مطالعات مدیریت انتظامی (پژوهش های مدیریت انتظامی)

مطالعات مدیریت انتظامی (پژوهش های مدیریت انتظامی)

مطالعات مدیریت انتظامی سال سوم پاییز 1387 شماره 3 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تأثیر اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی بر اعتماد مردم به پلیس در محدوده مرکزی کرج

تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۲۸
این پژوهش به منظور بررسی تأثیر اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی ناجا بر اعتماد مردم به پلیس در محدوده مرکزی کرج (که در سال 1386 توسط فرماندهی انتظامی استان تهران به مرحله اجراء در آمد) انجام شده است. هدف از انجام آن ارائه داده هایی پیرامون دامنه اثربخشی این طرح در خصوص میزان اعتماد مردم به پلیس و بازتاب آن در جامعه مورد نظر، کاهش جرایم، افزایش رضایت از پلیس، افزایش مشارکت مردمی، افزایش اقتدار پلیس، افزایش احساس امنیت، قانون پذیری مردم و... می باشد. به همین منظور نخست ابعاد و زوایای آن با مرور مبانی نظری موضوع مورد توجه قرار گرفت. آنگاه با استفاده از یک مقیاس محقق ساخته و دارای پایایی و اعتبار کافی، احساس امنیت، کاهش جرایم، رضایت مردم، مشارکت مردمی، قانون پذیری مردم و اقتدار پلیس، در پی اجرای طرح امنیت اجتماعی مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج حاصل با استفاده از آزمون های آماری t و خی2 به کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل از این تجزیه و تحلیل های آماری آشکار ساخت که میان طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و احساس امنیت مردم، کاهش جرایم، رضایت مردم، مشارکت مردم، قانون پذیری مردم و اقتدار پلیس رابطه معنادار وجود دارد.
۲.

رابطه بین مأموریت های ابلاغی فوریت های پلیسی 110 با مدیریت انتظامی کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی استان لرستان

تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۱۲۵
اهمیت نقش مدیریت کلانتری و پاسگاه های انتظامی در راستای اجرای مأموریت های حساس و متنوع نیروی انتظامی از یک طرف و تغییر رویکرد ناجا از تهدید محوری به جامعه محوری با راه اندازی مرکز فوریت های پلیسی 110 در سال های اخیر از طرف دیگر، سبب گردید این تحقیق در سطح فرماندهی انتظامی استان لرستان و با هدف نهایی بررسی رابطه مأموریت های ابلاغی فوریت های پلیسی 110 با مدیریت انتظامی کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی (لرستان) و در قالب نظریه مکتب سیستمی انجام شود. با توجه به دغدغه برخی از رؤسا و فرماندهان کوپ مبنی بر دنباله روی پلیس از مردم(با ایجاد سیستم 110) و بازماندن آنان از برنامه ریزی اصولی برای انجام سایر وظایف محوله، این مهم است که بدانیم» آیا بین مأموریت های ابلاغی فوریت های پلیسی 110 با مدیریت انتظامی کلانتری ها و پاسگاه ها رابطه معناداری وجود دارد؟ جامعه آماری این پژوهش 1464 نفر از کلیه کارکنان کوپ استان لرستان در نیمه اول سال 1386و تعداد جمعیت نمونه 311 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران به دست آمده است. روش تحقیق در این پژوهش همبستگی بوده و داده های مورد نیاز آن به شیوه ترکیبی اسنادی و میدانی، از طریق پرسشنامه معکوس و پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. روایی پرسشنامه با بهره گیری از نظر خبرگان انتظامی، اساتید راهنما و مشاور، تأئید و همچنین پایایی هر یک از ابعاد و سئوالات مرتبط با متغیرهای فرضیه های تحقیق به طور جداگانه محاسبه گردید که در تمامی موارد میزان آلفای کرونباخ به دست آمده از حد استاندارد مورد تأیید کارشناسان(57/0=a) بالاتر بوده است(هومن 1384: 89) یعنی به میزان 76/0 محاسبه شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS صورت گرفته و تحلیل داده های جمع آوری شده در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام یافته است و متناسب با سطح سنجش متغیرهای پژوهش از ضرایب همبستگی اسپیرمن، پیرسون، آزمون های آماری پارامتریک(تحلیل واریانس، آزمونT) و ناپارامتریک و تحلیل رگرسیون یک و چندمتغیره بهره گیری شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که: بین مأموریت های ابلاغی سیستم 110 با امور پیش بینی، پیشگیری، پیگ یری (پی جوئی) و مقابله در کلانتری ها و پاسگاه ها رابطه معناداری وجود دارد.
۳.

کنترل چهارشنبه سوری

تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۶۷
چهارشنبه سوری یکی از جشن های سنتی ایرانیان است. در سال های نه چندان دور مردم این مراسم را بدون مشکل با ابراز شادی برگزار می کردند. متأسفانه در چند سال اخیر مراسم چهارشنبه سوری به انحراف کشیده شده است و بهکی از ناآرام ترین شب ها و بهک عامل برهم زننده نظم و امنیت تبدیل گردیده و در قالب نظریه های روان شناختی و جامعه شناختی بدان پرداخته شده است. هدف اصلی این پژوهش ارائه مدل مدیریتی برای کنترل ناآرامی های شب چهارشنبه سوری در شهرستان کرمانشاه می باشد. تحقیق حاضر کاربردی و روش تحقیق مداخله ای است. جامعه آماری چهار منطقه،شامل مناطق، 22 بهمن، کسری، مسکن و کارمندان که جزء ناآرام ترین مناطق شهر کرمانشاه در هر چهارشنبه سوری بوده اند. حجم نمونه (600 نفر) به روش در دسترس انتخاب گردیده است. قلمرو مکانی و زمانی تحقیق سال 1386 شهرستان کرمانشاه می باشد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته، مشاهده محقق و چک لیست طراحی شده می باشد که در تنظیم آنها از طیف لیکرت استفاده شده است. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی صوری و محتوایی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تعیین شد. (87/0=α) محاسبه شده است. داده های حاصله با استفاده از نرم افزار SPSS و از طریق آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که فرضیه اصلی این پژوهش (مدیریت صحیح نیروی انتظامی در کنترل ناآرامی های شب چهارشنبه سوری مؤثر است ) تأیید شد.
۴.

نقش گرایشات قومی در بروز بحران های شهری: بررسی موردی حوادث خردادسال1385شهرستان ارومیه

تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۲۲
این پژوهش با هدف شناسایی و بررسی نقش گرایشات قومی بر بروز بحران شهری ارومیه در خرداد 1385و نحوه مدیریت، کنترل و مهار بحران انجام گرفته است. روش تحقیق، تحلیلی توصیفی و اطلاعات مورد نیاز تحقیق از مدارک و آمار سازمان های ذی مدخل، اسناد کتابخانه ای موجود در بایگانی های معتبر، مراجعه به منابع و ماخذها، مصاحبه حضوری با افراد خبره انتظامی، سیاسی و اطلاعاتی استان آذربایجان غربی که در زمان بروز بحران مسئولیت های مستقیم داشتند و همچنین با پیمایش میدانی وحضور در مناطق بحران زده جهت استفاده از دانسته ها جمع آوری و تدوین شده است. جامعه مورد مطالعه در تحقیق حاضر شهرستان ارومیه در استان آذربایجان غربی می باشد اصلی ترین علل و عوامل گرایش قومی در رفتار خشونت آمیز و یا غیرخشونت آمیز شهری در خرداد 1385در قالب تبعیض های محرومیت زای سیاسی، فرهنگی اقتصادی و تحقیر قومی دسته بندی شد. سپس با تکیه بر نظریات علمی و استناد به مصادیق و شواهد ارائه شده نسبت به تجزیه وتحلیل داده ها و بررسی ارتباط بین متغیرها و بحران شهرستان ارومیه مبادرت گردید یافته های پژوهش عبارتند از: 1 احساس وجود تبعیض، محرومیت و تحقیر اصلی ترین عوامل بروز گرایشات قومی هستند. 2 احساس محرومیت وتحقیر موجب بروز اعتراضات خشونت آمیز یا غیرخشونت آمیز قومی می شود که می تواند تحت تاثیر عوامل تشدید کننده به بحران شهری تبدیل شود. 3 اولویت استفاده از روش های نرم افزاری به جای روش های سخت افزاری، که بایستی در برخورد با اعتراضات مبتنی بر گرایشات قومی سرلوحه اقدامات مسئولین سیاسی، اطلاعاتی و انتظامی قرار گیرد.
۵.

نظریه پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی

تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۲۶۹
نظریه پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی برپایه یک تفکر ساده استوار است. وقوع جرائم گوناگون در جوامع مختلف تا حد زیادی از فرصت های موجود در محیط اطراف ناشی می شود. بنابراین می توان با ایجاد تغییراتی در آن ترتیبی اتخاذ نمود تا از میزان وقوع جرائم کاسته شود. این موضوع خود منشاء تفکر و اختلاف آراء فراوانی در بین جرم شناسان شده است. در این مقاله ضمن بحث در این خصوص شواهد عینی موجود و روش های متداول اصلاح محیط را بررسی خواهیم کرد. سپس در ادامه، مهمترین انتقاد اصلی وارده به این نظریه یعنی مسئله جابه جایی جرم در ابعاد مختلف زمانی، مکانی، آماج و. . . به جای کاهش آن را مورد توجه قرار داده و نهایتا تجربیات موفق و راهکارهای عملی و مفید ناشی از به کارگیری این نظریه ارائه شده است.
۶.

علل عدم موفقیت به کارگیری GPS در گشت های انتظامی در شهر مقدس مشهد

تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۱۷
سیستم موقعیت یاب جهانی یک سیستم متکی به ماهواره است که برای هدایت و تعیین موقعیت مورد استفاده قرار می گیرد. این سیستم می تواند مکان (طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع) سرعت، مسیر، جهت حرکت، فاصله و زمان باقیمانده تا مقصد، زاویه انحراف از مسیر موقعیت های ثبت شده و شمال جغرافیایی را نشان داده و مقصد شما را با توجه به نیازتان به درستی هدایت نمایند و متعلق به ایالت متحده آمریکا می باشد . سیستم SPG امکان فنی بسیار دقیق توانمندی است که می تواند در کنترل واحد های گشت بسیار مؤثر واقع شود. پلیس با توجه به نوع مأموریت ها و حساسیت بالای آن شدیداً به چنین فنآوری نیازمند بوده و نمی تواند به دور از پیشرفت های علمی و تجهیزات مدرن، ایفای نقش نموده بهره وری را افزایش دهد. هدف کلی این تحقیق شناسایی و بررسی علل عدم موفقیت به کارگیری سیستم SPG در گشت های انتظامی مشهد مقدس می باشد. بدین منظور با طرح چهار فرضیه 1- همراه نبودن تجهیزات لازم درکنار SPG 2- ضعف آموزش کارکنان 3- عدم حمایت بعضی از کارکنان و مدیران 4- ضعف در برنامه ریزی مناسب. جامعه آماری تحقیق عبارتند از، رؤسای کلانتری ها و سرکلانتر فرماندهی انتظامی شهرستان مشهد و جمعاً 40 نفر می باشند . برای هر فرضیه چهار شاخص تعیین و پرسشنامه ای با 16 سؤال اصلی طراحی شده که پس از اطمینان از روایی و پایایی، اجرا و داده های گردآوری شده از طریق نرم افزار SPGS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در نهایت هر چهار فرضیه تحقیق مورد تأئید قرار گرفتند. علاوه بر آن هریک از فرضیات تحقیق مورد بررسی و اولویت بندی شده است. با توجه به نتایج حاصل از سؤالات پرسشنامه، پیشنهاداتی نیز جهت بهبود عملکرد نیروی انتظامی در راستای به کارگیری سیستم SPG در جهت پیشگیری از وقوع جرایم ارائه گردید.
۷.

نقش اطلاعات ناجا در پیش بینی بحران 1379 خرم آباد

تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۲۲
درجوامع فعلی و جوامع در پیش روی، بحث بحران ها یکی از مشکلات اساسی و چالش برانگیز دولت هاست. یکی از مهم ترین بحران های اجتماعی- امنیتی دو دهه اخیر، بحران دانشجویی 1379 خرم آباد است. درخلال این نوع بحران ها وظایف دستگاه های امنیتی و پلیسی کشور بس دشوار، سنگین و طاقت فرسا است. هدف ازتحقیق حاضر شناسائی مشکلات سیستم اطلاعاتی ناجا و یافتن ساز وکار اطلاعاتی مؤثر برای بالابردن قدرت پیش بینی این واحدها بوده است. به این منظور، اسناد و مدارک مربوط به بحران شهریور 79 خرم آباد از مبادی مختلف جمع آوری شده و باچندتن از کارشناسان اطلاعاتی و اجرائی حاضر در بحران مذکور مصاحبه گردید. روش پژوهشی توصیفی است. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه 10 تن از صاحب نظران اطلاعاتی حاضر در بحران بوده است. بر اساس نتایج حاصل از مطالعه حاضر می توان ابراز داشت که اطلاعات نیروی انتظامی استان در بخش پیش بینی بحران شهریور 79 خرم آباد کارکرد مناسبی نداشته است. همچنین نتایج نشان دادند که برآورد اطلاعاتی ازلحاظ زمانی و محتوایی منطبق براصول انتشار برآوردها نبوده است: 1. معاونت اطلاعات استان بدلیل مخدوش بودن سیستم فرماندهی نتوانسته درآماده سازی ناحیه انتظامی استان در مقابله بابحران نقش آفرینی نماید. 2. سیستم اطلاعاتی ناجا تاثیری در تصمیم گیری «شتا» نداشته است. 3. عدم تعامل با جامعه اطلاعاتی به گونه ای بوده که منجر به صدور برآوردی کارا و مؤثر از سوی معاونت اطلاعات نیروی انتظامی در جهت تاثیرگذاری برتصمیم اعضای شتا نشده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۰