به روش نمونه گیری آگاهانه از نوع هدفمند ، مشارکت کنندگان پژوهش 16نفر خبره این حوزه و ملاک انتخاب خبرگان رسیدن به اشباع نظری می باشد .جمع آوری داده های پژوهش حاضر را در بعد کیفی یک فرم مصاحبه نیمه ساختار یافته که به روش کدگذاری باز و کدگذاری محوری تدوین شده است. تشکیل فرم مذکور به کمک مصاحبه و فن دلفی از خبرگان از طریق کدگذاری انتخابی نهایی گردید. روش تجزیه و تحلیل داده ها کیفی است و نخستین یافته پژوهش حاضر بیانگر آن ست که الگوی شادکامی برای مدارس ابتدایی آموزش وپرورش شهر تهران کدام است. دومین یافته پژوهش حاضر بیانگر آنست که الگوی مذکور مرکب از چه ابعادی است.این الگومرکب از 3بعد است که به ترتیب اولویت شامل بعد خانواده،بعد مدرسه، بعد محیط است درسومین یافته پژوهش حاضر مؤلفه های سازنده الگوی مذکور 11مورداست که شامل ویژگی های روابط والدین ، تحصیلات ، اقتصاد ، معلم ، مدیر ، همکلاسان ، کارکنان ، فرهنگ حاکم بر جامعه ، امنیت ، قوانین و مقررات و رسانه است چهارمین یافته پژوهش حاضر بیانگر آنست که هر یک از مؤلفه های الگوی مذکور مرکب از چه شاخص هایی است.
۴.

طراحی و اعتباربخشی الگوی بالندگی اعضای هیئت علمی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگو بالندگی اعضای هیئت علمی بُعد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 171 تعداد دانلود : 55
این پژوهش باهدف ارائه الگوی بالندگی اعضای هیئت علمی انجام شد. روش پژوهش حاضر ازنظر اهداف کاربردی، ازنظر داده ها آمیخته اکتشافی و ازنظر ماهیت و نوع مطالعه پیمایشی مقطعی بود. مدل پژوهش بر اساس مطالعات پیشین در داخل و خارج از کشور و دیدگاه خبرگان این حوزه پیشنهاد گردید. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی تعداد 15 نفر از خبرگان حوزه آموزش عالی و در بعد کمی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی بودند و نمونه آماری تعداد 280 نفر از آنان که بر اساس جدول مورگان مشخص شدند. ابزار اصلی گردآوری داده ها در ابتدا مصاحبه با خبرگان این حوزه و سپس تدوین پرسشنامه هفت پیوستاری بود. روایی ابزار سنجش از طریق (CVR) و اعتبار آن به وسیله آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت و تائید شد. بر اساس تجزیه وتحلیل داده ها الگویی بهینه ارائه شد که دارای سه بعد: 1) توانایی های علمی با اعتبار 91/0 با سه مؤلفه بالندگی های آموزشی، بالندگی های پژوهشی، بالندگی های تخصصی، 2) توانایی های شخصی با اعتبار 89/0 با دو مؤلفه: بالندگی های فردی، بالندگی های سازمانی 3) توانایی های معنوی / اجتماعی با اعتبار 90/0 با دو مؤلفه بالندگی های دینی و بالندگی های اجتماعی درمجموع با 138 شاخص بر بالندگی اعضای هیئت علمی تأثیر داشتند. این الگو می تواند مددکار مدیران و اساتید سایر دانشگاه باشد.
۵.

Presenting the Competency model of High School Principals in Guilan Province (Mixed Approach)

کلید واژه ها: Competence of Managers Schools Flourishing of Talents Teaching and Learning Process

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 826 تعداد دانلود : 882
Purpose: The school principals’ competence plays an important role in improving the education system. As a result, this study aimed to investigate and present the competency model of high school principals. Methodology: The current research was applied in terms of purpose and mixed (qualitative and quantitative) in terms of implementation. In the qualitative part, the research population was the educational management experts of Guilan province in the academic year of 2021-22, and according to the principle of theoretical saturation, 15 of them were selected as a sample using targeted and snowball sampling methods. In the quantitative part, the research population was the principals of the second year high school in Guilan province in the academic year 2021-22, and according to the table of Krejcie and Morgan, 127 of them were selected as a sample by stratified random sampling method. The research instrument was a semi-structured interview in the qualitative part and a researcher-made questionnaire in the quantitative part, whose psychometric indicators were checked and confirmed. The data of the qualitative part were analyzed by open, axial and selective coding method in Maxqda software, and the data of the quantitative part were analyzed by exploratory factor analysis method in Amos software. Findings: The results of the qualitative section showed that 137 indicators, 17 components and 5 dimensions were identified for the competence of high school principals; so as to include the dimensions of belief (with the components of cognition, belief, value and behavior), rational (with the components of discretion power, future studies and effective decision-making), personal (with the components of creating a positive environment, needs assessment, mental health and the flourishing of talents), managerial (with the components of human/general skills, perceptual/maturity skills and specialized/leadership skills) and educational (with the components of teaching and learning process, educational supervision and guidance, and educational evaluation). Also, the results of the quantitative section showed that the factor load and the average variance extracted of the dimensions and components were higher than 0.50 and their content validity and reliability ratio with Cronbach’s alpha method was higher than 0.80. In addition, the Competency model of high school principals had a good fit and each of the dimensions had a significant effect on the corresponding components and each of the components had a significant effect on the corresponding indicators (P<0.05). Conclusion: According to the competency model of high school principals, planning to improve and promote the competence of school principals through the identified dimensions, components and indicators seems necessary.
۶.

ارائه الگوی برنامه درسی پژوهش محور دوره پیش دبستانی

کلید واژه ها: الگوی درسی برنامه درسی پژوهش محور پیش دبستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 383 تعداد دانلود : 258
زمینه و هدف: در روش تدریس نوین آموزگاران به عنوان راهنما، ناظر و سازمان دهنده باید شناخت کافی از نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس داشته باشند؛ زیرا مکان های آموزشی محلی برای هدایت، نظارت و یادگیری به شمار می روند؛ لذا پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی برنامه درسی پژوهش محور دوره پیش دبستانی انجام شده است. روش پژوهش: این پژوهش از لحاظ اهداف کاربردی و از نظر نظر دادها، آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) و از نظر ماهیت در بعد کیفی، داده بنیاد از نوع خود ظهور و در بعد کمی، پیمایشی مقطعی است. جامعه آماری بخش کیفی شامل اساتید دانشگاه و خبرگان رشته علوم تربیتی وروان شناسی می باشد، و در بخش کمی کلیه مدیران ومربیان مراکز پیش دبستانی شهر تهران با تحصیلات کارشناسی ارشد به بالا در رشته علوم تربیتی به تعداد 300 نفر هستند، تشکیل می دهد. روش نمونه گیری در بخش کیفی آگاهانه هدفمند از نوع گلوله برفی بوده و تعداد 15 نفر خبره انتخاب شدند که به اشباع نظری رسیدیم، در بخش کمی حجم نمونه بر اساس فرمول تعیین حجم مورگان تعداد 169 نفر انتخاب شدند. در پژوهش حاضر پس از کدگذاری باز و محوری ابزار سنجش حاصل شده، در قالب یک فرم تنظیم و برای خبرگان جهت کدگذاری انتخابی ارسال و مورد اعتبار سنجی قرار گرفت و بر این اساس پرسشنامه محقق ساخته طراحی و میان نمونه آماری بصورت تصادفی انتخاب شده توزیع گردید. سپس داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد یافته ها: از نتایج تحلیل داده ها 3 بعد ساختار، آموزش و مهارت در 26 مؤلفه 142 شاخص برای الگوی برنامه درسی پژوهش محور دوره پیش دبستانی نهایی شد و نتایج تحلیل عاملی هر سه بعد ساختار، آموزش و مهارت را تائید کرد (05/0=P). نتیجه گیری: پس از تحلیل نتایج و تایید عاملی آن، تأیید و اولویت بندی نهایی توسط خبرگان، ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های سازنده الگو ترسیم و مجدداً الگوی یادشده توسط خبرگان اعتباریابی شد.
۷.

ارائه الگوی انتخاب مدیران مراکز آموزش مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انتخاب مدیران سبک رهبری آموزش آموزش مرزبانی میزان شایستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 80 تعداد دانلود : 131
این پژوهش  به ارائه الگوی انتخاب مدیران مراکز آموزش  نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته است. که با استفاده از کد گذاری باز به روش اشتروس و کوبین (1998) مقوله ها دسته بندی شد که در نهایت 6 شاخص اصلی و 39 مولفه استخراج شد که در مرحله اول برای 15 نفر از مدیران  و معاونان مرزیانی ها ارسال شد و سپس در مرحله دوم با استفاده از تکنیک دلفی  در دو مرحله برای 20 نفر از اعضای هیات علمی ها رشته مدیریت آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی  ارسال شد و در نهایت با استفاده از نرم افزار spss میزان توافق نهایی  با استفاده از آزمون ضریب توافق کندال مورد سنجش قرار گرفت. همه شاخص ها ی  استخراج شده  در بخش تکنیک دلفی و با  استفاده آزمون ضریب توافقی کندال بالاتر از 70/0 درصد به دست آمد که نشان از میزان توافق خبرگان در شاخص های انتخاب های مدیران آموزشی است. در نهایت، به ترتیب اولویت توانایی سازمانی، سبک رهبری، توانایی حرفه ای،  ویژگی های شخصیتی ، بعد فرهنگی اجتماعی، بعد اعتقادی شناسایی شد. نتایج به دست آمده نشان داد ترتیب اولویت ابعاد شناسایی شده و مولفه شامل دینی، سیاسی، فرهنگ سازمانی، جو سازمانی، ارتباطات اثربخش،ا داری/ مدیریتی،مشارکتی ،تحولی ،توزیعی ،تعاملی، آزاد منشانه ، هیجانی،آموزش مدار، اخلاقی، اقتضایی، تعالی، فرهمندی ، ارزیابی، نظارت ، فرایندهای یادگیری/ یاددهی، رشد حرفه ای، گفتمان آموزشی،مدلسازی،نفوذ،بصیرت،چالش پذیری،روحیه بخشی،مصمم بودن ،حساسیت،تفکر واگرا، انگیزه داشتن،توانایی راهبردی، توانایی تحلیلی،توانایی هنجاری و برای الگوی مذکور نهایی شد.
۸.

اولویت بندی و ارزیابی ابعاد و مولفه های آموزش خلاقیت مدیران میانی دانشگاه آزاد اسلامی در قالب الگوی مفهومی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: آموزش خلاقیت مدیران میانی دانشگاه آزاد اسلامی خلاقیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 957 تعداد دانلود : 361
هدف اصلی تحقیق، اولویت بندی و ارزیابی ابعاد و مولفه های آموزش خلاقیت مدیران میانی دانشگاه آزاد اسلامی در قالب الگوی مفهومی است. این تحقیق با رویکرد کمی انجام شده که از لحاظ اهداف کاربردی و از نظر داده ها کمی و از نظر نوع مطالعه پیمایشی مقطعی است.جامعه آماری پژوهش شامل مدیران میانی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به تعداد 270 نفر بوده و بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 159 نفر( 74 زن و 85 مرد) به روش تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب شد که در سال 1400 مشغول فعالیت بودند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد. داده ها با استفاده از نرم افزار های -v26 Spss و Smart PLS 3 مورد پردازش قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری مناسب با سطح سنجش متغیرها و مفاهیم اصلی تحقیق استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد بالاترین اولویت را بعد الزامات آموزشی (936/0) و کمترین اولویت را بعد فردی(467/0) در آموزش خلاقیت مدیران میانی دانشگاه آزاد اسلامی دارد.بنابراین نتایج این پژوهش قابل تامل برای دست اندرکاران امر آموزش است.
۹.

ارائه الگوی ممیزی مدیریت دانش در وزارت نفت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت دانش ممیزی مدیریت دانش مدل مفهومی ممیزی مدیریت دانش الگوی ممیزی مدیریت دانش وزارت نفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 991 تعداد دانلود : 741
پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی ممیزی مدیریت دانش در وزارت نفت ایران انجام که از لحاظ اهداف کاربردی و از نظر داده ها، آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) و از نظر نوع مطالعه در بعد کیفی، داده بنیاد خود ظهور و در بعد کمی، پیمایشی مقطعی است. جامعه کیفی پژوهش شامل صاحب نظران و خبرگان حوزه آموزش اعم از اساتید دانشگاه ها و مدیران عالی وزارت نفت بوده و حجم نمونه متشکل از جامعه کارکنان ستادی براساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و جدول مورگان تعداد 324 نفر (زن 163و مرد 161) بدست آمده است. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات لازم از دو نوع ابزارِ مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه 90/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده در بعد کیفی، به مدد کد گذاری باز، محوری و انتخابی از طریق مصاحبه، فن دلفی، و بارش فکری انجام شد که 5 بعد (اهداف شغلی، مربی، محیط، دانشجو، محتوا، مدیریت)، 13مؤلفه و80 شاخص در بعد کیفی برای الگوی ممیزی مدیریت دانش نهایی شد و بعد کمی در دو بخش: 1-توصیف داده ها 2-تحلیل داده ها، تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش مؤید این مطلب است که اجرای فرآیندهای مدیریت دانش در وزارت نفت همچون سازمان های دیگر بدون داشتن یک الگوی ممیزی مدیریت دانش اختصاصی و پویا، محکوم به شکست خواهد بود. که با عنایت به بررسی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های ممیزی مدیریت دانش، الگوی مذکور احصا و ارائه شد.
۱۰.

ارائه الگوی جذب دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان

کلید واژه ها: جذب دانشجومعلم دانشجومعلم دانشگاه فرهنگیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 950 تعداد دانلود : 513
هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی جذب دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع داده کیفی و از نظر ماهیت و نوع مطالعه داده بنیاد نوظهور است. جامعه مورد نظر پژوهش شامل کلیه خبرگان حوزه تخصصی جذب دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان تشکیل می دهد که بر اساس روش نمونه گیری نظری از نوع گلوله برفی و بر اساس اشباع نظری داده ها، 15 نفر خبره برای مصاحبه انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که در آن، ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های الگوی جذب دانشجومعلم تنظیم شد. برای فرم مصاحبه یادشده ابتدا همه الگوها، یافته ها، مطالعات و نظریه های ملی و جهانی بررسی شده، سپس، با کدگذاری باز، شاخص ها احصا شدند و از طریق کدگذاری محوری، در قالب ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها مقوله بندی شد، و برای 15 نفر از خبرگان ارسال و به کمک کدگذاری انتخابی از طریق مصاحبه، فن دلفی و بارش فکری ابعاد و مؤلفه ها شناسایی شد. در نتیجه، 6 بعد، 14 مؤلفه و90 شاخص برای الگوی جذب دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان نهایی شد. پس از تأیید نهایی و اولویت بندی خبرگان، ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های سازنده الگو ترسیم شده، و مجدداً الگوی یادشده توسط خبرگان اعتباریابی شد.
۱۱.

طراحی مدلی بومی برای مدیریت استعداد فرماندهان دانشگاه علوم انتظامی امین با تاکید بر مولفه های جغرافیای انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت استعداد جانشین پروری حفظ و نگهداشت و تعالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 887 تعداد دانلود : 257
هدف پژوهش حاضر شناسائی، ارزیابی و اولویت بندی ابعاد مدیریت استعداد فرماندهان دانشگاه علوم انتظامی امین بود؛ رویکرد پژوهش کیفی و به شیوه نوع داده بنیاد خود ظهور انجام شد. جامعه آماری شامل خبرگان، متخصصین و افراد آگاه به امر در زمینه مدیریت استعداد در دانشگاه علوم انتظامی بود. برای تعیین نمونه های این پژوهش و تعیین خبرگان از روش نمونه-گیری هدفمند استفاده شد. برای گردآوری داده ها از ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. برای حصول اطمینان از روایی ابزار در پژوهش و به منظور اطمینان خاطر از دقیق بودن یافته ها از دیدگاه پژوهشگر، از نظرات ارزشمند اساتید آشنا با این حوزه و متخصصان دانشگاهی که در این حوزه خبره و مطلع بودند استفاده شد و پایایی بازآزمون و روش توافق درون موضوعی برای محاسبه پایایی مصاحبه های انجام گرفته استفاده شد. روش تحلیل داده ها کدگذاری نظری برگرفته از روش نظریه پردازی داده بنیاد بود. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که عوامل تشکیل دهنده مدیریت استعداد به ترتیب اولویت شامل جذب(سیاست مدیریت استعداد؛ شناسایی استعداد؛ مخزن استعداد / استعداد بر مبنای تقاضا و تامین منابع)، حفظ و نگهداشت(برنامه ریزی نیروی کار و استراتژی مدیریت استعداد)، توانمندسازی(آموزش و بهسازی و توسعه استعداد)، مدیریت عملکرد(رهبری و مدیریت توسعه و پیشرفت شغلی) و تعالی(جانشین پروری؛ وفاداری سازمانی و تجربه مدیریتی/سازمانی) بودند. در همین راستا، پژوهش حاضر نیز درصدد شناسائی، ارزیابی و اولویت بندی ابعاد مدیریت استعداد فرماندهان دانشگاه علوم انتظامی امین بود تا بتواند پاسخگوی نیازهای آتی باشد.
۱۲.

ارائه الگوی جذب دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان (با رویکرد آمیخته)

کلید واژه ها: جذب دانشجو معلم دانشگاه فرهنگیان الگوی جذب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 51 تعداد دانلود : 117
پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی پذیرش و جذب دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان انجام گرفت. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نوع دادها، آمیخته اکتشافی واز نظر ماهیت و نوع مطالعه در بخش کیفی، داده بنیاد از نوع خودظهور، و در بخش کمی، پیمایشی- مقطعی بوده است. جامعه پژوهش در بخش کیفی کلیه خبرگان حوزه آموزش و جذب دانشجومعلمان بودند که به روش هدفمند از نوع گلوله برفی و با معیار اشباع نظری داده ها، 18 نفر از آنان انتخاب شدند. در بخش کمّی نیز جامعه پژوهش شامل همه رؤسا و مدیران پردیس های استان های مازندران، گیلان، گلستان، اردبیل، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، مرکزی، همدان، قم، سمنان، تهران، قزوین، خراسان شمالی، سبزوار و خراسان رضوی دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته های علوم انسانی بودند که به روش تصضادفی و براساس جدول مورگان 127 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی، پرسشنامه بود. تحلیل داده ها در بخش کیفی از طریق کدگذار یو در بخش کمی با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت. نتایج پژوهش الگویی مرکب از شش بعد به ترتیب اولویت، شامل ابعاد اعتقادی، ویژگی های شخصیتی، پیشینه تحصیلی، هویت شناسی، بعد اجتماعی، و بعد مهارتی، و 14 مؤلفه و88 شاخص را نشان داد. نتایج بخش کمی نیز نشان داد ابعاد شناسایی شده در یک ساختار متجانس، سازه های الگوی یک مفهوم با عنوان الگوی جذب دانشجومعلم دانشگاه فرهنگیان را حمایت می کنند.
۱۳.

Presenting a Model of Happiness for Students of Primary Schools of Education and Training (Case Study of Tehran City)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: model happiness Elementary Students Delphi Method Central Index Education

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 724 تعداد دانلود : 961
Purpose: The purpose of the present study was to provide a model of happiness for students of primary schools in Tehran. Methodology: In terms of the basic purpose, the present study was exploratory mixed (qualitative-quantitative) in terms of the nature and type of study. The statistical population of the current study included all specialists in the field of happiness, such as psychologists and sociologists, educational sciences, and quantitatively, all managers, educational assistants, and sports teachers in Tehran, which included (220 men and 280 women). Therefore, in the qualitative dimension, the sample size of the research was 16 experts in this field, and in the quantitative dimension, 334 people (144 men, 190 women) were selected using the cluster random sampling method. The measurement tool of the current research is a semi-structured interview form in the qualitative dimension, which was developed using open coding and axial coding. The formation of the said form was finalized with the help of interviews and Delphi technique from experts through selective coding. The validity and validity of this matter was confirmed with the help of experts. The research tool in the quantitative dimension was a 121-question questionnaire, which was compiled by transforming the saturated interview form by experts and by giving weight to the indicators. The reliability of the questionnaire was calculated through Cronbach's alpha and was equal to 0.958. Its validity was obtained with the help of content and confirmatory validity, which was relatively high. The research data were analyzed through the coding process based on the systematic design of the theory derived from the data of Strauss, Corbin (1998). Findings: The method of data analysis in the qualitative dimension including the open coding method, axial coding was done, and after the theoretical saturation of the experts, the model of happiness based on 3 dimensions, 11 components and 121 indicators was finalized. In the quantitative dimension, it was confirmed with the help of factor analysis test, which consisted of 3 dimensions, 11 components and the final model of the happiness pattern was confirmed. Conclusion: Based on the findings, the final model of the dimensions of the happiness model includes, in order, family (parental relations, education, economy), school (teacher, principal, classmates, employees) and environment (culture governing the society, security, rules and regulations, media ha) is.
۱۴.

الگوی مدیریت سازمان های آموزشی مردم نهاد فعال در حوزه مدرسه سازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سازمان های مردم نهاد سازمان های آموزشی مردم نهاد مدیریت سازمان های آموزشی الگوی مدیریت سازمان های آموزشی مردم نهاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 665 تعداد دانلود : 181
هدف این پژوهش، ارائه الگوی مدیریت سازمان های آموزشی مردم نهاد فعال در حوزه مدرسه سازی است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام گرفته است .ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی با 24نفر از خبرگان بوده است. نخست، داده های کیفی در فرایند اجرای نظریه داده بنیاد، در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی تحلیل شد. سپس براساس الگوی تحلیلی حاصل از نظریه داده بنیاد برگرفته از 106 کد یا مفهوم اولیه از مصاحبه ها و نیز احصاء 57 مفهوم از ادبیات نظری پژوهش، الگوی مفهومی پژوهش براساس 5بُعد کلی شامل 1.مدیدیت ورودی2.مدیریت فرآیند3.مدیریت خروجی4.ممیزی مدیریت و 5.بازخورد از مولفه های 14گانه استخراجی به ترتیب مشتمل بر ورودی های سازمانی، دولتی، شخصی و اقدامات مدیریتی، مشارکتی و حمایتی بعلاوه خروجی های کمی، کیفی، تنوع و پیامدها، بانضمام تحول و تعالی خروجی، تحلیل استراتژیک، توسعه و بهبود مستمر نظام مدیریتی سازمان و بالاخره بازخورد برگرفته از 50 شاخص اصلی طراحی گردید. نتایج  نشان  داد که مجموعه ویژگی ها و باورهای مدیریت در کنار عوامل سازمانی و اجتماعی بر مدیریت سازمان های آموزشی مردم نهاد تاثیر می گذارند. هم چنین پیامدهای کاربست الگوی مدیریت سازمان های آموزشی مردم نهاد به 2حوزه فردی و اجتماعی تقسیم شد. عوامل زمینه ای در 2حوزه محیطی و حوزه سیاست گذاری و شرایط مداخله گر نیز در 2حوزه داخلی و حوزه بیرونی بر نحوه مدیریت تاثیر گذار بودند. چنانچه سازمان با تکیه بر عوامل اثرگذار مطروحه در مدل پارادایمی نظریه داده بنیاد به مدیریت سازمان های آموزشی مردم نهاد بپردازد، به موفقیت بیشتر دست می یابد.
۱۵.

ارائه الگوی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت مدیران دوره ابتدایی آموزش و پرورش استان هرمزگان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اثربخشی آموزشی آموزش ضمن خدمت نظام آموزشی مدیران دوره ابتدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 854 تعداد دانلود : 624
زمینه : مطالعات متعددی به بررسی آموزش ضمن خدمت به عنوان ابزاری برای رشد، توسعه و تعالی سرمایه انسانی پرداخته ­اند. اما ارائه الگوی اثربخشی آموزش­ های ضمن خدمت مدیران دوره ابتدایی مغفول مانده است. هدف : الگوی اثربخشی آموزش­ های ضمن خدمت مدیران دوره ابتدایی آموزش و پرورش استان هرمزگان بود. روش : پژوهش از نوع کیفی بود. جامعه آماری شامل صاحب­نظران و خبرگان حوزه آموزش اعم از اساتید دانشگاه­ ها و مدیران آموزش و پرورش بود. تعداد 25 نفر با روش نمونه ­گیری هدفمند گلوله برفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارتند از: بررسی اسناد ملی و بین­المللی مرتبط با موضوع و همچنین مصاحبه اکتشافی نیمه‌ساختار یافته. طبقه­ بندی داده­ ها با روش داده ‌بنیاد و کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) انجام شد. یافته­ ها : عوامل مؤثر بر اثربخشی آموزش­های ضمن خدمت مدیران دوره ابتدایی آموزش و پرورش استان هرمزگان ابعادی چون فراگیرنده، محتوا، آمادگی، مدرس، تمرین، ارزشیابی، محیط، الزامات اجرایی، ارزشیابی نتایج و سازمان و مدیریت بودند. نتیجه­ گیری : ابعادی چون فراگیرنده، محتوا، آمادگی، مدرس، تمرین، ارزشیابی، محیط، الزامات اجرایی، ارزشیابی نتایج و سازمان و مدیریت بر آموزش­های ضمن خدمت مدیران تأثیر گذاشت.
۱۶.

ارائه الگوی بهره وری اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهره وری اعضای هیئت علمی پژوهش آموزش دانشگاه امین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 41 تعداد دانلود : 480
زمینه و هدف: هر چند امروزه دانشگاه ها یکی از عوامل مؤثر در تربیت دانش آموختگانی باصلاحیت و فرهیخته هستند ولی باید پذیرفت که این امر مهم بیشتر بر عهده اساتید مجرب و اعضای هیئت علمی دانشگاه هاست. هدف این تحقیق طراحی الگوی ارتقای بهره وری اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین بوده است. روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف توسعه ای، از نظر داده ها اکتشافی و از روش اجرا ترکیبی بوده است. جامعه مشارکت کننده برای مصاحبه متخصصان حوزه مدیریت آن دانشگاه بودند که تعداد 20 نفر به شرط تحقق اشباع نظری به عنوان نمونه آماری و البته به صورت هدفمند تعیین گردیدند. جامعه آماری بخش کمی تعداد 85 نفر از اعضای دانشگاه مذکور بودند که از بین آن ها 65 نفر به عنوان نمونه و به روش طبقه ای تصادفی انتخاب گردیدند. پرسشنامه محقق ساخته از نوع طیف لیکرت 7 گزینه ای که از مبانی نظری و تحلیل مصاحبه های جامعه کیفی مشتمل بر 87 گویه تهیه گردیده بود، بین نمونه کمّی توزیع و داده ها جمع آوری و با آزمون های تحلیل عاملی تأییدی و آزمون بار عاملی تجزیه وتحلیل و رتبه بندی گردیدند.  یافته ها: ضمن مطالعه 22 الگوی ملی و جهانی و بهره مندی از مصاحبه با خبرگان بالاخره الگوی استخراجی برای این تحقیق شامل چهار بعد، ده مؤلفه و 87 شاخص بود. نتیجه گیری: الگوی مستخرجِ به عنوان یک الگوی جامع و با لحاظ نمودن همه نقاط قوت الگوهای قبلی و در نظر داشتن شرایط خاص دانشگاه امین است. هم چنین در بین ابعاد آن، بُعدهای آموزش و پژوهش و در بین مولفه ها، مؤلفه وِیژگی های حرفه ای اعضای هیئت علمی حائز اولویت اول شدند و در نهایت این یافته ها از جهاتی با دانشگاه مورد مطالعه تناسب لازم را دارند و نقطه قوت محسوب می گردند.
۱۷.

ارائه الگوی فرهنگ سازمانی مدارس ابتدایی استان البرز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی مدیران مدارس ابتدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 279 تعداد دانلود : 371
زمینه: فرهنگ سازمانی در رفتار انسان نقش ایفا می کند و یکی از مهمترین مفاهیمی است که در علوم رفتاری وجود دارد. اما تاکنون به طور کامل مورد ارزیابی قرار نگرفته است. هدف : ارائه الگوی فرهنگ سازمانی مدارس ابتدایی استان البرز بود. روش : پژوهش از نوع کیفی بود. جامعه آماری شامل متخصصان و صاحب نظران آموزش و پرورش و اساتید دانشگاهی استان البرز بودند. 30 نفر به روش نمونه گیری هدفمند گلوله برفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارتند از: بررسی اسناد ملی و بین المللی مرتبط با موضوع و مصاحبه اکتشافی نیمه ساختار یافته. تحلیل داده ها با روش داده بنیاد و کدگذاری (باز، محوری و انتخابی)، انجام شد. یافته ها : عوامل مؤثر بر فرهنگ سازمانی مدارس ابتدایی ابعادی چون ساختار سازمانی، اهداف سازمانی، سرمایه انسانی، رهبری، راهبرد، سرمایه اجتماعی، محیط سازمانی، تکنولوژی سازمانی و سرمایه روانشناختی می باشند . نتیجه گیری: ابعادی ساختار سازمانی، اهداف سازمانی، سرمایه انسانی، رهبری، راهبرد، سرمایه اجتماعی، محیط سازمانی، تکنولوژی سازمانی و سرمایه روانشناختی بر فرهنگ سازمانی مدارس ابتدایی تأثیرگذار هستند
۱۸.

طراحی و ارزیابی الگوی شادمانی سازمانی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای تهران (مطالعه ترکیبی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوی شادمانی سازمانی اساتید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 599 تعداد دانلود : 134
زمینه : مطالعات پیشین به بررسی علل شادمانی سازمانی پرداخته اند، اما پیرامون طراحی و ارزیابی الگوی شادمانی سازمانی شکاف تحقیقاتی وجود دارد. هدف : طراحی و ارزیابی الگوی شادمانی سازمانی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای شهر تهران بود. روش : در بخش کیفی پژوهش از نوع آمیخته و به صورت اکتشافی و در بخش کمی براساس مدل مفهومی بود. جامعه آماری شامل اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای تهران در سال 1398 بود. تعداد 26 نفر با روش نمونه گیری گلوله برفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارتند از: مصاحبه های نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته. داده ها در بخش کیفی پژوهش با استراتژی نظریه داده بنیاد و در بخش کمی با روش تحلیل عاملی تأییدی طرح نظام مند اشتراس کوربین و مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته ها : خروجی حاصل از تحلیل کدگذاری های باز، محوری و انتخابی، دستیابی به الگوی مفهومی پژوهش با 19 مقوله و 116 مفهوم بود. از 116 مفهوم بدست آمده، ۲۷ مفهوم در قالب ۵ مقوله «روابط اجتماعی»، «فضای محیط کار»، «تجهیزات کاری»، «رفتار اخلاقی محیط کار» و «سیستم تشویقی» به عنوان عوامل علی اثرگذار بر شادی سازمانی اساتید معرفی شد. روابط علی با بار عاملی 0/66 و آماره تی 12/072 تأثیر مستقیم و معنی داری بر مقوله اصلی دارد، مقوله اصلی با بار عاملی 0/44 و آماره تی 6/44 تأثیر مستقیم و معنی داری بر راهبردها دارد، راهبردها با بار عاملی 0/577 بر پیامدها تأثیرگذار هستند، شرایط مداخله گر با بار عاملی 0/438 بر پیامدها تأثیر مستقیم و معنی داری دارد و در نهایت شرایط بستر با بار عاملی 0/498 تأثیر مستقیمی بر پیامدها دارد. نتیجه گیری: فضای محیط کار، تجهیزات کاری، روابط اجتماعی، رفتار اخلاقی محیط کار و سیستم تشویقی به عنوان شرایط علی در مدل شادی سازمانی، نقش مهمی دارند.
۱۹.

طراحی الگوی پذیرش خدمات درمانی نوآورانه با روش آمیخته اکتشافی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بانک خون بند ناف خدمات نوآورانه آمیخته اکتشافی طراحی ظاهرشونده.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 74 تعداد دانلود : 842
پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی پذیرش خدمات درمانی نوآورانه با روش آمیخته اکتشافی انجام شد. در بخش کیفی از طراحی ظاهرشونده نظریه داده بنیاد استفاده شد. داده های بخش کیفی با انجام 18 مصاحبه عمیق با استادان بازاریابی، متخصصان حوزه پزشکی و همچنین 20 مصاحبه با مشتریان بانک خون بند ناف مؤسسه رویان به دست آمد و با استفاده از کدگذاری باز تحلیل شد. برای روایی بخش کیفی، از بررسی به وسیله اعضای پژوهش، مشارکتی بودن و سه سویه سازی و برای بررسی پایایی، از پایایی بازآزمون و دو کدگذار استفاده شد. درنهایت الگوی مفهومی با 7 مقوله اصلی شامل کیفیت خدمات، ویژگی های خدمت، ادراک پذیرندگان، عوامل فردی، ویژگی های نوآوری، گروه های مرجع و منابع اطلاعاتی، 22 مقوله فرعی و 93 مفهوم طراحی شد. نتایج بخش کیفی به طراحی 7 گزاره علمی منجر شد که در بخش کمّی بررسی شد. در بخش کمّی با استفاده از پرسشنامه 93 گویه ای محقق ساخته، داده ها از 404 مشتری مؤسسه رویان با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری شد. برای تعیین روایی و پایایی از روایی همگرا و واگرا و آلفای کرونباخ استفاده شد و داده ها با استفاده از معادلات ساختاری آزمون شد. مشخصه های نیکویی برازش نشان داد داده ها با ساختار عاملی مدل طراحی شده برازش مناسبی دارد و الگو تایید می شود.
۲۰.

Designing and Validating a Model of Effective Skill Training in Scientific-Applied Center

کلید واژه ها: Skills training effectiveness scientific-applied centers

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 629 تعداد دانلود : 371
Purpose : The aim of this study was to design and validate the model of effective skills training in scientific-applied centers. Methodology : The method of the present study was applied based on the purpose and mixed type based on the nature of the data. The statistical population in the qualitative part of the research included all experts in the field of effective skills training, and 30 experts were selected using targeted snowball sampling method. The second group of the statistical population of this study in the quantitative part included all the official teachers of applied science centers in Mazandaran province in the number of 3,000 people who were selected by random sampling and snowball method of 608 people as the sample size. In the qualitative part of the present study, semi-in-depth interviews were used and in the quantitative part, a researcher-made questionnaire was used. The validity and reliability of both instruments were evaluated and confirmed. The method of data analysis in the qualitative part of the theoretical coding was taken from the method of data theory of the foundation and in the quantitative part, confirmatory factor analysis was used to validate the model and determine the relationship between the identified factors. Findings : The results showed that in a total of 6 dimensions of career goals, instructor, environment, student, content and management, 28 components and 252 indicators of the dimensions of the skill training model are effective. Conclusion : Based on the obtained coefficients, it can be said that all indicators have an important and significant role in measuring the dimensions and components of the model of effective skills training system for scientific-applied centers of Mazandaran province

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان