داریوش محمدی زنجیرانی

داریوش محمدی زنجیرانی

مدرک تحصیلی: استادیار، دانشگاه اصفهان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
۱.

روش خوشه بندی رتبه ای مبتنی بر اصول پرامیتی برای توسعه استراتژی خرید در زنجیره تأمین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دسته بندی اقلام خرید تناسب استراتژیک خوشه بندی رتبه ای PROMETHEE استراتژی خرید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 218 تعداد دانلود : 768
هدف: در این پژوهش، به کمک روش های کمّی، الگوی طبقه بندی اقلام خرید برای دسته بندی اقلام خرید ارائه شده است. هدف از ارائه این الگو، ایجاد تناسب استراتژیک در زنجیره تأمین و ارائه استراتژی و روش های خرید مناسب برای هر طبقه از اقلام متناسب با اولویت های رقابتی سازمان است. روش: سه بُعد اولویت رقابتی، تحلیل بازار تأمین و ویژگی مؤلفه خرید برای دسته بندی اقلام خرید ارائه شده است تا ویژگی های لازم برای انتخاب استراتژی خرید پوشش داده شود؛ سپس معیارهای هر بُعد با روش دلفی تعیین و با روش بهترین بدترین وزن دهی شده است. در ادامه، اقلام خرید در هر بُعد با الگوریتم K-means و PSO خوشه بندی شده است. دلیل ترکیب این دو الگوریتم، رفع مشکل حساس بودن به مقادیر اولیه و رهایی از بهینه محلی بوده است. سپس با استفاده از روش خوشه بندی رتبه ای مبتنی بر اصول پرامیتی، اقلام خرید دسته بندی شده و برای هر طبقه، استراتژی های خرید با در نظر گرفتن پروفایل ترجیحات، شرایط شرکت در بازار رقابتی و بازار تأمین ارائه شده است. یافته ها: رویکرد پیشنهادی برای 100 کالای خریداری شده در یک شرکت فولادی پیاده سازی و مناسب ترین روش های خرید برای هر طبقه از اقلام خرید ارائه شد. در مطالعه موردی، هزینه و کیفیت، به عنوان اولویت های رقابتی در نظر گرفته شده و معیارها متناسب با این دو بُعد انتخاب شده است. نتیجه گیری: رویکرد این پژوهش به مدیران کمک می کند تا با در نظر گرفتن پروفایل ترجیحات در روش خوشه بندی رتبه ای و شرایط شرکت خود، بتوانند در بازار رقابتی و بازار تأمین، انتخاب های بیشتر و دقیق تری از روش های خرید را برای هر دسته از اقلام خرید داشته باشند.
۲.

تاثیر پیاده سازی بیمه الکترونیک بر چابکی، مزیت رقابتی و سودآوری در شرکت های منتخب بیمه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بیمه بیمه الکترونیک چابکی سودآوری مزیت رقابتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 386 تعداد دانلود : 507
پیشینه و اهداف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر اجرا و پیاده سازی بیمه الکترونیک بر چابکی، مزیت رقابتی و سودآوری در شرکت های منتخب بیمه در ایران انجام شده است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف توسعه ای-کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای و پرسشنامه محقق ساخته بسته جمع آوری شده اند. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان شرکت های بیمه ایران، آسیا، پارسیان، پاسارگاد، کوثر، البرز، دانا، تجارت نو و ما بودند که تعداد 320 نفر به شیوه نمونه-گیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه تعیین شدند. تجزیه و تحلیل داده ها نیز از طریق روش معادلات ساختاری و تحلیل آماری در علوم اجتماعی و نرم افزار آماری انجام شده است. یافته ها: مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی گزارش شده تمامی متغیرهای پنهان بالای 7/0 بود که از سازگاری درونی پرسشنامه حکایت داشت. مقدار متوسط واریانس استخراج شده (میانگین) برای متغیرهای مکنون بالاتر از 5/0 بود که نشان دهنده میزان همبستگی سازه با شاخص های خود است. بنابراین، روایی همگرای الگوی اندازه گیری مطلوب بود. نتایج بررسی فرضیه های پژوهش نشان داد پیاده سازی بیمه الکترونیک بر هر سه متغیر چابکی و ابعاد آن، مزیت رقابتی و سودآوری سازمان های بیمه تأثیر مثبت و معنی داری دارد. در این بین، تأثیر پیاده سازی بیمه الکترونیک بر چابکی (β= 0.611) بیشتر از مزیت رقابتی(β= 0.476) و سودآوری (β= 0.299) بوده است. نتیجه گیری: اجرای اصولی و موفق بیمه الکترونیک بر چابکی، مزیت رقابتی و همچنین سودآوری شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین، فناوری های وب و معماری های سرویس گرا می توانند بر چابکی بیمه از طریق کاهش زمان پاسخگویی به مشتریان، ایجاد انعطاف در پاسخگویی به نیازهای بیرونی تأثیر بگذارند. از طرفی، استفاده از بیمه الکترونیک باعث می شود شرکت ها سریع تر به منابع راهبردی در بازار دست پیدا کنند و مهارت های جدید مکمل در شرکت ایجاد شود تا بتوانند برتری خود را در رقابت حفظ کنند. همچنین، پیاده سازی بیمه الکترونیک با کاهش هزینه های بوروکراسی اداری، کاهش سطوح و سلسه مراتب سازمانی، کاهش هزینه های خرید کاغذ و اقلام اداری، کاهش هزینه های پرسنلی، افزایش وصول حق بیمه، کاهش فرار و تقلب های بیمه ای و سایر موارد به طور مستقیم و غیرمستقیم بر درآمدها و سودآوری شرکت تأثیر بگذارد.
۳.

ارزیابی کارایی تأمین کننده ها با تحلیل پوششی داده های خاکستری به همراه اعمال ترجیحات تصمیم گیرنده(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: زنجیره تأمین کارایی نسبی داده های خاکستری تحلیل پوششی داده ها کارایی بازه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 793 تعداد دانلود : 672
اغلب شرکت های تجاری به منظور افزایش توان رقابت پذیری در فضای رقابتی، در عین حال که سطح برون سپاری فعالیت های خود را افزایش می دهند؛ به وابستگی بیشتر خود به تأمین کنندگان نیز تن می دهند. به همین خاطر شرکت ها همواره برای ارائه محصولی با کیفیت بالا و در قیمتی نسبتاً پایین ناچارند نسبت به کنترل کارایی تأمین کنندگان خود، توجه داشته باشند. با این حال، ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان کارا، یک مزیت رقابتی را نیز برای شرکت ها ایجاد می نماید. در چارچوب نظری، از روش های و فنون بسیاری جهت ارزیابی و انتخاب تأمین کننده نام برده شده است. تحلیل پوششی داده ها به دلیل پایه برنامه ریزی ریاضی و نیز جبر خطی آن، یکی از روش های توانمند و مقبول در این حوزه است که با چندین ورودی و خروجی به سنجش کارایی واحدهای همگن می پردازد. از طرفی در کاربردهای واقعی و در فضای تصمیم نادقیق یا خاکستری با توجه به عدم قطعیت موجود در داده ها، این مسئله به یک تصمیم گیری پیچیده تبدیل شده است. در مطالعه حاضر، یک مدل ریاضی توسعه یافته برای تحلیل پوششی داده های خاکستری و نیز روش رتبه بندی جدیدی برای زمانی که کارایی حاصل از مدل مورد اشاره به صورت بازه ای حاصل می شود، پیشنهاد و به اجرا گذاشته شده است. الگوهای مورد اشاره به منظور ارزیابی سطح کارایی تأمین کنندگان شیشه اتومبیل طرف قرارداد با شرکت ایران خودرو آزمون شده و علاوه بر مقبول بودن نتایج، پایداری بیشتری نیز در نتایج ارزیابی و واحدهای مرجع، مشاهده شده است.
۴.

شکاف های پژوهشی بارانداز عبوری و افق های پیش رو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بارانداز عبوری لجستیک راهبرد توزیع شبکه حمل فرامرور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 772 تعداد دانلود : 498
یک بارانداز عبوری، در راستای دستیابی به اهداف مدیریت زنجیره تأمین ناب، ایجاد و توسعه یافته است. بارانداز عبوری یکی از راهبردهای مشهور توزیع است که در آن اقلام و محموله ها از کامیون های ورودی به کامیون های خروجی، بدون نیاز به استقرار آ نها در انبار، انتقال می یابند. بارانداز عبوری با حذف فعالیت های انبارش و آماده سازی سفارش ها، می تواند در مقایسه با انبار سنتی کاراتر عمل کند. این مزیت ها سبب شده است که بارانداز عبوری به یک سیستم لجستیک جذاب تبدیل شود. معرفی مشخصه های بارانداز عبوری و نیز انواع مسائل موجود در این حوزه، ازجمله اهداف اولیه این مقاله است. هدف اصلی مقاله نیز شناسایی و دسته بندی شکاف های پژوهشی بارانداز عبوری، به منظور تبیین و معرفی مدل ها و افق های پژوهشی نزدیک به مفروضات دنیای واقع است. برای دستیابی به این اهداف با استفاده از روش «فرامرور»، مقالات مروری بارانداز عبوری انگلیسی زبان، بین سال های 2010 تا 2020 به طور نظام مند مطالعه و برای ارزیابی کیفیت مقالات از «برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی» (CASP) استفاده شد. براساس مقالات تأییدشده ازلحاظ کیفیت، شکاف های پژوهشی شناسایی و در دو بخش مجزا تفکیک و معرفی شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد دو شکاف پژوهشی لحاظ کردن مهلت زمانی برای زمان بندی کامیون ها و بررسی مسائل بارانداز عبوری در شرایط عدم اطمینان، بیشترین تکرار را از دیدگاه نویسندگان مختلف مقالات مروری داشته اند.
۵.

استراتژی های توسعۀ بازی های دیجیتال بومی؛ تلفیق رویکردهای تحلیل مضمون و برنامه ریزی ریاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استراتژی برنامه ریزی آرمانی بهینه سازی تحلیل مضمون صنعت بازی های دیجیتال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 657 تعداد دانلود : 10
بازی های دیجیتال با ظهور عصر دیجیتال و تکنولوژی، پا به عرصۀ وجود نهاده اند و تأثیر بسزایی در عرصه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در اقصی نقاط دنیا داشته اند. استفاده از بازی های جدی و واقعیت مجازی در زمینه های درمان و پزشکی، این صنعت را از حوزۀ سرگرمی صرف خارج و به یکی از صنایع کاربردی تبدیل کرده است. این مقاله درصدد بهینه سازی ترکیب استراتژی های توسعۀ این صنعت است و مدل ریاضی استفاده شده نیز جایگزین مناسبی برای دیگر روش هایی است که در مدیریت استراتژیک، برای ارزیابی و انتخاب استراتژی ها استفاده می شود. همچنین متغیرها و پارامترهای موردنیاز این مدل نیز با تلفیق و کاربرد تکنیک های مختلفی همچون تحلیل مضمون، ماتریس خانه کیفیت، AHP و SAW فراهم شده اند، برای جمع آوری داده های موردنیاز، برای کاربرد در روش های اشاره شده نیز علاوه بر مطالعات کتابخانه ای و مرور پژوهش های پیشین، از مصاحبه های عمیق با 12نفر از خبرگان و متخصصان صنعت بازی های دیجیتال استفاده شد. طی فازهای متوالی پژوهش، پارامترهای موردنیاز در مدل برنامه ریزی آرمانی تأمین شد و پس از فرموله سازی و حل آن، استراتژی های بهینه ای استخراج شد که در رفع موانع و چالش های صنعت بازی مؤثر است. دستیابی به اهداف، توسعۀ بازی ها را تسهیل می کند و قابلیت های مناسبی در اجرا دارد. چهار استراتژی بهینه عبارت بودند از: توانمندسازی و توسعۀ قابلیت های متخصصان بازی ساز، هدفمندی و غنی سازی محتوای بازی های ساخت داخل، تأمین مالی و تسهیل سرمایه گذاری و افزایش سطح رقابت پذیری گروه های بازی ساز
۶.

مکان یابی نقطۀ تفکیک سفارش مشتری مبتنی بر گونه شناسی زنجیرۀ تأمین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نقطۀ تفکیک سفارش مشتری گونه شناسی زنجیرۀ تأمین تولید فشاری تولید کششی پلیمر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 321 تعداد دانلود : 813
سازمان ها برای موفقیت زنجیرۀ تأمین در بازارهای رقابتی، ب ه فراین دهایی سریع، منعطف و با قابلیت انطباق پذیری بالا نی از دارند. دستیابی به این مهم مستلزم رویکردهای ترکیبی است که زنجیرۀ تأمین را به یک سیستم یکپارچ ۀ م شتری مح ور مبدل کند. در این راستا رویکرد گونه شناسی زنجیرۀ تأمین ابزار طبقه بندی شده ای است که از آن برای تنظیم نظام مند مشاهدات کمی و کیفی در قالب توصیف های مختلف استفاده می شود. هدف از این پژوهش، مکان یابی نقطۀ تفکیک سفارش مشتری براساس رویکرد گونه شناسی زنجیر ۀ تأمین، برای محصولات استاندارد و ابداعی در صنعت پلیمر استان بوشهر است؛ به گونه ای که هزینه های تولید انبوه (سیستم فشاری)، تولید سفارشی (سیستم کششی) و هزینۀ انتقال محصولات پلیمری کمینه شود. برای حل مسئلۀ پژوهش از دو مدل برنامه ریزی ریاضی تک هدفۀ خطی استفاده شده است که این مدل ها با نرم افزار بهینه سازی ( MATLAB R2019a ) شبیه سازی شده اند؛ به گونه ای که ابتدا مفروضات تولید انبوه و سفارشی تبیین شده است، سپس مقادیر بهینۀ متغیرها برای تعیین نقطۀ بهینه محاسبه شده است که شامل شش مرحله (ریخته گری، قالب ریزی، اکستروژن، اتصال، برش و تشکیل) ورق های پلیمری است. نتایج حاصل از حل مدل های مذکور نشان می دهد با توجه به گونه شناسی زنجیرۀ تأمین محصولات پلیمری، موقعیت بهینه در ناحیۀ تولید انبارشی و در مرحلۀ برش و قالب گیری قرار گرفته است. موقعیت به دست آمده در این پژوهش بیان می کند تولیدکنندۀ مدنظر قطعات پلیمری، کمترین هزینۀ تولیدی را در این مرحله برای تولیدات انبوه آتی خود خواهد داشت.
۷.

مدل چندهدفه مکان یابی مراکز بارانداز عبوری، زمان بندی و مسیریابی هم زمان وسایل نقلیه، تحت بخش بندی تقاضا برای اقلام فاسدشدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقلام فسادپذیر روش اپسیلون محدودیت توسعه یافته زمان بندی مکان یابی مراکز بارانداز عبوری مسیریابی تقسیم چندبخشی تقاضا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 851 تعداد دانلود : 863
هدف: این مطالعه درصدد طراحی یک شبکه زنجیره تأمین است که در آن تصمیم های مسیریابی و زمان بندی وسایل حمل ونقل در سطح تاکتیکی با تصمیم های مکان یابی مراکز بارانداز عبوری، در سطح استراتژیک، با توجه به محدودیت های موجود در دنیای واقعی و ماهیت خاص اقلام فاسدشدنی، ادغام شده اند.روش: در پژوهش حاضر، یک مدل برنامه ریزی چندهدفه عدد صحیح برای مسئله مکان یابی، زمان بندی مسیریابی با امکان تقسیم چندبخشی تقاضا برای اقلام فاسد شدنی ارائه شده است؛ به گونه ای که تأثیر فسادپذیری اقلام در تابع هدف دوم در کنار هدف کاهش هزینه ها لحاظ شده است. به منظور به دست آوردن مرز پارتوی اهداف متضاد، از روش اپسیلون محدودیت توسعه یافته در نرم افزار سیپلکس نسخه 20.1 استفاده شد.یافته ها: در هیچ یک از مطالعات پیشین، ویژگی فسادپذیری اقلام در قالب مدل یکپارچه مکان یابی مراکز بارانداز عبوری، زمان بندی و مسیریابی با امکان تقسیم چندبخشی تقاضا در نظر گرفته نشده است. مهم ترین جنبه از نوآوری  پژوهش این است که از ویژگی تقسیم چندبخشی تقاضا در  بهبود زمان بندی وسایل نقلیه بهره برداری شده و علاوه بر بهبود در تابع هدف هزینه، مقدار تابع هدف دوم (پاسخ گویی شبکه) نیز به طور چشمگیری افزایش یافته است. در همین راستا، نتایج تحلیل حساسیت پارامترهایی همچون مدت دوام محصول (sl)، نقطه کاهش کیفیت (QRP) و ظرفیت وسایل حمل (Q)، مؤید کارایی مدل پیشنهادی پژوهش است.نتیجه گیری: در نهایت مدل پیشنهادی روی یک مثال در ابعاد کوچک  اجرا و نتایج محاسباتی و نقطه نظرهای مدیریتی ارائه شد. مقایسه نتایج مدل پیشنهادی پژوهش با یک مدل بنچ مارک در شرایط تجربی برابر، کارایی مدل پیشنهادی را نشان می دهد. مدل پیشنهادی پژوهش را می توان برای تمام صنایعی به کار برد که از بارانداز عبوری به عنوان استراتژی توزیع خود استفاده می کنند، به ویژه برای توزیع آن دسته از محصول هایی که به زمان وابسته اند.  
۸.

قیمت گذاری تعادلی در یک زنجیره تأمین سه سطحی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رقابت قیمت قیمت گذاری تعادلی زنجیره تأمین قهوه مدل های انتخاب گسسته نظریه بازی ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 880 تعداد دانلود : 277
در دنیای امروز و در عرصه فعالیت های اقتصادی، یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده در سرنوشت شرکت ها و سازمان ها، رقابت است. در بیشتر موارد، رقابت شرکت ها برای تصاحب سهم بازار، به شکل رقابت در قیمت پدیدار می شود و قیمت گذاری مناسب محصولات و خدمات، تأثیر زیادی بر درآمد شرکت ها دارد و تعیین قیمت بهینه نیز سبب ایجاد هماهنگی و تعادل در بین اعضای حاضر در زنجیره تأمین می شود و درنهایت، کل زنجیره به بیشترین مقدار سود دست می یابد. در سال های اخیر نیز پژوهشگران به استفاده از مدل های انتخاب گسسته برای استخراج تابع تقاضا در مدل های رقابت قیمت توجه زیادی کرده اند. در مطالعه حاضر و در بررسی موردی از زنجیره تأمین و فرآوری قهوه، یکی از شرکت های داخل کشور برای یافتن مناسب ترین مقادیر قیمت و حجم تولید برای حداکثرسازی سود و با کاربرد نظریه بازی ها بررسی شده است. این مطالعه ازنظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش جمع آوری داده ها، توصیفی- تحلیلی است. به همین ترتیب، مدل استفاده شده، بر رقابت در بین اعضای این زنجیره در فضایی احتمالی تمرکز داشته و بر مبنای مدل های انتخاب گسسته پایه ریزی شده و در آن، تأثیر هزینه های موجودی و مسیریابی در مدل تعیین قیمت، بررسی هم زمان شده است. علاوه بر این، برای حل مدل طراحی شده نیز از تقریب توزیع نرمال به جای توزیع دوجمله ای استفاده شده است. نتایج مدل نشان می دهد زمان حل در مدل تقریبی مورد استفاده، با افزایش تعداد مشتریان، تغییری ندارد و مدل، میزان تولید و قیمت بهینه را مشخص می کند. مزیت مدل پیشنهادی نسبت به سایر مدل های کلاسیک، لحاظ کردن هم زمان هزینه های مسیریابی، کمبود و ذخیره موجودی هاست که کاربرد آن در آن دسته از مدل های رقابت قیمت که برپایه مدل های انتخاب گسسته استوار است، نادر است.
۹.

طراحی پیوستار بلوغ مدیریت کیفیت و تعیین درجه تعلق مشخصه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت کیفیت پیوستار بلوغ کانو منطق فازی درجه عضویت مشخصه ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 264 تعداد دانلود : 923
دستیابی به تعالی در کیفیت، امری تدریجی است که بیشتر در پرتوی پذیرش و نهادینه سازی مجموعه ای از مشخصه ها (ارزش ها، متدولوژی ها، استانداردها و ابزارهای مدیریت کیفیت) حاصل خواهد شد. باتوجه به اینکه دستیابی به درجات بیشتر کیفیت، مستلزم افزایش درجات تطابق محصولات و خدمات با نیازهای متغیر و متفاوت مشتریان در طول زمان است، بلوغ مدیریت کیفیت در سازمان ها تدریجی است و در قالب یک پیوستار، قابلیت ترسیم و تجسم دارد. در مطالعه حاضر، الگویی پویا و منعطف برای طراحی پیوستار بلوغ مدیریت کیفیت و نیز اندازه گیری و تعیین درجه تعلق هریک از مشخصه های مدیریت کیفیت به سطوح مختلف این پیوستار تدوین شده که ماهیتاً برمبنای سیر تحول و تکامل نظام های مدیریت کیفیت، استوار است. این الگو از تعریف سطوح چهارگانه موجود در پیوستار بلوغ و تنظیم پرسشنامه کانوی فازی آغاز شده و تا بررسی تغییرات درجه تعلق مشخصه ها به سطوح مختلف بلوغ ادامه یافته است. تحلیل نتایج کمّی حاصل، بر تفاوت نسبی درجه تعلق مشخصه های مدیریت کیفیت به سطوح مختلف بلوغ دلالت داشته و این تفاوت ها در تناسب با جایگاه رقابتی سازمان، از جنبه انگیزشی تا بُعد سؤال برانگیز متغیر است. به عبارت دیگر، برای سازمان هایی که در سطوح بالاتر بلوغ مدیریت کیفیت قرار دارند، ابزارها یا متدولوژی هایی جنبه اساسی یا عملکردی دارند که در سطوح پایین تر بلوغ، انگیزشی و جذاب محسوب می شوند. این مطالعه ضمن رعایت اصل پیش نیازی و وابستگی متقابل در بین مشخصه های مدیریت کیفیت، مبنا را برای اولویت بندی و پایه ریزی قابلیت های مرتبط با این مشخصه ها در اختیار قرار داده است.
۱۰.

رویکرد یکپارچه زمانبندی و برنامهریزی فرایند بر مبنای تلفیق پایگاه دانش فازی و روشهای فراابتکاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوریتم های فراابتکاری زمانبندی برنامه ریزی فرایند پایگاه دانش فازی رویکرد یکپارچه سیستم تولید انعطاف پذیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 529 تعداد دانلود : 827
طرح ریزی فرآیند شامل تعیین مناسبترین و کارآمدترین فرآیندهای ساخت )مونتاژ( و نیز تعیین توالی آنها به منظور تولید یک محصول )قطعه(، مطابق با مشخصه های مورد نیازی است که در مستتندات طرا حی محصول، ذکر شده است. در مقاله حاضر در رویکردی یکپارچه به بهینه سازی برنامه ریزی فراینتد و زمانننتدی با در نظر داشتن پارامترهای کیفی موثر در سیستم ساخت و تولید کارگاهی و انعطاف پذیر پرداخته شده است. برای حل مسئله، از تلفیق الگوریتم های فراابتکاری و سیستم استنتاج فازی در قالب توابع هدف چندگانه و آرمانی شامل کمینه سازی هزینه و زمان پردارش قطعات و بیشینه سازی مطلوبیت طرح فرایند )از نظر پارامترهای کیفی جریان مواد، پایداری، سهولت جابه جایی و ارتباط نظارتی( با استفاده از پایگاه دانش فازی و با توجه به محدودیتهای سیستمی و آرمانی استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که الگوریتم فراابتکاری شبیه سازی تبریدعسل کارایی بهتری در حل مدل پیشنهادی دارد
۱۱.

انتخاب و زمان بندی چندین پروژه با محدودیت منابع در چندین حالت اجرایی به منظور حداکثر کردن ارزش فعلی خالص(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه ریزی محدودیتی مدل سازی ریاضی ارزش فعلی خالص زمان بندی پروژه انتخاب پروژه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 859 تعداد دانلود : 226
در این مقاله با هدف حداکثر کردن ارزش فعلی خالص و در نظر گرفتن شیوه های مختلف پرداخت کارفرما، مسئله انتخاب و زمان بندی چندین پروژه با استفاده از برنامه ریزی ریاضی و برنامه ریزی محدودیتی بررسی شده است؛ به طوری که امکان پذیری پروژه ها با توجه به میزان منابع در دسترس تضمین و کلیه روابط پیش نیازی رعایت شود. فعالیت ها با حالت مختلف از منابع، امکان اجرا دارند و از منابع تجدیدپذیر (نیروی انسانی، ماشین آلات) و تجدیدناپذیر (مواد اولیه، بودجه) استفاده می کنند. در محاسبه هزینه ها، هزینه اضافه کاری منابع تجدید پذیر، جریمه دیرکرد یا پاداش تحویل زودتر از موعد پروژه در نظر گرفته شده است. مدل های ایجادشده با چند پروژه از کتابخانه های مسائل زمان بندی پروژه بررسی شده اند.
۱۲.

بررسی تأثیر سرمایه فکری بر کارایی نسبی تعاونی های تولیدی بررسی موردی در استان بوشهر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه فکری سرمایه انسانی کارایی هزینه ساختاری درآمد و سود

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت تئوری های مدیریت کلیات
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مدیریت تعاونی
تعداد بازدید : 489 تعداد دانلود : 115
در امتداد گسترش اقتصاد جهانی، افزایش مزیت رقابتی کلید دستیابی به سهم بازار آینده است. مدیریت مؤثر بر سرمایه فکری نه تنها برای واحد تجاری ارزش آفرین است، بلکه مزیت رقابتی آن را نیز بهبود می بخشد. در این راستا، پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر سرمایه فکری و اجزای آن بر کارایی هزینه، درآمد و سود تعاونی های تولیدی استان بوشهر طراحی گردیده است. در این پژوهش از مدل ضریب فکری ارزش افزوده پالیک جهت سنجش سرمایه فکری، و از روش تحلیل پوششی داده ها به منظور اندازه گیری کارایی هزینه، کارایی درآمد و کارایی سود بهره گرفته شده است. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1388 و 1389 و نمونه انتخابی شامل 84 تعاونی تولیدی استان بوشهر است. در پژوهش حاضر از رگرسیون داده های ترکیبی به منظور آزمون شش فرضه طراحی شده در باب بررسی تأثیر سرمایه فکری و اجزای آن (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه بکارگرفته شده) بر کارایی هزینه، کارایی درآمد و کارایی سود استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که سرمایه فکری تأثیر مثبت و معنی داری بر کارایی سود تعاونی های تولیدی دارد. اما تأثیر سرمایه فکری و اجزای آن بر کارایی هزینه و کارایی درآمد مورد تایید قرار نگرفته است. بنابراین، می توان بیان نمود که سرمایه فکری می تواند تعاونی ها را در بهبود عملکرد و افزایش سودآوری یاری دهد و با مدیریت صحیح آن می توان کارایی را بهبود بخشید.
۱۳.

تبیین عوامل تأثیرگذار بر تصویر بانک های شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصویر شرکت ایفای مسئولیت اجتماعی مدیریت بحران ها ذی نفعان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 967 تعداد دانلود : 505
پژوهش پیش رو با معرفی رویکردهای موجود در زمینه تعریف و مطالعه تصویر شرکت، با استفاده از داده های گردآوری شده هفت بانک مستقر در شهر تهران، رابطه میان تصویر شرکت با متغیرهای مسئولیت اجتماعی، واکنش به بحران ها، کنش ذی نفعان و عوامل محیطی را بررسی می کند. براساس تعریف، تصویر شرکت همان چیزی است که مایلیم ذی نفعان از سازمان ادراک کنند. در این راستا و به منظور بررسی این رابطه، از یک پرسش نامه محقق ساخته، شامل بیست وهفت سؤال استفاده شده است. روایی پرسش نامه با استفاده از روایی معیار محاسبه شد و پایایی آن با آزمون آلفای کرنباخ (932/0) بود. داده های جمع آوری شده از 1044 پرسش نامه بازگشتی که از 85 شعبه گردآوری شده بود با استفاده از بسته نرم افزاری اس.پی.اس.اس. (16) تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که تصویر بانک ها تحت تأثیر متغیرهای عوامل محیطی و ایفای مسئولیت اجتماعی قرار دارد. ادراک ذی نفعان و مدیریت بحران ها تأثیری بر تصویر بانک ها ندارند. در پایان پیشنهادهایی برای بهبود تصویر بانک ها به مدیران آنها ارائه شده است.
۱۴.

رویکرد چند معیاره و تلفیقی نیازسنجی آموزشی بر مبنای تحلیل شایستگی های کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رتبه بندی نیازسنجی آموزشی فرایند تحلیل سلسله مراتبی مدل شایستگی الگوبرداری رویکرد تلفیقی نیازهای اولویت دار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 69 تعداد دانلود : 510
مقاله حاضر می کوشد تا چگونگی شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان را بر مبنای نگرشی که ترکیبی از تحلیل­های مبتنی بر فرد، سازمان و تا حدی شغل محسوب می­شود (با عنوان رویکرد تلفیقی) تشریح کرده، فرایند اجرای آن را در یک بررسی موردی نشان دهد. در رویکرد پیشنهادی، نیازسنجی آموزشی، بر مبنای شایستگی­های مورد نیازی که تحقق آرمان (چشم­انداز، رسالت) و اهداف راهبردی سازمان را میسر می­نمایند، انجام می­گیرد. مراد از شایستگی نیز: دانش، توانایی، مهارت، نگرش و انگیزه برای انجام موفقیت آمیز وظایف و فعالیت­های سازمان تلقی می­شود. روش مورد استفاده در این مطالعه، شامل شناسایی شایستگی های کلیدی کارکنان، ترسیم مدل سلسله مراتبی معیارها و شاخص­های نیازسنجی، به کارگیری تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، ارزیابی و رتبه بندی کارکنان از دیدگاه شاخص­های شایستگی و شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان بر مبنای تحلیل فاصله موجود کارکنان با رتبه های برتر در شایستگی هاست. به عبارت دیگر، در ابتدا با دیدگاهی که متأثر از ایده کارت امتیازی متوازن است، مدل شایستگی­های عمومی کارکنان سازمان طراحی و اعتباربخشی می­شود. در مرحله بعد، ضمن تعیین وزن معیارهای مدل، به ارزیابی قابلیت های موجود کارکنان و رتبه بندی آنان پرداخته ­شده و در نهایت نیازها و برنامه های آموزشی مرتبط و مورد نیاز توسط فرد ارزیاب شایستگی و نیز با الگوبرداری از افراد سرآمد در شایستگی­ها تعیین می­شوند. یافته­های حاصل از اجرای متدولوژی مورد اشاره در یک بررسی موردی از مدیران میانی شاغل در واحد معاونت فنی/عملیاتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، علاوه بر اینکه سهولت درک و اجرای روش پشنهادی را نشان می­دهد، گویای آن است که این روش می­تواند به تشخیص دقیق­تر نیازهای آموزشی، افزایش اثربخشی آموزشی و افزایش انگیزه مشارکت کارکنان در نیازسنجی و اجرای برنامه های آموزشی کمک کند. همچنین، در این مقاله با به کارگیری تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی، نشان داده شده است که زمینه وسیعی برای کاربرد گسترده سایر فنون تصمیم­گیری چند شاخصه در موضوع های ارزیابی و نیازسنجی آموزشی فراهم است.
۱۵.

تلفیق مدل سازی ساختاری تفسیری با فرآیند تحلیل شبکه ای فازی جهت مکان یابی مراکز خدماتی ISM FANP(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مکان یابی منطق فازی فرایند تحلیل شبکه مدل سازی ساختاری تفسیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 313 تعداد دانلود : 758
بررسی های انجام شده حاکی از آن است که مطالعات محدودی در خصوص مکان یابی مراکز خدماتی، و درنهایت مراکز درمانی، انجام گرفته است. از طرفی در اندک مطالعات موجود نیز بیشتر بر به کارگیری شاخص های کمّی مکان یابی تمرکز شده است. به نظر می رسد دلیل این امر، ابهام و نادقیق بودن شاخص های کیفی است که کاربرد آن ها را با محدودیت مواجه نموده است. در مقاله حاضر تلاش شده با استفاده از منطق فازی نشان داده شود که می توان ابهام موجود در اندازه گیری معیارهای کیفی را در این زمینه از بین برد. همچنین با بکارگیری فرایند تحلیل شبکه، به موضوع همبستگی معیارها و تأثیرات متقابل آنها در انتخاب یک واحد درمانی پاسخ مناسبی داده شود. از آنجایی که در فرایند تحلیل شبکه، برای تلفیق نظرات خبرگان از روش دلفی استفاده می شود و بنابراین ماهیت داده ها به شکل مد تغییر می باید، به منظور برطرف کردن این مشکل و نیز توسعه فرایند تحلیل شبکه از مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. نتایج حاصل از اجرای متدولوژی پیشنهادی در یک بررسی موردی، توانایی آن را به عنوان یک متدولوژی اجرایی علمی جهت مکان یابی واحدهای خدماتی، مطلوب نشان داده است. اگرچه محاسبات عددی به ویژه محاسبات بخش فازی زیاد و زمان بر خواهد شد
۱۶.

بررسی تأثیر سرمایه فکری بر کارایی به عنوان معیار عملکرد واحد تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه فکری سرمایه ساختاری سرمایه انسانی سرمایه به کارگرفته شده کارایی و تحلیل پوششی داده ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 435 تعداد دانلود : 964
هدف پژوهش حاضر سنجش سرمایه فکری و بررسی تأثیر آن بر کارایی به عنوان معیار ارزیابی عملکرد در سطح سه صنعت مواد و محصولات دارویی، مواد و محصولات شیمیایی و خودرو و ساخت قطعات در بازه زمانی 1388-1385 است. در پژوهش حاضر، ابتدا با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده­ها کارایی واحدهای مورد بررسی به عنوان یک معیار واحد و یکپارچه از عملکرد محاسبه و سپس تأثیر سرمایه فکری و اجزای آن شامل سرمایه انسانی (مهارت و خلاقیت و توانایی انفرادی کارکنان واحد تجاری)، سرمایه ساختاری ( ساختار داخلی واحد تجاری) و سرمایه به کارگرفته شده ( همه منابع پیوند یافته با روابط خارجی) بر عملکرد (کارایی) ارزیابی شد و صرف نظر از تأثیر اهرم مالی و قیمت سهام بر عملکرد نتیجه های زیر حاصل شد. سرمایه انسانی در سطح هر سه صنعت مورد بررسی دارای تأثیر منفی بر عملکرد (کارایی) است؛ البته، با در نظر گرفتن این موضوع که تأثیر سرمایه انسانی فقط در سطح صنعت مواد و محصولات دارویی معنادار نیست. علی­رغم معنادار نبودن، تأثیر سرمایه ساختاری بر عملکرد واحدهای مورد بررسی به استثنای تأثیر آن در صنعت مواد و محصولات دارویی که به صورت منفی است در سطح دو صنعت دیگر به صورت مثبت است. سرمایه به کارگرفته شده در سطح هر سه صنعت مورد بررسی دارای تأثیر مثبت است و تأثیر آن فقط در سطح دو صنعت مواد و محصولات شیمیایی و خودرو و ساخت قطعات معنادار است. سرمایه فکری نیز در همه صنایع مورد بررسی دارای تأثیر منفی بر عملکرد بود که این تأثیر فقط در صنعت خودرو و ساخت قطعات معنادار است. با توجه به نتایج به دست آمده در صنایع مختلف می توان چنین نتیجه گرفت که نوع صنعت، زیاد نمی تواند در تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد (کارایی) مؤثر واقع شود.
۱۷.

بهبود عملکرد زنجیره عرضه بر مبنای عوامل کلیدی موفقیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شیوه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت زنجیره عرضه صنعت خودرو (وانت)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 398 تعداد دانلود : 144
در این پژوهش با بررسی زنجیره عرضه خودرویتجاری سبک داخل کشور، یک متدولوژی جدید برای تعیین عوامل کلیدی موفقیت معرفی شده است. متدولوژی پیشنهادی با تمرکز بر مهمترین توانمندسازهای زنجیره عرضه در سطوح تجاری، فرایندی، عملیاتی و توسعه ای در تلاش است عوامل کلیدی موفقیت و به تبع آن نواحی قابل بهبود را تبیین و احصاء نماید. بدین منظور و بر مبنای متدولوژی پیشنهادی، 191پرسشنامه در میان مدیران پنج دسته از مراکز موجود در سطوح زنجیره عرضه توزیع و جمع آوری شد. نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی 131 پرسشنامه بازگشتی نشان می دهد که عوامل کلیدی موفقیت در زنجیره عرضه خودروی تجاری سبک عبارتند از1) توانمندسازی کارکنان2) ارتقاء محصولات و خدمات 3 ) مدیریت مشتریان4) مدیریت کیفیت ساپلایرها 5) پیاده سازیERP و 6) تعهد مدیریت به توسعه طرحهای تجاری.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان