مطالعات مدیریت انتظامی (پژوهش های مدیریت انتظامی)

مطالعات مدیریت انتظامی (پژوهش های مدیریت انتظامی)

مطالعات مدیریت انتظامی سال چهاردهم بهار 1398 شماره 1 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

الگوى مسئولیت اجتماعى سازمان ها در پیشگیرى اجتماعى از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سازمان مسئولیت اجتماعى پیشگیرى از جرم پیشگیرى اجتماعى از جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۲۸۶
زمینه و هدف: مسئولیت اجتماعی سازمان ها می تواند به عنوان بسترساز پیشگیری اجتماعی از جرم در کنار سایر پیشگیری ها، پلیس را در کنترل جرائم یاری کند؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی مسئولیت اجتماعی سازمان ها در پیشگیری اجتماعی از جرم است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش پیمایشی است. جامعه آماری شامل مدیران سازمان های مسئول براساس قانون پیشگیری از جرم هستند که با استفاده از جدول مورگان تعداد 217 نفر از آنان به روش نمونه گیری به صورت تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی محتوایی آن تایید و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. یافته ها: ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمان ها در پیشگیری از جرم شامل بعد قانونی، احتیاطی، اقتصادی و اخلاقی است که به ترتیب مؤلفه های فراگیرکردن قانون، عدالت اجتماعی، توجه به منافع اقتصادی و تعهد به قوانین در رتبه اول قرار دارند و بیشترین همبستگی بین ابعاد احتیاطی و اقتصادی و کمترین رابطه بین بعد قانونی و اقتصادی، به دست آمد. نتایج: تاثیر ابعاد پیشگیری اجتماعی از جرم در وضعیت مطلوب مثبت، اما در وضعیت موجود قابل قبول ارزیابی شد و در اولویت بندی، بعد احتیاطی و اخلاقی بیشترین اثرگذاری را داشته که در صورت فعال شدن سازمان های مرتبط برای اجرایی کردن مؤلفه ها و شاخص های این دو بعد، به ویژه کاهش آسیب های اجتماعی، کاهش تعارض های اجتماعی و کمک به آموزش های همگانی در پیشگیری اجتماعی از جرم موثر خواهد بود.
۲.

فراتحلیل عوامل مؤثر بر پیشگیرى از وقوع جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیشگیرى از جرم سرمایه اجتماعى تعامل انتظامى رسانه هاى جمعى فراتحلیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۲۳۷
زمینه و ه د ف: پیشگیرى، تد ابیرى است که از پایه مانع از رخد اد جرم شد ه و از ریشه با علل پید ایى بزه و جرم، مبارزه مى کند . انحراف و بزه کارى اجتماعى د ر اثر مهاجرت، توسعه فیزیکى شهرها، بى سازمانى اجتماعى و ناهمگونى فرهنگى افزایش یافته و سطح امنیت اجتماعى شهروند ان را تحت تأثیر خود قرار د اد ه است. پیشگیرى از جرم، سازوکار اجتماع محور د ر ایجاد احساس امنیت جمعى و پاید ار است. بر این اساس پژوهش حاضر قصد د ارد با رویکرد فراتحلیل به این پرسش پاسخ د هد که عوامل مؤثر بر پیشگیرى از جرم کد ام اند و د ر مجموع متغیرهاى معنا د ار چه اند ازه د ر پیشگیرى از جرم تأثیرگذار هستند ؟ روش: روش پژوهش از نوع فراتحلیل (کمى) با هد ف تعیین اند ازه اثر پژوهش ها صورت مى گیرد . جامعه آمارى آن 30 مطالعه که 18 سند به عنوان حجم نمونه برحسب د اشتن ضریب همبستگى، اعتبار مقاله، کیفیت انتشار و اطلاعات روشى انتخاب شد ند. یافته ها: یافته هاى پژوهش نشان مى د هد که پیشگیرى از جرم به عنوان متغیر وابسته اصلى تأثیرپذیر از 0= اند ازه اثر)، / 0= اند ازه اثر)، عوامل انتظامى ( 217 / 02 =اند ازه اثر 3)، د ین د ارى ( 392 / سرمایه اجتماعى ( 38 0= اند ازه اثر)، / 0= اند ازه اثر) و رسانه هاى جمعى ( 261 / 0= اند ازه اثر)، عوامل محیطى ( 259 / نظارت ( 316 0 از تغییرات پیشگیرى از جرم را تبیین کرد ه است. / بود ه و د ر مجموع پژوهش فعلى، 339 بحث و نتیجه گیرى: پیشگیرى از جرم، راهبرد نوین و کم هزینه د ر مقابله با ناامنى و بهبود امنیت اجتماعى است. نهاد ها با استفاد ه از سرمایه اجتماعى (اعتماد ، انسجام، مشارکت)، تقویت الگوى د ینى، افزایش تعامل اجتماعى بین پلیس و شهروند ان و تد وین سیاست هاى مرتبط با طراحى محیطى و نظارت اجتماعى مى توانند از وقوع جرائم پیشگیرى کنند .
۳.

تاثیر تعامل برون سازمانى رؤساى کلانترى ها بر ارتقاء امنیت عمومى تفرجگاه هاى شهرى کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعامل برون سازمانى کلانترى امنیت عمومى تفرجگاهاى شهرى کرمانشاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۱۲۷
زمینه و هد ف: پژوهش حاضر با هد ف بررسى میزان تاثیر تعامل برون سازمانى رؤساى کلانترى ها بر ارتقاء امنیت عمومى تفرجگاه هاى شهرستان کرمانشاه انجام شد ؛ بى توجهى به این موضوع مى تواند د ر ناکارآمد ى عملکرد پلیس و افزایش میزان جرم و ناامنى باوجود افزایش توانمند یهاى انسانى و فنى مؤثر باشد . روش: این مطالعه ازنظر هد ف، کاربرد ى و ازنظر روش، توصیفى- تحلیلى است که به روش پیمایشى انجام شد . جامعه آمارى شامل رؤساى کلانترى ها، د اد سراى عمومى و انقلاب، شهرد ارى و اد اره میراث فرهنگى و گرد شگرى شهرستان کرمانشاه به تعد اد 141 نفر برآورد و با استفاد ه از فرمول کوکران 103 نفر به عنوان نمونه به روش تصاد فى انتخاب شد ند . ابزار جمع آورى د اد ه ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایى آن ازطریق روایى محتوایى و صورى از نوع کیفى بررسى شد و براى بررسى پایایى آن، ضریب آلفاى کرونباخ 0 به د ست آمد . تحلیل د اد ه ها با استفاد ه از آزمون رگرسیون خطى و گام به / براى همه متغیرها، بالاى 7 گام بررسى شد . یافته ها: براساس آزمون رگرسیون خطى ساد ه، تمام متغیرهاى تعامل برون سازمانى رؤساى کلانترى ها 0 تاثیر د ارند . براساس نتایج معاد له / بر ارتقاء امنیت تفرجگاه هاى شهرى د ر سطح اطمینان کمتر از 05 رگرسیون گام به گام د ر گام اول ضریب تعیین ارتقاء امنیت تفرجگاه هاى شهرستان کرمانشاه فقط بر حسب 0 به د ست آمد / 0 حاصل شد . د ر گام د وم، مقد ار ضریب تعیین 38 / تعامل با د اد سراى عمومى و انقلاب 36 که نشان د اد تعامل با د اد سراى عمومى و انقلاب و شهرد ارى، هر د و با هم مى توانن د 38 د رصد از تغییرات ارتقاء امنیت تفرجگاه هاى شهرى را تعیین کنند . نتایج: متغیر تعامل با د اد سراى عمومى و انقلاب، سهم بیشترى نسبت به سایر متغیرها د ر ارتقاء امنیت تفرجگاه هاى شهر کرمانشاه د ارد و د ر د رجه بعد ى تعامل با شهرد ارى و اد اره میراث فرهنگى و گرد شگرى به ترتیب بر ارتقاء امنیت تفرجگاه هاى این شهرستان تاثیر د ارند .
۴.

تاثیر شیوه هاى آموزش همگانى پلیس د ر پیشگیرى از تهدیدهاى نرم اینترنت و ماهواره(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش همگانى اینترنت پلیس پیشگیرى تهدید نرم ماهواره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۹۵
زمینه و ه د ف: د شمن د ر جنگ نرم د رصد د ضربه زد ن به انقلاب اسلامى ازطریق استحاله ارزش ها است و از هیچ اقد امى فروگذار نمى کند ، نیروى انتظامى مى تواند با اجراى برنامه هاى آموزش همگانى د ر جامعه، از آسیب هاى اجتماعى ناشى از اقد امات نرم د شمن پیشگیرى کند . این پژوهش باهد ف بررسى میزان تاثیر شیوه هاى آموزش همگانى د ر پیشگیرى از تهد ید ات نرم د شمن با تاکید بر اینترنت و ماهواره انجام شد . روش: روش پژوهش، توصیفى و شیوه گرد آورى د اد ه ها پیمایشى است. با استفاد ه از فرمول کوکران 384 نفر حجم نمونه از بین جامعه آمارى 80 هزار نفرى شهروند ان الیگود رز شامل د انش آموزان و نمازگزاران به روش تصاد فى طبقه اى انتخاب شد ند . ابزارگرد آورى د اد ه ها پرسشنامه محقق ساخته بود که پایایى آن با محاسبه ضریب آلفاى کرونباخ ( 846 /)، و روائى آن براساس نظر خبرگان و صاحب نظران تایید شد . براى تحلیل د اد ه ها، از آزمون هاى تحلیل واریانس آنوا و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاد ه شد . یافته ها: سطح معناد ارى براى کلیه متغیرهاى پژوهش، کمتر از 05 رابطه واقعى بین آنها است و ضریب همبستگى به د ست آمد ه، نشان د هند ه همبستگى بسیار بالاى آنها است. ضریب تعیین محاسبه شد ه، نشان د هند ه تاثیر حد ود 79 د رصد ى متغیر مستقل بر متغیرهاى وابسته پژوهش بود . نتایج: نتایج پژوهش نشان د اد بکارگیرى آموزش همگانى د ر پیشگیرى از تهد ید هاى نرم (اینترنت وماهواره) موثر است و آموزش همگانى به ترتیب اولویت د ر قالب اطلاعیه هاى نوشتارى، حضورى، فیزیکى و آموزش ازطریق برنامه هاى تلویزیونى د ر پیشگیرى از تهد ید هاى ناشى از آسیب هاى ماهواره و اینترنت موثر هستند . همچنین نیروى انتظامى با کمک سازمان هاى مرتبط مى تواند با استفاد ه از آموزش همگانى تهد ید هاى ناشى از اینترنت و ماهواره را کاهش د هد .  
۵.

تبیین نقش رهبرى آینده نگر در بهبود بهره ورى سازمانى با میانجیگرى تعهد سازمانى(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبرى آینده نگر تعهد سازمانى بهره ورى سازمانى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۰۷
زمینه و هدف: توجه به افزایش بهره ورى مهم ترین عامل در افزایش قدرت رقابتى سازمان ها است. سازمانى که افزایش بهره ورى را سرلوحه کار خود قرار دهد مى تواند بر محیط متلاطم و متغیر امروزى فائق آید. رهبرى آینده نگر و تعهد سازمانى از مهم ترین متغیرهایى هستندکه زمینه ساز ارتقاء و بهبود بهره ورى سازمانى هستند. این پژوهش به دنبال بررسى نقش رهبرى آینده نگر در بهبود بهره ورى سازمانى با میانجیگرى تعهد سازمانى است. موادو روش: این پژوهش ازنظر هدف، کاربردى و ازنظر ماهیت و روش، توصیفى - تحلیلى است. داده هاى پژوهش به وسیله پرسشنامه جمع آورى شدند. نمونه آمارى پژوهش شامل 291 نفر از کارکنان ستادى فرماندهى انتظامى ویژه شرق استان تهران است. داده ها به وسیله ضریب همبستگى پیرسون و مدل یابى معادلات ساختارى، مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان دادکه رهبرى آینده نگر داراى نقش مثبت و معنا دارى در تبیین بهره ورى سازمانى و تعهد سازمانى است؛ همچنین تعهدسازمانى، نقش مثبت و معنى دارى در تبیین بهره ورى سازمانى دارد. درنهایت، نقش غیرمستقیم رهبرى آینده نگر در بهبودبهره ورى سازمانى با میانجیگرى ناقص تعهد سازمانى مورد تأیید قرار گرفت. نتیجه گیرى: با توجه به نتایج پژوهش مبنى بر رابطه مثبت و مستقیم رهبرى آینده نگر بر تعهد و بهره ورى سازمانى، مسئولان سازمان باید به ایجادیک چشم انداز مطلوب براى کارمندان و القاء آن در میانشان بپردازند؛ آنها باید نه تنها فن بیان خود بلکه راهبردهاى خودشان را به منظور نفوذ بر پیروان تقویت کنند، نیازهاى کارمندان سازمان خود را مورد ملاحظه جدى خود قرار دهند، نسبت به نشانه هاى موجود در محیط حساس باشند و براى ایجاد تغییر به منظور پاسخ گویى به تلاطم محیطى انعطاف پذیر باشند.
۶.

ارائه مدل برنامه ریزى ریاضى دوهدفه براى ارزیابى کارایى و تخصیص بودجه در شرایط ابهام (مورد مطالعه: شرکت هاى وابسته به یک سازمان نظامى)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدل ریاضى روش پرومته ارزیابى کارایى تخصیص بودجه شبیه سازى مونت کارلو استوار فازى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۱۴۵
زمینه و هد ف: مسئله ارزیابى کارایى واحد ها و همچنین تخصیص بود جه د ر بسیارى از شرکت ها به ویژه شرکت هاى بزرگ و ماد ر – تخصصى (هلد ینگ)، د اراى چالش هایى است. هد ف از این پژوهش تخصیص بود جه براساس عملکرد هر واحد است.  روش: این پژوهش ازنظر هد ف، کاربرد ى و ازنظر اجرا، توصیفى - تحلیلى است که به روش پیمایشى انجام شد . د ر این پژوهش براى شناسایى معیارهاى ارزیابى کارایى، پرسشنامه محقق ساخته بین خبرگان مورد مطالعه توزیع شد . جامعه آمارى پژوهش شرکت هاى وابسته به یک سازمان نظامى هستند . براى مونت » 5 و براى تعیین وزن معیارها، از شبیه سازى « پرومته » به د ست آورد ن کارایى هر واحد ، از پرسشنامه استفاد ه شد . سپس به منظور تخصیص بود جه به واحد ها، یک مد ل ریاضى د وهد فه ارائه شد . ،« کارلو یافته ها: پس از تغییر سطح برش آلفا و به د ست آورد ن مقاد یر توابع هد ف د ر سطوح برش مختلف مشاهد ه شد که هرچه مقد ار آلفا بیشتر مى شود ، مقد ار بهینه تابع هد ف نیز افزایش مى یابد . ازطرفى چون تمام توابع هد ف بیشینه سازى هستند بنابراین مى توان نتیجه گرفت که با افزایش مقد ار آلفا باتوجه به این که میزان خطر تصمیم گیرى بالاتر رفته و بازه میزان بود جه د رد سترس بیشتر شد ه است، د رنتیجه مد ل، مقد ار تابع هد ف بهترى را به د ست آورد ه است. نتایج: اضافه کرد ن محد ود یت هاى روش خد ماتى با روش روباست فازى د ر پنج سطح برش آلفا، نتایج مربوط به هر سطح از برش، به د ست آمد . این امکان د ر این روش براى تصمیم گیرند ه وجود د ارد که باتوجه به شرایط و سطح خطر مطلوب، سطح برش مد نظر خود را انتخاب کرد ه و مقاد یر بهینه متغیرها شامل طرح هاى انتخابى، بود جه تخصیص یافته و سرمایه خارجى استفاد ه شد ه را به د ست آورد .
۷.

ارائه مدل بهینه سازى استقرار مدیریت الکترونیک منابع انسانى(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مد یریت الکترونیک منابع انسانى عوامل سازمانى عوامل محیطى (دولت) عوامل فرایند ى عوامل فرهنگى عوامل فناورانه و عوامل فرد ى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۱۵۸
زمینه و هد ف: مد یریت الکترونیک منابع انسانى، یکى از راه هاى اجراى راهبرد ها، سیاست ها و عملیات مربوط به منابع انسانى د ر سازمان ها است. هد ف از این پژوهش، ارائه مد ل بهینه سازى استقرار مد یریت الکترونیک منابع انسانى د ر نظام بانکد ارى ایران است.  روش: پژوهش حاضر از نوع پژوهش هاى کاربرد ى است، نوع د اد ه ها کمى و کیفى و روش اجرا به صورت مید انى و ابزار آن پرسشنامه و مصاحبه است. روایى پرسشنامه ها با تایید خبرگان و پایایى پرسشنامه ها با 0 مورد تایید قرار گرفت. جامعه آمارى بخش کمى شامل / محاسبه ضریب آلفاى کرونباخ به مقد ار 88 همه مد یران و کارکنان حوزه ستاد ى بانک سامان بود و مشارکت کنند گان بخش کیفى، 15 نفر از خبرگان د انشگاهى و سازمانى بود ند . نمونه آمارى بخش کمى براساس فرمول کوکران، 258 نفر از کارکنان و مد یران بانک سامان محاسبه شد . از روش هاى آزمون آمارى بهینه سازى زنجیره مارکوف پنهان براى تجزیه و تحلیل د اد ه ها استفاد ه شد . یافته ها: 6 دسته از عوامل مهم در استقرار بهینه م دیریت الکترونیک منابع انسانى در بانک سامان تاثیرگذار هستن د که شامل عوامل سازمانى، محیطى ( دولت)، فراین دى، فرهنگى، هوشمن دسازى، فناورانه و فر دى هستند. 0)، عوامل سازمانى / همچنین نتایج نشان م ى ده د که در بانک مور د مطالعه با عوامل فراین دى ( 005485 0)، عوامل فرهنگى / 0)، عوامل محیطى ( 004987 / 0/007144 )، عوامل هوشمن دسازى و فناورانه ( 033584 ) 0،) استقرار م دیریت الکترونیک منابع انسانى بهینه خواهد بو د. نتایج: نتایج نشان د اد که عوامل فرد ى ازنظر سود مند ى اد راک شد ه و رضایت کاربر، بیشترین تاثیر و به ترتیب عوامل فناورانه، سازمانى، فرایند ى، فرهنگى و محیطى د ر استقرار الگوى بهینه مد یریت الکترونیک منابع انسانى نقش خواهند د اشت.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶