زینب آنت

زینب آنت

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
۱.

امکان سنجی پیاده سازی WebGIS بر مبنای Web2.0 با هدف توسعه نظام ساخت و بهره برداری پروژه های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امکان سنجی WebGIS Web2.0 پروژه های ورزشی استان البرز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 577 تعداد دانلود : 457
هدف از تحقیق حاضر بررسی امکان سنجی پیاده سازی WebGIS بر مبنای Web.02 در راستای ارتقای نظام ساخت و بهره برداری پروژه های ورزشی در استان البرز است. جهت نیل به این هدف روش پژوهش، توصیفی و پیمایشی و به صورت میدانی است و محدوده تحقیق استان نوظهور البرز انتخاب شد و به صورت کامل موردبررسی قرار گرفت. در این راستا با بررسی مستندات و نظرسنجی از خبرگان، با استفاده از روش SWOT-ANP، عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر پیاده سازی WebGIS بر مبنای Web.02 شناسایی شد و جهت محاسبه اوزان نهایی و اتخاذ بهترین راهبرد و استراتژی از روش ANP و پرسشنامه مقایسات زوجی استفاده شد. نتایج نشان داد که استراتژی WO دارای بیشترین وزن است و به عنوان بهترین استراتژی مطرح است. طبق نتایج تحقیق امکان اجرای سیستم اطلاعات جغرافیایی تحت وب و برمبنای وب 2 وابسته به رفع نقاط ضعف سازمان در جهت استفاده هرچه بهتر از فرصت های موجود در استان نوظهور البرز می باشد که این مورد حاصل نمی شود مگر با آموزش کارکنان و ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه از فضاهای ورزشی در استان.
۲.

بهینه سازی مکانی اماکن ورزشی در راستای تحلیل فضایی- مکانی و آمایش سرزمین (نمونه موردی: شهر کرج)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آمایش سرزمین اماکن ورزشی بهینه سازی تحلیل فضایی-مکانی شهر کرج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 53 تعداد دانلود : 238
هدف اساسی از مدیریت و برنامه آم ایش س رزمین توزی ع فعالیت های اقتص ادی، اجتماعی، جمعیتی و ظرفیت های آشکار و پنهان با توجه به تح ولات و دگرگونی های زم ان و نیازهاست. با توجه به اینکه تعیین مکان بهینه ورزشی از وظایف مهم برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان شهری است، تحقیق حاضر با این هدف انجام گرفت که توزیع فضایی اماکن ورزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی تجزیه وتحلیل شود و با توجه به اطلاعات حاصل، الگوی مطلوب اماکن ورزشی به دست آید. تحقیق حاضر، توصیفی - تحلیلی و از نوع کاربردی است که به شیوه میدانی در محدوده مطالعاتی کلانشهر کرج انجام پذیرفت. نمونه مطالعاتی شامل استخرهای سرپوشیده موجود با کاربری عمومی (27 مورد) بود. در تجزیه وتحلیل یافته ها، معیارهای مکان یابی به شیوه تحلیل سلسله مراتبی ارزش گذاری شد، سپس بانک اطلاعات جغرافیایی در نرم افزار GIS تشکیل و با استفاده از تابع همپوشانی لایه ها مطابق وزن نسبی (حاصل از مقایسات زوجی) محدوده مطالعاتی تحقیق به پنج سطح تقسیم بندی شد و سپس موقعیت هر کدام از استخرهای سرپوشیده نسبت به این طیف پنج سطحی سنجیده شد. در پایان مناطقی که در طیف بسیار مناسب قرار داشتند، به عنوان اماکن مناسب به منظور احداث اماکن ورزشی جدید معرفی شدند. نتایج نشان داد که توزیع فضایی- مکانی بیشتر استخرهای شهر کرج مساعد و مناسب است، در نهایت مطابق نتایج تحقیق 11 مکان مناسب به منظور احداث استخرهای ورزشی معرفی شد.
۳.

امکان سنجی پیاده سازی WebGIS بر مبنای Web2.0 با هدف توسعه نظام ساخت و بهره برداری پروژه های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امکان سنجی WebGIS Web2.0 پروژه های ورزشی استان البرز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 829 تعداد دانلود : 288
هدف از تحقیق حاضر بررسی امکان سنجی پیاده سازی WebGIS بر مبنای Web.02 در راستای ارتقای نظام ساخت و بهره برداری پروژه های ورزشی در استان البرز است. جهت نیل به این هدف روش پژوهش، توصیفی و پیمایشی و به صورت میدانی است و محدوده تحقیق استان نوظهور البرز انتخاب شد و به صورت کامل موردبررسی قرار گرفت. در این راستا با بررسی مستندات و نظرسنجی از خبرگان، با استفاده از روش SWOT-ANP، عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر پیاده سازی WebGIS بر مبنای Web.02 شناسایی شد و جهت محاسبه اوزان نهایی و اتخاذ بهترین راهبرد و استراتژی از روش ANP و پرسشنامه مقایسات زوجی استفاده شد. نتایج نشان داد که استراتژی WO دارای بیشترین وزن است و به عنوان بهترین استراتژی مطرح است. طبق نتایج تحقیق امکان اجرای سیستم اطلاعات جغرافیایی تحت وب و برمبنای وب 2 وابسته به رفع نقاط ضعف سازمان در جهت استفاده هرچه بهتر از فرصت های موجود در استان نوظهور البرز می باشد که این مورد حاصل نمی شود مگر با آموزش کارکنان و ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه از فضاهای ورزشی در استان.
۴.

شناسایی و رتبه بندی چالش های پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در اماکن ورزشی شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت ارتباط با مشتری اماکن ورزشی سالن های سرپوشیده شهر تهران

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
تعداد بازدید : 493 تعداد دانلود : 110
در روندهای کسب وکاری جدید، به دست آوردن رضایت مشتریان جایگاهی مهم و حیاتی در اهداف سازمان ها به خود اختصاص داده است. از این رو هدف از تحقیق حاضر شناسایی و رتبه بندی چالش های پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در اماکن ورزشی می باشد. برای نیل به این هدف کارکنان، کارشناسان و مدیران اماکن ورزشی سالن های سرپوشیده دولتی شهر تهران به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند، با توجه به گستردگی جامعه از این میان مطابق جدول مورگان 384 نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند و در نهایت 339 پرسشنامه تکمیل شده مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات این پژوهش پرسشنامه طالبی (1391) با 22 گویه و در نظر گرفتن پنج عامل بود. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون t تک نمونه ای، نشان داد که هر پنج چالش ذکرشده در استقرار مدیریت ارتباط با مشتری دخیل هستند و نتایج حاصل تحلیل عاملی نشان داد که " عدم تعهد کافی مدیران ارشد نسبت به پیاده سازی و "جابه جایی مدیران و تصمیم گیرندگان" از مهم ترین چالش های پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در اماکن ورزشی شهر تهران است. با توجه به یافته های تحقیق مشاهده می شود که فاکتورها و یا چالش های مدیریتی، ساختاری، فرهنگی، فنی و اقتصادی پنج گروه اصلی از فاکتورهایی هستند که به عنوان فاکتورهای اساسی تأثیرگذار بر عدم موفقیت پروژه های مدیریت ارتباط با ارباب رجوع در اداره سالن های ورزشی مد نظر و نحوه ارتباط آن ها با مشتریان این سالن ها تعیین شدند.
۵.

ارتباط ابعاد پنجگانه شخصیت وریسک پذیری شرکت کنندگان در مسابقات بین المللی دوومیدانی دهه فجر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ابعاد پنج گانه شخصیت ریسک پذیری دوومیدانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 592 تعداد دانلود : 266
هدف از انجام تحقیق بررسی رابطه ابعاد پنجگانه شخصیت و ریسک پذیری شرکت کنندگان بیست و دومین مسابقات بین المللی دو و میدانی داخل سالن دهه فجر می باشد. برای نیل به این هدف کلیه شرکت کنندگان در این از مسابقات به عنوان جامعه آماری انتخاب که با توجه به تعداد محدود جامعه از روش کل شمار برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. ابزار اندازه گیری در این تحقیق شامل دو پرسشنامه برای تعیین نوع شخصیت و میزان ریسک پذیری بوده است که پایایی آنها به ترتیب مقادیر 0.75=α و0.74=α بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق در بخش توصیفی از میانگین ها ، نمودارها و جدول فراوانی داده ها و در بخش آمار استنباطی از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون، برای رگریسون چندگانه، تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد وظیفه شناسی ورزشکاران نسبت به سایر ابعاد به شکل چشم گیرتری بالاتر از متوسط است و از میان ابعاد شخصیت، درستکاری و با انرژی بودن با ریسک پذیری رابطه معنادار منفی دارند در حالیکه با گشودگی نسبت به تجربه رابطه مثبت معنادار دارد که مطابق نتایج تحلیل رگرسیونی به شیوه همزمان بعد گشودگی نسبت به تجربه به طور مثبت و معنادار و بعد وظیفه شناسی به طور منفی و معنادار قادر به پیش بینی ریسک پذیری ورزشکاران هستند.
۷.

ارتباط ملی گرایی مصرفی با تجمل گرایی، پذیرش فرهنگی و تهدید ادراک شدة اقتصادی در ارزیابی کالاهای ورزشی داخلی و خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجمل گرایی ارزیابی کالاهای ورزشی داخلی و خارجی پذیرش فرهنگی تهدید اقتصادی ادراک شده ملی گرایی مصرفی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اقتصاد و ورزش
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی نظارت و ارزیابی
تعداد بازدید : 72 تعداد دانلود : 650
ملی گرایی مصرف کننده نوعی اولویت قائل شدن برای محصولات داخلی بر مبنای احساسات ملی گرایانه و موضوع بسیاری از تحقیقات در سال های اخیر بوده است. در همین راستا، در تحقیق حاضر 278 نفر از میان 965 دانشجوی دورة کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه های منتخب شهر تهران و کرج با استفاده از جدول کرجسی و مورگان نمونة آماری تحقیق انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری تحقیق مقیاس 17 سؤالی CETSCALE شیمپ و شارما (1987) و پرسشنامة حسین زاده (1386) با پایایی 0/841 بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون من- ویتنی، آزمون فریدمن و دو جمله ای در نرم افزار spss با سطح معناداری 0/05 >P استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد ملی گرایی مصرفی دانشجویان تربیت بدنی پایین تر از حد متوسط بوده است. همچنین، بین ملی گرایی و تجمل گرایی رابطه ای به دست نیامد، در حالی که رابطه ای منفی بین پذیرش فرهنگی و ملی گرایی مصرفی دانشجویان وجود دارد. علاوه بر این، نتایج آزمون من- ویتنی دلالت بر آن داشت که دختران ملی گراتر از پسران هستند و از تجمل گرایی بیشتری نیز برخوردارند. در نهایت، دانشجویانی با ملی گرایی مصرفی کمتر ارزیابی پایین تری نیز از محصولات ایرانی داشتند.
۸.

بررسی نقش رسانه های جمعی در گرایش دانشجویان دانشگاه الزهرا به ورزش همگانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش همگانی رسانه های جمعی نشریات رادیو و تلویزیون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 55 تعداد دانلود : 420
باتوجه به اثر ورزش بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی و اهمیت توسعه آن در مقیاس­های ملی و نقش میانجی رسانه­ها، در این زمینه پژوهش حاضر درصدد برآمده تا نقش رسانه­های جمعی را در گرایش دانشجویان دانشگاه الزهرا به ورزش همگانی مورد بررسی قرار دهد. جامعه آماری تحقیق را جمعیت ۷۰۰۰ نفره­ از دانشجویان دانشگاه الزهرا تشکیل می­دهند. با استفاده از جدول کرجسی مورگان و نمونه­گیری تصادفی-طبقه­ای ۳۶۴ نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی – پیمایشی مقطعی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه صادقیان (۱۳۹۰) با پایایی ۸۴۱/۰ بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها نیز از آزمون تی تک دامنه و با کمک نرم­افزار spss و در سطح معناداری ۰/۰۵=α استفاده گردید. نتایج نشان داد، نقش رسانه بر آگاه­سازی درباره­ی فواید ورزش همگانی مطلوب بود ولی اطلاع­رسانی رسانه در مورد مکان­های مناسب و همایش­های ورزش همگانی نامطلوب بود. همچنین میزان نقش رسانه، در ایجاد نگرش مثبت و تغییر مثبت رفتار نسبت به ورزش همگانی نامطلوب ارزیابی شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان